Day manh hoc Bac dau tranh chong chu nghia ca nhan

Chủ nhật, 15 Tháng năm 2011, 17:02 GMT+7

Bo Chinh tri vua ra chi thi ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, sau hon 4 nam trien khai cuoc van dong.

Voi nhan dinh cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh da dat duoc ket qua buoc dau, gop phan vao cong tac xay dung, chinh don Dang va thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi X, Bo Chinh tri hom qua (14/5) da ra chi thi tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Anh: TTXVN

Day manh hoc Bac, dau tranh chong chu nghia ca nhan
Muc dich la de tao chuyen bien manh me va sau rong hon nua ve y thuc tu duong, ren luyen, nang cao dao duc cach mang, dau tranh chong chu nghia ca nhan, co hoi thuc dung, day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va cac te nan tham nhung, tieu cuc; gop phan thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

Bo Chinh tri nhan manh phai lanh dao, chi dao dong bo, chat che, ket hop viec to chuc hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi cong tac xay dung, chinh don Dang, cac cuoc van dong va cac phong trao dang trien khai trong Dang va trong xa hoi, gop phan day manh thuc hien nhiem vu chinh tri cua tung nganh, tung dia phuong, co quan, don vi. Ket hop giua xay va chong.

De cao y thuc tu giac tu duong, ren luyen cua moi nguoi, nhat la vai tro guong mau cua can bo chu chot cac cap, cua nguoi dung dau, cua cap tren; dong thoi thuong xuyen kiem tra, don doc thuc hien nghiem cac quy dinh cua to chuc dang, phap luat cua Nha nuoc, noi quy, quy dinh cua co quan, don vi va su giam sat cua nhan dan.

Tiep tuc to chuc hoc tap tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh, bao gom ca viec hoc tap va lam theo tac phong, phong cach cua Bac, the hien cu the trong cong viec thuong ngay, trong quan he voi nhan dan, dong chi, dong nghiep... Dac biet nhan manh viec lam theo qua nhung hanh vi thiet thuc, cu the.

Quy dinh ro trach nhiem tu giac di dau, guong mau cua can bo lanh dao chu chot, nguoi dung dau cac cap, cua can bo, dang vien. Xay dung co che kiem tra, giam sat cua to chuc dang va nhan dan doi voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien.

Chi thi do Tong Bi thu Nguyen Phu Trong ky cung neu ro, ket qua hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh se la mot trong nhung tieu chuan danh gia, binh xet, phan loai dang vien, to chuc dang hang nam.

Ben canh viec bieu duong cac dien hinh tien tien trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, Bo Chinh tri cung yeu cau cac nhan thuc lech lac, cac viec lam thieu guong mau, noi khong di doi voi lam phai bi phe binh, uon nan. Dau tranh voi cac quan diem sai trai, cac bieu hien quan lieu, tham nhung, lang phi.

Anh Thu


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.