Can bo chu chot chua tich cuc lam theo Bac

Thứ bảy, 14 Tháng hai 2009, 16:52 GMT+7

Phat bieu tai hoi nghi so ket hai nam thuc hien cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" dien ra hom nay (14/2), Tong Bi thu Nong Duc Manh de cao su guong mau cua cap uy dang, nguoi dung dau. "Can tranh truong hop noi the ma khong phai the, se rat phan cam. Nhieu nguoi cu noi ve Bac thao thao bat tuyet nhung lam lai khong duoc".

Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban chi dao cuoc van dong khang dinh, cuoc van dong thuc hien trong hai nam qua da tao ra chuyen bien ro net ve nhan thuc trong hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, gop phan xay dung Dang, xay dung nen tang dao duc xa hoi. "Chua bao gio Dang va nhan dan noi ve dao duc va tam guong cua Bac nhieu nhu hai nam tro lai day. Phat dong cuoc van dong la lua chon trung va dung luc", Tong Bi thu noi.Tong Bi thu Nong Duc Manh: "Dung nghi la dang van dong ai do". Anh: Le Nhung

’Hieu qua chua cao"

Tong Bi thu Nong Duc Manh cung chi ra nhung yeu kem, ton tai can khac phuc. Theo ong, hieu qua cuoc van dong trong Dang va he thong chinh tri chua cao. Dia phuong to chuc cuoc van dong tich cuc hon trung uong. Cac co quan Dang, doan the lam tot hon cac co quan quan ly va doanh nghiep. Viec trien khai o khu vuc doanh nghiep tu nhan, khu cong nghiep con lung tung, chua co giai phap thao go. Doanh nghiep Nha nuoc nhieu noi con qua loa, dai khai, lam chieu le.

Do nhan thuc chua dong deu nen nhieu noi lam van con hinh thuc. Ket qua "lam theo tam guong Ho Chi Minh" chua co dau an ro net. Dac biet, la van con cac bieu hien lang phi nen chua tao duoc niem tin vung chac trong nhan dan.

Viec cu the hoa cac chuan muc dao duc phu hop voi nganh, dia phuong chua duoc quan tam. Lay y kien gop y cua nhan dan voi to chuc dang va ca nhan can bo con lung tung, hinh thuc.

Hoi thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh con bieu hien pho truong, hinh thuc, nang ve bieu dien san khau hoa gay ton kem hoac chay theo thanh tich. Viec dua tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh vao cac chuong trinh giao duc con lung tung va cham, can co thoi gian.

Dac biet, viec "lam theo" van con han che. Theo Tong Bi thu, lanh dao chu chot quan trong nhat la guong mau thuc hanh, guong mau lam, dieu nay rat quan trong, khong chi cho ban than ma con de moi nguoi lam theo.

Truoc do, trong bao cao ket qua hai nam thuc hien cuoc van dong, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TU Dang, Truong Ban Tuyen giao TU To Huy Rua cho hay, mot nguyen nhan quan trong lam han che ket qua cuoc van dong la can bo chu chot, nguoi dung dau cac co quan, don vi con chua chu dong va tich cuc neu guong noi va lam theo tam guong Ho Chi Minh.


TIN LIEN QUAN
"Dong dao nguoi dan mong muon cac lanh dao chu chot cac cap, nhat la lanh dao cap cao cua Dang va Nha nuoc hoan thanh tot trach nhiem lanh dao, chi dao cuoc van dong, dac biet thuc su neu guong trong lam theo tam guong dao duc. Cac dong chi lanh dao cac cap can di dau, lam truoc de can bo, dang vien va nhan dan lam theo minh", ong Rua nhan manh.

Truong ban Tuyen giao TU cung chi ra nguyen nhan cua nhung han che tren la tac dong khach quan tu cac hoat dong kinh te, xa hoi. Nhung han che trong dau tranh phong chong tham nhung, lang phi, su cham chap trong cai cach hanh chinh, yeu kem trong quan ly kinh te xa hoi va thieu sot trong cong tac can bo da tac dong khong nho den niem tin cua can bo, dang vien, nhan dan, anh huong den hieu qua xa hoi cua cuoc van dong.

"Dung nghi di van dong ai do"

Tong Bi thu nhan manh, su guong mau cua cap uy dang, nguoi dung dau la nhan to quyet dinh de cuoc van dong di vao thuc chat. "Can tranh truong hop noi the ma khong phai the, se rat phan cam. Nhieu nguoi cu noi ve Bac thao thao bat tuyet nhung lam lai khong duoc", Tong Bi thu luu y. Chi co "lam theo" Bac thi moi dan dan tao thanh nep song ben vung, lau dai.

Theo Tong Bi thu, co kien dinh duoc muc tieu nay moi co the xay dung duoc nen tang dao duc tot dep trong Dang, trong xa hoi.

"Dung nghi den luc ket thuc cuoc van dong la bao xong roi, trong khi le ra ket thuc la tao xong nen tang cho viec lam theo Bac thiet thuc hon. Dung co nghi la di van dong ai do, ma thuc chat la cuoc van dong o tung can bo, tung dang vien. Tu minh xay dung nen tang dao duc cach mang tot nhat cho chinh minh", Tong Bi thu noi.

Muon nhu vay, khong the tach cuoc van dong nay khoi cac cuoc van dong khac ve kinh te, xa hoi o tung co quan, dia phuong. Dac biet, can phat huy hon nua vai tro cua nhan dan nhu lay y kien gop y cho to chuc dang, can bo, dang vien, de nguoi dan cung giam sat doi ngu can bo, cong chuc.

Theo Tong Bi thu, viec trien khai cuoc van dong tu nam 2009 - 2011 dien ra trong boi canh dat nuoc co nhieu kho khan chinh la mot dieu kien quan trong de tao nen su thong nhat trong Dang, su dong thuan trong xa hoi.

Ve phuong huong thuc hien, Tong Bi thu yeu cau phai dua cuoc van dong di vao chieu sau, co y nghia voi tung ca nhan de moi nguoi tu giac lam theo.

Viec trien khai phai dong bo voi thuc hien nhiem vu trong tam cua nam 2009 va chu trong o tat ca cac ban nganh TU, co quan, cac thanh phan kinh te, o khu cong nghiep. Thoi gian toi, can tiep tuc day manh tuyen truyen thuong xuyen, lien tuc, day lui nhung bieu hien suy thoai dao duc, loi song, xay dung Dang trong sach.

Voi chu de "Nang cao y thuc trach nhiem, het long, het suc phung su To quoc, phuc vu nhan dan", Tong Bi thu yeu cau cac can bo, dang vien, cong chuc deu phai xay dung ke hoach ca nhan lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.