Chuan bi tot nhan su cho Dai hoi Dang

Thứ ba, 03 Tháng hai 2009, 06:01 GMT+7

Hom nay, 3/2, Dang ky niem sinh nhat lan thu 79. Ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu nhan manh nhiem vu quan trong ma Hoi nghi Trung uong 9 vua qua de ra: Tiep tuc doi moi cong tac can bo, chuan bi tot nhan su cho dai hoi dang cac cap, nhan su Dai hoi XI cua Dang.

Hoi nghi Trung uong 9 da kiem diem tinh hinh thuc hien Nghi quyet Dai hoi lan thu X cua Dang trong nua dau nhiem ky (2006 - 2008). Theo danh gia cua Thuong truc Ban Bi thu, trong nua dau nhiem ky nay, cong tac xay dung Dang chiem mot ti le lon trong hoat dong lanh dao, chi dao cua BCH TU, Bo Chinh tri, Ban Bi thu.Ong Truong Tan Sang lam viec voi Hoi Nha bao Viet Nam thang 6/2007. Anh: Le Anh Dung
"Cong tac xay dung Dang ve tu tuong tiep tuc duoc day manh va doi moi. Su lanh dao cua Dang doi voi cong tac tu tuong, ly luan, bao chi, van hoa, nghe thuat duoc quan tam hon, dat duoc mot so ket qua. Cong tac xay dung Dang ve to chuc, can bo mang lai ket qua tren mot so mat. Cac co quan cua Dang, Nha nuoc duoc sap xep, thu hep dau moi; cong tac can bo duoc doi moi tren tat ca cac khau danh gia, quy hoach, dao tao, boi duong, luan chuyen, su dung va chinh sach can bo... Cong tac kiem tra, giam sat thi hanh ky luat trong Dang duoc tang cuong, chat luong, hieu qua duoc nang len, co tac dung canh bao, ngan ngua vi pham cua cac to chuc dang, dang vien, giu gin su doan ket, thong nhat trong Dang, thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri", ong Truong Tan Sang noi.

Mot so to chuc co so dang bi te liet

Thuong truc Ban Bi thu cung chi ra nhung han che, yeu kem can duoc tap trung lanh dao, chi dao kien quyet khac phuc trong thoi gian toi.

Chat luong tang truong, nang suat, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te thap, cham duoc cai thien; cac can doi kinh te vi mo chua that vung chac, tang truong kinh te cham lai, nguy co tut hau xa hon cac nuoc trong khu vuc cham duoc khac phuc. Co cau kinh te, co cau lao dong chuyen dich cham. Huy dong va su dung cac nguon luc, ca noi luc va ngoai luc, cho phat trien kinh te - xa hoi con han che, hieu qua thap. Viec doi moi, phat trien, nang cao hieu qua kinh te nha nuoc, kinh te tap the con han che, chua tang cuong duoc vai tro chu dao va vai tro nen tang trong nen kinh te nhieu thanh phan. Viec xay dung, hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia chua theo kip yeu cau cua cong cuoc doi moi toan dien va chu dong hoi nhap kinh te quoc te cua dat nuoc. Nhung yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te cham duoc tang cuong.

Giao duc - dao tao con nhieu han che, yeu kem keo dai, chua duoc tap trung lanh dao, chi dao giai quyet, nhat la yeu kem trong giao duc dao duc, loi song, giao duc nhan cach cho hoc sinh, sinh vien; su bat hop ly trong co cau giao duc giua cac cap hoc, nganh hoc, dai hoc va day nghe...

Chinh sach quan ly va phat trien khoa hoc - cong nghe doi moi con cham, chua theo kip yeu cau phat trien dat nuoc trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap kinh te the gioi. Chat luong bao ve va cham soc suc khoe nhan dan con thap, nhat la doi voi nguoi ngheo, vung sau, vung xa. Quan ly hoat dong kham chua benh tu nhan, thuoc chua benh, ve sinh an toan thuc pham con nhieu mat yeu kem. Cong tac dan so, ke hoach hoa gia dinh bi buong long, khong dat ke hoach ve giam ti le sinh; mat can doi nam, nu trong co cau dan so.


"Viec xay dung Dang trong sach, vung manh, cac to chuc dang co nang luc lanh dao, suc chien dau cao, doi ngu can bo, dang vien co ban linh chinh tri vung vang, co nang luc, trinh do, pham chat dao duc tot, tien phong, guong mau, co uy tin voi nhan dan la yeu to quyet dinh doi voi su on dinh va phat trien ben vung cua dat nuoc, du gap kho khan, thach thuc to lon den the nao".
Su phat trien va chat luong cac hoat dong van hoa, thong tin, the duc, the thao con nhieu mat han che, yeu kem. Quan ly cac hoat dong van hoa, bao chi, xuat ban con nhieu mat buong long, de nay sinh tieu cuc; muc huong thu van hoa con chenh lech giua cac vung, cac tang lop nhan dan. Chinh sach tien luong, thu nhap chua hop ly, chat luong cuoc song cua mot bo phan nhan dan giam sut, co nhieu kho khan; mot so van de xa hoi buc xuc cham duoc giai quyet...

