Bao cao cua Chinh phu ve mo rong Thu do

Thứ năm, 15 Tháng năm 2008, 08:23 GMT+7

Theo yeu cau cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chinh phu xin bao cao voi Quoc hoi ve qua trinh nghien cuu mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi, voi nhung noi dung sau:

1. Su can thiet mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

a) Thuc trang phat trien cua Thu do Ha Noi:

Nghi quyet 15-NQ/TW ngay 15 thang 12 nam 2000 cua Bo Chinh tri va Phap lenh Thu do ngay 28 thang 12 nam 2000 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi da chi ro: Thu do Ha Noi la trai tim cua ca nuoc, dau nao chinh tri - hanh chinh quoc gia, trung tam lon ve van hoa, khoa hoc, giao duc, kinh te va giao dich quoc te cua ca nuoc.

Thuc hien y kien chi dao cua Bo Chinh tri khoa IX, Chinh phu da thanh lap Ban Chi dao quy hoach va dau tu xay dung Vung Thu do Ha Noi bao gom pham vi khong gian thanh pho Ha Noi va 7 tinh trong vung tai Quyet dinh so 118/2003/QD-TTg ngay 11 thang 6 nam 2003 cua Thu tuong Chinh phu.


Thu tuong Nguyen Tan Dung
Thu tuong Nguyen Tan Dung

Thong bao so 43/TB-VPCP ngay 02 thang 3 nam 2004 cua Van phong Chinh phu theo y kien ket luan cua Truong Ban Chi dao - luc do la Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da dat ra muc tieu va nhung nhiem vu cu the cho De an Quy hoach xay dung Vung Thu do Ha Noi nham tim ra nhung bat cap, mau thuan trong qua trinh phat trien, khai thac cac tiem nang va giai quyet cac ton tai, cung nhu dat van de tang cuong lien ket ve khong gian kinh te giua cac do thi trong Vung Ha Noi. Thu do Ha Noi duoc xac dinh la thanh pho hat nhan trung tam trong he thong cac do thi cap tinh cua Vung tao thanh he thong do thi du manh - lien ket ho tro trong qua trinh phat trien toan vung theo dien rong, khong chi dong khung bo hep theo khuon kho hanh chinh cua tung tinh nhu hien nay. Trong qua trinh hinh thanh va phat trien gan nghin nam lich su, Thang Long - Ha Noi luon dong vai tro cua mot thanh pho da chuc nang, co suc hut va tac dong phat trien rong lon doi voi quoc gia va khu vuc Bac Bo, la thanh pho co dong gop lon cho nen kinh te cua ca nuoc (nam 2007 dong gop GDP cua Ha Noi gan 10%, cua toan vung tren 21%). Thu do Ha Noi hien dang giu vai tro la mot trung tam kinh te - hat nhan phat trien cung voi cac do thi lon cua Vung kinh te trong diem phia Bac va Vung Ha Noi tao thanh mot chum do thi lon lam dong luc thuc day tien trinh cong nghiep hoa - hien dai hoa dat nuoc.

Sau nhung nam xay dung va phat trien, dac biet tu khi co Nghi quyet 15 cua Bo Chinh tri va Phap lenh Thu do cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, ben canh nhung thanh tuu phat trien kinh te - xa hoi ma do loi the cua mot thanh pho da chuc nang mang lai, nhung nam gan day, Thu do Ha Noi dang phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc, bat cap trong qua trinh phat trien. Cu the la:

Toc do xay dung he thong ha tang khong tuong xung voi toc do do thi hoa rat cao (chi trong hon 15 nam, tu 4 quan noi thanh voi dien tich 40 km2, hien nay da la 9 quan noi thanh, dien tich 178,78 km2, tang gap gan 4,5 lan so voi nam 1991; dan so toan thanh pho tu 2,128 trieu (1991), hien nay 3,457 trieu, tang 1,48 lan; tinh rieng cho noi thanh tu 0,975 trieu (1991) - den nay da la 1,968 trieu, tang 2,02 lan). Tu nhung nam 1990 khi thuc hien chinh sach doi moi cua Dang, khu vuc noi thi duoc mo rong tu 57 km2 len 102 km2 cho thay su bung no ve dan cu, nhu cau ha tang va nha o cua Thu do cung nhu su xuat hien nhanh chong cac khu do thi moi dang dan hinh thanh trong va ngoai vanh dai xanh cua Ha Noi mot cach manh mun, thieu dinh huong quy hoach chung trong chien luoc phat trien nha o.

