Lam theo guong Bac Ho mot tieu chuan binh xet cong chuc

Thứ tư, 09 Tháng mười một 2011, 06:02 GMT+7

Theo chi thi cua Thu tuong, ket qua hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la mot trong nhung tieu chuan danh gia, binh xet, phan loai hang nam doi voi can bo, cong chuc.

Ngay 7/11, Thu tuong da ky ban hanh chi thi yeu cau Bo truong cac bo, thu truong co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc TU tap trung chi dao tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Chi thi neu ro, thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Bo Chinh tri (khoa X) da ban hanh Chi thi ngay 7/11/2006 ve "To chuc cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong toan Dang va toan xa hoi.

Theo tinh than Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi ngay 14/5/2011 ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

De trien khai co hieu qua Chi thi cua Bo Chinh tri, Thu tuong yeu cau Bo truong cac bo, thu truong co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tap trung chi dao, tiep tuc to chuc thuc hien hieu qua, day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong cac bo, nganh, co quan, don vi va dia phuong; tao su chuyen bien manh me, sau rong hon nua trong viec tu duong, ren luyen, nang cao dao duc cach mang, chat luong, hieu qua cong tac, tao su thong nhat cao trong nhan thuc va hanh dong, dua viec hoc tap va lam theo dao duc Ho Chi Minh tro thanh cong viec thuong xuyen hang ngay cua moi co quan, don vi, coi do la trach nhiem cu the, thiet thuc cua moi ca nhan, don vi.

Ben canh do, lanh dao, chi dao dong bo, chat che, ket hop viec to chuc hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi viec to chuc trien khai cac nhiem vu chinh tri cua don vi, day manh cai cach hanh chinh, nang cao hieu qua moi hoat dong, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, ngan chan va day lui tieu cuc tham o, tham nhung trong don vi minh; tich cuc doi moi cong tac quan ly nha nuoc, quy dinh ro trach nhiem guong mau cua can bo lanh dao chu chot va nguoi dung dau, gop phan thuc day manh me su nghiep phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc trong giai doan toi.

Cac bo, nganh ra soat, xay dung, cong bo va to chuc thuc hien cac chuan muc ve dao duc nghe nghiep o tat ca cac don vi thuoc nganh minh. Lay ket qua hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la mot trong nhung tieu chuan danh gia, binh xet, phan loai hang nam doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, co quan, don vi.

Bo Noi vu (Ban Thi dua khen thuong Trung uong) co trach nhiem huong dan ve cac hinh thuc khen thuong, bieu duong cac tap the, ca nhan co thanh tich xuat sac, tieu bieu, dien hinh trong viec hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh.

Theo TTXVN

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.