Dinh huong bo sung phat trien Cuong linh nam 1991

Chủ nhật, 05 Tháng chín 2010, 21:50 GMT+7

TS tran trong gioi thieu bai viet cua GS.TS Nguyen Phu Trong, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi, voi nhan de "Nhung dinh huong bo sung, phat trien cuong linh nam 1991".

Loat bai: Dong gop y kien cho Dai hoi Dang XI

Qua trinh chuan bi

Dai hoi VII cua Dang (nam 1991) da thong qua Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (sau day goi tat la Cuong linh nam 1991). Cuong linh nam 1991 co gia tri dinh huong va chi dao to lon doi voi su nghiep cach mang cua dat nuoc ta trong suot hai thap ky qua. Tuy nhien, tu khi Cuong linh nam 1991 ra doi den nay, tinh hinh the gioi va trong nuoc da co nhieu bien doi to lon va sau sac.

Nhieu van de moi nay sinh tung buoc duoc Dang ta nhan thuc va giai quyet co hieu qua; nhieu van de lien quan den Cuong linh da co nhan thuc moi, sau sac hon; quan niem ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta ngay cang ro hon; dong thoi cung co them nhung van de moi dat ra can duoc giai dap. Vi vay, Dai hoi X cua Dang da quyet dinh: “Sau Dai hoi X, Dang ta can tiep tuc nghien cuu, bo sung va phat trien Cuong linh, lam nen tang chinh tri, tu tuong cho moi hoat dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong qua trinh dua nuoc ta di len chu nghia xa hoi."

Thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, ngay 4/2/2008, Ban Chap hanh Trung uong Dang quyet dinh thanh lap Tieu ban Tong ket, bo sung va phat trien Cuong linh nam 1991 va chuan bi Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi XI (Tieu ban Cuong linh), do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh lam Truong Tieu ban. Ngay 22-02-2008, Tieu ban da hop phien dau tien de xac dinh quan diem, tu tuong chi dao viec tong ket, bo sung va phat trien Cuong linh.

Ngay 28/2/2008, Ban Bi thu ra quyet dinh thanh lap To Bien tap. Tieu ban da chi dao To Bien tap khan truong trien khai cac cong viec (xay dung de cuong so bo, thanh lap cac nhom bien tap theo linh vuc; to chuc nghien cuu, thao luan, bien tap…); dong thoi Ban Bi thu giao mot so co quan khoa hoc, mot so cap uy, to chuc dang o Trung uong va dia phuong tong ket ly luan va thuc tien mot so chuyen de co lien quan.

Tiep sau do, Thuong truc Tieu ban da co 2 phien va Tieu ban da co 4 phien hop thao luan Du thao De cuong chi tiet Bao cao tong ket, bo sung va phat trien Cuong linh nam 1991 do To Bien tap trinh. Tieu ban da gui ban Du thao De cuong chi tiet den cac dong chi nguyen lanh dao cap cao cua Dang, Nha nuoc de xin y kien. Bo Chinh tri da co 2 phien hop thao luan Du thao De cuong chi tiet va chi dao tu chinh ban Du thao trinh Hoi nghi Trung uong 10 (thang 6/2009).

Tai hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan nhat tri voi muc dich, yeu cau, tu tuong chi dao, ten goi, ket cau va nhieu noi dung co ban cua Du thao De cuong chi tiet; dong thoi nhan manh va luu y them mot so noi dung quan trong. Doi voi nhung van de con co y kien khac nhau hoac can duoc tiep tuc lam ro, Ban Chap hanh Trung uong giao cho Bo Chinh tri chi dao nghien cuu, can nhac trinh Ban Chap hanh Trung uong cho y kien tai cac ky hop sau.

Ve tu tuong chi dao dinh huong viec tong ket, bo sung, phat trien cuong linh nam 1991, Trung uong khang dinh:

Cuong linh la tuyen ngon chinh tri cua Dang, mang tam dinh huong chien luoc ve con duong phat trien cua dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi; la ngon co chien dau cua Dang va dan toc ta trong su nghiep xay dung dat nuoc tung buoc qua do len chu nghia xa hoi; la nen tang ly luan, nen tang tu tuong va chinh tri, dinh huong cho moi hoat dong cua chung ta hien nay cung nhu trong nhung thap ky toi.