Dan so tang nhanh trong Vung, dac biet la dan so vang lai o Ha Noi da len den 2 trieu luot nguoi so voi hon 3 trieu dan thuong tru dan den viec giam sut chat luong do thi trong khu vuc noi do, qua tai trong he thong ha tang ky thuat (vi du nhu dien tich o trung binh khoang 10 m2/nguoi so voi Tokyo la 27,2 m2/nguoi; ty le cap nuoc chi dat hon 60%; ty le thu gom rac thai tuy dat 84% nhung chu yeu la chon lap, mat do duong rat thap 1,2 km/km2, cac duong vanh dai 2, 3 chua hoan chinh cong voi cac nut giao thong chinh ket noi doi ngoai va doi noi chu yeu la giao bang; thieu cac truc dai lo dep va du rong, dien tich giao thong tren dien tich dat xay dung do thi chi chiem khoang 7% so sanh voi Tokyo la 18,8%; ty le dat danh cho giao thong tinh chi chiem 0,5% so voi yeu cau la 3% dat xay dung do thi; ty le van tai khach cong cong chi dat khoang 7% chua dat so voi tieu chuan toi thieu (10%),...). De giai quyet van de giao thong cua khu vuc noi do Ha Noi se doi hoi nhieu giai phap xay dung he thong giao thong khac cot da tang, tau dien ngam, tuyen giao thong danh xe bus - tau dien chay nhanh voi chi phi giai phong mat bang, cai tao va xay dung qua lon kho co kha nang dap ung yeu cau xay dung hoan chinh duoc he thong giao thong hien dai va hoan chinh neu khong co nhung giai phap dan tai ra khu vuc xung quanh.

He thong ha tang xa hoi khong dap ung nhu cau dich vu. . So giuong benh/1000 dan la 1,8 so voi chi so trung binh tren the gioi la 8 - 15 cho thay tuy so luong benh vien mac du da len toi 31 benh vien nhung van khong dap ung nhu cau phuc vu khong chi cho Ha Noi ma cho ca cac tinh trong Vung va ca mien Bac; chi tieu ve dieu kien song o cac quan, huyen Ha Noi voi chi tieu quoc gia va quoc te deu o muc kha thap. Mong muon xay dung mot trung tam lon, co uy tin ve dao tao giao duc trong khu vuc kho dap ung tuy rang tai Ha Noi co toi hon 100 truong dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep va day nghe voi so luong sinh vien len toi gan 56 van nguoi, tuong duong dan so do thi loai II va trong tuong lai se con dong hon nua. Nhung thuc chat, cac co so giao duc dao tao nay hau het deu chi tap trung tai cac co so cu, dien tich nho hep, thieu nhung cong trinh phuc vu nhu thu vien, cong trinh the thao hien dai, cac khu ky tuc xa du dieu kien tieu chuan quoc gia/khu vuc. Cac truong dai hoc o Ha hoi deu co nhu cau mo rong dien tich len den 350 ha, do ranh gioi va dien tich cua Ha Noi co gioi han nen phai bo tri o phia Tay Nam noi co nhieu du kien xay dung to hop hanh chinh Thu do, cac cong trinh cua quoc gia nhu Trung tam Hoi nghi Quoc gia, khu lien hop the thao My Dinh, se tap trung so luong nguoi hoat dong trong mot khu vuc qua lon. Khu vuc trung tam cua Ha Noi cung chua co nhung Trung tam Van hoa lon co tam co quoc gia va khu vuc.

