Diem lai loi hua cua cac bo truong truoc QH

Thứ hai, 25 Tháng sáu 2012, 07:31 GMT+7

Hy vong day khong chi la nhung loi hua \'co canh\', trai lai, chung se duoc thuc hien, dap ung mong moi cua nguoi dan.

- Yeu cau Bo truong giu loi hua ve dat dai

Ben canh nhung van de duoc dua chinh thuc vao Nghi quyet ve chat van cua ky hop, cac bo truong cung dua ra nhung loi hua dang chu y trong cac phien chat van.

Bo truong TN-MT: Cap so do, bao ve moi truong song

Voi tinh trang khieu kien gay gat, keo dai va ton dong, dac biet lien quan den den bu thu hoi dat, Bo truong Tai nguyen - Moi truong Nguyen Minh Quang noi sang 13/6: “Toi day khi sua luat [Dat dai] hoac cac nghi dinh can xem xet lai viec cac nha dau tu tu thoa thuan, co the Nha nuoc se tien hanh thu hoi, dieu chinh moi quan he giua cac loi ich cua Nha nuoc, nguoi bi thu hoi dat va nha dau tu”.

Diem lai loi hua cua cac bo truong truoc QH
Bo truong TN-MT Nguyen Minh Quang: Nam 2013 hoan thanh can ban viec cap giay chung nhan quyen su dung dat. Anh: Minh Thang

Dung len "chia lua" voi ong Quang, Tong Thanh tra Chinh phu (TTCP) Huynh Phong Tranh cho biet sau khi “ra soat 904 vu ton dong cua ca trung uong va dia phuong, TTCP, cac bo, nganh se cung cac dia phuong phoi hop giai quyet co ban, dut diem vao cuoi nam nay”.

Voi nhung du an da giao dat nhung cham hoac khong trien khai tu 1-2 nam, nhung nha dau tu da chi phi boi thuong, giai phong mat bang, Bo truong TN-MT hua la sau khi tong hop tinh hinh cua cac tinh se kien nghi Thu tuong co chi thi ve van de nay.

“Luat moi co the quy dinh neu cac nha dau tu da nhan dat ma khong lam, qua thoi gian quy dinh thi Nha nuoc se thu hoi va khong boi thuong”, ong Quang noi.

Cac DB cung neu nhung bat cap trong chinh sach huy dong tich tu dat dai, han dien, chuyen giao quyen su dung dat trong nong nghiep. Bo truong TN-MT cho biet da nghien cuu va de nghi Trung uong theo huong mo rong thoi han su dung dat de nguoi dan yen tam su dung dat hieu qua, "co the tu 30 - 50 nam”.

Ong Quang cung thay nen nang han muc chuyen quyen su dung dat len gap 5-10 lan so voi muc hien nay la 6 ha.

Ve thoi han hoan thanh cap giay chung nhan quyen su dung dat cho tat ca cac loai dat tren pham vi toan quoc, Bo truong TN-MT cam ket nam 2013 se xong co ban, tuc tren 80% dat do thi va dat chuyen dung. Loi hua nay da duoc dua vao Nghi quyet ve chat van cua ky hop.

Lien quan de viec cai thien moi truong nuoc cua ba luu vuc - song Cau (Bac Kan, Thai Nguyen), song Nhue, Day va he thong song Dong Nai, Sai Gon, Bo truong TN-MT cho biet: Thu tuong da cho thanh lap 3 uy ban quan ly bo sung phoi hop voi tinh de dam bao su dung tiet kiem dat song, phong ngua o nhiem tu hoat dong xa thai cua cac do thi, khu cong nghiep.

Do “trung binh moi luu vuc song can khoang 3.000 ty dong de xu ly”, ong Quang cho biet dang de nghi tu cac to chuc quoc te va ngan sach nha nuoc. Bo ong cung se de nghi Chinh phu to chuc moi luu vuc song co mot chi cuc quan ly ve moi truong, truc thuoc Tong cuc Moi truong.

Rieng voi viec bao ve song Hong khoi nguy co o nhiem tu nuoc ban, Bo truong TN-MT khang dinh se tham muu Chinh phu va ban bac, trao doi, cam ket, ky ket voi tinh Van Nam, Trung Quoc de dam bao moi truong dong song nay.

