Dac cong Viet Nam luon san sang moi tinh huong

Thứ tư, 01 Tháng năm 2013, 15:30 GMT+7

Bo doi Dac cong la mot luc luong chien dau dac biet tinh nhue cua Quan doi nhan dan Viet Nam. Trong chien tranh giai phong, chien tranh bao ve To quoc, Binh chung Dac cong deu lap duoc nhieu chien cong hien hach, di vao huyen thoai.

Trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc hien nay, Binh chung Dac cong van la mot trong nhung luc luong san sang chien dau, co dong nhanh cua Quan doi nhan dan Viet Nam, luon xung dang voi loi huan thi cua Chu tich Ho Chi Minh: "Dac cong tuc la cong tac dac biet, la vinh du dac biet, can phai co gang dac biet, cac chien si dac cong duoc tin tuong dac biet, bat ky nhiem vu gi, bat ky nhiem vu dac biet nao cung phai hoan thanh va hoan thanh cho tot. Bat ky kho khan dac biet nao cung phai vuot qua, cung phai khac phuc cho ky duoc…".

Phong vien Vietnam+ da co cuoc tro chuyen coi mo voi Thieu tuong Tran Xuan Hoe, Tu lenh Binh chung Dac cong ve van de nay.

Thua Tu lenh, trong nhung nam thang chien tranh, Binh chung Dac cong da lap duoc nhieu chien cong choi loi, voi cach danh doc dao, tao bao “bi mat bat ngo, luon sau danh hiem” lam cho quan thu kinh hon, bat via. Trong boi canh hien nay, de phat huy truyen thong ay, cong tac huan luyen cua Binh chung Dac cong duoc duy tri the nao?

Thieu tuong Tran Xuan Hoe. Anh: Vietnam+
dac cong, khung bo, quan doi
Thieu tuong Tran Xuan Hoe: Dac cong la mot Binh chung chien dau dac biet tinh nhue cua Quan doi nhan dan Viet Nam. De phat huy tot truyen thong anh hung trong chien dau, tinh than tich cuc, chu dong, sang tao trong xay dung, huan luyen va cong tac, nhung nam qua Binh chung Dac cong da tap trung nghien cuu, tham muu cho Bo Quoc phong xay dung va phat trien cac luc luong Dac cong theo huong tinh, gon, chat luong cao.

Cung voi xay dung luc luong, chung toi rat coi trong viec nghien cuu khoa hoc va phat trien nghe thuat tac chien cua Bo doi Dac cong. Binh chung luon phat huy tri tue cua moi can bo, chien sy trong nghien cuu, cai tien, sang che mot so mo hinh hoc cu, vu khi trang bi ky thuat phuc vu trong huan luyen, san sang chien dau. Tham muu cho Bo mua sam mot so loai vu khi trang bi ky thuat moi, dac chung phu hop voi cach danh dac cong trong dieu kien moi.

Dac biet, chung toi luon to chuc huan luyen bo doi theo phuong cham “Co ban, thiet thuc, vung chac”; coi trong huan luyen dong bo, chuyen sau theo nhiem vu, sat voi doi tuong va dia ban tac chien (bao dam ky thuat, chien thuat phai duoc huan luyen dac biet thuan thuc).

Hien nay chung toi da dao tao, giao duc, ren luyen duoc luc luong chien dau vien trung thanh, dung cam, tinh nhue, co y chi quyet tam cao, san sang nhan va hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao.

Duoc biet, Binh chung Dac cong duoc giao nhiem vu tac chien chong khung bo. Bo Tu lenh da lam gi de hoan thanh tot nhiem vu nay?

Chong khung bo la nhiem vu moi, luc luong dac cong chua co nhieu kinh nghiem trong tac chien doi tuong nay. Tuy nhien, voi truyen thong quyet chien quyet thang, bat luan trong moi dieu kien hoan canh, cho du nhiem vu duoc giao co moi, co kho khan, phuc tap den dau chung toi cung phai khac phuc cho ky duoc.


dac cong, khung bo, quan doi
Doan dac cong biet dong 1 luyen tap chong khung bo. Anh: Vietnam+

Do do, trong thoi gian qua, Bo Tu lenh Dac cong da tap trung chi dao cho cac bo phan chuc nang nghien cuu ky doi tuong tac chien. Tren co so do xac dinh cach danh, to chuc xay dung luc luong chong khung bo, xay dung cac phuong an va thuc hanh huan luyen chuyen sau theo tung tinh huong khung bo co the xay ra. Cung voi do, chung toi cung nghien cuu, bien soan he thong tai lieu cho luc luong chuyen trach chong khung bo mot cach dac biet hon so voi cac luc luong khac. Hien nay, tat ca cac don vi trong Binh chung, cac Quan khu… deu co luc luong chong khung bo. Dac biet, trong thoi gian gan day, chung toi da dua noi dung huan luyen nhay du cho luc luong lam nhiem vu tac chien chong khung bo trong toan Binh chung; tap trung nang cao chat luong huan luyen vo thuat, ban sung, su dung thanh thao cac loai vu khi moi duoc trang bi.


Luc luong chong khung bo cua Binh chung Dac cong hien nay da dat den trinh do tinh nhue, dap ung tot yeu cau nhiem vu.

Tu khi thanh lap vao ngay 19/3/1967 den nay, luc luong dac cong co 210 ca nhan, 90 tap the duoc phong tang Anh hung Luc luong Vu trang nhan dan. Ben canh do con nhieu chien cong tham lang, vay viec ton vinh nhung dong gop ay trong thoi gian toi se duoc Binh chung tien hanh nhu the nao, thua Tu lenh?

Thuc te van de giai quyet che do, chinh sach, dai ngo nguoi co cong voi cach mang luon duoc Dang va Nha nuoc ta rat quan tam.

Ve phia minh, Binh chung cung da lam tot nhung cong viec het suc cu the, dac biet la da chu dong tim hieu, phat hien nhung hoan canh con gap nhieu kho khan, nhung mat mat trong cuoc song hien tai cung nhu trong chien dau cua nhieu truong hop, qua do da co nhung ho tro, giup do ca ve vat chat, tinh than de phan nao cuoc song cua dong chi, dong doi do kho khan hon.

Ngoai ra, truoc day luc luong dac cong trong khang chien hoat dong rat bi mat, dac biet la luc luong dac cong biet dong. Tham chi, co nhung nguoi trong thoi chien cung chung mot nhiem vu, mot chien hao ma dong doi cung khong biet duoc nhau. Den nay, chung toi cung da va dang tim hieu, xac minh, de nghi, cong nhan… de cho dong doi minh duoc ve voi Binh chung.

Ben canh do, Binh chung cung se phoi hop tot hon nua voi cac co quan truyen thong de gioi thieu voi dai chung, voi ban be trong va ngoai nuoc nhung tam guong tieu bieu trong luc luong Dac cong. Day la mot trong nhung nhiem vu quan trong, lam cho the he tre thay duoc long yeu nuoc, y chi quat cuong, tinh than quyet chien quyet thang cua Bo doi dac cong trong moi thoi ky. Qua do, gop phan khich le, khoi day niem tu hao, tu ton dan toc, neu cao y thuc canh giac cho the he tre truoc moi am muu dien bien hoa binh cua cac the luc thu dich.

Theo Vietnam+

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.