Moi truong song cua nguoi dan Ha Noi dang tro nen chat choi, khong bao dam nhung chi tieu ve dieu kien song nhu: chi tieu cay xanh cong vien toan thanh pho chi chiem 5,54 m2/nguoi, nhung khu vuc noi do ty le nay giam chi con 0,9 m2/nguoi neu so sanh voi Tokyo la 3 m2/nguoi, London la 26,9 m2/nguoi, chi tieu ve cac dich vu van hoa, nghi ngoi, khu vuc vui choi cho tre em, nguoi gia deu rat thap neu so voi cac thu do cac quoc gia trong khu vuc

Thieu quy dat cho xay dung nhung du an lon mang tam co quoc gia va khu vuc, nhu xay dung cac Khu cong nghe cao, xay dung Trung tam Hoi cho trien lam Quoc gia, Lang van hoa du lich cac dan toc Viet Nam, cac khu vui choi giai tri, the thao, van hoa lon tam co quoc te...

Cac khu cong nghiep tap trung khong co quy hoach tren dien rong, chu yeu bam sat cac truc quoc lo noi voi trung tam Ha Noi dang co xu huong that nut cac huong van tai tu trung tam, ach tac tren cac tuyen quoc lo. Toan Vung co hon 26 khu cong nghiep tap trung voi gan 5.000 ha va co hon 200 cum - diem cong nghiep quy mo nho phan bo rai rac trong cac vung nong nghiep, da dong gop tren 20% tong gia tri san xuat cong nghiep toan quoc, trong do mot so tinh nhu Bac Ninh, Vinh Phuc, Hai Duong, Hung Yen va Ha Noi la nhung dia phuong co muc tang truong cong nghiep nhanh; dac biet phai ke den so luong lon cac lang nghe thu cong truyen thong phan bo tap trung tai Ha Tay cung nhu o cac tinh o phia Nam va Dong cua Vung. Do chua co phan cong bo tri cac khu cong nghiep tren dien rong, cho nen ngay o Ha Noi cung co cac khu cong nghiep vua va nho, rat manh mun. Cac cum/diem cong nghiep vua va nho do bo tri rai rac nen co nguy co gay o nhiem cho toan Vung. Cac khu cong nhan chua duoc nghien cuu bo tri phu hop cung gay phuc tap trong viec quan ly tap trung va di chuyen toi cho lam.

Nganh thuong mai - dich vu dang thieu chien luoc phan bo hop ly, tuy nganh nay dang co ty trong tren 40% tong GDP toan vung Thu do, tap trung chu yeu cac hoat dong thuong mai dich vu tai Ha Noi, gan voi cac dau moi giao thong quoc gia, quoc te va cac trung tam du lich. Toc do tang gia tri cac nganh dich vu binh quan hang nam dat khoang 10%. Nhung voi vai tro la trung tam giao thuong, Ha Noi dang co nhung kho khan ve co so vat chat khi moi nguon hang deu tap trung vao ngay giua trung tam thanh pho, thieu khong gian cho nhung trung tam phat luong dau moi cho toan Vung, cac trung tam nay khong gan voi dau moi giao thong chinh nen gay them ach tac giao thong trong qua trinh hoat dong, kem hieu qua.

Xu huong do thi hoa dich chuyen ve huong Tay va Dong, khong theo y tuong phat trien len phia Bac. Theo quy hoach chung Thu do Ha Noi den nam 2020 (Quyet dinh so 108/1998/QD-TTg), khu vuc phia Bac hien nay du kien hinh thanh do thi moi, nhung do viec ket noi ha tang voi vung phia Tay va Dong thuan tien hon, khong phai qua song Hong nen xu huong do thi hoa lai phat trien nhanh va manh hon o phia Tay va phia Dong vi nhieu thuan loi ve dat dai, ha tang va thuan loi ve giao thuong. Vi vay, chu truong khong phat trien manh do thi len phia Bac de gin giu khong gian tu nhien cua Soc Son, dam Van Tri cung he thong dam, song va kenh rach tu nhien danh cho phat trien du lich sinh thai, nha vuon va mot so cong trinh dau moi giao thong ket noi voi san bay Quoc te Noi Bai la hop ly. Ben canh do viec mo rong dia gioi hanh chinh con phai bao dam yeu cau quoc phong, an ninh.

