Davos va tin hieu moi cho nong nghiep Viet Nam

Chủ nhật, 30 Tháng một 2011, 06:14 GMT+7

Neu nha nuoc chi dau tu ve nong thon de tai can bang xa hoi, neu tu nhan chi dau tu cho nong nghiep de dau co nong san thi mot tham hoa tong hop cho the gioi ca ve kinh te, xa hoi va moi truong la kho tranh khoi.

Dien dan Davos: Trung Quoc co con la nuoc \'moi noi\'?
Dung truoc thach thuc do, Dien dan Kinh te the gioi be mac hom nay (30/1) o Davos, Thuy Si da dua ra mot chuong trinh hanh dong co ten “Tam nhin moi cho nong nghiep”. Day la sang kien cua 17 cong ty da quoc gia doi tac cua Dien dan Kinh te The gioi chuan bi 18 thang qua, voi su tham gia cua 350 lanh dao doanh nghiep, nha nuoc, xa hoi dan su, to chuc quoc te va cac nha khoa hoc. Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan tro chuyen voi cac dai bieu tai Dien dan Kinh te the gioi. Ngoi ngoai cung ben trai la cuu Tong thu ky LHQ Kofi Annan

Davos va tin hieu moi cho nong nghiep Viet Nam
Dang chu y, mo hinh sang kien duoc chinh thuc dua ra thao luan voi cac nha lanh dao toan cau trong mot phien hop chuyen de. Ve phia chinh khach, co cuu Tong thu ky Lien hop quoc Kofi Annan, Tong thu ky duong nhiem Ban Ki-moon, Bo truong Nong nghiep cua Hoa Ky, Viet Nam, Tanzania, Tong thong Tanzania, Pho Thu tuong Viet Nam...

Cac co quan phat trien quoc te co lanh dao To chuc phat trien va hop tac Thuy Si, Co quan Phat trien quoc te Anh, Chuong trinh Luong thuc the gioi Lien hop quoc..., cung dong dao dai dien cac cong ty toan cau.

Mot trong nhung van de tram kha kha pho bien tren the gioi trong ca tram nam qua la tinh trang nhieu quoc gia tien manh vao cong nghiep hoa da bo roi nong nghiep, lang quen nong thon. Ket qua la dau tu cho linh vuc nay ngay cang giam, khoang cach bat cong bang kinh te va xa hoi ngay cang tang giua nong thon va thanh thi. Mat on dinh chinh tri, xa hoi la van de dau dau cho lanh dao nhieu quoc gia. Dau tu cho nong nghiep duoc coi la trach nhiem cua cac nha nuoc.

Tu nam 2008 tro lai day, gia nong san lien tuc tang cao, gioi kinh doanh tu nhan chu y den nong san la hang hoa kha an toan ve mat tai chinh, khong bi rang buoc boi cac qui dinh kiem soat thi truong. Mua ban cac hop dong giao sau luong thuc, thuc pham tro thanh thi truong phai sinh beo bo. Theo WDM, cac ngan hang va qui dau tu tu nhan quoc te da chuyen 200 ty USD tu thi truong phai sinh dia oc sang dau co luong thuc, thuc pham. Loai dau tu nay da chiem den 70-80% doanh nghiep tren thi truong My tu 3 nam nay. Nhung khoan tien to lon nay khong lam tang san luong luong thuc the gioi va khong dem lai loi ich cho nong dan cac nuoc phat trien.

Trong 10 nam toi, gia luong thuc toan cau rat co the tang tiep, 40-50 nam nua loai nguoi can gap doi san luong luong thuc hien nay, trong dieu kien bien doi khi hau toan cau dien bien ngay cang phuc tap. Cac nguon tai nguyen nhu dat, nuoc, lao dong… ngay cang bi rut ra khoi nong nghiep. Neu nha nuoc chi dau tu ve nong thon de tai can bang xa hoi, neu tu nhan chi dau tu cho nong nghiep de dau co nong san thi mot tham hoa tong hop cho the gioi ca ve kinh te, xa hoi va moi truong la kho tranh khoi.

