Khong che han dien anh huong tich tu ruong dat

Thứ ba, 05 Tháng sáu 2012, 13:27 GMT+7

Viec khong che han dien trong su dung dat nong nghiep da anh huong qua trinh tich tu ruong dat de tao ra nhung vung san xuat chuyen canh lon.

Sang 7/6, Quoc hoi hop phien toan the thao luan ve viec thuc hien chinh sach, phap luat ve dau tu cong cho nong nghiep, nong dan, nong thon.

Cac phat bieu hau het "keu" dau tu cong cho nong nghiep, nong thon chua tuong xung voi tiem nang va vi the cua nganh, trong khi thuc tien kho khan vua qua cho thay chinh nong nghiep la "cuu canh" cho nen kinh te.

Bam nho, chia deu dong ruong

Theo UB Kinh te cua Quoc hoi, giai doan 2006-2011, tong von dau tu cong cho nong nghiep, nong dan, nong thon tu nguon ngan sach nha nuoc va trai phieu Chinh phu la 432.788 ty dong. Dai bieu Tran Xuan Vinh (Quang Nam) cho rang so voi GDP, muc dau tu ngay cang giam, tinh ra moi nam mot xa duoc dau tu chua den 10 ty dong.

Dai bieu Nguyen Thanh Thuy (Binh Dinh) thi cho hay dau tu cho nong nghiep chua tuong xung tiem nang, chuyen doi co cau nong nghiep bat cap, nhieu con em nong dan ra thanh thi kiem viec lam, hoac hoc xong khong quay ve dia phuong. Nong thon gio chi con nguoi gia, tre con. Dieu do khien luc luong lao dong khong dap ung yeu cau.

Chu nhiem UB Kinh te Nguyen Van Giau: Mot so loai dat da gan het thoi han nhung Nha nuoc chua co chu truong, quyet dinh cu the nen nong dan khong yen tam manh dan dau tu. Anh: Quang Khanh

Khong che han dien anh huong tich tu ruong dat

Trong khi do, nhung chinh sach cho nong nghiep con nhieu bat cap nhu tinh trang mot dia ban nhieu chinh sach, nhieu don vi quan ly chong cheo, nhieu vung dong ruong chua duoc cai tao co ban, hoac cai tao thi bi bam nho chia deu.

Dai bieu Nguyen Thuy Anh (Phu Tho) phan anh tinh trang do thi hoa nong thon khien nong dan co nguy co mat viec lam nhung khong duoc ho tro, ty le that nghiep co xu huong tang...

Dau tu cho nong nghiep moi thien ve ha tang nhu dien, duong, truong, tram, dau tu dan trai, hieu qua thap, trong khi chua chu trong doi moi phuong thuc san xuat, chuyen dich co cau, nen chua hinh thanh gia tri gia tang cho san xuat. Dau tu hien chi dap ung duoc tu 50-55% nhu cau.

Mot ton tai la giai ngan cac chuong trinh quoc gia cham, tinh trang co che xin cho, tam ly ban phat nang, ngan sach duoc Quoc hoi duyet chi tu ky hop thang 11, nhung den thang 5 goi nam sau Chinh phu moi bat dau to chuc giai ngan va phai cuoi quy II kinh phi moi den co so.

Dau tu giai ngan cham do thu tuc hanh chinh chu yeu o trung uong, den cuoi nam cac chuong trinh thi cong, thuc hien voi vang, chat luong kem, va don vi huong thu phai chap nhan vi "tha co con hon khong".

Khong yen tam dau tu

Dac biet la van de quy hoach nong thon thieu tam nhin dai han duoc nhieu dai bieu de cap. "Nhieu quy hoach mang tu tinh nay sang tinh kia, khong co quy hoach tung vung, tung tinh, chat luong quy hoach thap" - dai bieu Nguyen Thi Thanh (Ninh Binh) phan anh.

Cung van de quy hoach, dai bieu Trinh The Khiet (Ha Noi) cho hay chinh sach thieu quy hoach vung san xuat tap trung da keu nhieu lan nhung nay van chua chuyen bien, rat it vung san pham duoc xac dinh, du co cung tu phat va nguoi dan chua duoc ho tro xay dung thuong hieu, san pham.


Khong che han dien anh huong tich tu ruong dat
Cac DBQH "keu" dau tu cong cho nong nghiep, nong thon chua tuong xung tiem nang


Ngoai gao va thuy san cua dong bang song Cuu Long, Tay Nguyen voi ca phe, cao su thi den nay viec diem ra nhung vung san xuat tap trung nhu the khong nhieu. Trong khi, ca phe o Dak Lak bi mat thuong hieu ve tay nguoi Trung Quoc, gao xuat khau nhieu thu hai the gioi nhung gia thanh luon thap hon Thai Lan.

Bao cao giam sat ket qua thuc hien chinh sach, phap luat ve dau tu cong cho nong nghiep, nong dan, nong thon cua Thuong vu Quoc hoi de cap den nhung han che, vuong mac trong viec thuc hien quy dinh cua luat Dat dai lien quan nong nghiep.

Trong do chi ra viec khong che han dien trong su dung dat nong nghiep cho ho gia dinh, ca nhan quy dinh tai dieu 70 luat Dat dai da anh huong qua trinh tich tu ruong dat de tao ra nhung vung san xuat chuyen canh lon co dieu kien ap dung tien bo khoa hoc, ky thuat nang cao nang suat, chat luong san pham.

Theo quy dinh cua phap luat, dia phuong khi thu hoi dat cua cac doanh nghiep nong nghiep, lam nghiep, ban quan ly rung su dung khong dung muc dich, chuyen nhuong, cho thue trai phap luat hoac thu hoi dat cua cac doanh nghiep thue dat ma khong thuc hien du an thi phai den bu, boi thuong tai san doanh nghiep da dau tu tren dat nhung ngan sach dia phuong khong co kha nang.

Chu nhiem UB Kinh te Nguyen Van Giau cung cho hay ve thoi han su dung dat, den nay mot so loai dat da gan het thoi han nhung Nha nuoc chua co chu truong, quyet dinh cu the nen nong dan khong yen tam manh dan dau tu.

Thuong vu Quoc hoi kien nghi Chinh phu nghien cuu chinh sach dac thu va uu tien dau tu cac nguon luc phu hop voi dieu kien thuc te cua tung vung, mien, cham dut tinh trang dau tu dan trai, manh mun, hieu qua dau tu khong cao.

Linh Thu

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.