Cam co quan quan ly nha nuoc lam quyen can tro canh tranh

Thứ hai, 31 Tháng năm 2004, 08:37 GMT+7

Chinh phu trinh xin y kien Quoc hoi ve 4 du an luat:

TT - Theo Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen trong to trinh Quoc hoi (QH) ngay 29-5 ve du an Luat canh tranh, da co hien tuong doi thu canh tranh thoa thuan ngan can doanh nghiep (DN) khac tham gia kinh doanh, mo rong hoat dong, ung dung cong nghe moi, an dinh san luong, tay chay khong cung cap san pham hoac dich vu... trong mot vai thoi diem gan day.

Chinh vi vay, du luat dua ra nhung dieu khoan nham doi pho, xu ly cac hanh vi gay han che canh tranh va canh tranh khong lanh manh cua cac DN. Dang luu y la du luat qui dinh cam cac hanh vi thong dong trong dau thau, cam thoa thuan an dinh gia ban lai, cung nhu cam nhung DN co vi tri thong linh (chiem tu 30% thi phan tren thi truong) hay giu vi tri doc quyen (khong co DN nao khac canh tranh) thuc hien cac hanh vi lam dung vi tri nay trong kinh doanh.

Chu tich nuoc Tran Duc Luong ngay 29-5 da trinh de nghi QH xem xet, phe chuan Hiep dinh giua VN -Trung Quoc ve phan dinh lanh hai, vung dac quyen kinh te va them luc dia cua hai nuoc trong vinh Bac bo (ky ngay 25-12-2000); dong thoi QH cung da nghe Bo truong Bo Ngoai giao Nguyen Dy Nien va chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua QH Vu Mao bao cao ve noi dung hiep dinh cung nhu viec tham tra hiep dinh nay.    


Du luat cung qui dinh cam viec hinh thanh cac DN chiem tren 50% thi phan tren thi truong lien quan thong qua tap trung kinh te (hinh thuc tich tu, tap trung cua cac DN nham tao nen DN lon hon), tu do “phong ngua” kha nang DN khong che thi truong.

Ngoai ra, chin hanh vi canh tranh khong lanh manh khac cung bi dua vao danh muc “cam”, tu gia mao chi dan thuong mai, xam pham bi mat kinh doanh, giem pha DN khac, quang cao hoac khuyen mai nham canh tranh khong lanh manh, ban hang da cap bat chinh... Du luat danh mot phan qui dinh rieng ve to tung canh tranh nham xem xet, phan xu nhung truong hop DN vi pham, trong do de cap den vai tro cua co quan quan ly canh tranh, dieu tra vien, hoi dong xu ly vu viec canh tranh...

Tham tra du luat nay, Uy ban Kinh te - ngan sach cua QH de nghi can lam ro ca truong hop co quan quan ly nha nuoc “lam dung tham quyen quan ly, thuc hien hanh vi gay can tro canh tranh”, tu do nham dam bao tinh minh bach va lanh manh hoa moi truong canh tranh.

Hon nua, cung theo Uy ban Kinh te - ngan sach, cac DN “khong can thiet phai thong bao co noi dung ham chua su xin phep” co quan quan ly canh tranh ma ho tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve tinh trung thuc cua viec thong bao nay, nhu vay moi tao thuan loi cho DN trong hoat dong kinh doanh.

Cung ngay 29-5, Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh da trinh QH du an Luat an ninh quoc gia, Bo truong Bo Van hoa - thong tin Pham Quang Nghi trinh du an Luat xuat ban (sua doi), Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai trinh du an Luat dien luc.

Uy ban Khoa hoc - cong nghe & moi truong cua QH trong phan tham tra Luat dien luc nhan dinh du luat “chua the hien duoc su binh dang ve quyen loi, nghia vu giua nguoi mua va nguoi ban (dien)”, cung nhu “chua that su bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung dien”.

Nguoi mua khong tra tien dien sau 15 ngay se bi cup dien, nhung ben ban dien vi pham hop dong (cup dien khong bao truoc, chat luong dien khong on dinh…) gay thiet hai khach hang lai chi noi boi thuong chung chung, khong ro giai quyet trong bao lau, muc boi thuong theo qui dinh nao cua phap luat.

Nhieu y kien cua thanh vien Uy ban Khoa hoc - cong nghe & moi truong con de nghi lam ro ve gia dien, vi day vua la van de nhay cam, vua la doi hoi chung trong viec giam chi phi san xuat hang hoa trong boi canh VN hoi nhap voi the gioi.                     

             N.V.HAI

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.