Ban lo trinh de thuc hien tam nhin nong nghiep moi de ra cho nganh nong nghiep ngoai nhiem vu nuoi song va cung cap nang luong cho loai nguoi con co mot vai tro rong lon bao gom ca san xuat hang hoa, cung cap dich vu moi truong, va nhung dong gop xa hoi de phat trien kinh te, cong nghiep hoa va da dang hoa cuoc song.

Trong hoan canh cac nguon tai nguyen ngay cang hiem hon, san xuat nong nghiep van phai lam ra ngay cang nhieu cua cai cho xa hoi. Khong nhung the, nong nghiep con phai giai quyet du luong thuc cho 1 ty nguoi dang bi doi hien nay va giam ngheo cho ¾ so nguoi ngheo dang song o nong thon. Phai lam sao de nong dan la nguoi duoc huong loi nhieu nhat, va la giai phap chinh cho phat trien nong nghiep.

De dat toi tam nhin Thien nien ky cho mot nen nong nghiep moi la tang san xuat len 20% trong khi giam muc thai carbon bot 20%, giam ty le nguoi ngheo song o nong thon 20% moi thap ky toi day, voi chu truong huy dong chinh suc manh cua co che thi truong, ban lo trinh nay keu goi su phoi hop cua moi doi tuong lien quan den san xuat nong nghiep bao gom: nong dan, doanh nghiep, chinh phu va xa hoi cong dan.


Bai hoc tu nganh cong nghiep va dich vu cho thay du co hoi tot den may, neu khong co chien luoc phat trien khon ngoan, su chuan bi tot ve noi luc thi su tang truong co duoc cung kem hieu qua va khong vung ben.
Trong suot ca chuoi gia tri tu san xuat den che bien, kinh doanh va ra thi truong, co biet bao vuong mac can co su phoi hop de thao go, do chinh la mong muon va cam ket cua nhung doi tac tham gia xay dung ban lo trinh nay. Mot su thay doi he thong duoc de xuat bao gom ca chinh sach dung, co so ha tang hoan chinh, ket cau thi truong hop ly, tren co so do cac giai phap ky thuat va quan ly moi ap dung va phat huy duoc.

Trong 2 nam qua, tai Tanzania, Chinh phu va cac doanh nghiep da phoi hop xay dung mot sang kien moi ve hop tac cong -tu theo huong hinh thanh mot ke hoach mo ra mot hanh lang phat trien theo lanh tho, ket noi tu cac vung san xuat nong nghiep sau trong noi dia, noi lien voi cua khau xuat cang o ven bien, doc theo hanh lang nay, mot he thong ket cau ha tang tu thuy loi cho san xuat nong nghiep den kho tang, ben cang, duong giao thong, va cac dich vu phuong tien van tai se duoc ca nha nuoc va tu nhan phoi hop xay dung de phat trien cac vung chuyen canh san xuat nong nghiep gan voi cac khu cong nghiep che bien, va cac trung tam thuong mai, nang cao gia tri cua cac loai nong san la the manh cua quoc gia.

Tai Viet Nam, trong vong nua nam tu Dien dan Kinh te the gioi ve Dong A hop tai TP Ho Chi Minh nam 2010 den nay, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da phoi hop voi mot so doanh nghiep trong va ngoai nuoc hinh thanh 5 nhom cong tac phan chia theo mot so nganh hang chinh nhu ca phe, che, thuy san, rau qua va nhom nganh hang chung.

Tai tung nhom, cac cuoc hop dinh ky giua dai dien cac doanh nghiep, cac co quan quan ly cua nganh va mot so dai dien hiep hoi, dia phuong da hinh thanh cac sang kien khac nhau de xay dung cac to chuc quan ly nganh hang voi su tham gia cua cac tac nhan khac nhau, xay dung ke hoach hoat dong de phat trien nganh hang nhu xay dung mo hinh trinh dien ky thuat, tien hanh nghien cuu ung dung va chuyen giao cong nghe moi, to chuc ap dung cac tieu chuan quoc te ve chat luong va ve sinh an toan thuc pham chinh, hinh thanh kenh phan phoi, to chuc hoat dong khuyen nong… Cac hoat dong deu dua tren cac mo hinh thi diem gan voi cac to chuc nong dan tai cac dia ban thich hop co kha nang mo rong qui mo san xuat trong tuong lai.