Trong cong tac xay dung Dang, mot so van de noi len la: Cong tac ly luan chua khac phuc duoc mot so mat han che, lac hau. Cong tac tu tuong con thieu sac ben, thieu tinh thuyet phuc, tinh chien dau con han che; nam bat du luan xa hoi va dinh huong tu tuong con cham. Hoat dong bao chi, xuat ban con nhung sai pham, lech lac chua duoc khac phuc. Ket qua dat duoc cua cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" chua dong deu o cac cap, cac nganh, cac dia phuong, ket qua cua viec "lam theo" con han che.

Viec sap xep to chuc bo may cua Dang, Nha nuoc chua dap ung duoc yeu cau tinh gon. Cong tac can bo con mot so mat yeu kem chua duoc khac phuc. Nang luc lanh dao va suc chien dau cua nhieu to chuc dang, nhat la o co so con nhieu mat yeu kem, tham chi mot so to chuc co so dang te liet, mat suc chien dau, khong the hien duoc vai tro lanh dao. Cong tac kiem tra, giam sat ky luat trong Dang tren mot so mat cung con han che, thieu sot; nguyen tac tap trung dan chu con bi vi pham, tinh chien dau, tu phe binh va phe binh trong sinh hoat dang thap, ne nang, ne tranh, ngai va cham, dan chu hinh thuc con dien ra o nhieu cap.

Xay dung nen kinh te doc lap, tu chu

Nua nhiem ky thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang vua qua tuy ngan nhung da cho chung ta nhieu bai hoc kinh nghiem.

Thu nhat, can nhan thuc day du ve vai tro, tam quan trong cua cong tac du bao, quy hoach, ke hoach trong linh vuc kinh te - xa hoi cung nhu cac linh vuc khac. Nhung han che, yeu kem trong cong tac nam tinh hinh, du bao vua qua gop phan lam Dang, Nha nuoc ta phai nhieu lan dieu chinh chi tieu phat trien, dieu chinh cac nhiem vu, giai phap chi dao, dieu hanh nen kinh te. Nhung han che, yeu kem cua cong tac quy hoach, ke hoach la mot trong nhung nguyen nhan lam anh huong toi toc do va chat luong tang truong cua nen kinh te. Mot so han che, yeu kem trong cac linh vuc xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai thoi gian qua cung co mot phan nguyen nhan do su han che, yeu kem cua cong tac du bao, quy hoach, ke hoach.


TIN LIEN QUAN
Thu hai, thuc tien nua dau nhiem ky qua cho thay, trong tinh hinh chinh tri, kinh te the gioi bien dong phuc tap, de vuot qua duoc cac kho khan, thach thuc va tan dung duoc co hoi de phat trien, dat nuoc ta can phai giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, phat huy cao noi luc voi phuong cham "noi luc la quyet dinh, ngoai luc la quan trong", xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, bao dam vung chac an ninh luong thuc, an ninh nang luong, an ninh tai chinh, tien te, giu vung cac can doi kinh te vi mo.

Thu ba, thuc tien nua dau nhiem ky cung cho thay su phat trien ben vung cua dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia doi hoi phai thuc hien tot quan diem ket hop chat che giua phat trien kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao dam quoc phong, an ninh, bao ve moi truong, giai quyet tot cac van de xa hoi.

Thu tu, bai hoc kinh nghiem ve yeu cau nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc tren linh vuc kinh te - xa hoi. Cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te va cac bien phap khac phuc cua cac nuoc tren the gioi vua qua cho thay vai tro het suc quan trong cua quan ly nha nuoc doi voi nen kinh te thi truong.

Thu nam, bai hoc ve y nghia, vai tro then chot cua cong tac xay dung Dang. Thuc tien nua dau nhiem ky cung khang dinh viec xay dung Dang trong sach, vung manh, cac to chuc dang co nang luc lanh dao, suc chien dau cao, doi ngu can bo, dang vien co ban linh chinh tri vung vang, co nang luc, trinh do, pham chat dao duc tot, tien phong, guong mau, co uy tin voi nhan dan la yeu to quyet dinh doi voi su on dinh va phat trien ben vung cua dat nuoc, du co gap nhung kho khan, thach thuc to lon den the nao.

Doi moi chinh sach tai chinh voi giao duc, y te, van hoa

Hoi nghi Trung uong lan thu chin da thong nhat cao muc tieu tu nay den het nhiem ky Dai hoi X cua Dang la: No luc phan dau thuc hien thang loi nhiem vu, muc tieu Nghi quyet Dai hoi X de ra cho ca nhiem ky. Cu the la: Chu dong ngan chan suy giam kinh te, phong ngua lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong kinh te hop ly, ben vung, bao dam an sinh xa hoi, day manh xoa doi, giam ngheo, cai thien va nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi. Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Tang cuong hop tac va chu dong hoi nhap quoc te dat hieu qua ngay cang cao. Giu vung on dinh chinh tri, bao dam quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi.