Do do, Cuong linh phai neu duoc nhung quan diem co ban ve duong loi chung xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta; phac hoa nhung net co ban ve mo hinh xa hoi xa hoi chu nghia ma chung ta can xay dung; chi ra muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do va muc tieu phan dau cho chang duong tu nay den khoang giua the ky XXI; dua ra nhung quan diem, duong loi va dinh huong lon de thuc hien muc tieu do. Cuong linh phai co tam khai quat cao, khong di vao nhung noi dung qua chi tiet va nhung chinh sach cu the.

Viec tong ket, bo sung va phat trien Cuong linh can bam sat tu tuong chi dao cua Dai hoi X, cac nghi quyet cua Ban Chap hanh Trung uong, cua Bo Chinh tri. Quan triet tinh than va phuong phap khoa hoc, bien chung, toan dien, lich su - cu the va phat trien. Phat huy tu do tu tuong, thang than va manh dan neu nhung suy nghi moi co can cu va lang nghe cac y kien khac nhau trong nghien cuu, thao luan. Tao dieu kien de cac nha khoa hoc, cac nha nghien cuu, dong dao can bo, dang vien va nhan dan tham gia dong gop y kien, bao dam vua giu vung nguyen tac, vua phat huy tot dan chu de tao su nhat tri, dong thuan cao trong toan Dang, toan dan.

Bo sung, phat trien theo tinh than tiep tuc doi moi tren co so nhung quan diem, tu tuong, dinh huong co ban cua Cuong linh nam 1991; bam sat thuc tien cua dat nuoc va thoi dai; phan anh duoc y chi, nguyen vong cua nhan dan, tao dong luc manh de dua dat nuoc di len.

Ke thua nhung noi dung trong Cuong linh nam 1991 van con nguyen gia tri; bo sung nhung van de da duoc cac Dai hoi, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri (tu khoa VII den nay) ket luan, nhung noi dung da ro, da chin, duoc thuc tien chung minh la dung; sua chua, bo sung hoac viet lai nhung diem trong Cuong linh nam 1991 den nay khong con phu hop; luan giai va lam ro them mot so moi quan he co ban co y nghia chi dao cong cuoc doi moi, xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Tren co so ket luan cua Hoi nghi Trung uong 10, Bo Chinh tri da chi dao Tieu ban va To Bien tap hoan chinh ban De cuong chi tiet, viet Du thao Bao cao tong ket, dong thoi khan truong chuan bi Du thao Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011), sau day goi tat la Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011). Bo Chinh tri va Tieu ban da hai lan thao luan ve ban Du thao nay va da gui xin y kien cac dong chi nguyen lanh dao cua Dang, Nha nuoc. Sau do nhieu lan cho tu chinh de trinh Hoi nghi Trung uong 11 (thang 10/2009), Hoi nghi Trung uong 12 (thang 3-2010) va da duoc Hoi nghi Trung uong 12 buoc dau thong qua de gui Dai hoi dang bo cac cap thao luan va lay y kien dong gop cua nhan dan.

Trong qua trinh nghien cuu, tong ket, chuan bi ban Du thao Bao cao tong ket cung nhu ban Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011), Tieu ban va To Bien tap da nghien cuu, ke thua cac ket qua tong ket mot so van de ly luan - thuc tien qua 20 nam doi moi (1986-2006) va cac ket qua nghien cuu ve bo sung, phat trien Cuong linh nam 1991 da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX cho y kien khi chuan bi Dai hoi X. Thu thap va su dung cac ket qua nghien cuu moi cua cac co quan ly luan, cac nha khoa hoc (nhu mot so chuong trinh, de tai khoa hoc cua Hoi dong Ly luan Trung uong, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam…).

Tap hop y kien cua nhieu nha khoa hoc va chuyen gia thong qua cac cuoc toa dam, hoi thao khoa hoc va moi cong tac vien viet bai; phat huy tri tue, dan chu thao luan. Su dung ket qua nghien cuu, tong ket thuc tien cua 77 co quan trung uong va tinh uy, thanh uy. Lam viec truc tiep voi 27 Ban Thuong vu cua cac tinh uy, thanh uy; nghien cuu, trao doi y kien voi nhieu quan, huyen, phuong, xa va doanh nghiep.

