Day lui suy thoai trong Dang

Thứ bảy, 31 Tháng mười hai 2011, 14:00 GMT+7

BCH Trung uong thong nhat phai ban hanh Nghi quyet "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" voi 3 noi dung trong yeu.

Chinh don Dang vi su ton vong cua che do
Quyet tam chinh tri va suc y he thong

Sau 6 ngay lam viec, Hoi nghi Trung uong 4 khoa XI ngay 31/12/2011 da be mac tai Ha Noi.

Phat bieu be mac, Tong bi thu Nguyen Phu Trong cho biet, da co gan 400 luot y kien phat bieu o to va Hoi truong. Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con co y kien khac nhau; BCH Trung uong da thong nhat cao thong qua noi dung cac nghi quyet cua Hoi nghi.

Hoi nghi da tap trung thao luan ve hai van de: xay dung he thong ket cau ha tang, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa giai doan 2011 2020 va xay dung Dang.

Phat trien he thong ket cau ha tang

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Hoi nghi. Anh: Cong TTDT Chinh phu

Day lui suy thoai trong Dang


Tong bi thu Nguyen Phu Trong cho biet, tai hoi nghi nay, BCH Trung uong da thao luan va quyet dinh ban hanh Nghi quyet de lanh dao, chi dao phat trien ket cau ha tang tu nay den nam 2020.

Hoi nghi nhat tri danh gia, trong nhung nam qua, Dang, Nha nuoc va nhan dan ta da danh su quan tam lon den dau tu xay dung he thong ket cau ha tang kinh te, xa hoi. Nho do he thong ket cau ha tang da co buoc phat trien, tung buoc dap ung yeu cau xay dung va bao ve dat nuoc, gop phan bao dam toc do tang truong kinh te nhanh, phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi, giam nhe thien tai va bao dam an ninh - quoc phong…

Tuy nhien, he thong ket cau ha tang o nuoc ta van con nhieu han che, yeu kem, lac hau, thieu dong bo, chua dap ung kip yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa.

De phat huy nhung ket qua da dat duoc, khac phuc nhung han che, yeu kem, tap trung phat trien manh me hon nua he thong ket cau ha tang trong 10 nam toi, Hoi nghi nhan manh phai quan triet cac quan diem va tu tuong chi dao nhu phat trien he thong ket cau ha tang kinh te, xa hoi phai dong bo giua cac nganh, tung buoc hien dai hoa tren pham vi ca nuoc, tung nganh, tung vung va tung dia phuong; co phan ky dau tu va thu tu uu tien.

Trung uong da xac dinh muc tieu phat trien he thong ket cau ha tang tu nay den nam 2020 la tap trung huy dong moi nguon luc de dau tu, giai quyet co ban nhung tac nghen, qua tai, buc xuc va tung buoc hinh thanh he thong ket cau ha tang kinh te, xa hoi tuong doi dong bo, bao dam cho tang truong nhanh, ben vung, tang cuong hoi nhap quoc te, bao ve moi truong, ung pho voi bien doi khi hau, bao dam quoc phong, an ninh…

Tren co so do, chi ro nhung dinh huong phat trien 10 linh vuc ha tang chu yeu, bao gom: giao thong, nang luong, thuy loi, do thi, khu cong nghiep, thuong mai, thong tin, giao duc - dao tao va khoa hoc - cong nghe, y te, van hoa - the thao va du lich. Trong do tap trung cho 4 linh vuc trong tam la: ha tang giao thong, ha tang cung cap dien, ha tang do thi, ha tang thuy loi va ung pho voi bien doi khi hau.

Ve dinh huong cac giai phap, Trung uong yeu cau phai doi moi manh me tu duy, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc, hoan thien luat phap, co che, chinh sach ve dau tu; bao dam thuc hien thang loi muc tieu da de ra.

Xac dinh ro trach nhiem ca nhan

BCH Trung uong da thang than thao luan voi tinh than trach nhiem rat cao va thong nhat ve su can thiet phai ban hanh Nghi quyet cua Trung uong "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" voi 3 noi dung trong yeu: Ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao, quan ly cac cap; Xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly, nhat la o cap trung uong, dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te; Xac dinh ro tham quyen, trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cap uy, chinh quyen va moi quan he voi tap the cap uy, chinh quyen, co quan, don vi.

“Ba noi dung nay co quan he mat thiet voi nhau, trong do noi dung thu nhat la trong tam, xuyen suot va cung la van de cap bach nhat”, Tong bi thu noi.

Theo ong Nguyen Phu Trong, Trung uong quyet dinh phai tiep tuc tien hanh cung co xay dung, chinh don Dang voi tinh than tich cuc va kien quyet hon, manh me hon, nham tao ra mot buoc chuyen bien moi tren cac mat, ngan chan va day lui tinh trang suy thoai, cung co su kien dinh ve muc tieu ly tuong cach mang… coi day la van de song con cua Dang ta, che do ta.

Ong cung neu ro, tu phe binh va phe binh la khau mau chot nhat nhung thuc hien cung co nhieu kho khan nhat. Boi vi no doi hoi moi nguoi phai tu phan tich, mo xe nhung uu diem, khuyet diem cua chinh ban than minh; phai nhan xet, danh gia ve nguoi khac. Moi to chuc, moi can bo, dang vien can tu giac, trung thuc, danh gia minh cho that khach quan. Tap trung kiem diem tren cac van de trach nhiem doi voi cong viec, doi voi don vi; pham chat ca nhan cua minh ve cac mat: nhan thuc, tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, y thuc to chuc ky luat, quan he voi quan chung...

Kinh nghiem cho thay, muon tu phe binh va phe binh co ket qua tot, dieu quan trong la phai that su phat huy dan chu trong Dang, nguoi dung dau phai guong mau va phai co nhung hinh thuc dan chu de quan chung dong gop phe binh can bo, dang vien, va phai nghiem tuc tiep thu nhung y kien phe binh dung dan.

Tuy nhien, Tong bi thu cung nhan manh, cong tac xay dung, doi moi, chinh don Dang noi chung, tu phe binh va phe binh noi rieng, la cong viec xay dung to chuc, xay dung con nguoi, la cong tac con nguoi, rat he trong, phuc tap, tinh te, khong the lam nong voi, lam mot lan la xong.

Khang dinh Hoi nghi da thanh cong tot dep, ong Nguyen Phu Trong nhan manh, buoc sang nam 2012, dat nuoc van dung truoc nhieu kho khan, thach thuc, nhung buoc dau da co nhung thanh qua cua nam 2011 tao da de day manh viec trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI. Van de mau chot sau Hoi nghi la phai chi dao to chuc thuc hien mot cach quyet liet nhung nhiem vu, giai phap da de ra, nhat la nhung quyet sach ma Trung uong vua thong qua tai Hoi nghi nay.

Theo Cong TTDT Chinh phu

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.