Doi moi cach lam nhan su tai ky hop Quoc hoi

Thứ bảy, 06 Tháng năm 2006, 09:09 GMT+7


Doi moi cach lam nhan su tai ky hop Quoc hoi
Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tai ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI.

""De nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho phep thuc hien doi moi cach thuc xem xet, quyet dinh nhan su tai ky hop thu 9: Gioi thieu ung cu vien va danh mot khoang thoi gian de ung cu vien phat bieu y kien (dai bieu Quoc hoi co the dua ra mot so cau hoi) truoc khi Quoc hoi thao luan va bo phieu"".

Chu nhiem Van phong Quoc hoi Bui Ngoc Thanh da noi nhu vay khi trinh bay viec chuan bi ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI (khai mac vao 16/5 toi) tai phien lam viec cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi chieu 4/5.

Chua nhan duoc su chi dao ve bau nhan su cap cao

Theo ong Thanh, den thoi diem nay, ngoai noi dung bau Tong kiem toan nha nuoc, Van phong Quoc hoi chua nhan duoc su chi dao chinh thuc nao ve cong tac nhan su se tien hanh tai ky hop thu 9 nen chi du kien danh 4 ngay cho cac van de nhan su.

Ke ca chuc danh Bo truong Bo Giao thong van tai cua ong Dao Dinh Binh, du da co don xin tu chuc nhung cung chua co to trinh Quoc hoi cua Thu tuong.

Chu nhiem Bui Ngoc Thanh de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi som chi dao cu the van de nay de bo tri cu the, phu hop trong chuong trinh ky hop de cac co quan huu quan co thoi gian chuan bi ky luong.

""Neu Quoc hoi tien hanh mien nhiem va bau moi mot so chuc danh lanh dao chu chot cua Nha nuoc va phe chuan mot so nhan su Chinh phu, thi de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet de bau Tong kiem toan nha nuoc va xu ly chuc vu Bo truong Bo Giao thong van tai cua ong Dao Dinh Binh truoc khi tien hanh bau nhan su cap cao va phe chuan nhan su Chinh phu"", ong noi.

Chu nhiem Uy ban Phap luat Vu Duc Khien to thai do: ""Chac chan Quoc hoi phai xem xet viec Bo truong Dao Dinh Binh xin tu chuc vi day la tham quyen cua Quoc hoi. Toi khong noi ""chay truoc"" nhung Thu tuong Phan Van Khai nen phat bieu y kien ve truong hop nay truoc Quoc hoi"".

Ve viec ung cu vien dang dan truoc Quoc hoi, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An ung ho: ""Doi moi cach lam nhan su la tich cuc! Dong chi nao duoc bau thi cung nen len dien dan cho Quoc hoi xem mat, phat bieu vai ba cau xem y tuong ""lam an"" nhu the nao"".

Quan tam toi nhan su cua Chinh phu duoi goc do doi ngoai (truoc su kien APEC vao cuoi thang 11), Pho Chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Nguyen Ngoc Tran neu y kien: ""Co kha nang giu nguyen nhan su vi da lam quen voi APEC. Nhung theo toi, can bau mot so nhan su tai ky hop Quoc hoi toi de ho som vao cuoc"".

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An cho rang, viec bau nhan su moi (neu co), bo tri thoi gian 3-4 ngay vao cuoi ky hop Quoc hoi la hop ly.

Yeu cau lam ro trach nhiem cua Chinh phu trong vu PMU 18

Ngoai van de nhan su, ong Nguyen Ngoc Tran cung de nghi dua vao chuong trinh nghi su cua Quoc hoi vu viec o PMU 18 lien quan den quan ly tai san cong, von ODA va tieu cuc o kho cang Thi Vai o nganh dau khi.

