Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh

Thứ năm, 08 Tháng mười một 2012, 21:05 GMT+7

Ngay 8/11, tai Ha Noi, Bo Chinh tri da to chuc hoi nghi thong bao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo Nghi quyet Hoi nghi TU 4 voi cac nguyen can bo cap cao cua Dang va Nha nuoc.

Bao cao do Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh trinh bay neu ro: Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI ve xay dung Dang co y nghia het suc quan trong, duoc toan Dang, toan dan dac biet quan tam, dong tinh, ung ho. Nghi quyet da lua chon dung van de, danh gia dung thuc trang, de ra cac nhom giai phap cu the, dong bo, thiet thuc doi voi cong tac xay dung Dang; trong do, nhom giai phap tu phe binh, phe binh co y nghia va tam quan trong dac biet.

Voi tinh cam va tinh than trach nhiem cao doi voi Dang va su nghiep cach mang do Dang lanh dao, bang kinh nghiem thuc tien day dan, phong phu, cac vi nguyen la can bo cap cao cua Dang, Nha nuoc da dong gop nhieu y kien tam huyet, thang than voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem tu phe binh va phe binh. Bo Chinh tri, Ban Bi thu tran trong, nghiem tuc tap hop, tong hop, tiep thu nhung y kien gop y cua cac vi nguyen la lanh dao cap cao cua Dang va Nha nuoc de phan tich lam ro trong qua trinh kiem diem tu phe binh va phe binh, nham phat huy uu diem, nhan ro nhung han che, khuyet diem, de ra bien phap khac phuc, sua chua.

Toan canh hoi nghi. Anh: TTXVN
Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh

Tu cac y kien gop y cua cac tap the va ca nhan, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da loc ra 30 van de de tiep thu, giai trinh.

Sau hon hai thang chuan bi, tu ngay 12/7 vua qua, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh voi nhan thuc va tam the buoc vao dot sinh hoat chinh tri dac biet, rat he trong, vi su trong sach, vung manh cua Dang. Tap the kiem diem truoc, ca nhan kiem diem sau. Trong kiem diem ca nhan, Tong Bi thu kiem diem truoc, tiep den cac uy vien Bo Chinh tri la Chu tich nuoc, Thu tuong, Chu tich Quoc hoi, Thuong truc Ban Bi thu va cac uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu khac.

Viec kiem diem duoc tach thanh nhieu dot de co thoi gian cho Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao giai quyet cac cong viec thuong xuyen, dot xuat cua Dang va Nha nuoc. Tong Bi thu dieu hanh thao luan dan chu, dung nguyen tac, co goi mo, neu van de, huong vao nhung noi dung trong tam can thao luan va nhung van de con co y kien khac nhau.

Mot so van de noi com, buc xuc ma can bo, dang vien, nhan dan quan tam deu duoc dat ra, phan tich, mo xe kha sau sac. Nhung van de co the ket luan duoc thi Bo Chinh tri ket luan ngay (nhu van de tai lap Ban Noi chinh Trung uong, Ban Kinh te trung uong; doi moi cong tac giao ban bao chi; yeu cau Ban Can su Dang Chinh phu bao cao tinh hinh tai co cau tap doan Vinashin, Vinalines). Nhung van de can phai xac minh, lam ro, giao cho Uy ban Kiem tra TU chu tri, phoi hop voi mot so co quan chuc nang co lien quan xac minh, lam ro. Khong khi thao luan, gop y tu phe binh va phe binh doan ket, xay dung, thang than va chan thanh. Tat ca cac vi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu gop y cho tap the va ca nhan.

Nhung ket qua chu yeu: Ve nhan thuc, cang di sau vao qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem, tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu cung nhu tung ca nhan, cang nhan thuc sau sac hon ve su can thiet, tinh dung dan, kip thoi cua Nghi quyet Trung uong 4; y nghia va tam quan trong dac biet cua dot sinh hoat chinh tri tu phe binh va phe binh lan nay.

Qua kiem diem tu phe binh, phe binh va lang nghe y kien gop y cua can bo, dang vien va nhan dan, tung ca nhan va tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu nhan thuc sau sac hon, day du hon uu, khuyet diem cua minh; dong thoi phan tich, lam ro nguyen nhan chu yeu cua cac khuyet diem, han che, nhat la nhung khuyet diem, han che keo dai qua mot so nhiem ky, tu do tim bien phap khac phuc co hieu qua.

Trong qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da lanh dao va to chuc thuc hien mot so nhiem vu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4.

Do la, chi dao xay dung quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan; De an quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc (trinh Hoi nghi Trung uong 6); ban hanh mot so van ban: Huong dan thuc hien viec chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong; Ket luan ve day manh cong tac quy hoach va luan chuyen can bo lanh dao, quan ly den nam 2020 va nhung nam tiep theo; quyet dinh dieu chuyen, phan cong cong tac doi voi mot so Uy vien Trung uong Dang. Bo Chinh tri chi dao xu ly mot so van de phuc tap, noi com trong thuc hien chu truong co cau lai cac tap doan kinh te nha nuoc, he thong ngan hang thuong mai va thi truong tai chinh.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu da de ra phuong huong, giai phap khac phuc thieu sot, khuyet diem, trong do nhan manh: tung Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, truoc het la cac lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc, cam ket voi Ban Chap hanh Trung uong luon thuc su guong mau, thuc su doan ket thong nhat, dat loi ich cua Dang len tren loi ich ca nhan, het long, het suc vi Dang, vi dan; giao duc gia dinh, vo (chong), con, nguoi than, chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, giu gin pham chat dao duc, loi song. Tung nguoi thuc hanh tu phe binh, phe binh thang than, thuong yeu dong chi, khac phuc ngay tinh trang ne nang, ne tranh; guong mau hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; tang cuong giam sat, nhac nho nhau de som phat hien, ngan ngua, xu ly nhung bieu hien vi pham Quy dinh 19 dieu dang vien khong duoc lam.

Ket qua kiem diem phe binh va tu phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc bao cao truoc Ban Chap hanh Trung uong tai Hoi nghi lan thu 6 (khoa XI). Sau khi thao luan, phan tich ky, Ban chap hanh Trung uong nhat tri danh gia ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo Nghi quyet Trung uong 4 co ban dat yeu cau.

Tai hoi nghi, Truong Ban To chuc TU To Huy Rua trinh bay bao cao giai trinh cac y kien cua tap the va ca nhan gop y cho Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi kiem diem. Nhieu vi nguyen can bo cao cap du hoi nghi da phat bieu y kien ve viec tiep tuc trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang.

(Theo TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.