Ha Noi da co ke hoach phat trien cho nam 2005

Thứ hai, 19 Tháng bảy 2004, 04:55 GMT+7

- UBND TP. Ha Noi vua ra chi thi chinh thuc ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc cho nam 2005.


Ha Noi da co ke hoach phat trien cho nam 2005
De Thu do ngay mot khang trang, vuon len nhung tam cao moi

Xac dinh nam 2005 la nam cuoi cung trien khai Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan IX, Nghi quyet Dai hoi Dang bo thanh pho lan XIII, dong thoi danh dau mot buoc quan trong trong viec hoan thanh cac muc tieu cua ke hoach 5 nam 2001 - 2005, tao da phat trien cho ke hoach 5 nam 2006 - 2010; Chu tich UBND TP. Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua ki Chi thi so 21/2004/CT-UB vach ro muc tieu, nhiem vu chu yeu cua thanh pho trong nam 2005.

Dam bao tang truong kinh te (GDP) Thu do 10 - 11%

De dat duoc dieu do, Chi thi neu ro can huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc. 3 de an ve Cai cach hanh chinh, Nang cao hieu qua kinh te, Cai thien moi truong xa hoi can tiep tuc trien khai thuc hien manh me va deu khap. Duy tri toc do tang truong cong nghiep o muc cao ket hop voi dau tu doi moi thiet bi va cong nghe san xuat phu hop (xac dinh khoang 9 - 10 san pham chu luc de tap trung ho tro phat trien - phan dau tang truong gia tri san xuat cong nghiep khoang 15 - 16%).

Theo tinh than de ra trong Chi thi, cac loai thi truong can hinh thanh dong bo. Tang cuong quan ly hoat dong cua thi truong bat dong san, phat trien thi truong chung khoan, tung buoc hinh thanh va phat trien thi truong lao dong, thi truong khoa hoc cong nghe (phan dau tang truong gia tri cac nganh dich vu khoang 10 - 11%).

Ket hop phat trien nong nghiep, nong thon voi phat trien du lich va bao ve moi truong. Ben canh do, tien trinh sap xep, doi moi, nang cao hieu qua va suc canh tranh cua cac doanh nghiep Nha nuoc (truoc het la doah nghiep Nha nuoc dia phuong) can duoc cung co va day nhanh, dam bao hoan thanh de an tong the sap xep va doi moi doanh nghiep Nha nuoc da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. Co ban hoan thanh tach chuc nang quan ly san xuat kinh doanh khoi chuc nang quan ly Nha nuoc o cac so, nganh thanh pho.

Mot nhiem vu quan trong nua la Ha Noi can chu dong tot cac dieu kien cung ca nuoc tham gia hoi nhap kinh te quoc te (gia nhap WTO, tham gia day du AFTA va cac cam ket quoc te khac). Moi truong dau tu, san xuat - kinh doanh can chuyen bien manh theo huong binh dang, minh bach va thong thoang. Cac so, ban, nganh cung nghien cuu rut gon, don gian hoa quy trinh giai quyet cac thu tuc hanh chinh nhu: cap phep dau tu, xay dung; cho thue dat; cap giay chung nhan quyen su dung dat, so huu nha... Trien khai nghiem tuc Luat Xay dung, Luat Dat dai, cac Luat Thue moi...

Xay dung du toan thu ngan sach noi dia nam 2005 tang 12% so voi 2004

Nam 2005 la nam thu hai trong thoi ki on dinh ngan sach theo quy dinh cua Luat Ngan sach nha nuoc, vi vay UBND TP. Ha Noi qua Chi thi da luu y cac cap, cac nganh quan triet day du, to chuc trien khai thuc hien lap du toan ngan sach nam 2005 theo dung quy dinh cua Luat Ngan sach Nha nuoc va cac Luat Thue lien quan, dam bao cac muc tieu co ban: Thuc hien chinh sach dong vien hop ly; Dam bao nguon luc thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi; Tap trung von, kinh phi de thuc hien nhung nhiem vu quan trong cua Thu do; Chong lang phi that thoat, lanh manh hoa ngan sach Nha nuoc...


Ha Noi da co ke hoach phat trien cho nam 2005
Du an phat trien khu vuc Kim Lien (HN).

Theo do, du toan thu ngan sach nha nuoc phai duoc tinh dung, tinh du theo quy dinh cua phap luat, tren co so phan tich, du bao day du, chinh xac cac yeu to ve tang truong kinh te, bien dong thi truong, gia ca... Tang cuong cac bien phap quan ly thu, quan ly viec hoan thue gia tri gia tang, chong that thu, chong buon lau va gian lan thuong mai. Van de cai cach tien luong cung duoc UBND TP. Ha Noi coi la nhiem vu quan trong cua cac co quan, don vi. Do do, mot trong nhung nhiem vu chu yeu trong nam 22005 la cac so, nganh, quan, huyen cua Thu do can thuc hien cac bien phap tao nguon cai cach tien luong tu cac nguon thu de lai theo che do (toi thieu la 40%, rieng nganh y te toi thieu 35%), tiet kiem chi thuong xuyen khong ke tien luong va cac khoan co tinh chat luong (toi thieu 10%). Ngan sach cac quan, huyen, xa, phuong, thi tran su dung toi thieu 50% nguon tang thu nam 2004 va du toan thu nam 2005 so du toan 2004 de tao nguon thuc hien cai cach tien luong.

Ngoai ra, UBND TP cung chi ro nhiem vu xay dung ke hoach dau tu phat trien Thu do nam 2005, tap trung cac muc tieu chu yeu nhu: hoan thanh ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005; tiep tuc dau tu phat trien ket cau ha tang, xay dung cac khu do thi moi; dau tu phat trien giao duc, dao tao, y te, giai quyet cac van de xa hoi... tao tien de chuyen dich co cau kinh te Thu do theo huong dich vu - cong nghiep - nong nghiep trong giai doan 2006 - 2010.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.