Nhung dinh huong bo sung, phat trien

1. Ve ten goi va ket cau: Thuc hien nhat quan tu tuong chi dao cua Dai hoi X la bo sung, phat trien Cuong linh nam 1991 - tuc la Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, khong lam thay doi nhung quan diem, tu tuong, dinh huong co ban cua Cuong linh. Vi vay, van giu ten goi “Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi” dong thoi bo sung them cum tu (bo sung, phat trien nam 2011).

Ket cau co ban giu nhu Cuong linh nam 1991, gom 4 phan va 12 muc, chi co mot thay doi nho la chuyen noi dung noi ve giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe trinh bay o phan “phat trien kinh te hang hoa nhieu thanh phan” sang phan noi ve van hoa, xa hoi, nhu vay hop ly hon, mang y nghia bao quat hon (khong phai chi gan voi phat trien kinh te).

2. Ve qua trinh cach mang Viet Nam va nhung bai hoc lon:

Viet lai mot cach co dong, khai quat hon, bo sung nhung nhan dinh co ban ve giai doan tu nam 1991 den nay, chinh ly mot so nhan dinh ve cac giai doan tu 1930 den 1991 cho chuan xac, chat che hon, phu hop voi tinh hinh moi. Bo sung them mot so y ve bai hoc trong thoi ky doi moi, nhan manh van de giu vung y chi doc lap tu chu va neu cao tinh than tich cuc, chu dong hoi nhap, hop tac quoc te. Cu the la Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) viet nhu sau:

“Tu nam 1930 den nay, Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, da lanh dao nhan dan ta tien hanh cuoc dau tranh cach mang lau dai, gian kho, vuot qua muon van kho khan, thu thach va gianh duoc nhung thang loi vi dai: Thang loi cua Cach mang Thang Tam nam 1945, dap tan ach thong tri cua thuc dan, phong kien, lap nen nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa, dua dan toc ta tien vao ky nguyen doc lap, tu do; thang loi cua cac cuoc khang chien chong xam luoc, ma dinh cao la chien thang Dien Bien Phu nam 1954, cuoc Tong tien cong va noi day mua Xuan nam 1975, giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc, bao ve To quoc, lam tron nghia vu quoc te; thang loi cua cong cuoc doi moi, tien hanh cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap quoc te, dua dat nuoc tiep tuc tung buoc qua do len chu nghia xa hoi voi nhung nhan thuc va tu duy moi dung dan, phu hop voi thuc tien Viet Nam.

Voi nhung thang loi da gianh duoc trong hon 80 nam qua, nuoc ta tu mot xu thuoc dia nua phong kien da tro thanh mot quoc gia doc lap, tu do, phat trien theo con duong xa hoi chu nghia; nhan dan ta tu than phan no le da tro thanh nguoi lam chu dat nuoc, lam chu xa hoi; dat nuoc ta da thoat khoi ngheo nan, lac hau, dang day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, co quan he quoc te rong rai, co vi the ngay cang quan trong trong khu vuc va tren the gioi.

Tuy nhien, kho khan thach thuc con nhieu. Trong lanh dao, Dang co luc cung pham sai lam, khuyet diem, co nhung sai lam, khuyet diem nghiem trong do giao dieu, chu quan, duy y chi, vi pham quy luat khach quan. Dang da nghiem tuc tu phe binh va sua chua khuyet diem de tiep tuc dua su nghiep cach mang tien len.”

3. Ve phan tich, du bao tinh hinh the gioi: Co gang the hien mot cach bao quat, chon loc, neu ro nhung dac diem co ban, nhung xu the chu yeu, cac phong trao, cac nhan to chi phoi su van dong cua the gioi; tu do chi ra nhung thoi co va thuan loi, nhung thach thuc va kho khan; khong sa vao cac van de chi tiet hoac khong lien quan truc tiep den nuoc ta.