Tai Davos nam nay, cac dai bieu den tu nhieu to chuc va cac quoc gia, cac doanh nghiep toan cau da lang nghe truc tiep lanh dao cua nganh nong nghiep hai nuoc. Cac cong ty lon da tham gia chuan bi cac sang kien trinh bay ve kha nang thuc te va nhung kho khan gap phai trong qua trinh thuc hien cac sang kien.

Lan dau tien, mot lo trinh phuc tap va tham vong dinh huong cho mot nen nong nghiep tuong lai co co hoi de hien thuc hoa tai hai quoc gia dang phat trien. Bai trinh bay cua Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam Cao Duc Phat da thu hut duoc cam tinh dac biet cua dong dao cu toa.

Tu cac buoi truoc, thanh tich xuat sac cua nen nong nghiep Viet Nam vuon len trong hoan canh khong hoan toan thuan loi da duoc nhieu doanh nghiep va quoc gia quan tam theo doi. Nhung cau tra loi truc tiep cua Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan lam cu toa rat phan chan khi nhan thay cam ket ro rang cua Chinh phu voi su nghiep phat trien nong thon va loi the to lon cua Viet Nam ve nong nghiep. Rat nhieu tap doan da quoc gia va cac to chuc phat trien to y muon cung Viet Nam nam lay co hoi nay chuyen no thanh hien thuc.

Neu biet rang san xuat nong nghiep Viet Nam da vuon len trong hoan canh dau tu toan xa hoi cho nong nghiep thap hon nhieu so voi muc trung binh the gioi, dac biet dau tu nuoc ngoai cho nong nghiep hau nhu khong dang ke thi moi thay mot co hoi thu hut mot nguon von lon tu cac tap doan da quoc gia vao thang san xuat nong nghiep se dem lai co hoi to lon cho nong dan Viet Nam tiep thu khoa hoc cong nghe va ky nang quan ly moi.

Dieu nay cho phep chung ta ket noi he thong phan phoi con rat so khai cua minh vao chuoi gia tri toan cau, nho do ap dung cac tieu chuan chat luong va ve sinh an toan hien dai, giam thap rui ro cua cac canh tranh khong cong bang va cac bien phap bao ve thi truong cua cac quoc gia nhap khau. Co the noi giong nhu cong nghiep Viet Nam da tranh thu thoi co dau tu va thi truong nuoc ngoai de phat trien nhanh trong thoi gian qua, phai chang da den luc nong nghiep Viet Nam co co hoi cat canh?

Mat khac, cung tu bai hoc cua nganh cong nghiep va dich vu, chung ta da thay du co hoi tot den may, neu khong co mot chien luoc phat trien khon ngoan, mot su chuan bi tot ve noi luc thi su tang truong co duoc cung kem hieu qua va khong vung ben.

Trong truong hop nganh nong nghiep, muon danh the chu dong trong qua trinh tham gia vao lien ket kinh te toan cau, truoc het, so dong nong dan san xuat nho phai duoc nhanh chong to chuc lai trong cac hop tac xa, cac hiep hoi nganh hang, cac hoi nong dan thuc su vung manh va hieu qua. Cac doanh nghiep trong nuoc, nhat la doanh nghiep vua va nho trong nong nghiep phai nhanh cong vuon len cca ve cong nghe, quan ly va to chuc lai trong cac hiep hoi du manh. Cac co quan quan ly nha nuoc phai lam tot cong tac qui hoach, cung cap dich vu cong va dinh huong xay dung kiet cau ha tang. Chung ta phai chu dong sap san the tran de lien ket voi luc luong dong minh moi truoc khi cung buoc vao cuoc dau toan cau.

Co hoi di lien thach thuc. Cung voi xuan moi, tin hieu moi tu Davos la tin vui cho dong dao ba con nong dan Viet Nam.

TS Dang Kim Son (tu Davos)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.