Ha Noi tim cach ho tro nong dan bi thu hoi dat

Thứ năm, 06 Tháng ba 2008, 15:42 GMT+7

Cap the hoc nghe cho nguoi dan bi thu hoi dat trong do tuoi lao dong, uu tien nhung nguoi nay tham gia kinh doanh cac hoat dong dich vu tai cac khu do thi va khu cong nghiep... Day la noi dung de an ho tro on dinh doi song, dao tao nghe va viec lam cho cac ho dan bi thu hoi dat nong nghiep cua UBND TP Ha Noi, duoc trinh bay tai Hoi nghi tiep xuc cu tri do HDND to chuc sang 6/3.

Tro thanh ho ngheo sau khi bi thu hoi dat


Mo ta anh.
Dai dien Cong ty Co phan Day nghe Hanel cho rang co so dao tao, doanh nghiep va chinh quyen phai phoi hop dao tao nghe cho nguoi dan bi thu hoi dat. Anh: VA
Theo ong Nguyen Duc Bien, truong Ban chi dao giai phong mat bang, nguy co that nghiep o nguoi nong dan mat tu lieu san xuat la dat dai rat lon, boi ho kho hoc nghe moi nhung phan lon lai o do tuoi cao, trinh do van hoa han che, khong dap ung duoc nhu cau lao dong chat luong cao.

Trong khi do, cac chinh sach cua trung uong va thanh pho ve ho tro hoc nghe, viec lam lai chua dong bo va hieu qua.

"Mot bo phan nong dan khi bi thu hoi tren 30% dat nong nghiep da tro thanh ho ngheo, o 5 quan, huyen bi thu hoi nhieu nhat, co 1.223 ho ngheo, voi 4.389 nhan khau", ong Bien cho biet.

Han che chu yeu trong co che chinh sach ho tro hien co duoc Ha Noi chi ra la viec boi thuong, ho tro deu duoi hinh thuc chi tra truc tiep tien cho nguoi dan bi thu hoi dat, dan den tinh trang nguoi dan dung tien de mua sam chu it quan tam den hoc nghe, chuyen doi nghe.

Chinh quyen dia phuong can vao cuoc

Nguoi dan duoc den bu su dung tien de xay nha: 57,5%, mua do dung 8,72%, dau tu cho san xuat phi nong nghiep 1,27%, cho hoc nghe 2,55%, gui tiet kiem 18,2%.

Dieu tra cua Dai hoc Kinh te Quoc dan


Xuat phat tu thuc te tren, UBND thanh pho de xuat thanh lap Quy Ho tro on dinh doi song, pho cap giao duc, hoc nghe va viec lam cho cac ho dan bi mat tren 30% dat san xuat nong nghiep. Quy nay se co von ban dau 40 ty dong tu ngan sach thanh pho cap, tiep theo se trich nguon kinh phi cua cac nha dau tu khi duoc giao dat.

Theo du kien, tre em cua cac gia dinh bi thu hoi dat se duoc ho tro hoc phi pho thong trong 3 nam, nguoi lao dong co nhu cau hoc nghe se duoc phat the hoc nghe co gia tri toi da 6 trieu dong.

Tuy nhien, theo de xuat cua UBND thanh pho, cac doi tuong ho tro phai duoc binh xet o khu dan cu, sau do phai duoc xa, phuong xac nhan va UBND quan, huyen tham dinh.

Theo cac cu tri du hoi nghi, khong nen quy dinh phai binh xet, se tao co che xin - cho. Ong Do Van Nam, xa Xuan Dinh cho rang, quy dinh nay vo ly o cho, voi nhung nguoi khong duoc binh xet thi khong biet se giai quyet che do, chinh sach nhu the nao.

Ong Nguyen Khanh Trung, dai dien Cong ty Co phan Dau tu va Day nghe Hanel cam ket san sang tham gia dau thau dao tao lao dong bi mat dat, dam bao 100% nguoi qua dao tao co viec lam on dinh, voi muc phi dao tao "thap hon 6 trieu - muc ma de an dua ra".

Ong cung de nghi phai co su phoi hop giua co so dao tao, doanh nghiep dong tren dia ban va chinh quyen dia phuong, nham tranh tinh trang "chi sau 3 thang thu viec, doanh nghiep cho nguoi lao dong thoi viec vi khong dap ung yeu cau".

Trong 8 nam, Ha Noi da trien khai hon 2.800 du an dau tu lien quan den thu hoi dat. Thanh pho da ban giao cho chu dau tu gan 1.300 du an voi 6.300ha dat, trong do tren 80% la dat nong nghiep, lien quan den gan 180.000 ho dan.


Ong Khuong Van Vu, Tong Cong ty Det may Ha Noi de nghi chinh quyen dia phuong "nen thong tin ve tuyen dung cho nguoi dan. Nhieu doanh nghiep co nhu cau tuyen dung, khong he mat chi phi, nhung nguoi dan khong biet, lai phai qua "co moi".

Theo Pho Chu tich UBND thanh pho Vu Hong Khanh, sap toi, Ha Noi se co nhieu cuoc hop ban toan dien cac van de lien quan den giai phong mat bang, de "hai hoa trach nhiem va loi ich cua Nha nuoc, nguoi dan va chu dau tu".

Ngoai ra, trong de an, UBND thanh pho cung du tinh xa hoi hoa cac hoat dong dich vu tai cac khu do thi va khu cong nghiep xay dung tren dien tich dat nong nghiep, cho nguoi dan co dat bi thu hoi tham gia kinh doanh, dac biet se uu tien cho lao dong bi thu hoi tren 30% dien tich dat san xuat.

Dau thang 4 toi, HDND Ha Noi se hop chuyen de, trong do co noi dung co che, chinh sach ho tro day nghe va viec lam cho nguoi dan vung bi thu doi dat nong nghiep.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.