Voi tinh than do, Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) nhan dinh: “Nuoc ta qua do len chu nghia xa hoi trong boi canh quoc te co nhung bien doi to lon va sau sac. Cuoc cach mang khoa hoc va cong nghe, kinh te tri thuc va qua trinh toan cau hoa dien ra manh me, tac dong sau sac den su phat trien cua nhieu nuoc. Cac mau thuan co ban tren the gioi bieu hien duoi nhung hinh thuc va muc do khac nhau van ton tai va phat trien. Hoa binh, doc lap dan toc, dan chu, hop tac va phat trien la xu the lon; nhung dau tranh dan toc, dau tranh giai cap, chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, xung dot sac toc, ton giao, chay dua vu trang, hoat dong can thiep, lat do, khung bo, tranh chap lanh tho va tai nguyen tiep tuc dien ra phuc tap. Khu vuc chau A-Thai Binh Duong va Dong Nam A phat trien nang dong, nhung cung tiem an nhung nhan to mat on dinh. Tinh hinh do tao thoi co phat trien, dong thoi dat ra nhung thach thuc gay gat, nhat la doi voi nhung nuoc dang va kem phat trien.”

Sau khi phan tich nhung thuan loi va kho khan cua phong trao cong san va cong nhan quoc te, phong trao canh ta, phong trao dau tranh doi doc lap dan toc cua cac nuoc dang phat trien, kem phat trien, nhung van de toan cau co lien quan den van menh loai nguoi (nhu giu gin hoa binh, day lui nguy co chien tranh, chong khung bo, bao ve moi truong va ung pho voi bien doi khi hau toan cau, phong ngua dich benh hiem ngheo…), Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) nhan dinh tong quat: “Dac diem noi bat trong giai doan hien nay cua thoi dai la cac nuoc voi che do xa hoi va trinh do phat trien khac nhau cung ton tai, vua hop tac vua dau tranh, canh tranh gay gat vi loi ich quoc gia, dan toc. Cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu, phat trien va tien bo xa hoi du gap kho khan, thu thach, nhung se co nhung buoc tien moi. Theo quy luat tien hoa cua lich su, loai nguoi nhat dinh se tien toi chu nghia xa hoi.”

4. Ve dac trung cua chu nghia xa hoi o Viet Nam; muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do va muc tieu phan dau trong nhung thap ky toi.

Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) co mot so dieu chinh cu the nhu:

Dien dat xa hoi xa hoi chu nghia ma nhan dan ta xay dung la mot xa hoi dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh; do nhan dan lam chu; co nen kinh te phat trien cao dua tren luc luong san xuat hien dai va che do cong huu ve cac tu lieu san xuat chu yeu; co nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; con nguoi co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co dieu kien phat trien toan dien; cac dan toc trong cong dong Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong va giup nhau cung phat trien; co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan do Dang Cong san lanh dao; co quan he huu nghi va hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi.

Bo sung, the hien muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do o nuoc ta la: “Xay dung xong ve co ban nen tang kinh te cua chu nghia xa hoi voi kien truc thuong tang ve chinh tri, tu tuong, van hoa phu hop, tao co so lam cho nuoc ta tro thanh mot nuoc xa hoi chu nghia ngay cang phon vinh”. Va can cu vao yeu cau va tinh hinh thuc tien o nuoc ta, xac dinh: “Tu nay den khoang giua the ky XXI, toan Dang, toan dan ta phai ra suc phan dau xay dung nuoc ta tro thanh nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.”

5. Ve nhung phuong huong co ban qua do len chu nghia xa hoi

Tren co so 7 phuong huong lon da neu trong Cuong linh nam 1991, Du thao Cuong linh lan nay bo sung, phat trien mot so noi dung moi theo tinh than Dai hoi X. Khang dinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc “gan voi phat trien kinh te tri thuc”; thay “Phat trien nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan…” bang “Phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia”; noi ro them “Xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc”; bo sung: “Chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te”; nhan manh van de “Xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc”; noi ro: “Xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan.”

Bo sung them mot doan quan trong: “Trong qua trinh thuc hien cac phuong huong co ban do, phai dac biet chu trong nam vung va giai quyet tot cac moi quan he lon nhu: Quan he giua doi moi, on dinh va phat trien; giua doi moi kinh te va doi moi he thong chinh tri; giua kinh te thi truong va dinh huong xa hoi chu nghia; giua phat trien luc luong san xuat va xay dung, hoan thien tung buoc quan he san xuat; giua tang truong kinh te va phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; giua xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia; giua doc lap tu chu va hoi nhap quoc te; giua Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu;… Khong phien dien, cuc doan, duy y chi.”

