Dao tao can bo lanh dao quan ly o nuoc ngoai

Thứ hai, 13 Tháng mười 2008, 20:45 GMT+7

Bo Chinh tri chu truong trien khai De an "Dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly o nuoc ngoai bang ngan sach Nha nuoc" nham dap ung yeu cau nang cao chat luong doi ngu can bo lanh dao, quan ly trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa (CNH – HDH).

Ngay 13/10, tai Ha Noi dien ra phien hop dau tien cua Ban chi dao thuc hien De an " Dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly o nuoc ngoai bang ngan sach Nha nuoc" (De an 165) theo chu truong cua Bo Chinh tri.

Doi tuong duoc dao tao, boi duong la can bo lanh dao, quan ly duong chuc, can bo dien quy hoach tu cap pho vu truong va tuong duong tro len thuoc cac Ban, Bo, nganh, doan the o trung uong, cap pho nganh tro len o dia phuong va can bo lanh dao cua cac doanh nghiep lon, can bo tre moi tot nghiep dai hoc hoac da cong tac mot vai nam co trien vong lam can bo lanh dao, quan ly.

Cac nganh dao tao, boi duong se tap trung vao cac linh vuc nhu quan ly hanh chinh, quan ly kinh te, xa hoi, nhan su, quan ly moi truong do thi, luat phap quoc te, tu phap, dich vu cong, tin hoc, ngoai ngu... va mot so chuyen nganh ma kha nang dao tao trong nuoc con han che.

Hinh thuc dao tao duoc to chuc da dang, tu dao tao dai han tai cac co so dao tao o nuoc ngoai, boi duong nang cao trinh do tai nuoc ngoai, boi duong ngan han o nuoc ngoai cho den dao tao tai cac co so trong nuoc va dao tao theo hinh thuc phoi hop.

Tai hoi nghi, cac dai bieu cho y kien tap trung vao mot so noi dung nhu can quy dinh tieu chuan tuyen chon can bo ro rang, xay dung quy trinh tuyen chon chat che, nen uu tien cho viec dao tao, boi duong trinh do ngoai ngu, dua them hinh thuc dao tao theo chuyen de va moi chuyen gia nuoc ngoai sang giang day, cac nganh, dia phuong can cu tren yeu cau thuc te de tuyen chon, cu can bo bo tham gia cac khoa dao tao...

(Theo TTXVN)


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.