Can bo cong chuc dong nhung van kem canh tranh

Thứ hai, 20 Tháng mười 2008, 18:02 GMT+7

"Bat binh dang" giua can bo va cong chuc (CBCC), "khong thua nhan" cho doi ngu lam viec o cap xa dung chung hang ngu CBCC trong luc co che tuyen dung, bo nhiem van con thieu minh bach... la ban khoan cua nhieu DBQH trong phien thao luan sang 20/10 ve du an luat Can bo, cong chuc.

Thieu chuyen nghiepDB Nguyen Dinh Lieu (Ninh Thuan). Anh: XD
Viec dua doi tuong lam viec tai co quan Dang, doan the nam ngoai cong vu vao chung voi cong chuc khien luat tro nen roi ram, lan lon la mot trong nhung noi dung duoc nhieu DBQH "xoay" de nghi lam ro.

Theo DB Bui Thi Hoa (Dak Nong), viec dua ca can bo va cong chuc vao chung trong luat "phan anh kha ro dac thu doi ngu CBCC trong he thong chinh tri, do la tinh lien thong, luan chuyen trong doi ngu lam cong tac Dang, doan the sang quan ly nha nuoc va nguoc lai".

Tuy nhien, mot so quy dinh cho thay su "bat binh dang". Chang han, phan loai cong chuc thi can cu vao ngach, vi tri cong tac, con nhom can bo thi can cu vao muc do hoan thanh cong viec.

DB Chu Son Ha (Ha Noi) nhan dinh, quy dinh tuyen dung, nang ngach cua nhom cong chuc phai qua thi tuyen de dam bao canh tranh chat luong trong khi dau vao cua mot so nhom o cac to chuc chinh tri, chinh tri xa hoi lai mo hon.

Ong Ha noi, de xu ly chenh lech, can co quy dinh thong nhat ve tieu chuan dau vao, noi dung dao tao, quy trinh de bat, bo nhiem.

DB Nguyen Thi Kim Thuy (Da Nang) than: "Quy dinh kho khac phuc duoc thuc trang CBCC dong nhung thieu chuyen nghiep, thieu nguoi gioi, chua co su canh tranh va chua co co che su dung nguoi tai".

Theo DB Le Van Hoc (Lam Dong), Luat chua lam ro nhung khac biet khi chuyen doi tu can bo sang cong chuc hay vien chuc sang cong chuc khien cho "ngay ban than chung toi khi thong qua luat roi cung khong hieu duoc thi khong the nao giai thich voi cu tri".

Tuyen vao de, cho ra kho

Ve tuyen dung va bo nhiem, Chu tich HDND TP.HCM Pham Phuong Thao "phat hien" du an luat da co them diem moi, do la quy dinh viec thi tuyen va xet tuyen mot so can bo can thiet o mot so pham vi.

"Toi muon huong toi viec khuyen khich thi tuyen mot so chuc danh lanh dao, tu pho, truong phong cua cap quan, huyen tro len. Thuc te cho thay co the nghien cuu lam duoc de chung ta co the tuyen dung nhung can bo lanh dao quan ly co trinh do phu hop theo huong mot bo may hanh chinh chuyen nghiep", ba Thao gop y.

Xung quanh quy dinh CBCC sau 2 nam ma khong hoan thanh duoc nhiem vu thi se bo tri cong tac khac, ba Thao luu y, "tuyen vao thi duoc nhung cho ra nhung nguoi khong hoan thanh nhiem vu rat kho khan va thay rat lau".

Hon nua, da "khong hoan thanh nhiem vu" lai cho "chuyen cong tac khac" khong phai la "sang kien" khien bo may bot tri tre.


TIN LIEN QUAN


Theo DB Vo Dinh Tuyen (Binh Phuoc), khi tuyen dung, phai thong bao cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung de tranh tinh trang sinh vien ra truong roi chay den het co quan no sang co quan kia xin viec. "Luc than quen thi nguoi ta noi con bien che, con khong quen biet thi cho nao cung noi het bien che", ong Tuyen phan anh.

DB Bui Thi Hoa noi can giao quyen chu dong hon cho cac co quan, don vi, tranh tinh trang noi thua, noi thieu va CBCC khong dap ung duoc yeu cau. Ma ly do vi co quan su dung CBCC da khong duoc tham gia tuyen dung, khong co quyen trong viec quyet dinh cac che do chinh sach. Trong tuong lai, can tien den bo dan viec giao chi tieu bien che, nen tuyen dung theo cong viec va chuc danh nhiem vu.

Tam huyet voi van nan "chay chuc, chay quyen" tu nhieu ky hop QH den nay, DB Le Van Cuong (Thanh Hoa) yeu cau phai thuc hien co che dan chu, cong khai, minh bach trong qua trinh bo nhiem va tao canh tranh binh dang giua cac ung cu vien. "Nguoi co tham quyen quyet dinh bo nhiem phai chiu trach nhiem ve quyet dinh cua minh".

CBCC xa con bi phan biet doi xu

Hau het DBQH deu len tieng "keu" cho CBCC cap xa.

Theo ba Nguyen Thi Kim Thuy (Da Nang), dua doi ngu nay vao luat la can thiet, nhung danh rieng 1 chuong voi nhung noi dung phan biet, thieu cong bang chua xac dinh dung vi tri cua doi ngu nay, chua tao ra su lien thong va khuyen khich.

Ba Thuy cho rang, doi ngu nay khong can den mot quy dinh rieng "phan biet doi xu" nhu vay ma van nen dung chung trong doi ngu CBCC nha nuoc.

DB Phan Thi Thu Ha (Dong Thap) cho rang: "Co mot mau thuan la chung ta khong thua nhan cap xa la mot cap chinh quyen va neu nhu vay se khong dam bao duoc tinh lien thong trong qua trinh dao tao tuyen dung, su dung, dieu dong, luan chuyen can bo".

Se khong the trong doi luc luong tre, chuyen nghiep va co hoc van "xung phong" ve xa vi ho khong nhin thay co hoi boi duong de nang cao trinh do "tao nguon" cho cac cap tren nhu huyen, tinh.

Ong Dang Van Xuong (Long An) chi gop y, "neu van dua ra ngoai la anh em rat tam tu vi co su phan biet".

It ngay truoc day, Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat VN (VUSTA) phoi hop voi Vien nghien cuu xa hoi da co y kien " nen hoan thong qua du an luat can bo cong chuc lan nay".

Du kien, du an Luat CBCC se duoc QH thong qua vao ngay 13/11.


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.