6. Ve phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc

Khang dinh su can thiet phai phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Do la nen kinh te co nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, nhieu hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh va hinh thuc phan phoi. Cac thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la bo phan hop thanh quan trong cua nen kinh te, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh.

Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao. Kinh te tap the khong ngung duoc cung co va mo rong. Kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Kinh te tu nhan la mot trong nhung dong luc cua nen kinh te. Cac hinh thuc so huu hon hop va dan ket voi nhau hinh thanh cac to chuc kinh te da dang ngay cang phat trien.

Cac yeu to thi truong duoc tao lap dong bo, cac loai thi truong tung buoc duoc xay dung, phat trien, vua tuan theo quy luat cua kinh te thi truong, vua bao dam tinh dinh huong xa hoi chu nghia. Khang dinh quyen cua nguoi so huu, quyen cua nguoi su dung tu lieu san xuat va quyen quan ly cua Nha nuoc trong linh vuc kinh te, bao dam cho moi tu lieu san xuat deu co nguoi lam chu, moi don vi kinh te deu tu chu, tu chiu trach nhiem ve ket qua kinh doanh cua minh.

Thuc hien che do phan phoi chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va phan phoi thong qua he thong an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, bao dam cong bang va tao dong luc cho phat trien; cac nguon luc duoc phan bo theo chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va theo nguyen tac thi truong. Nha nuoc quan ly nen kinh te, dinh huong, dieu tiet, thuc day su phat trien kinh te-xa hoi bang luat phap, chien luoc, quy hoach, chinh sach va luc luong vat chat.

Xac dinh ro thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc. Xay dung co cau kinh te hop ly, hien dai, co hieu qua va ben vung, gan ket chat che cong nghiep, nong nghiep, dich vu; trong do phai thuong xuyen coi trong phat trien cong nghiep nang, cong nghiep che tao; phat trien nong, lam, ngu nghiep ngay cang dat trinh do cong nghe cao, chat luong cao gan voi cong nghiep che bien va xay dung nong thon moi.

Bao dam phat trien hai hoa giua cac vung; thuc day phat trien nhanh cac vung kinh te trong diem, dong thoi tao dieu kien phat trien cac vung co nhieu kho khan. Xay dung nen kinh te doc lap tu chu, dong thoi chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te.

7. Ve phat trien van hoa, xay dung con nguoi, thuc hien chinh sach xa hoi.

Khang dinh xay dung nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, phat trien toan dien, thong nhat trong da dang, tham nhuan sau sac tinh than nhan van, dan chu, tien bo; lam cho van hoa gan ket chat che va tham sau vao toan bo doi song xa hoi, tro thanh suc manh noi sinh quan trong cua phat trien. Ke thua va phat huy nhung truyen thong van hoa tot dep cua cong dong cac dan toc Viet Nam, tiep thu nhung tinh hoa van hoa nhan loai, xay dung mot xa hoi dan chu, van minh, vi loi ich chan chinh va pham gia con nguoi, voi trinh do tri thuc, dao duc, the luc va tham my ngay cang cao. Phe phan nhung cai loi thoi, thap kem; dau tranh chong nhung bieu hien phi van hoa, phan van hoa. Bao dam quyen duoc thong tin, quyen tu do sang tao cua cong dan.

Con nguoi la trung tam cua chien luoc phat trien. Ton trong va bao ve quyen con nguoi, gan quyen con nguoi voi quyen va loi ich cua dan toc, dat nuoc va quyen lam chu cua nhan dan.

Thuc hien chinh sach xa hoi dung dan, cong bang, bao dam binh dang ve quyen loi va nghia vu cong dan; ket hop chat che, hop ly tang truong kinh te voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien, khong ngung nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan.

