Hoc Bac can chu dong khong cho chi dao

Thứ tư, 16 Tháng năm 2012, 14:50 GMT+7

Danh gia 1 nam thuc hien Chi thi ve day manh hoc tap va lam theo Bac Ho, Truong Ban Tuyen giao Trung uong Dinh The Huynh nhac nho cac cap co so chu dong, sang tao, khong cho doi chi dao cap tren.

Day manh hoc Bac, dau tranh chong chu nghia ca nhan
Bo tu tuong cam chung, hoai nghi cuoc van dong hoc Bac
Hoc Bac moi chi o nhan thuc

Bao cao so ket mot nam thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri ve tiep tuc day manh hoc va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tai hoi nghi hom nay (16/5), ong Dinh The Huynh nhan dinh viec thuc hien chi thi trong Dang va trong xa hoi da duoc tien hanh nghiem tuc, tich cuc.

8 nhom nhiem vu duoc neu trong Chi thi deu da duoc trien khai thuc hien, bao gom: 1, Tiep tuc to chuc hoc tap tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh; 2, Xay dung va thuc hien nhung chuan muc dao duc theo guong Bac phu hop voi dac diem hoat dong tung nganh, dia phuong, co quan, don vi; 3, Nhan manh trach nhiem tu giac di dau, guong mau cua can bo lanh dao chu chot, nguoi dung dau cac cap, cua can bo, dang vien, xay dung co che giam sat cua to chuc Dang va nhan dan doi voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien; 4, Dua viec hoc va lam theo guong Bac vao sinh hoat thuong xuyen cua to chuc dang, co quan, doan the; 5, Xay dung va thuc hien chuong trinh giang day va hoc tap tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh cho hoc sinh, sinh vien, can bo, dang vien; 6, Giao duc dao duc, loi song cho the he tre theo guong Bac; 7, Kiem tra dinh ky, so ket 6 thang, tong ket nam viec hoc va lam theo guong Bac; 8, Day manh tuyen truyen viec hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh.

Anh: Chung Hoang


Hoc Bac can chu dong, khong cho chi dao

Ghi nhan nhung viec da lam duoc trong mot nam trien khai thuc hien Chi thi, Truong Ban Tuyen giao Trung uong Dinh The Huynh dong thoi nhac nho nhung han che, khuyet diem.

Do la thoi gian dau, cong tac chi dao, to chuc trien khai thuc hien chi thi con cham, thieu chu dong, mot so nganh, dia phuong, co quan, don vi van con tam ly cho doi chi dao cua cap tren.

Khong it noi chua xac dinh ro yeu cau, noi dung, nhung viec can lam va nhung diem moi trong chi thi so voi viec trien khai cuoc van dong cung noi dung. Viec chuyen tiep tu cuoc van dong thanh cong viec thuong xuyen cua cac to chuc dang, co quan, don vi, nhieu cap uy, dia phuong con lung tung, co noi bi dut quang, chua gan voi thuc hien nhiem vu chinh tri va viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien, cong chuc.

“Nhieu noi, noi dung dua ra trao doi, thao luan con lap lai, thieu loi cuon, con mang tinh hinh thuc, chu yeu la doc tai lieu”, ong Huynh noi.

Truong Ban Tuyen giao Trung uong cung nhan dinh nhieu nhieu noi chua thuc su quan tam bo sung, hoan thien cac chuan muc dao duc, moi dung lai cho ra soat lai cac chuan muc dao duc da xay dung truoc do.

“O khong it chi bo, co quan, don vi, cac chuan muc dao duc van dien dat dai dong, kho nho, kho lam theo, kho kiem diem, danh gia, thieu tinh cu the, sat hop voi co so, kho kiem tra, giam sat”, ong Huynh noi.

Ben canh viec xay dung tai lieu giao duc dao duc Ho Chi Minh trong cac truong dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep va day nghe con cham, chua dat ket qua cu the, Truong ban Tuyen giao Trung uong cung luu y viec trien khai hoc va lam theo guong Bac trong thanh nien con han che, nhat la voi thanh nien cong nhan o cac khu cong nghiep, nong thon, sinh vien du hoc tu tuc…

Ong Huynh cung nhan dinh hieu qua cong tac tuyen truyen chua cao, suc lan toa chua rong cung nhu cong tac kiem tra don doc co noi, co luc chua thuong xuyen, tich cuc.

Ben canh nguyen nhan khach quan la su thay doi phuong thuc trien khai dan den nhung lung tung, bo ngo nhat dinh, ong Dinh The Huynh nhan manh nguyen nhan chu quan la “cap uy, nguoi dung dau nhieu co quan, don vi chua thuc su quan tam va chua danh thoi gian thoa dang cho viec chi dao thuc hien chi thi, con tam ly cho doi cap tren, van con tinh hinh “khoan” cho co quan tuyen giao”.

“Mot so cap uy, to chuc dang va can bo lanh dao chu chot chua tich cuc chu dong chi dao, tim toi nhung cach lam hay, phu hop voi don vi, chua quan tam xay dung, phat hien va co vu nhung tap the, ca nhan lam tot de nhan rong”, ong Huynh nhac nho.

Hoi nghi danh ca ngay de nghe cac tham luan chia se kinh nghiem va kien nghi cua cac bo, nganh, dia phuong ve viec tiep tuc day manh hoc va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Chung Hoang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.