Dua tin chinh xac bao chi moi chong duoc tham nhung

Thứ ba, 10 Tháng mười 2006, 09:56 GMT+7

- Trong phien hop thu nhat Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung, Thu tuong luu y, phai phat huy tot hon nua vai tro cua bao chi trong viec dau tranh phong, chong tham nhung, song bao chi duoi su lanh dao cua Dang va Nha nuoc, phai dua tin chinh xac, tu cac nguon thong tin chinh thong.


Dua tin chinh xac bao chi moi chong duoc tham nhung

Thu tuong Nguyen Tan Dung luon de cao vai tro cua bao chi: ‘’Moi to bao cua ta phai vuon len tro thanh mot co quan ngon luan, mot dien dan cua nhan dan, mot ngon co chien dau cua dat nuoc ta, cua dan toc ta vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh...".

Bao chi – tien phong tren mat tran chong tham nhung

Thu tuong nhan manh, tham nhung la nguy co, thach thuc doi voi su ton tai cua che do, vi vay chong tham nhung can duoc su quan tam sau sat, tien hanh manh me va dong bo cua ca he thong chinh tri, Ban Chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi, Chinh phu, cac cap chinh quyen va nhan dan.

Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia: "Sau Dai hoi Dang lan thu X, qua mot so hoat dong cua Dang va Nha nuoc, buoc dau da tao duoc su dong thuan va huong ung tich cuc cua nhan dan, nhat la ve phat trien kinh te, cai cach hanh chinh va ve thai do kien quyet dau tranh chong tham nhung, lang phi, quan lieu. Ket qua nay co su dong gop tich cuc cua bao chi".

Thu tuong khang dinh, nhiem vu cua bao chi la cung Chinh phu "phat huy va phai tiep tuc lam quyet liet, dong bo, manh me va hieu qua hon" cac nhiem vu phat trien, cai cach va dau tranh chong tham nhung, lang phi, quan lieu neu tren.

Bao sai mot chut, giet chet mot con nguoi!

Tac gia Bui Thanh viet tren bao Tuoi Tre: Nhin lai nhung vu viec noi com trong vong mot nam qua, ben canh cong lao khong the phu nhan cua gioi bao chi, rat nhieu ban doc da nhan thay khong it to bao va nha bao da to ra thieu trach nhiem trong khi thuc thi su mang va quyen luc cua minh.

Nhieu nguyen tac tiep nhan va xu ly thong tin da duoc bo qua nham kip buoc trong cuoc dua giua cac bao. Hau qua la da xuat hien kha nhieu sai sot tren cac bao, nhung khong phai to bao nao cung nghiem tuc cai chinh theo luat dinh.

Thu tuong bay to quan diem ve van de nay: "Rat dung la phia sau nhung dong cai chinh tren bao la so phan, su con mat, noi vinh nhuc cua moi con nguoi, tham chi cua ca mot gia dinh, dong ho, cua ca mot doanh nghiep voi biet bao nguoi lao dong gan bo".

Dong thoi ong dat van de: "Viec chan thanh nhin nhan sai sot, nghiem tuc dinh chinh dung su that la ban linh, la cai tam, la trach nhiem cao cua nguoi lam bao doi voi sinh mang cua con nguoi va doi voi toan xa hoi".

Khi Thu tuong quan tam dac biet den bao chi

Lien tuc trong thoi gian qua, Thu tuong co nhung ket luan, quyet dinh dua tren thong tin bao chi va gan day nhat la su kien quan chuc dung nha cong vu.

Ngay 5/10, Bo truong Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao da ky cong van gui cac Bo Tai chinh, Xay dung, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam; UBND thanh pho Ha Noi thong bao y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve viec quan ly, su dung nha cong vu cua mot so vi lanh dao.

Cong van ghi ro: Gan day mot so bao chi da dua tin va binh luan lien quan den viec quan ly, su dung, ban nha thuoc so huu nha nuoc va nha cong vu cho cac dong chi Hoang Van Nghien (nguyen Chu tich UBND thanh pho Ha Noi), dong chi Phan Van Vuong (nguyen Pho Chu tich UBND thanh pho Ha Noi) va dong chi Le Duc Thuy (Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam).

Ve viec nay, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo Tai chinh chu tri cung Bo Xay dung, UBND thanh pho Ha Noi lam ro nhung noi dung bao da neu ve cac truong hop tren, xac dinh ro dung, sai va bao cao Thu tuong Chinh phu.

Thu tuong cho biet da yeu cau Van phong Chinh phu xay dung qui che phoi hop chat che voi bao chi, bao dam cung cap thong tin kip thoi, chinh xac nhat cho bao chi, dong thoi qua bao chi de co them thong tin cho su chi dao dieu hanh cua Chinh phu". Y kien nay cua Thu tuong xac nhan vai tro cua bao chi dang ngay cang duoc khang dinh trong cong cuoc doi moi va trong quan ly xa hoi.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.