Bo truong KH-DT: Hoan thien co che quan ly DNNN, chong chay du an

Duoc cac DB chat van nhieu nhat ve trach nhiem quan ly cac tap doan, tong cong ty nha nuoc sau nhung sai pham o Vinashin va Vinalines, chieu 13/6, Bo truong KH-DT Bui Quang Vinh noi da de nghi bo sung luat Doanh nghiep va luat Dau tu vao chuong trinh lam luat cua QH.

Bo cung da sua xong Nghi dinh 132 ve phan dinh trach nhiem cua Chinh phu, Thu tuong, cac bo quan ly nganh, cac bo quan ly nha nuoc ve quan ly von va tai san Nha nuoc tai cac tap doan, tong cong ty va doanh nghiep nha nuoc, va da trinh Chinh phu.

Bo truong Vinh cho biet kien nghi viec cac quyet dinh dau tu du an lon cua cac tap doan, tong cong ty nha nuoc deu phai bao cao.

Bo truong Tai chinh Vuong Dinh Hue thi cho hay da trinh Chinh phu ban hanh nghi dinh ve chuyen doi cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien thanh cong ty co phan, ve to chuc hoat dong cua Tong cong ty dau tu kinh doanh von nha nuoc SCIC, quy che giam sat, danh gia hieu qua hoat dong doi voi doanh nghiep nha nuoc lam chu so huu va doanh nghiep co von nha nuoc.

Cong ty mua, ban no quoc gia cung du dinh som duoc thanh lap.

Doi voi viec cat giam dau tu cong nhung khong de cac du an bi lang phi, Bo truong KH-DT hua cung voi cac dia phuong “su dung nguon von it oi nay dung cho, phat huy hieu qua hop ly, toi uu”.

De nhanh chong mo ra cac nguon luc tu tu nhan va cac thanh phan kinh te khac, Bo dang hoan thien cac nghi dinh ve cac hinh thuc dau tu BOT, BT, BTO…

De tranh tinh trang chay du an, ong Vinh cho hay da “de xuat trong Chi thi 1792 la Bo KH-DT khong giao chi tiet mot danh muc cong trinh nao, Bo chi tham muu cho Chinh phu ve tong von Chinh phu va Quoc hoi giao va nhung quy che dinh muc ban hanh nhu Quyet dinh 60 cua Chinh phu ve nguyen tac phan bo von nay theo dung nguyen tac”.

“Sau do, nhung du an quan trong, giao tong so tien cho cac bo va cac dia phuong, giao quyen chon du an, bo tri tien cho cac dia phuong tren nhung nguyen tac da de ra”, ong Vinh noi truoc QH.

De thu hut dau tu vao tam nong, Bo truong KH-DT cho biet se sua doi Nghi dinh 61 ve khuyen khich dau tu cua cac doanh nghiep vao cac vung kho khan va vung nong nghiep, nong thon theo huong uu dai hon, hap dan hon.

PV


Toan canh hai ngay ruoi chat van:

Bo truong lam dai bieu toat mo hoi
\'Khong so mat chuc, mat ghe\'
Pho Thu tuong: Da qua thoi kho khan nhat
Viet Nam ‘kho phat trien’ vi Vinashin, Vinalines?
Bo truong Thang nhan trach nhiem viec bo nhiem ong Dung
Bo truong CA: Kiem diem viec de Duong Chi Dung bo tron
Lam ro trach nhiem trong sai pham Vinalines
Sai pham Vinalines, Bo khong nam duoc gi
Sai pham Vinalines: Khong the tu choi trach nhiem
\'Lam bo truong khong suong gi, cha co dong nao trong tui\'
‘Nam quyen, nam tien, Bo truong phai tra loi duoc’
Hoi dap voi Bo truong ve vu Tien Lang, Van Giang
\'Pham nhan chet trong trai giam do benh hiem ngheo\'
Vu Song Tranh 2 chi la \'su co hi huu\' \'Cong an khong cuong che giai phong mat bang\'
\'Chua the ket luan nuoc ngoai pha hoai\'
Vu Dan Mach dung ODA: Dang doi chieu tung du an
2013 co ban cap xong so do

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.