"Xay dung luc luong vu trang cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho cua To quoc.."
Tao chuyen bien ro ret hon nua trong cong tac xay dung Dang. Xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc, doan ket nhat tri cao, gan bo mat thiet voi nhan dan, co phuong thuc lanh dao khoa hoc, doi ngu can bo, dang vien co du pham chat dao duc, nang luc dap ung yeu cau nhiem vu. Tiep tuc phan dau nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua bo may nha nuoc. Day manh cai cach hanh chinh; phong, chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi...

De thuc hien thang loi muc tieu do, Hoi nghi xac dinh can tiep tuc thuc hien cac nhiem vu, giai phap lon da duoc Nghi quyet Dai hoi X, cac nghi quyet Trung uong, ket luan cua Bo Chinh tri de ra, trong do, tap trung vao cac nhiem vu, giai phap chu yeu sau: Xay dung va thuc hien dong bo cac bien phap nham chu dong ngan chan suy giam kinh te, phong ngua lam phat, on dinh kinh te vi mo, tao dieu kien thuan loi cho san xuat, kinh doanh, duy tri toc do tang truong kinh te hop ly...

Tap trung nang cao chat luong giao duc - dao tao, tiep tuc thuc hien cai cach giao duc; nang cao chat luong giao duc toan dien, coi trong giao duc ly tuong, dao duc, loi song; day manh dao tao nghe; day lui cac tieu cuc keo dai trong giao duc - dao tao. Tiep tuc doi moi dong bo co che quan ly va chinh sach phat trien khoa hoc - cong nghe, hoan thien chien luoc, quy hoach phat trien khoa hoc - cong nghe quoc gia, cac nganh, cac san pham quan trong; nang cao tinh tu chu cua cac co quan khoa hoc, gan nghien cuu khoa hoc voi san xuat, kinh doanh.

Phat trien va nang cao chat luong cham soc suc khoe nhan dan, nang cao chat luong kham chua benh tu tuyen co so den trung uong, nang cao y duc, day lui tieu cuc trong kham chua benh. Phat trien va nang cao chat luong cac hoat dong van hoa, thong tin, gan ket chat che phat trien van hoa voi phat trien kinh te de van hoa tro thanh nen tang tinh than cua xa hoi. Doi moi chinh sach tai chinh doi voi cac linh vuc noi tren de tang them von dau tu cua Nha nuoc, dong thoi huy dong cac nguon luc xa hoi de phat trien. Thuc hien tot nhiem vu tao viec lam, xoa doi, giam ngheo, dam bao an sinh xa hoi, cai thien doi song nhan dan. Lam tot cong tac bao ve tai nguyen va moi truong.

Nang cao nhan thuc ve nhiem vu bao dam quoc phong, an ninh trong tinh hinh moi; ket hop chat che nhiem vu bao dam quoc phong, an ninh voi phat trien kinh te - xa hoi, mo rong quan he doi ngoai, hoi nhap quoc te. Tiep tuc lam tot nhiem vu xay dung nen quoc phong toan dan, an ninh nhan dan. Xay dung luc luong vu trang cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho cua To quoc...

Lam tot cong tac xay dung Dang, he thong chinh tri va phat huy dan chu. Tang cuong cong tac xay dung Dang ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc. Tiep tuc kien toan to chuc bo may cua Dang va ca he thong chinh tri; doi moi, nang cao chat luong cong tac can bo, cong tac xay dung to chuc co so dang va doi ngu can bo, dang vien. Tang cuong va nang cao chat luong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang.

Doi moi, kien toan to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, day manh cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly, dieu hanh cua Chinh phu; tiep tuc thuc hien co hieu qua cai cach tu phap. Tao buoc chuyen bien manh me trong thuc hien tiet kiem, phong, chong tham nhung, lang phi, quan lieu. Phat huy dan chu, tang cuong moi quan he mau thit giua Dang voi nhan dan, nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi.


Hoi nghi Trung uong 9 de ra mot so nhiem vu quan trong can tap trung lanh dao, chi dao thuc hien tu nay den Dai hoi XI cua Dang:

Day manh cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien de tong ket 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi va bo sung, phat trien Cuong linh; tong ket 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi nam 2001 - 2010, xay dung chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020; tong ket 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, chuan bi cac van kien Dai hoi XI cua Dang.

Tap trung lanh dao, chi dao chu dong ngan chan suy giam kinh te, phong ngua lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong kinh te hop ly, ben vung, bao dam an sinh xa hoi.

Tang cuong, cung co, phat trien nhung yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong.

Tang cuong quoc phong, an ninh, doi ngoai, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, tao moi truong thuan loi cho phat trien dat nuoc.

Tap trung lam tot mot so nhiem vu co tac dong lon toi tu tuong, tao niem tin trong can bo, dang vien va nhan dan. Day manh va nang cao chat luong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh"; nang cao hieu qua cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi; tang cuong cong tac quan ly, chan chinh cac vi pham cua bao chi.

Thuc hien tot Nghi quyet Trung uong 5 (khoa X) ve tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri.

Tiep tuc doi moi cong tac can bo, chuan bi tot nhan su cho dai hoi dang cac cap, nhan su Dai hoi XI cua Dang.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.