Chinh phu nhin lai 10 nam cai cach hanh chinh

Thứ bảy, 02 Tháng tư 2011, 06:01 GMT+7

Ngay 5/4, Thu tuong Nguyen Tan Dung se chu tri hoi nghi truc tuyen tong ket thuc hien chuong trinh tong the cai cach hanh chinh (CCHC) nha nuoc 2001 - 2010 va thao luan du thao chuong trinh 10 nam toi (2011 - 2020).

Cong chuc dut ao, quan chuc lan lon buon vui
Vi sao toi dut ao ra di?
Sot ruot voi cai cach

Chuong trinh tong the CCHC nha nuoc giai doan 2001 - 2010 duoc Thu tuong phe duyet thang 9/2001, sau 10 nam thuc hien, hoi nghi tong ket toi day se la su kien co y nghia lon doi voi tien trinh CCHC.

Noi dung cua chuong trinh xac dinh ro 4 linh vuc: cai cach the che; cai cach to chuc bo may hanh chinh; doi moi, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc; cai cach tai chinh cong.

Nhieu thu tuc hanh chinh tren nhung linh vuc nhay cam, lien quan toi nguoi dan va doanh nghiep, da duoc ra soat sua doi. Anh: Long Anh
Chinh phu nhin lai 10 nam cai cach hanh chinh


Hai diem duoc danh gia cao tu ca ben trong he thong hanh chinh va tu ben ngoai, nghia la tu nguoi dan, nhung nguoi huong thu cac dich vu cong, la cai cach the che va cai cach thu tuc hanh chinh.

Cac luat To chuc CP, To chuc HDND va UBND, Thanh tra, luat Cong chuc; cac nghi dinh cua CP quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc CP; cac van ban ve to chuc va hoat dong cua UBND va cac co quan chuyen mon cua UNND tinh, cap huyen da duoc ban hanh theo huong giam toi da su chong cheo chuc nang nhiem vu, phan biet ro hoat dong cua co quan hanh chinh voi doanh nghiep, don vi su nghiep dich vu cong.

Cac van ban ve quy che thuc hien dan chu co so, luat Khieu nai to cao, co che mot cua, cong khai ngan sach, tai chinh, dau thau, thanh tra nhan dan... cung gop phan xay dung va hoan thien the che ve moi quan he giua nha nuoc voi dan.

Voi su chi dao sau sat, quyet liet, cu the cua CP thong qua de an 30, 5.500 thu tuc hanh chinh duoc ra soat; trong do co 453 thu tuc duoc kien nghi bai bo, huy bo, 3.749 duoc kien nghi sua doi, bo sung theo huong tao thuan loi hon cho nguoi dan va doanh nghiep, 288 thu tuc duoc thay the, dat ti le don gian hoa 81%.

Thu tuc hanh chinh tren nhung linh vuc nhay cam, lien quan truc tiep toi nguoi dan va doanh nghiep, nhu: dat dai, xay dung, ho tich, ho khau, dau tu, dang ky doanh nghiep, hai quan, thue, kho bac, xuat nhap khau… da duoc ra soat sua doi nhieu.

Cac ket qua cai cach to chuc bo may hanh chinh nha nuoc, xay dung va nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc; cai cach tai chinh cong va hien dai hoa nen hanh chinh chua thuc su noi bat nhung cung gop phan tich cuc thuc day phat trien kinh te - xa hoi, on dinh chinh tri va trat tu xa hoi.

Tuy vay, 10 nam thuc hien CCHC van con co nhung han che, yeu kem nhu toc do cham, ket qua chua duoc nhu muc tieu dat ra: He thong the che con thieu dong bo, thong nhat, van chong cheo, nhieu ve so luong nhung han che ve chat luong; cac dau moi truc thuoc CP giam nhung bo may ben trong cac bo chua giam; co che quy dinh trach nhiem nguoi dung dau chua ro rang; cai cach tai chinh cong moi chi la buoc dau, ket qua con han che...

Dac biet, cai cach tien luong van con cham, luong chua chua tro thanh dong luc cho can bo, cong chuc phan dau va cong hien.

Tai cac hoi thao lay y kien duoc to chuc truoc Hoi nghi tong ket nay, tam trang chung cua nhung nguoi chiu trach nhiem ve CCHC la lo lang va sot ruot. Vu pho Vu To chuc can bo, Bo GD-DT Nguyen Van Vui tung phat bieu tai mot hoi thao lay y kien cac bo, nganh, ve mong muon chinh sach tien luong co chuyen bien, de cong chuc "dang hoang hon, do kem, do yeu the, do tui than".

Dao tao de nang cao chat luong con nguoi trong bo may hanh chinh cung can duoc chu trong hon, khi ma bao cao tong ket CCHC chi ra mot bo phan can bo, cong chuc con "thieu trach nhiem, chua thao viec, han che ve nang luc" hay "thieu linh hoat, may moc", dac biet la "quan lieu, cua quyen, hach dich", tham chi "suy thoai pham chat, dao duc, tham nhung, vo cam truoc yeu cau cua nhan dan, cua xa hoi".

Du thao Chuong trinh cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2011 - 2020 do Bo Noi vu soan thao con dat ra mot so muc tieu cu the nhu: su hai long cua ca nhan, to chuc doi voi su phuc vu cua co quan hanh chinh dat muc tren 80%, trong cac linh vuc giao duc, y te la tren 70%; day manh ung dung CNTT, 90% cac van ban, tai lieu chinh thuc trao doi giua cac co quan hanh chinh duoc thuc hien duoi dang dien tu...

Thuy Chung

Hanh chinh cong: Khong tinh nao hoan hao
2015: Luong cong chuc 4.000 USD/nam?
Chuyen gia Uc ban chuyen luong cong chuc Viet Nam

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.