Cam cong an xa sach nhieu dan

Thứ sáu, 21 Tháng mười một 2008, 15:37 GMT+7

Phap lenh Cong an xa vua duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) thong qua chieu 21/11 nghiem cam loi dung thuc hien nhiem vu, quyen han cua cong an xa de gay phien ha, sach nhieu nhan dan, xam pham loi ich Nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua to chuc, ca nhan.


Ca nuoc hien co 105.361 cong an xa. Anh: An ninh Thu do


Phap lenh cung quy dinh nghiem cam cac hanh vi gia danh cong an xa, chong lai hoac can tro cong an xa thi hanh cong vu; san xuat, mua ban, su dung trai phep vu khi, cong cu ho tro, trang phuc, phu hieu cua cong an xa.

Truong cong an xa co luong va phu cap

Theo Phap lenh, luc luong cong an xa gom cac chuc danh Truong cong an xa, Pho truong cong an xa va cong an vien.

Cong an vien duoc bo tri theo thon, xom, ap, ban, lang, phum, soc. Cong an xa duoc trang bi vu khi, cong cu ho tro, ho so, so sach va cac trang thiet bi, phuong tien can thiet khac de thuc hien nhiem vu theo quy dinh cua phap luat.

Luc luong nay co 14 nhom nhiem vu, quyen han cu the, trong do thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve quan ly cu tru, chung minh nhan dan va cac giay to di lai khac; quan ly vat lieu no, vu khi, cong cu ho tro, bao ve moi truong; quan ly ve an ninh, trat tu doi voi nganh nghe kinh doanh co dieu kien tren dia ban xa theo phan cap.

Cong an xa cung co nhiem vu tiep nhan, phan loai theo tham quyen cac vu viec co dau hieu vi pham phap luat ve an ninh, trat tu, an toan xa hoi tren dia ban xa; kiem tra nguoi, do vat, giay to tuy than, thu giu vu khi, hung khi cua nguoi co hanh vi vi pham phap luat qua tang; to chuc bat nguoi pham toi qua tang, nguoi co quyet dinh truy na, truy tim lan tron tren dia ban xa; dan giai nguoi bi bat len co quan cong an cap tren truc tiep.

Ve che do, chinh sach doi voi cong an xa, Phap lenh quy dinh ro Truong cong an xa duoc huong luong va phu cap, trong khi Pho truong cong an xa va cong an vien duoc huong phu cap hang thang theo quy dinh cua Chinh phu.


TIN LIEN QUAN
Pho Truong cong an xa, cong an vien khi di cong tac duoc huong che do cong tac phi. Truong cong an xa, Pho truong cong an xa va cong an vien trong khi thi hanh nhiem vu neu bi thuong hoac hy sinh thi duoc huong cac che do, chinh sach theo quy dinh cua phap luat ve uu dai nguoi co cong voi cach mang.

Thu truong Bo Cong an Nguyen Khanh Toan cho hay, tu nam 1999 den nay, da co 60 cong an xa hi sinh khi dang lam nhiem vu, nhung moi chi co 19 nguoi duoc cong nhan la liet sy va huong che do, chinh sach. "Toi la nguoi giai quyet viec do, dau tien chi duoc bang khen, sau moi duoc 3 trieu dong, roi tang len 5 trieu, nay la 10 trieu, trong khi cong an xa la luc luong o co so, co xat truc tiep voi dan", ong Toan cho hay.

Theo tong hop tu cac dia phuong, ca nuoc co toi 2.663 Pho truong cong an xa va cong an vien tu bo viec hoac xin thoi viec. Trong khi do, tinh hinh toi pham va cac vi pham phap luat khac tai dia ban nong thon dang gia tang va dien bien phuc tap. Viec ban hanh Phap lenh Cong an xa tao co so phap ly cho to chuc, hoat dong cua luc luong nay, dap ung yeu cau bao ve an ninh, trat tu o dia ban nong thon trong tinh hinh moi.

Co hieu luc tu ngay 1/7/2009, cac quy dinh cua Phap lenh nay duoc ap dung doi voi Cong an thi tran, noi chua bo tri to chuc.

Ca nuoc hien co 105.361 cong an xa, trong do co 9.345 Truong cong an xa, 11.013 Pho truong cong an xa va 94.678 cong an vien.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.