Khai mac Hoi nghi TU 7 De cao tri thuc nong dan

Thứ tư, 09 Tháng bảy 2008, 15:20 GMT+7

Sang 9/7, Hoi nghi lan thu 7 BCH TU khoa X da khai mac tai Ha Noi. Tong Bi thu Nong Duc Manh trong bai phat bieu khai mac da neu mot so y kien ve ba de an se duoc thao luan tai day: Xay dung doi ngu tri thuc, Tam nong, Thanh nien.

Gan bo vung chac giua Dang voi tri thuc


Khai mac Hoi nghi TU 7: De cao tri thuc, nong dan
Tong Bi thu Nong Duc Manh. Anh: TTXVN

Tong Bi thu nhan manh dong gop cua doi ngu tri thuc: "Tri thuc VN da gop phan cung toan dan dua dat nuoc ra khoi khung hoang KT - XH, dong gop tich cuc cho viec hoach dinh duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, tung buoc nang cao trinh do KHCN cua dat nuoc vuon len tiep can voi trinh do cua khu vuc va the gioi. Tri thuc nguoi Viet o nuoc ngoai co nhung dong gop tich cuc trong nhieu linh vuc".

Tuy nhien, Tong Bi thu luu y chat luong doi ngu tri thuc chua dap ung yeu cau: "Chuyen gia dau nganh con thieu, doi ngu ke can hang hut. Trong nuoc chua co nhieu tap the KH manh. Hoat dong NCKH con thieu gan voi thuc tien. Cac thanh tuu nghien cuu con khoang cach kha xa. Cong tac xay dung doi ngu tri thuc con khong it han che, khuyet diem".

Thua nhan tri thuc "ngay cang giu vai tro quan trong" doi voi su phat trien cua dat nuoc, Tong Bi thu dong thoi cho rang doi ngu nay dang dung truoc nhung doi hoi cao va yeu cau moi, "ca thoi co lon va nhung thach thuc gay gat". "Dang can tiep tuc doi moi, nang cao nang luc lanh dao doi voi tri thuc", Tong Bi thu Nong Duc Manh noi.

Theo do, phan dau de den nam 2020, xay dung duoc doi ngu tri thuc co chat luong cao, so luong dong dao va co cau hop ly, tung buoc tien len ngang tam voi trinh do cua tri thuc trong khu vuc va the gioi. Gan bo vung chac giua Dang voi tri thuc, giua tri thuc voi Dang, boi dap khoi dai doan ket toan dan toc tren nen tang lien minh cong - nong - tri.

"Trong nhung nam truoc mat, chung ta phai vua hoan thien cac co che, chinh sach da ban hanh, xay dung co che, chinh sach moi nham phat huy co hieu qua tiem nang cua doi ngu tri thuc hien co, vua xay dung chien luoc phat trien doi ngu tri thuc den nam 2020 dap ung nhiem vu day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap kinh te quoc te", Tong Bi thu cho hay.

Nong dan la chu the cua phat trien

Ve van de nong nghiep, nong dan, nong thon, Tong Bi thu cho rang, doi song nong dan da co nhung buoc tien bo to lon, nang suat nong nghiep duoc nang cao, tien bo ky thuat duoc ap dung rong rai. Kinh te nong thon phat trien theo huong tang cong nghiep, dich vu, nganh nghe. Ket cau ha tang kinh te - xa hoi nong thon duoc tang cuong. Doi song vat chat, tinh than cua nhan dan o hau het cac vung nong thon ngay cang duoc cai thien.

"He thong chinh tri va vai tro lanh dao cua to chuc dang o nong thon duoc tang cuong, dan chu co so duoc phat huy, an ninh, trat tu duoc giu vung. Vi the chinh tri cua giai cap nong dan duoc nang cao, cung voi giai cap cong nhan va doi ngu tri thuc tao nen nen tang chinh tri vung chac", Tong Bi thu noi.

Tuy nhien, nguoi dung dau Dang luu y: "Phat trien nong nghiep con kem ben vung, suc canh tranh thap. Chuyen dich co cau va doi moi cach thuc san xuat con cham, pho bien van la san xuat nho, phan tan. Ngoai ra, cong nghiep, dich vu nong thon phat trien cham, thieu quy hoach, quy mo nho, chua thuc day manh me chuyen dich co cau kinh te va lao dong o nong thon. Cac hinh thuc to chuc san xuat chua dap ung yeu cau giai phong nguon luc".

Tong Bi thu chi ro, nong thon phat trien thieu quy hoach, ket cau ha tang kinh te - xa hoi con yeu, moi truong ngay cang o nhiem, kha nang thich ung, doi pho voi thien tai con han che. Doi song vat chat va tinh than cua cu dan nong thon con thap, chenh lech giau ngheo dang co xu huong doang ra. So ho ngheo con lon, phat sinh nhieu van de xa hoi buc xuc.

Tong Bi thu khang dinh: "Giai quyet van de tam nong luon phai duoc giai quyet dong bo, la nhiem vu chien luoc cua Dang. Nong nghiep la co so, nong thon la dia ban, nong dan la luc luong dong dao gop phan thuc day tang truong kinh te ben vung, on dinh chinh tri - xa hoi va bao dam an ninh, quoc phong".

"CNH, HDH dat nuoc phai ho tro manh me cho nong nghiep, nong dan, nong thon. Nong dan la chu the cua qua trinh phat trien, xay dung nong thon moi gan voi cac co so CN, dich vu va phat trien do thi theo quy hoach la can ban. Hien dai hoa nong nghiep la khau then chot"

Tong Bi thu luu y, giai quyet van de tam nong "phai dua tren co so phat huy co che KT thi truong dinh huong XHCN phu hop voi dieu kien dia ly tung vung, giai phong va su dung co hieu qua cac nguon luc XH nhu dat dai, lao dong, rung va bien, tang manh su ho tro, dau tu cua Nha nuoc, ket hop ung dung thanh tuu KHCN, phat trien nguon nhan luc".

Tong Bi thu nhan manh, giai quyet van de nong nghiep, nong dan, nong thon la nhiem vu cua ca he thong chinh tri, phai huy dong suc manh cua ca nuoc.

Lam ro trach nhiem tung bo va dia phuong

Keo dai tu 9/7 den 17/7, ngoai de an “Xay dung doi ngu tri thuc trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, hoi nhap kinh te quoc te”; “Van de nong nghiep, nong dan, nong thon”, Hoi nghi TU lan nay con thao luan ve "Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac thanh nien thoi ky day manh CNH, HDH".

Hoi nghi cung se thao luan ve tinh hinh kinh te - xa hoi 6 thang dau nam va nhiem vu 6 thang cuoi nam 2008, danh gia mot cach toan dien va chinh xac nhung ton tai va yeu kem tu chu truong den chi dao, dieu hanh, quan ly, du bao va xu ly cac van de KTXH, nhat la cac van de moi nay sinh tu cuoi nam 2007 va trong nua dau nam nay.

"Thong qua do, se xac dinh ro cac nguyen nhan, nhat la nguyen nhan chu quan de lam ro trach nhiem cua tung tap the, tung bo, nganh, dia phuong, don vi, tao su nhat tri va quyet tam cao, to chuc thuc hien dong bo va co hieu qua cao nhung giai phap do Dang, Nha nuoc de ra, nham kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, giu vung on dinh chinh tri de tiep tuc phat trien ben vung", Tong Bi thu khang dinh.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.