Nhieu du an dau tu tai cac tinh xung quanh Ha Noi dang lam cho thi truong nha dat co kha nang roi vao tinh trang kho khan, nhu cac du an xay dung Khu do thi moi o thanh pho Ha Dong, Khu do thi moi An Khanh, Lang van hoa du lich cac dan toc Viet Nam, cac khu du lich vui choi giai tri cuoi tuan cua nguoi dan Thu do nhu Dong Mo, Tam Dao, Dai Lai, Ba Vi hay cac khu nha o moi tai khu vuc giap ranh giua Bac Ninh va Ha Noi, khu do thi moi Van Giang o Hung Yen hay cac khu Dai sieu thi Me Linh Plaza va cac khu nha o biet thu tai Me Linh, v.v... cho thay cac du an tren da tinh toan nhu cau su dung chu yeu phu thuoc vao thi truong von va nguoi tieu dung tu Ha Noi.

Do vay, tuy Ha Noi va cac dia phuong trong vung co duoc toc do phat trien cao, nhung co the danh gia khai quat mot vai diem lon nhu:

Su phat trien qua tai va khong dong deu, tu phat theo tung tinh.

Su phat trien con lang phi dat dai va chua can doi nguon luc dau tu tren dien rong, thieu cac cong trinh, du an co tam co.

Vai tro cua mot do thi trung tam, hat nhan phat trien cua thanh pho Ha Noi con han che va thieu chu dong.

Su phat trien thieu cac quy hoach va chinh sach kiem soat Vung.

b) Su can thiet mo rong ranh gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

Qua nhung bat cap tren, co the thay rang voi quy mo dien tich hien tai, den nam 2020, dan so do thi Thu do Ha Noi va cac do thi xung quanh trong pham vi nghien cuu dieu chinh Quy hoach chung khoang 4,5 den 5 trieu nguoi (theo Quyet dinh.so 108/1998/QDD-TTg ve viec phe duyet Quy hoach chung Thu do Ha Noi den nam 2020) va se len toi khoang 7 - 8 trieu trong vai chuc nam tiep theo. Neu khong chuan bi khong gian du lon cho mot thanh pho lon theo cac yeu cau cua Nghi quyet 15 Bo Chinh tri va Phap lenh Thu do thi chac chan Ha Noi va Vung xung quanh se khong co quy dat du cho quy mo cua mot do thi hien dai cho hang tram nam sau. Nhung giai phap xay dung qua tap trung voi cac toa nha cao tang, he thong duong khac cot da tang vao khu noi do se dan den nguy co pha huy nhung khong gian rieng biet cua Ha Noi von rat dep voi cac di san kien truc, khong gian mat nuoc, cay xanh hien nay va tinh trang un tac giao thong se ngay cang tro nen nghiem trong hon.

Nhung nhiem vu dat ra trong Nghi quyet 15 nhu: "Ha Noi can phai bao dam kinh te Thu do co nhip do tang truong cao, on dinh, voi co cau kinh te hop ly, phat trien cong nghiep co chon loc va uu tien phat trien cong nghe cao trong cac linh vuc sinh hoc, thong tin co khi - tu dong hoa, cong nghe ung dung va su dung cong nghe moi, phat trien nang cao trinh do chat luong cac nganh dich vu, uu tien dau tu giao duc - dao tao. Nghi quyet cung chi ro Ha Noi phai di dau trong dao tao nhan tai va nguon nhan luc chat luong cao cho dat nuoc, dac biet phan dau tro thanh mot trung tam dao tao co uy tin o khu vuc” cho thay voi dien tich hien nay kho co the xay dung Thu do tro thanh mot thanh pho co tam co khu vuc va the gioi, bao dam cho su phat trien ben vung, lau dai.