Co chinh sach dieu tiet hop ly thu nhap trong xa hoi. Khuyen khich lam giau hop phap di doi voi giam ngheo ben vung. Hoan thien he thong an sinh xa hoi. Thuc hien tot chinh sach doi voi nhung ca nhan va gia dinh co cong voi nuoc. Chu trong cai thien dieu kien song, lao dong, lam viec va hoc tap cua cac tang lop nhan dan. Cham lo doi song nhung nguoi gia ca, neo don, tan tat, mat suc lao dong va tre mo coi. Han che, giam tac hai va tien toi day lui te nan xa hoi. Bao dam quy mo hop ly va chat luong dan so. Thuc hien binh dang gioi, cham soc, giao duc va bao ve tre em. Phan dau xay dung mot cong dong xa hoi van minh, lanh manh. Xay dung gia dinh am no va hanh phuc, thuc su la te bao cua xa hoi, la cai noi nuoi duong va to am cua moi nguoi.

Thuc hien chinh sach binh dang, doan ket, ton trong va giup do nhau giua cac dan toc; ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao - nhu cau tinh than cua mot bo phan nhan dan. Dau tranh voi moi hanh dong vi pham tu do tin nguong, ton giao va loi dung tin nguong, ton giao de lam hai den loi ich cua To quoc va cua nhan dan. Tao dieu kien thuan loi va ho tro dong bao dinh cu o nuoc ngoai on dinh cuoc song, giu gin ban sac dan toc, chap hanh tot phap luat cua nuoc so tai, huong ve que huong, gop phan xay dung dat nuoc.

8. Ve phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, bao ve moi truong.

Khang dinh va nhan manh phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, la dong luc phat trien kinh te-xa hoi; dau tu cho giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe la dau tu cho phat trien; bao ve moi truong la mot trong nhung van de song con cua nhan loai, la mot tieu chi va noi dung cua su phat trien ben vung, la nhan to bao dam suc khoe va chat luong cuoc song cua nhan dan.

Phat trien giao duc va dao tao nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, boi duong nhan tai, gop phan quan trong xay dung nen van hoa va con nguoi Viet Nam. Doi moi toan dien va manh me giao duc-dao tao theo nhu cau phat trien cua xa hoi; nang cao chat luong theo huong chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa, phuc vu dac luc su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Xay dung xa hoi hoc tap, tao co hoi va dieu kien cho moi cong dan duoc hoc tap suot doi.

Phat trien khoa hoc va cong nghe bao gom ca khoa hoc xa hoi, khoa hoc tu nhien va khoa hoc ky thuat gan voi phat trien van hoa va nang cao dan tri nham muc tieu day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, phat trien kinh te tri thuc, vuon len trinh do tien tien cua the gioi. Tang nhanh va su dung co hieu qua tiem luc khoa hoc va cong nghe cua dat nuoc. Hinh thanh dong bo co che, chinh sach khuyen khich sang tao va ung dung khoa hoc va cong nghe.

Trong viec bao ve moi truong can ket hop chat che giua ngan ngua, khac phuc o nhiem voi khoi phuc va bao ve moi truong sinh thai; phat trien nang luong sach, san xuat sach va tieu dung sach. Coi trong nghien cuu, du bao va thuc hien cac giai phap ung pho voi qua trinh bien doi khi hau. Bao ve va su dung hop ly, co hieu qua tai nguyen quoc gia.

9. Ve quoc phong, an ninh va doi ngoai

Xac dinh day du hon cac muc tieu va nhiem vu cua quoc phong-an ninh la: bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua To quoc, bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia, bao ve thanh qua cach mang, giu vung hoa binh, on dinh chinh tri va an ninh quoc gia; chu dong ngan chan, lam that bai moi am muu va hanh dong chong pha cua cac the luc thu dich doi voi su nghiep cach mang cua nhan dan ta.

Su on dinh va phat trien ben vung moi mat doi song kinh te-xa hoi la nen tang cua quoc phong-an ninh. Phat trien kinh te-xa hoi di doi voi tang cuong suc manh quoc phong-an ninh. Ket hop chat che kinh te voi quoc phong-an ninh, quoc phong-an ninh voi kinh te trong tung chien luoc, quy hoach, ke hoach, chinh sach phat trien kinh te-xa hoi.

