Giam 50 thue gia tri gia tang cho doanh nghiep kho khan

Thứ hai, 19 Tháng một 2009, 19:47 GMT+7

- Theo thong bao cua Van phong Chinh phu ve ket luan cua Thu tuong tai cuoc hop ngay 15/1 lien quan den cac giai phap kich cau, Thu tuong yeu cau Bo Tai chinh trinh Chinh phu ban hanh quyet dinh giam 50% thue gia tri gia tang voi mot so hang hoa, dich vu voi cac doanh nghiep dang gap kho khan.Anh:VNN
Thu tuong yeu cau Bo Ke hoach - Dau tu len danh muc cac du an, cong trinh quan trong, cap bach da co du thu tuc dau tu ma trong nam 2009 chua duoc bo tri von de co the thuc hien va hoan thanh trong cac nam 2009, 2010. Trong do co cac du an dau tu xay dung ha tang ky thuat cac khu cong nghiep, cum cong nghiep de trinh Thu tuong trong thang 1.

Ngay quy I, Thu tuong cung yeu cau bo tri von, tam ung cho 61 huyen ngheo, moi huyen 25 ty dong de thuc hien cac du an cua chuong trinh can trien khai.

Ve ke hoach von trai phieu Chinh phu nam nay, ngoai 36 nghin ty dong da duoc Quoc hoi thong qua, Thu tuong yeu cau Bo KH&DT xac dinh them danh muc cac du an, cong trinh can bo sung. Trong khi cho xin y kien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Thu tuong yeu cau xac dinh cac du an cap bach da co du dieu kien, can thuc hien ngay thi cho phep tam ung truoc von trai phieu Chinh phu.

Bo Tai chinh hoan thien du thao quy che bao lanh tin dung cho doanh nghiep vua va nho, trong do can quy dinh ro noi dung va quy trinh bao lanh de tranh viec lam dung.

Dong thoi, quy che can xac dinh ro loai hinh kinh doanh dich vu duoc huong bao lanh, dieu kien duoc bao lanh voi cac chu dau tu, doanh nghiep, hop tac xa co von dieu le khong qua 20 ty dong hoac co khong vuot qua 500 lao dong.


TIN LIEN QUAN
Trong truong hop co no thue, neu don vi co du an dau tu, phuong an san xuat kinh doanh co hieu qua se duoc xem xet cap bao lanh tin dung. Von tham gia dau tu san xuat, kinh doanh cua ben duoc bao lanh toi thieu 10%, quy dinh cu the cac dieu kien ve quyen cua Ngan hang Phat trien VN khong thuc hien nghia vu bao lanh.

Thu tuong cung yeu cau Bo Tai chinh trinh Chinh phu ban hanh quyet dinh giam 50% thue gia tri gia tang voi mot so hang hoa, dich vu voi cac doanh nghiep dang gap kho khan. Gian thoi han nop thue thu nhap doanh nghiep 9 thang voi mot so linh vuc san xuat, dich vu. Dong thoi, bai bo cac quyet dinh ve muc thue xuat khau tuyet doi voi cac mat hang phan bon, gao, quang...

Mat khac, can som ban hanh cac van ban giam thue suat thue xuat khau than, nhap khau linh kien, phu tung o to trong nuoc khong san xuat duoc. Thuong xuyen ra soat tung mat hang de dieu chinh thue xuat khau, nhap khau phu hop voi tinh hinh gia ca, cung cau tren thi truong.

Chinh phu cung se mua bo sung 100.000 tan luong thuc quy gao nhap kho du tru quoc gia nam 2009.

Thu tuong de nghi Ngan hang Nha nuoc xem xet lai pham vi, noi dung cho vay, bao lanh voi cac doanh nghiep nhap khau may moc, thiet bi cong nghe cao de doi moi cong nghe theo chuong trinh kich cau cua Chinh phu. Dong thoi, truoc ngay 20/1 phai hoan chinh du thao ve co che ho tro lai suat cho cac khoan vay von luu dong. Theo do, tat ca cac thanh phan kinh te vay von luu dong se duoc Chinh phu ho tro 4% lai suat von vay de duy tri san xuat, kinh doanh, day manh xuat khau va bao dam viec lam.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.