""That thoat o kho cang Thi Vai co the toi 30% ma chi xu ly hanh chinh mot so lanh dao cua Petro Vietnam! Cu tri ho nhan toi hoi ro tai sao chi xu ly hanh chinh? Theo Luat phong, chong tham nhung va quyet tam chinh tri cua Dang, du ve huu cung phai truy cuu trach nhiem. Neu cho rang ho da ve huu, xu ly nhe la khong khach quan, tao tao tien le xau cho xu ly nhung vu viec sau nay"", ong noi thang.

Ong Tran tiep tuc kien nghi: ""Qua vu o PMU 18 lien quan den quan ly tai san cong, ngan sach va von ODA, ky hop nay Quoc hoi can yeu cau cac bo truong Tai chinh, Ke hoach va Dau tu bao cao ro trach nhiem cua minh. ODA la vay no nuoc ngoai va con chau chung ta phai tra!""

Theo Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, truong hop Bo truong Dao Dinh Binh van co the phai dang dan tra loi chat van mac du da xin tu chuc.

Truong ban Dan nguyen Le Quang Binh cung de dat nguyen vong cua cu tri: ""Viec nop lai tien bieu cua Tong thanh tra Chinh phu, mot dong chi cap Thu truong quen vali co nhieu phong bi tien... Chinh phu da xem xet nhu the nao, can bao cao truoc Quoc hoi"".

Ve nhung yeu cau Chinh phu bao cao viec su dung von ODA, vu PMU 18, kho cang Thi Vai, cau Van Thanh..., Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An de nghi Chu nhiem Van phong Quoc hoi Bui Ngoc Thanh lam viec voi Van phong Chinh phu, xin y kien cua Thu tuong. ""Tinh than chung la dap ung yeu cau cua cu tri"", ong noi.

Bo truong khong con ""doc bai"" 20 phut truoc Quoc hoi

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An nhan manh, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI rat co y nghia sau thanh cong cua Dai hoi Dang X. Ngoai doi moi cach lam ve nhan su, ong cung thong bao viec tien hanh ky hop co nhieu cai tien:

""Giam sat tai ky hop Quoc hoi tang ve so luong, co gang nang cao chat luong. Giam sat cua Uy ban cung duoc bo tri thoi gian trinh va thao luan tai Quoc hoi theo huong ngay cang tang cuong giam sat cua cac Uy ban ra Quoc hoi"".

""Dut khoat cai tien cach trinh bay tai ky hop Quoc hoi. Khong doc tum lum, nghe rat met moi! Van ban co dau quoc huy nhung ra Quoc hoi chi thuyet trinh mot so diem noi bat. Ve tra loi chat van, bo truong khong doc van ban 20 phut nhu vua qua ma tra loi thang vao van de"".

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An cung cho biet, Dang doan Quoc hoi se de nghi va neu duoc Tong bi thu Nong Duc Manh dong y, ky hop toi, Tong bi thu se co bao cao ket qua Dai hoi Dang X truoc Quoc hoi.


Ve ""loi hua hoac co tinh chat nhu hua"" truoc Quoc hoi cua bo truong khi tra loi chat van, Truong ban Dan nguyen Le Quang Binh cho biet da theo doi, don doc co quan huu quan giai quyet.

Ban Dan nguyen thong ke: Ky hop Quoc hoi vua qua co 6 bo truong: Bo LDTB&XH (2 loi hua hoac co tinh chat nhu hua), Bo Tai nguyen va Moi truong (2), Bo Khoa hoc va Cong nghe (1), Bo Thuong mai (1), Bo Cong nghiep (3), Bo Giao duc va dao tao (3).

""Bo Giao duc va Dao tao den nay van chua tra loi giai quyet den dau! Bo Tai nguyen va Moi truong noi da xu ly ""lang ung thu o Thach Son (Lam Thao - Phu Tho) nhung chung toi den tan noi thi van y nguyen! Co le bao cao ket qua thuc hien loi hua cua cac bo truong phai doi den ky hop cuoi nam"", ong Le Quang Binh to y that vong.

Van Tien - (Vietnamnet)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.