Xay dung Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang, Nha nuoc va nhan dan, duoc nhan dan tin yeu. Cham lo nang cao pham chat cach mang, trinh do chinh tri, chuyen mon, nghiep vu cho can bo, chien si cac luc luong vu trang; bao dam doi song vat chat, tinh than phu hop voi tinh chat hoat dong cua Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan trong dieu kien moi. Xay dung nen cong nghiep quoc phong, an ninh, bao dam cho cac luc luong vu trang duoc trang bi ky thuat ngay cang hien dai.

Khang dinh thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; da phuong hoa, da dang hoa quan he, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; nang cao vi the cua dat nuoc, vi loi ich quoc gia dan toc, vi mot nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia giau manh; la ban, la doi tac tin cay va thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, gop phan vao su nghiep hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi.

Chu truong hop tac binh dang, cung co loi voi tat ca cac nuoc, khong phan biet che do chinh tri - xa hoi, tren co so nhung nguyen tac co ban cua Hien chuong Lien hop quoc va luat phap quoc te. Ung ho cac dang cong san va cong nhan, cac phong trao tien bo xa hoi trong cuoc dau tranh vi nhung muc tieu chung cua thoi dai; mo rong quan he voi cac dang canh ta, cac dang cam quyen tren the gioi tren co so doc lap, tu chu, vi hoa binh, huu nghi, hop tac va phat trien. Tang cuong hieu biet, tinh huu nghi va hop tac giua nhan dan Viet Nam va nhan dan cac nuoc tren the gioi. Phan dau cung cac nuoc ASEAN xay dung Dong Nam A thanh khu cuc hoa binh, on dinh, hop tac va phat trien.

10. Ve phat huy dan chu, xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia

Khang dinh dan chu xa hoi chu nghia la ban chat cua che do ta, vua la muc tieu, vua la dong luc cua su phat trien dat nuoc. Xay dung va tung buoc hoan thien nen dan chu xa hoi chu nghia, bao dam tat ca quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan. Dan chu phai duoc thuc hien trong thuc te cuoc song o moi cap, tren tat ca cac linh vuc thong qua hoat dong cua Nha nuoc do nhan dan bau ra va cac hinh thuc dan chu truc tiep. Dan chu gan lien voi ky luat, ky cuong va phai duoc the che hoa bang luat phap, duoc phap luat bao dam. Nha nuoc quy dinh va bao ve cac quyen cong dan, quyen con nguoi di doi voi nghia vu va trach nhiem; cham lo hanh phuc, su phat trien tu do cua moi nguoi.

Nha nuoc Viet Nam la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, the hien va thuc hien y chi, quyen luc cua nhan dan, tren co so lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc do Dang Cong san Viet Nam lanh dao. Nhiem vu cua Nha nuoc la dinh ra luat phap va to chuc, quan ly xa hoi bang phap luat; giu nghiem ky cuong xa hoi, nghiem tri moi hanh dong xam pham loi ich cua To quoc va cua nhan dan.

Nha nuoc thuong xuyen lien he va gan bo chat che voi nhan dan, thuc hien day du quyen dan chu cua nhan dan, ton trong, lang nghe y kien cua nhan dan va chiu su giam sat cua nhan dan. Co co che va bien phap kiem soat, ngan ngua va trung tri te quan lieu, tham nhung, lang phi, vo trach nhiem, long quyen, xam pham quyen dan chu cua cong dan. To chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc theo nguyen tac tap trung dan chu, co su phan cong, phan cap, dong thoi bao dam su chi dao thong nhat cua trung uong. Quyen luc nha nuoc la thong nhat; co su phan cong phoi hop giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap va tu phap; co co che kiem tra, giam sat trong viec thuc hien ba quyen do.

11. Ve Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan

Nhan manh Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan co vai tro rat quan trong trong su nghiep dai doan ket toan dan toc, xay dung va bao ve To quoc; dai dien cho quyen va loi ich hop phap cua nhan dan, cham lo loi ich cua cac doan vien, hoi vien; thuc hien dan chu va xay dung xa hoi lanh manh; giao duc ly tuong va dao duc cach mang, quyen va nghia vu cong dan, that chat moi lien he giua Dang, Nha nuoc voi nhan dan.

