Dan chu cho ai Phap quyen vi ai

Thứ bảy, 21 Tháng năm 2011, 11:03 GMT+7

Ngay 22/5, cu tri ca nuoc di bau cu Quoc hoi khoa XIII va HDND cac cap nhiem ky 2011- 2016. Day la ngay hoi lam chu dat nuoc cua nhan dan ta, de moi cu tri gui gam niem tin vao la phieu de bau ra Nha nuoc cua minh va Nha nuoc do phuc vu chinh ban than minh.

Co the kiem phieu ngay trong dem
Toan canh bau cu dai bieu QH va HDND cac cap

Nhan su kien chinh tri quan trong nay, TS tran trong gioi thieu bai viet Dan chu cho ai? Phap quyen vi ai? cua nha bao Ho Quang Loi.

Xay dung Nha nuoc phap quyen XHCN trong dieu kien Dang cong san doc ton lanh dao

Chung ta da xac lap co che dung dan Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu, nhung viec van hanh co che nay sao cho khoa hoc, nhip nhang, thong suot va co hieu qua la ca tong the mot loat van de rat he trong vi no lien quan, tac dong truc tiep den nhung khia canh nhay cam, phuc tap va can cot nhat cua the che, cua doi song chinh tri, kinh te, xa hoi. Van menh cua che do XHCN, tuong lai cua dat nuoc doi hoi phai nhin thang vao su that, vua thay duoc thanh tuu de phat huy, vua nhan dien that ro nhung bat cap, nhung sai lam, thieu sot, nhung tro luc de hoa giai, khac phuc voi nhung buoc di phu hop.

Qua trinh 25 nam doi moi va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len CNXH cua Dang cung yeu cau moi cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te cang cho thay ro co cau quyen luc cung nhu co che van hanh bo may quyen luc cua dat nuoc hien thoi dang dung truoc nhung doi hoi moi vo cung nong bong.

Canuoc da san sang cho ngay bau cu. Anh: Duy Linh

Dan chu cho ai? Phap quyen vi ai?
Nhan dan ta thuc hien quyen lam chu dat nuoc thuc su cua minh nhu the nao? Viec xay dung, hoan thien Nha nuoc phap quyen XHCN trong dieu kien Dang doc ton lanh dao ra sao?

Bao cao Chinh tri Dai hoi XI cua Dang chi ro: Day manh viec xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen XHCN, bao dam Nha nuoc ta thuc su la cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan do Dang lanh dao; thuc hien tot chuc nang quan ly kinh te va doi song xa hoi; giai quyet dung moi quan he giua Nha nuoc voi cac to chuc khac trong he thong chinh tri, voi nhan dan, voi thi truong. Bao cao Chinh tri cung nhan manh: Nghien cuu xay dung, bo sung cac the che va co che van hanh cu the de dam bao nguyen tac tat ca quyen luc nha nuoc deu thuoc ve nhan dan va nguyen tac quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop va kiem soat giua cac co quan trong viec thuc hien ba quyen lap phap, hanh phap va tu phap.

Bai hoc cot tu: Dan la goc

Dan chu la ban chat cua che do XHCN o nuoc ta.

Dieu gi da giup cho Nha nuoc ta vuot qua tat ca nhung thu thach cam go, tinh the hiem ngheo “ngan can treo soi toc” trong cac cuoc chien tranh cuu nuoc truoc day cung nhu o thoi diem “chuyen doi dau be” sau khi che do XHCN o Lien Xo va Dong Au sup do, Viet Nam phai tu dung vung va tim lay con duong di toi CNXH cua minh?

Mot trong nhung nhan to quan trong nhat la su gan bo mau thit cua toan dan ta voi Nha nuoc cua minh. Do la Nha nuoc do chinh dan ta gay dung nen va Nha nuoc do lai phuc vu chinh dan ta. Coi nguon moi thang loi cua cach mang Viet Nam chinh la do Dang ta da ke thua va phat huy cao do bai hoc lay dan la goc da duoc cha ong duc ket tu nghin xua. Truoc chung ta sau the ky, Nguyen Trai da tung viet: "Day thuyen la dan, lat thuyen cung la dan". Giua the ky 20, Chu tich Ho Chi Minh viet: "Tren bau troi khong co gi quý bang nhan dan. Trong the gioi khong co gi manh bang luc luong doan ket cua nhan dan".