Hon nua, so sanh voi vi the cua Thu do Ha Noi da xac dinh trong Phap lenh cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi so 29/2000/PL-UBTVQH10 ngay 28 thang 12 nam 2000: "Thu do Ha Noi la trung tam dau nao chinh tri - hanh chinh quoc gia, trung tam lon ve van hoa, khoa hoc, giao duc, kinh te va giao dich quoc te cua ca nuoc; la noi dat tru so cua cac co quan trung uong cua Dang va Nha nuoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi, cac co quan dai dien ngoai giao, to chuc quoc te va la noi dien ra cac hoat dong doi noi, doi ngoai quan trong nhat cua dat nuoc”, Thu do Ha Noi kho co the dap ung duoc mo hinh da chuc nang, nhung muc tieu xay dung, phat trien cua Thu do da ghi trong Phap lenh Thu do voi ranh gioi hien nay.

Chinh phu da dat trong tam xay dung phat trien Thu do phai gan ket voi he thong ha tang ky thuat cua Vung Ha Noi va vung kinh te trong diem Bac Bo cung nhu he thong ha tang quoc gia. Viec dong y mo rong nang cap san bay quoc te Noi Bai, xay dung he thong duong sat va duong bo cao toc Bac Nam, xay dung vanh dai vung Thu do (vanh dai 4, vanh dai 5), khuyen khich cac cong trinh cap nuoc vung, xay dung khu xu ly chat thai ran lien vung,... da chung minh tam quan trong cua Ha Noi trong toan Vung, khong the chi phat trien Thu do trong tam nhin ranh gioi hien tai. Tinh cap thiet phai nghien cuu mo rong Thu do da duoc dat ra khi qua trinh nhan dien nhung bat cap trong qua trinh phat trien va so sanh voi nhung muc tieu phat trien lau dai va ben vung da dat ra trong Nghi quyet 15 va Phap lenh Thu do.

2. Ve qua trinh lap Quy hoach Vung Thu do va nghien cuu mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

Ban Chi dao Quy hoach va Dau tu xay dung Vung Thu do Ha Noi duoi su chi dao va dieu hanh cua cac Truong Ban Chi dao tu Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung truoc day, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung va nay la Pho Thu tuong Hoang Trung Hai da nhieu lan nghe bao cao, trao doi va tiep tuc chi dao de an nham dat duoc nhung muc tieu va nhiem vu de ra, khop noi voi cac quy hoach trong Vung kinh te trong diem, quy hoach kinh te xa hoi Vung dong bang Song Hong va cac quy hoach chuyen nganh khac.

Gan 6 nam ke tu khi chuan bi nhiem vu, tien hanh nghien cuu De an Quy hoach xay dung Vung Ha Noi da duoc cac chuyen gia cua Bo Xay dung cung voi su giup do truc tiep cua cac chuyen gia quy hoach Vung Ile de France (Cong hoa Phap) va chuyen gia quy hoach Vung Melbourne cua Australia phoi hop xay dung theo kinh nghiem quoc te va thuc tien cua Viet Nam. Tu nhung nam 2004 - 2007, Quy hoach xay dung Vung Ha Noi da duoc nghien cuu, trao doi qua hon 20 cuoc Hoi thao trong nuoc va quoc te co su tham gia cua cac Bo, nganh, cac dia phuong trong Vung, co su tham gia dong gop cua nhieu nha khoa hoc, cac chuyen gia cua cac to chuc quoc te nhu Ngan hang The gioi, JICA, KOIKA, ADB va nhieu to chuc quoc te khac.

