Chu tich nuoc phat dong Tet trong cay

Thứ ba, 19 Tháng hai 2013, 06:35 GMT+7

Le phat dong dien ra ngay 18-2, tai Khu di tich don Ho Chuoi, xa Phon Xuong, huyen Yen The, tinh Bac Giang.

» Hai Phong: Trong 3.500 cay xanh bao ve moi truong
» Teen Ams trong cay cung hotgirl Midu
» Nu sinh Ha Thanh trong cay bao ve moi truong
» Anh: Pho Thu tuong xan quan, loi bun trong cay


Chu tich nuoc phat dong Tet trong cay
Chu tich nuoc phat dong Tet trong cay tai huyen Yen The, tinh Bac Giang

Phat bieu tai buoi le, Chu tich nuoc Truong Tan Sang phan tich loi ich thiet thuc cua viec trong cay doi voi dat nuoc, gia dinh va moi nguoi dan. Chu tich nuoc khang dinh: Huong ung loi keu goi cua Bac Ho, tu nam 1959 den nay, Tet trong cay da tro thanh mot phong tuc tap quan tot dep moi dip vui Tet don Xuan. Ngay nay, truoc tac dong cua bien doi khi hau toan cau de doa cuoc song cua con nguoi, bao ve moi truong de phat trien kinh te ben vung da tro thanh yeu cau song con doi voi moi quoc gia, trong cay cang co y nghia quan trong.

Chu tich nuoc keu goi toan the dong bao ca nuoc hay hang hai tham gia trong cay, nang cao y thuc va co nhieu bien phap cu the, thiet thuc bao ve rung, ngan chan tinh trang chat pha, dot rung, khai thac rung trai phap luat; gop phan phat trien kinh te, xoa doi, giam ngheo, nang cao thu nhap, chat luong cuoc song cua nhan dan, giu gin moi truong song.

Cung voi dai dien chinh quyen cac ban, nganh, doan the va dong dao nguoi dan huyen Yen The, tinh Bac Giang, Chu tich nuoc da trong cay tai Khu di tich don Ho Chuoi; dang huong tai Khu di tich khoi nghia Yen The, tuong nho cong lao cua anh hung Hoang Hoa Tham va cac anh hung liet si nam xua da ve Phon Xuong dung co khoi nghia keo dai trong 30 nam, tieu bieu cho phong trao khang chien chong thuc dan Phap cua nong dan Viet Nam cuoi the ky 19, dau the ky 20.

Chuc Tet Dang bo, chinh quyen va nhan dan tinh Bac Giang, Chu tich nuoc mong muon Bac Giang tro thanh diem sang di dau ca nuoc trong phong trao nong nghiep, trong cay, bao ve rung, xay dung nong thon moi. Chia se voi nhung kho khan thu thach ma tinh Bac Giang da vuot qua trong nam cu, cung nhung nhiem vu can tap trung thuc hien trong nam moi, Chu tich nuoc neu ro: Dang bo tinh Bac Giang can doan ket nhat tri, phat huy loi the, huy dong cac nguon luc xa hoi de thuc hien khan truong nhung yeu cau cap bach. Chu tich nuoc cung tin tuong tinh Bac Giang tiep tuc thuc hien tot nhiem vu kinh te xa hoi, dac biet cung ca nuoc thuc hien tot Nghi quyet Trung uong 4, gop phan hoan thanh dat va vuot muc tieu Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

Theo bao cao cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, nhung nam qua, ca nuoc da trong duoc 2.450.000 ha rung; hang nam khoan bao ve khoang 2,5 trieu ha rung; khoanh nuoi tai sinh gan 1,3 trieu ha, nang do che phu cua rung tu 32% nam 1998 len 40% nam 2011. Viet Nam la mot trong so it nuoc o Chau A tang nhanh dien tich rung.

Nam 2012, tuy tinh hinh kinh te the gioi va trong nuoc gap nhieu kho khan nhung voi no luc cua toan xa hoi, nganh lam nghiep tiep tuc phat trien va dat duoc ket qua noi bat: gia tri san xuat lam nghiep dat 6,4%; xuat khau lam san vuot ke hoach va dat cao nhat ke tu truoc den nay voi kim ngach tren 4,8 ti USD; do che phu cua rung dat 40%. Ben canh cac thanh tuu dat duoc, hien thuc hien chinh sach ve bao ve phat trien rung tai nhieu dia phuong con cham; viec huy dong von va vay von de trong rung san xuat cua cac doanh nghiep gap kho khan.

Mot so dia phuong chua chu dong long ghep cac nguon luc dau tu, con trong cho vao ngan sach Trung uong. Rung van con bi chat pha, gay buc xuc trong xa hoi. Tai co cau, nang cao gia tri lam san hang hoa buoc dau duoc xac dinh nhung chua duoc trien khai thuc hien dong bo tao su chuyen bien ro net trong thuc tien.

» Hai Phong: Trong 3.500 cay xanh bao ve moi truong
» Teen Ams trong cay cung hotgirl Midu
» Nu sinh Ha Thanh trong cay bao ve moi truong
» Anh: Pho Thu tuong xan quan, loi bun trong cay

Theo TTXVN

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.