Mat tran To quoc Viet Nam la to chuc lien minh chinh tri, lien hiep tu nguyen cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri-xa hoi, to chuc xa hoi va cac ca nhan tieu bieu trong cac giai cap, tang lop xa hoi, cac dan toc, ton giao va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai. Mat tran To quoc Viet Nam la mot bo phan cua he thong chinh tri, la co so chinh tri cua chinh quyen nhan dan. Dang Cong san Viet Nam vua la thanh vien vua la nguoi lanh dao Mat tran. Mat tran hoat dong theo nguyen tac tu nguyen, hiep thuong dan chu, phoi hop va thong nhat hanh dong giua cac thanh vien.

Cac doan the nhan dan tuy theo tinh chat, ton chi va muc dich da xac dinh, van dong, giao duc doan vien, hoi vien chap hanh luat phap, chinh sach; cham lo, bao ve quyen loi hop phap cua doan vien, hoi vien; giup doan vien, hoi vien nang cao trinh do moi mat va xay dung cuoc song moi; tham gia quan ly nha nuoc, quan ly xa hoi.

Dang ton trong tinh tu chu, ung ho moi hoat dong tu nguyen, tich cuc, sang tao va chan thanh lang nghe y kien dong gop cua Mat tran va cac doan the. Dang, Nha nuoc co co che, chinh sach, tao dieu kien de Mat tran va cac doan the nhan dan hoat dong co hieu qua, thuc hien vai tro giam sat va phan bien xa hoi.

12. Ve Dang Cong san Viet Nam va cong tac xay dung Dang

Tren co so nhung luan diem co ban cua Cuong linh nam 1991 va nhung ket qua nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien hon 20 nam tien hanh cong cuoc doi moi, Du thao Cuong linh lan nay co mot so bo sung va phat trien quan trong, nhat la ve dien dat ban chat Dang va ve noi dung, gia tri tu tuong Ho Chi Minh. Cu the la Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) khang dinh: Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc. Dang lay chu nghia Marx-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong; lay tap trung dan chu lam nguyen tac to chuc co ban.

Tu tuong Ho Chi Minh la mot he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhung van de co ban cua cach mang Viet Nam, ket qua cua su van dung va phat trien sang tao chu nghia Marx-Lenin vao dieu kien cu the cua nuoc ta, ke thua va phat trien cac gia tri truyen thong tot dep cua dan toc, tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai; la di san tu tuong va ly luan vo cung to lon va quy gia cua Dang va dan toc ta, mai mai soi duong cho su nghiep cach mang cua nhan dan ta gianh thang loi.

Noi ro Dang Cong san Viet Nam la Dang cam quyen, lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Dang lanh dao bang cuong linh, chien luoc, cac dinh huong ve chinh sach va chu truong lon; bang cong tac tuyen truyen, thuyet phuc, van dong, to chuc, kiem tra va bang hanh dong guong mau cua dang vien.

Dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo, gioi thieu nhung dang vien uu tu co du nang luc va pham chat hoat dong trong cac co quan lanh dao cua he thong chinh tri. Dang lanh dao thong qua to chuc dang va dang vien hoat dong trong cac to chuc cua he thong chinh tri, tang cuong che do trach nhiem ca nhan, nhat la nguoi dung dau. Dang thuong xuyen nang cao nang luc cam quyen va hieu qua lanh dao, dong thoi phat huy manh me vai tro, tinh chu dong, sang tao va trach nhiem cua cac to chuc khac trong he thong chinh tri.

Dang lanh dao he thong chinh tri, dong thoi la bo phan cua he thong ay. Dang gan bo mat thiet voi nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang, chiu su giam sat cua nhan dan, hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

De dam duong duoc vai tro lanh dao, Dang phai vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, phai thuong xuyen tu doi moi, tu chinh don, ra suc nang cao trinh do tri tue, nang luc lanh dao. Giu vung truyen thong doan ket thong nhat trong Dang, bao dam day du dan chu va ky luat trong sinh hoat Dang. Thuong xuyen tu phe binh va phe binh, dau tranh chong chu nghia ca nhan, chu nghia co hoi va moi hanh dong chia re, be phai. Dang cham lo xay dung doi ngu can bo, dang vien trong sach, co pham chat, nang luc, co suc chien dau cao; quan tam boi duong, dao tao lop nguoi ke tuc su nghiep cach mang cua Dang va cua nhan dan.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.