O moi thoi dai, trong moi giai doan lich su, bai hoc lay dan la goc luon la dieu cot tu!

Hom nay, bai hoc nay van dang nong bong tinh thoi su.

Mac du Dang ta luon neu cao bai hoc lay dan la goc, xac dinh dan chu vua la muc tieu vua la dong luc cua che do ta, nhung tren thuc te, ben canh nhung thanh tuu dang tu hao thi hien tuong han che, vi pham quyen dan chu cua nguoi dan khong phai la ca biet, tham chi co nhung noi rat nhuc nhoi. Day do, bai hoc lay dan la goc dang tro nen mo nhat. Doi ngheo va nhat la bat cong xa hoi dang la dieu u uat o khong it noi.

Khong the khong nhan thay rang trong xa hoi ta van con ton tai tinh trang "mu mo luat phap", nguoi dan khong biet that su minh co quyen gi, con khong it nguoi trong bo may cong quyen thi loi dung su "mu mo luat phap" do cua nguoi dan cung nhu nhung khe ho cua luat phap de tu cho minh quyen hanh xu sai trai. Trong xa hoi ma phap luat co vi tri toi thuong thi cong dan co quyen duoc biet mot cach cong khai, ro rang minh co quyen gi va phai thuc hien nghia vu gi. Dac biet, trong Nha nuoc phap quyen XHCN, hoat dong lap phap ve quyen, nghia vu cong dan can huong toi nguyen tac quan trong: cong dan duoc phep lam nhung gi phap luat khong cam; con trong quan he voi cong dan thi co quan Nha nuoc, cong chuc chi duoc lam nhung gi phap luat quy dinh.

De xay dung mot xa hoi dan chu, de cho tu tuong lay dan la goc khong phai la loi noi suong, khong phai la my tu co tinh chat tuyen truyen thi van de cot yeu la phai xay dung, tung buoc hoan thien Nha nuoc phap quyen XHCN. Do la mot xa hoi thuong ton phap luat, mot xa hoi ma khong ai duoc phep dung ngoai phap luat, dung tren phap luat va moi hoat dong cua nha nuoc deu nham muc dich cao nhat la vi hanh phuc cua nhan dan.

Dat con nguoi vao vi tri trung tam cua moi chien luoc phat trien la su xac dinh dut khoat cua Dang va Nha nuoc ta. “Mo rong dan chu, phat huy toi da nhan to con nguoi; coi con nguoi la chu the, nguon nhan luc chu yeu va la muc tieu cua su phat trien” la quan diem co y nghia xuyen suot trong chien luoc phat trien dat nuoc ma Dai hoi XI cua Dang da xac dinh.

Chang duong mot phan tu the ky day thach thuc va sang tao vua qua la minh chung hung hon rang cong cuoc doi moi do Dang khoi xuong va lanh dao khong phai la mot khau hieu chinh tri kho khan, ma da tro thanh cay doi an sau ben re trong long nguoi. Doi moi dang tro thanh suc manh lan toa, duoc nhan len va cong huong trong cong dong dan toc. Khi GDP tinh theo dau nguoi dat 1.168 USD, nuoc ta da thoat khoi tinh trang nuoc ngheo co thu nhap thap. Dieu quan trong la, trong khi von tich luy cua ta chua nhieu nhung dan ta van duoc huong trai ngot dau mua cua cong cuoc doi moi. Quan diem vi dan, vi chat luong cuoc song cua cac tang lop nhan dan duoc the hien rat ro rang trong moi quyet sach.

Chung ta khong chu truong tang truong kinh te bang moi gia. Phat trien ben vung la huong di khong the khac. Viet Nam duoc cong dong quoc te danh gia la mot trong nhung quoc gia thanh cong nhat trong tran chien xoa doi giam ngheo, giai quyet kha hai hoa giua tang truong kinh te va bao dam an sinh xa hoi. Do truoc het la vi Dang ta luon tham nhuan tu tuong lay dan lam goc, “khoan suc dan” lam ke lau ben. Do la minh chung ro rang nhat cua quan diem lon xay dung Nha nuoc cua dan, do dan, vi dan.

