Dang cong san Viet Nam Cac ky dai hoi

Thứ ba, 11 Tháng tư 2006, 09:01 GMT+7

- Ke tu ngay thanh lap den nay, Dang ta da trai qua chin ky Dai hoi. Moi ky Dai hoi Dang la mot moc lich su quan trong ghi nhan nhung thang loi, thanh tuu va nhung bai hoc kinh nghiem cua Cach mang Viet Nam duoi su lanh dao cua Dang. TS xin dang lai tung ky Dai hoi de doc gia theo doi.


Dang cong san Viet Nam - Cac ky dai hoi
Buc anh Bac Ho voi chay Ninh Thu chup truoc Dai hoi Dang lan thu 2.

Hoi nghi hop nhat cac to chuc Cong san o Viet Nam duoi su chu tri cua Chu tich Ho Chi Minh, tu ngay 3 den ngay 7-2-1930 tai Cuu Long, gan Huong Cang (Trung Quoc) mang tam voc lich su cua Dai hoi thanh lap Dang Cong san Viet Nam.

Hoi nghi da de ra Chanh cuong van tat, Sach luoc van tat va Dieu le van tat cua Dang, vach ra duong loi giai phong dan toc va tien len chu nghia xa hoi cua cach mang Viet Nam. Tong Bi thu dau tien cua Dang la dong chi Tran Phu.

Dai hoi dai bieu lan thu I cua Dang (tu ngay 27 den 31-3-1935): Cung co, phat trien luc luong lanh dao toan dan gianh chinh quyen.

Sau cao trao Xo-viet Nghe Tinh nam 1930-1931, thuc dan Phap da tang cuong dan ap, khung bo phong trao yeu nuoc, tieu diet nhung nguoi cong san. Tong Bi thu Tran Phu cung bi bat va da anh dung hy sinh. Co quan dau nao cua Dang khong con.

Theo chi dao cua Quoc te cong san, thang 3-1934, Ban chi huy o nuoc ngoai (Ban hai ngoai) cua Dang Cong san Dong Duong duoc thanh lap do dong chi Le Hong Phong lam Thu ky (Bi thu), Ban hai ngoai cua Dang da giu vai tro lanh dao va to chuc lai co quan Trung uong cua Dang, chuan bi Dai hoi I cua Dang.

Dai hoi dai bieu lan thu I cua Dang Cong san Dong Duong hop tai pho Quan Cong, Ma Cao (Trung Quoc) tu ngay 27 den ngay 31-3-1935. Du Dai hoi co 13 dai bieu thuoc cac dang bo trong nuoc va to chuc cua Dang hoat dong o nuoc ngoai.

Dai hoi da neu ra nhiem vu chu yeu cua toan Dang trong thoi gian truoc mat la: cung co va phat trien Dang, tranh thu quan chung rong rai, chong chien tranh de quoc.

Dai hoi da thong qua Nghi quyet chinh tri cua Dang, cac Nghi quyet ve van dong cong nhan, van dong nong dan, van dong thanh nien, phu nu, binh linh, ve mat tran phan de, ve doi tu ve, ve cac dan toc it nguoi... va Dieu le cua Dang, dieu le cua cac to chuc quan chung cua Dang.

Dai hoi da bau ra Ban chap hanh Trung uong Dang, gom 13 dong chi. Ban Thuong vu co 5 dong chi. Dong chi Le Hong Phong lam Tong Thu ky (Tong Bi thu). Ban chap hanh Trung uong Dang da cu dong chi Nguyen ai Quoc lam dai dien cua Dang Cong san Dong Duong ben canh Quoc te Cong san.


Dai hoi dai bieu lan thu I cua Dang la mot su kien lich su quan trong, danh dau thang loi can ban cua cuoc dau tranh gin giu va khoi phuc he thong to chuc cua Dang tu co so den Trung uong. Day la mot dieu kien co ban va can thiet de Dang buoc vao mot thoi ky dau tranh moi.

Thang 7-1936, dong chi Le Hong Phong chu tri Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong hop o Thuong Hai (Trung Quoc) de xac dinh chu truong moi cua Dang ve cac van de chien luoc va sach luoc cach mang o Dong Duong. Theo chi dao cua Quoc te Cong san, Hoi nghi cu dong chi Ha Huy Tap ve nuoc to chuc lai Ban Trung uong va giu chuc Tong Bi thu.


Sau Dai hoi I, viec cung co to chuc dang, phat trien Dang va phong trao quan chung co chuyen bien manh me. Su chuyen huong cac hinh thuc hoat dong, su dung ca hop phap, nua hop phap, dong thoi coi trong cong tac bi mat va dau tranh bat hop phap trong phong trao Mat tran dan chu 1936-1939, da tap hop dong dao quan chung dau tranh gianh quyen dan chu, dan sinh, chong phat xit, chong chien tranh, bao ve hoa binh.

Thang 3-1938, Ban Chap hanh Trung uong Dang hop hoi nghi quyet dinh mo rong hon nua Mat tran thong nhat dan chu Dong Duong. Tai Hoi nghi nay, dong chi Nguyen Van Cu duoc bau vao Ban Thuong vu Trung uong Dang, sau do duoc bau lam Tong Bi thu.

Thang 11-1939, Ban Chap hanh Trung uong hop hoi nghi duoi su chu tri cua Tong Bi thu Nguyen Van Cu, quyet dinh dieu chinh su chi dao chien luoc cach mang Dong Duong cho phu hop hoan canh moi. Tu do, phong trao cach mang trong ca nuoc dien ra soi noi, cac cuoc khoi nghia Bac Son, Nam Ky va binh bien o Dong Duong lien tiep no ra, bao hieu cho cuoc khoi nghia toan quoc cua nhan dan ta.

Dac biet, tu ngay 28-1-1941, Bac Ho ve nuoc va chu tri Hoi nghi Trung uong thang 5-1941 da quyet dinh chuyen huong chien luoc, dat nhiem vu giai phong dan toc len tren het, cho ra doi Mat tran Viet Nam doc lap dong minh (goi tat la Mat tran Viet Minh). Hoi nghi bau dong chi Truong Chinh lam Tong Bi thu cua Dang.


Sau hoi nghi, cong tac chuan bi khoi nghia vu trang duoc coi la nhiem vu trong tam cua Dang va nhan dan ta. Cao trao khang Nhat cuu nuoc da dien ra soi noi, phong phu ve noi dung va hinh thuc. Ngay 13-8-1945, Hoi nghi toan quoc cua Dang hop tai Tan Trao (Tuyen Quang) da quyet dinh phat dong Tong khoi nghia trong ca nuoc, gianh lay chinh quyen va da thanh cong.


Cac Tong Bi thu cua Dang thoi ky nay: Le Hong Phong (thang 3-1935-1936); Ha Huy Tap (1936-1938); Nguyen Van Cu (3-1938 den 1-1940); Truong Chinh (5-1941 2-1951).


Cac Hoi nghi Trung uong tu Dai hoi I den Dai hoi II theo thu tu ngay thang: 7-1936;13 va 14-3-1937; 3 den 5-9-1937; 29 va 30-3-1938; 11-1939; 5-1941; 9-3-1945; 13-8-1945; 18 va 19-12-1946; 1-1948; 1-1949; 1-1950.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.