Lap giai thuong chong tham nhung de phong tham nhung

Thứ ba, 25 Tháng mười 2005, 17:25 GMT+7

- P.V TS phong van ong Do Tuong Linh - Pho Chu tich UBMTTQVN quan 5, TP.HCM ve giai thuong “chong tham nhung” moi duoc thanh lap tai quan nay.

Ong Linh cho biet: giai thuong “chong tham nhung” la giai thuong co tinh chat khuyen khich, dong vien nhung ca nhan, tap the co cong phat hien, to giac, dung cam dau tranh voi cac hanh vi tham nhung tai cac co quan, don vi, can bo cong chuc cua quan 5 cho UBMTTQ quan 5 va cac co quan to chuc co tham quyen.


Lap giai thuong chong tham nhung de phong tham nhung

Pho Chu tich UBMTTQ quan 5 - Do Tuong Linh cung chinh la "tac gia" cua giai thuong "chong tham nhung" !

Sau khi co tham tra, xac minh, ket luan cua co quan chuc nang co hanh vi tham nhung thi Hoi dong xet thuong se xem xet va quyet dinh khen thuong.

Cu the muc khen thuong la bao nhieu, va nguon tien ho tro giai thuong lay tu dau trong khi MTTQ chi la mot to chuc doan the?

Chung toi da xay dung mot quy che giai thuong “chong tham nhung” va duoc Thuong truc quan uy quan 5 thong qua. Quy che nay duoc xay dung tren co so mot so dieu trong Phap lenh chong tham nhung (quy dinh ve cac hanh vi tham o, hoi lo, loi dung chuc vu quyen han…vvv) nhung chi khac o cho la giai thuong va muc thuong “chong tham nhung” do UBMTTQ quan 5 trao tang.

Cu the nguoi phat hien to giac tham nhung se duoc tang thuong bang tien tuong duong gia tri bi tham o, tham nhung duoi 100 trieu dong, thuong 10%. Truong hop gia tri tham o, tham nhung tu 100 trieu dong tro len, thuong 10 trieu dong. Kinh phi cho giai thuong nay duoc trich tu nguon quy cua UBMTTQ quan 5 thong qua cong tac van dong cac to chuc doan the, cac hoi doan, hoi quan. Den nay quy da nhan duoc su dong gop la 50 trieu dong!

Nguoi to cao hanh vi tham o, tham nhung co duoc bao ve nhu khi ho to cao hanh vi nay toi co quan phap luat?

Do la mot trong hai diem kho nhat ma chung toi da nghi toi: Kinh phi thuc hien giai thuong va co che bao ve nguoi to cao tham o, tham nhung. Den nay, cai dau da thuc hien tot, vi nguoi dan rat dong tinh ung ho, khong phai vi quan 5 nhieu tham nhung nen phai lap quy de “chong” ma lap quy nay cung co tac dung “ngua” tham nhung.

Diem thu 2, de bao ve nguoi chong tham nhung, chung toi da lap ra mot Hoi dong thuong truc xet tang giai thuong “chong tham nhung” gom 3 thanh vien (thay nhau truc 5 ngay trong tuan) de tiep nhan thong tin to giac.

Cac thong tin nay, cung nhu nhan than nguoi to giac se duoc giu bi mat. Hoi dong se co nhiem vu chuyen thong tin to giac toi co quan phap luat de tham tra xac minh va sau khi co ket luan dung sai, Hoi dong xet tang giai thuong se thong bao ket qua voi nguoi to giac, va can cu de trao tang giai thuong.

Phai noi them day la y tuong moi cua MTTQ quan 5, co the noi la rat moi o TP.HCM nen chung toi duoc nhan dan, cac cap nganh, UBMTTQ.TP dong tinh ung ho. Nhieu kha nang se tim cach nhan rong giai thuong nay.

Cam on ong!


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.