Phan bien xa hoi ngay tu khi hoach dinh chinh sach

De moi quyen luc cua Nha nuoc deu thuoc ve nhan dan thi van de nhan dan thuc hien giam sat hoat dong cua cac co quan quyen luc nha nuoc la rat quan trong. Thuc tien cho thay, trong dieu kien Dang cong san doc ton lanh dao, neu ket hop tot giua nguyen tac tap trung dan chu trong Dang voi nguyen tac hiep thuong dan chu trong he thong Mat tran thi se lam phong phu them sinh hoat dan chu trong xa hoi, lam phong phu them nen dan chu o nuoc ta.

Co mot thuc trang la khong it nguoi nam quyen luc thuong de roi vao tinh trang “khong muon nghe loi nguoc”. Vi the, ngoai quy che dan chu o co so dang thuc hien, hien nay viec xay dung de an phan bien xa hoi cua MTTQ la nham tao ra mot co che hieu luc doi voi cac cap co quyen luc. Khi da co mot co che phan bien ro rang thi MTTQ va cac doan the du dieu kien de phan bien lai truoc cac quyet dinh khong phu hop, dua ra nhung chung ly co suc thuyet phuc cao. Nhu the cung co nghia la khong phai doi khi chinh sach da dua vao cuoc song, thay sai roi moi phan bien.

Chu truong “dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra” phai bao ham ca viec xay dung va thuc hien co che phan bien xa hoi. Tu tuong dan la goc phai bat dau tu viec hoach dinh chinh sach, tiep den la de ra cac bien phap thuc hien, cuoi cung la kiem tra, giam sat qua trinh va hieu qua thuc hien. Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011-2020 da neu ro can tang cuong su lanh dao cua Dang, phat huy quyen lam chu cua nhan dan trong viec xay dung bo may nha nuoc va nhan manh can hoan thien co che de nhan dan dong gop y kien, phan bien xa hoi va giam sat cong viec cua Dang va Nha nuoc.

Dong thoi, can het suc luu y mot thuc trang nua khong kem phan nghiem trong la trong khi “mo rong dan chu” thi nhieu noi lai keo theo su buong long quan ly, coi thuong ky cuong, phep nuoc. De khac phuc dieu nay, co the thay, mot trong nhung net noi bat nhat trong phong cach lanh dao moi ngay cang ro net la viec chon dung nhung khau, nhung viec trong diem, can kip nhat; thong nhat cao trong lanh dao, chi dao, dieu hanh; roi to chuc thuc hien kien quyet, dut khoat; co kiem tra, giam sat, uon nan kip thoi. Dieu nay duoc the hien tren nhieu linh vuc, dia ban ma noi bat gan day la tai Thu do. Neu khong theo phong cach do thi Ha Noi kho long ma xu ly dut diem va triet de cac vu viec phuc tap va buc xuc. Dong thoi lanh dao Ha Noi cung to ro thai do cau thi, lang nghe du luan xa hoi, can nhac than trong cach thuc xu ly cac van de nong, nhay cam, lien quan truc tiep den doi song cua nguoi dan.

Cuoc dau tranh khong khoan nhuong truoc het trong noi bo Dang

Chung ta da va dang dau tranh quyet liet, nhung te quan lieu, tham nhung, thoi dac quyen dac loi, vo trach nhiem, vo cam, su tu dong trong tu duy va tri tre trong hanh dong... van dang lo dien nhu mot nguy co lon kim ham cong cuoc doi moi. Khi dat nuoc phai duong dau voi nhung thu thach moi, tran chien chong tham nhung, tieu cuc cang nong bong.

Do truoc het la mot cuoc dau tranh khong khoan nhuong trong noi bo Dang. Cuoc dau tranh nay thu thach ban linh cua mot dang cam quyen. Cuoc kien tao lon se khong the tien buoc neu bo may cua ta qua cong kenh, dung dinh, neu chung ta khong loai bo duoc nhung ke tham o ham loi, nhung ke vo trach nhiem, vo cam truoc noi bat hanh va dau kho cua nguoi dan. Ket qua cua cuoc dau tranh nay se cung co, khoi phuc va tang them niem tin cua nhan dan doi voi Dang.

