Cong bo nhieu luat moi quan trong

Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 01:00 GMT+7

Chieu 16/7, Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao cong bo Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 7 luat va 2 nghi quyet da duoc Quoc hoi thong qua tai ky hop vua qua.

Bo truong Ngoai giao noi ve luat Bien
Quoc hoi thong qua luat Bien Viet Nam
Duoc nghi Tet them 1 ngay

7 luat duoc cong bo lan nay gom luat Gia; Giam dinh tu phap; Pho bien, giao duc phap luat; Quang cao; Tai nguyen nuoc (sua doi); luat Bien Viet Nam, co hieu luc thi hanh tu 1/1/2013; luat Xu ly vi pham hanh chinh co hieu luc tu 1/7/2013, tru cac quy dinh lien quan den viec ap dung cac bien phap xu ly hanh chinh do Toa an nhan dan xem xet, quyet dinh thi co hieu luc ke tu ngay 1/1/2014.

Thu truong Ngoai giao Bui Thanh Son. Anh: Nguyen Hung


Cong bo nhieu luat moi quan trong

2 nghi quyet ve viec thi hanh luat Xu ly vi pham hanh chinh va nghi quyet ve ban hanh mot so chinh sach thue nham thao go kho khan cho to chuc va ca nhan cung da duoc cong bo.

Theo Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung, luat Gia co diem moi so voi phap lenh truoc do la quy dinh che do phai cong khai thong tin ve gia doi voi co quan nha nuoc va to chuc, ca nhan san xuat kinh doanh, gop phan lam cho thi truong hoat dong cong khai, minh bach, han che thi truong ngam, tao ra su dong thuan chung trong xa hoi ve chu truong quan ly, dieu hanh gia de co nhung phan ung tam ly tich cuc cua nguoi tieu dung. Luat Gia cung da quy dinh ro ve nghia vu niem yet gia cua cac to chuc, ca nhan san xuat kinh doanh, tao dieu kien de quy dinh nay di vao cuoc song.

Luat Giam dinh tu phap quy dinh ve to chuc va hoat dong giam dinh tu phap. Duong su trong vu viec dan su, vu an hanh chinh, nguyen don dan su, bi don dan su, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan trong vu an hinh su hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen tu yeu cau giam dinh tu phap sau khi da de nghi co quan tien hanh to tung, nguoi tien hanh to tung trung cau giam dinh ma khong duoc chap nhan, tru truong hop viec yeu cau giam dinh lien quan den viec xac dinh trach nhiem hinh su cua bi can, bi cao.

Quy dinh nay cua Luat da mo ra co hoi moi, tao dieu kien chu dong cho cac ben duong su chu dong thu thap chung cu de chung minh, bao ve quyen va loi ich hop phap cua minh. Day la buoc tien dang ke trong hoat dong tu phap theo tinh than cai cach tu phap, tang cuong dan chu hoa hoat dong to tung, gop phan mo rong quyen tu do dan chu cua cong dan, hoan thien cac thu tuc to tung tu phap, bao dam tinh dong bo, dan chu, cong khai, minh bach, ton trong va bao ve quyen con nguoi.

Thu truong Bo Tu phap Pham Quy Ty cho biet luat Pho bien, giao duc phap luat quy dinh ve quyen duoc thong tin ve phap luat va trach nhiem tim hieu, hoc tap phap luat cua cong dan; chinh sach cua Nha nuoc ve pho bien giao duc phap luat va xa hoi hoa cong tac pho bien giao duc phap luat; quan ly nha nuoc ve pho bien giao duc phap luat; noi dung, hinh thuc pho bien giao duc phap luat chung cho cong dan va cho mot so doi tuong dac thu.

Tai cuoc hop bao, Thu truong Bo Tu phap cung gioi thieu mot so net chinh cua Luat Xu ly vi pham hanh chinh. So voi Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, luat da co su thay doi theo huong han che ap dung bien phap xu ly hanh chinh doi voi nguoi chua thanh nien tu du 12 den duoi 14 tuoi...

Mot diem thay doi trong doi tuong ap dung bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran la truong hop nguoi chua thanh nien khong co noi cu tru on dinh, neu theo Phap lenh se thuoc doi tuong bi ap dung bien phap dua vao truong giao duong, tuy nhien, theo luat nay, doi tuong do se duoc giao cho co so bao tro xa hoi hoac co so tro giup tre em de quan ly, giao duc trong thoi gian chap hanh bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran thay vi dua vao truong giao duong.