Tai nhieu quoc gia phat trien va dang phat trien noi co dan so Thu do hon 5 trieu dan tro len phan lon deu tien hanh nghien cuu quy hoach Vung Thu do va thanh lap cac co quan quan ly cap Vung nhu Vung Bangkok (Thailand), Vung Kuala Lumpur (Malaysia), Vung Tokyo (Nhat Ban), Vung Manila (Philippine) hay Vung Ile de France (Vung Paris - Cong hoa Phap), Vung Seoul (Han Quoc) v.v... Qua kinh nghiem nuoc ngoai, tuy theo boi canh chinh tri - trinh do kinh te van hoa khac nhau, nhieu quoc gia da dat van de mo rong Thu do khi khu do thi cu khong con dap ung nhung doi hoi phat trien, vi du nhu Thu do cua Braxin da duoc mo rong them Brazilia ben canh San Paulo hay Thu do Kuala Lumpur (Malaysia) cung da bo tri rieng biet thanh pho moi Putrajaya danh cho khu hanh chinh cua chinh quyen trung uong va thanh pho khoa hoc va Cyberjaya. Chinh phu Han Quoc cung quy hoach thanh pho Daejeon hanh chinh da chuc nang moi phia Nam Han Quoc, noi chu yeu danh cho co quan chinh phu va cac khu chuc nang moi cua Thu do. Mot so quoc gia co chinh quyen Vung nhu Cong hoa Phap, thuong su dung mo hinh phat trien do thi ve tinh (nam trong Vung duoc kiem soat) xung quanh Thu do cu. Theo cac chuyen gia quoc te, mo hinh the che hanh chinh cua Viet Nam do khong co cap hanh chinh quan ly Vung, chu yeu thong qua mo hinh cac Ban Chi dao nen kho kiem soat thuc su tinh hinh phat trien tai cac dia phuong, dan den viec Thu do ngay cang bi cac du an cong nghiep, khu do thi moi vay quanh.

De an Quy hoach Vung Ha Noi da chi ra khong gian hien tai khong dap ung duoc toc do do thi hoa - suc hut dau tu va tang dan so cua Ha Noi. Vi vay co the noi voi toc do tang truong kinh te kha cao hang nam, ngay cang thu hut nhieu du an dau tu ve nha o, van phong, thuong mai, dich vu trong khong gian trung tam hien tai cua Ha Noi da dan den nhieu bat cap ve co so ha tang ky thuat va xa hoi, cung nhu theo quy hoach su dung dat trong Quy hoach chung xay dung Ha Noi den nam 2020, khi trien khai thuc hien neu chi co gang tim nhung giai phap ve cong tac quan ly do thi ma khong co phuong huong nghien cuu ve kha nang mo rong khong gian dia gioi cua Thu do.

Xuat phat tu phan tich tinh hinh thuc te phat trien sau gan 15 nam qua, de an Quy hoach Vung Thu do Ha Noi da kien nghi can thiet phai mo rong ranh gioi hanh chinh Thu do Ha Noi.

Mo rong ranh gioi de Thu do Ha Noi phat trien voi nhung y tuong trong Quy hoach Vung, bao dam dien tich, quy mo dan so cho Ha Noi phat trien ben vung trong giai doan truoc mat va tuong lai lau dai, tao dieu kien cho Ha Noi phat trien toan dien, xung dang la trung tam chinh tri, van hoa, khoa hoc ky thuat, kinh te va giao dich quoc te cua ca nuoc trong qua trinh hoi nhap la yeu cau cap thiet trong boi canh hien nay.

3. Lua chon phuong an mo rong dia gioi Thu do Ha Noi:

a) Tieu chi lua chon:

Viec nghien cuu mo rong dia gioi hanh chinh Thu do doi hoi nhung can nhac, lua chon dua tren nhieu du kien, tieu chi, yeu cau phat trien, tam nhin phat trien va kha nang thuc hien y tuong, cung nhu nang luc bo may dieu hanh quan ly do thi.

Ve quy mo dan so cua Ha Noi du kien tu 10 - 12 trieu dan, chiem duoi 10% dan so ca nuoc.