Nhung nam qua, mot loat ke pham toi khong ke o cap nao da bi dua ra xet xu nghiem minh trong mot so vu an lon. Nhung bien phap chong quan lieu, tham nhung, tieu cuc duoc trien khai mot cach manh bao, tich cuc o mot so nganh, dia phuong, du duoc du luan ca nuoc dong tinh ung ho, nhung cung chi nhu nhung choi non moi nhu can duoc tiep tuc bao ve, co vu, khich le manh me hon nua de dan dan tro thanh mot hien thuc song dong va vung chac lan rong ra nhieu vung mien, nhu anh sang xua tan bong toi.

Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011-2020 ma Dai hoi XI thong qua da xac dinh nhung bien phap: Hoan thien the che, luat phap, nang cao pham chat dao duc cua doi ngu cong chuc; cong khai, minh bach tai san cua can bo, cong chuc; tang cuong cong tac giam sat cac cong viec co lien quan den ngan sach, tai san cua Nha nuoc; nang cao hieu luc, hieu qua cua cac co quan chuc nang, khuyen khich phat hien va xu ly nghiem cac hanh vi tham nhung, lang phi.

Dan chu gan lien voi ky cuong

Mot xa hoi that su dan chu tren co so mot Nha nuoc phap quyen XHCN duoi su lanh dao cua Dang la tien de quan trong, la nhan to dam bao de chung ta giai phong va phat huy nhung nguon luc to lon, suc lao dong, sang tao sung man cua con nguoi Viet Nam trong su nghiep xay dung va bao ve dat nuoc, vi hanh phuc cua nhan dan.

Hoan thien bo may nha nuoc, tao chuyen bien manh ve cai cach hanh chinh da duoc Dai hoi XI cua Dang xac dinh la mot nhiem vu trong yeu va cap thiet, trong do tap trung xay dung nen hanh chinh nha nuoc trong sach, vung manh, dam bao quan ly thong nhat, thong suot, hieu luc, hieu qua. Mo rong dan chu khong the khong gan lien voi tang cuong ky luat, ky cuong. Mot diem moi noi bat la Dai hoi XI cua Dang chu truong mo rong dan chu, thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh ngay trong qua trinh xay dung the che; tang cuong doi thoai giua Nha nuoc voi doanh nghiep va nhan dan.

Nhin lai chang duong 25 nam doi moi va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len CNXH - mot cuong linh ra doi trong thoi diem thu thach het suc hiem ngheo - chung ta cang thay ro ban linh, tri tue, kha nang vuot kho cua toan dan toc duoi su cheo lai cua Dang cong san Viet Nam. Chua bao gio the va luc cua dat nuoc ta manh nhu ngay nay. Do thuc su la mot ky tich! Ky tich duoc lam nen truoc het tu bai hoc dan la goc!

The nuoc dang len!

The nuoc cua ta la the nuoc cua mot quoc gia nam o diem hoi tu cua nhung nen van minh lon, cua nhung luong giao luu quan trong, cua nhung moi quan he quoc te phuc tap va nhay cam nhat. Van hoi la day, thu thach cung la day! Do la the cua mot dan toc co hang nghin nam van hien, co truyen thong yeu nuoc nong nan, biet hy sinh vi nghia lon, biet doan ket dum boc lan nhau. Do la the cua mot dat nuoc tua lung vao day Truong Son hung vi, huong ra bien Dong menh mong, tai nguyen phong phu, dat dai mau mo... Trong cai the do an chua nhung nguon luc doi dao, ma nguon luc quy bau nhat, quyet dinh nhat la con nguoi Viet Nam can cu, thong minh, qua cam, nang dong, giau long nhan ai.

Truoc doi hoi ngay cang cao cua cong cuoc doi moi, va khi toc do hoi nhap cua dat nuoc ngay cang tang len thi toan the he thong can duoc nang cap len trinh do moi. Hieu qua va nang luc canh tranh ngay cang phu thuoc vao su van hanh nhip nhang cua tung bo phan trong toan bo guong may: tu giao duc, dao tao, to chuc den su dung de dat nuoc co mot doi ngu can bo nang dong, sang tao, co ban linh va tinh than trach nhiem, trong do co nhieu nguoi ngay 22/5/2011 duoc nhan dan tin nhiem bau vao bo may nha nuoc cac cap. Nhung “cong boc” nay can tham nhuan tu tuong lay dan la goc, lam dung theo loi day cua Bac Ho: Nhung gi co loi cho dan thi phai gang suc lam, nhung gi co hai cho dan thi phai het suc tranh.

Ho Quang Loi


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.