Lien quan den viec thi hanh luat, ong Pham Quy Ty cho biet luat co pham vi dieu chinh rong, phuc tap, co nhieu quy dinh mang tinh nhan dao, co loi cho nguoi vi pham, nhieu quy dinh mang tinh chuyen tiep, do vay, ngay 20/6/2012, Quoc hoi da ban hanh Nghi quyet ve viec thi hanh luat nay.

Ke tu thoi diem cong bo den khi luat co hieu luc (ngay 1/1/2014), khong ap dung bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran va dua vao co so chua benh doi voi nguoi ban dam. Nguoi co hanh vi ban dam bi xu phat hanh chinh theo quy dinh cua phap luat. Khong ap dung bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran doi voi nguoi tu du 12 tuoi den duoi 14 tuoi thuc hien hanh vi co dau hieu cua mot toi pham nghiem trong do co y da duoc quy dinh tai Bo luat Hinh su hoac nhieu lan co hanh vi trom cap vat, lua dao nho, danh bac nho, gay roi trat tu cong cong.

Luat Quang cao gom 5 chuong, 43 dieu. Thu truong Bo Van hoa, The thao va Du lich Le Khanh Hai cho biet chuong I tap trung quy dinh nhung van de co tinh nguyen tac. Diem moi cua chuong nay la da quy dinh cu the nhung loai san pham, hang hoa, dich vu bi cam quang cao gom thuoc la, ruou tu 15 do tro len, sua dung cho tre duoi 24 thang tuoi, binh vu va vu ngam nhan tao; san pham hang hoa co tinh chat kich duc va kich dong bao luc; sung san, dan sung san, vu khi the thao. Ngoai ra luat con quy dinh Chinh phu can cu vao tinh hinh phat sinh tren thuc te de quy dinh nhung loai san pham, hang hoa, dich vu cam quang cao.

So voi luat Tai nguyen nuoc hien hanh, luat sua doi da bo sung 39 dieu moi hoan toan ve noi dung va sua doi, bo sung 40 dieu. Luat bo sung quy dinh mot so du an lien quan den khai thac nuoc, xa nuoc thai vao nguon nuoc phai lay y kien cong dong dan cu bi anh huong va to chuc, ca nhan lien quan nham de cao trach nhiem, minh bach thong tin ve nhung tac dong tieu cuc co the gay ra ngay tu khi chuan bi thuc hien du an. Luat cung quy dinh phan loai luu vuc song, nguon nuoc lam can cu phan cong, phan cap quan ly va bo sung quy dinh ve pho bien, giao duc phap luat ve tai nguyen nuoc.

Nghi quyet so 29/2012/QH13 ve ban hanh mot so chinh sach thue nham thao go kho khan cho to chuc va ca nhan da duoc Quoc hoi thong qua, co hieu luc thi hanh tu ngay 21/6/2012.

Theo do, giam 30% so thue thu nhap doanh nghiep phai nop nam 2012 doi voi doanh nghiep nho va vua, khong bao gom doanh nghiep nho va vua kinh doanh trong linh vuc xo so, bat dong san, chung khoan, tai chinh, ngan hang, bao hiem; san xuat hang hoa, dich vu thuoc dien chiu thue tieu thu dac biet; doanh nghiep duoc xep hang 1, hang dac biet thuoc tap doan kinh te, tong cong ty.

Cac doanh nghiep su dung nhieu lao dong trong linh vuc san xuat, gia cong, che bien nong san, lam san, thuy san, det may, da giay, linh kien dien tu; xay dung cong trinh ha tang kinh te xa hoi cung duoc giam 30% so thue thu nhap phai nop nam nay.

Tai buoi hop bao, Thu truong Ngoai giao Bui Thanh Son da gioi thieu nhung diem co ban cua luat Bien Viet Nam.

Luat Bien Viet Nam tiep tuc khang dinh chu truong nhat quan cua Nha nuoc la giai quyet cac tranh chap lien quan den bien dao voi cac nuoc lang gieng bang cac bien phap hoa binh, phu hop voi UNCLOS 1982, phap luat va thuc tien quoc te. Nha nuoc ta day manh hop tac quoc te ve bien voi cac nuoc, cac to chuc quoc te va khu vuc, trong do co nhieu linh vuc hop tac cu the ve bien va dai duong.

"Voi viec khang dinh giai quyet mot cach hoa binh cac tranh chap bien, dao, Nha nuoc ta cung da chuyen di mot thong diep quan trong den toan the gioi: Viet Nam la mot thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, ton trong va tuan thu luat phap quoc te, quyet tam phan dau vi hoa binh, on dinh, hop tac va phat trien cua khu vuc va tren the gioi", Thu truong Ngoai giao noi.

Chung Hoang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.