Cac nha khoa hoc nhieu nganh da tham gia De tai nghien cuu ve Phat trien Thu do nhan dip ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi do Thanh uy va Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi to chuc cung da co nhung so sanh ty le giua dan so thu do (theo tung mo hinh chuc nang la Thu do da nang hay thuan tuy la hanh chinh - chinh tri tren dan so quoc gia cua mot so nuoc trong khu vuc (nhu: Bangkok (Thai Lan) la 9,83%, Tokyo (Nhat Ban) la 9,8%, Kuala Lumpur (Malaysia) la 5,2%, Manila (Philippine) la 1,89%, nhung Seoul (Han Quoc) co ty le vuot troi la 21% voi so dan Thu do gan 10 trieu) cung nhung lap luan khoa hoc khac va dua ra nhan dinh, ket luan ve su can thiet va nhu cau mo rong khong gian do thi - hanh chinh cho Ha Noi.

Tam nhin den nam 2050:

Thu do Ha Noi mo rong quy hoach toi nam 2030 va huong toi tam nhin 2050 la Thu do trung tam hanh chinh chinh tri quoc gia, mot trung tam lon ve van hoa - khoa hoc - dao tao - kinh te, trung tam du lich va giao dich quoc te, mot do thi hien dai, nang dong va hieu qua, co tam khu vuc chau A - Thai Binh Duong.

Nhung tieu chi can thiet khi lua chon cac phuong an mo rong:

Tren co so mong muon lua chon duoc quy mo va dien tich thich hop nham xay dung Thu do Ha Noi nhu trong Tam nhin, cac chuyen gia da xac dinh mot so tieu chi co ban ma dia gioi Thu do sau khi mo rong can duoc dap ung nhu sau:

1 ) Phu hop voi cac dinh huong phat trien Vung Ha Noi;

2) Quy mo dan so thu do va cac do thi trong vung;

3) Cac khu vuc co kha nang phat trien cong trinh dau moi ha tang, phat trien cac du an quoc gia lon gan voi Thu do trong dau tu va hoat dong lau dai;

4) Phu hop ve cac dieu kien dia ly - lich su - van hoa truyen thong;

5) Khu vuc mo rong can co quy dat du lon de xay dung mot so khu chuc nang cua Thu do, cac do thi - khu do thi mang tinh chat ve tinh de giam ap luc vao khu vuc noi thanh truyen thong;

6) Co the phat trien cac vanh dai xanh, khong gian mo, phat trien cac vung thuc pham, rau qua tuoi, phuc vu cac do thi trong Vung;

7) Lua chon cac khu vuc do thi can ke da co thoi gian gan ket chat che ve giao thong, hoat dong do thi va kinh te thuan loi doi voi viec dieu chinh lai dia gioi hanh chinh;

8) On dinh nhanh, khong gay xao tron lon ve co cau hanh chinh cho nhieu dia phuong xung quanh;

9) Thoi co, van hoi cua Thu do va dat nuoc.

b) Phan tich lua chon phuong an mo rong:

Tren co so noi dung Quy hoach xay dung Vung Thu do va cac tieu chi lua chon, ranh gioi mo rong cua Thu do Ha Noi duoc de xuat theo cac huong phat trien khong gian co cac phuong an mo rong theo cac huong khac nhau, rong hep khac nhau. Trong khi nghien cuu, cac chuyen gia da de xuat 5 phuong an, sau do cac phuong an nay duoc danh gia theo tieu chi tren co so dinh tinh, dinh luong va cho diem de so sanh. Dua vao cac phan tich danh gia toan dien ve dia ly, dia chat, hien trang su dung dat, van hoa lich su,... cua tung dia phuong xung quanh Ha Noi, co 5 phuong an nhu sau:

Co 3 phuong an duoc nghien cuu theo huong mo rong deu ve cac phia, cu the Phuong an 3 gom thanh pho Ha Dong, 2 huyen Dan Phuong, Hoai Duc (Ha Tay) va Me Linh (Vinh Phuc) voi dien tich la 1260 km2, Phuong an 4 gom thanh pho Ha Dong, 2 huyen Dan Phuong, Hoai Duc (Ha Tay), huyen Me Linh (Vinh Phuc), huyen Tu Son (Bac Ninh), huyen Van Giang, Van Lam (Hung Yen) voi dien tich 1451 km2, Phuong an 5 gom thanh pho Ha Dong, 2 huyen Dan Phuong, Hoai Duc, Thanh Oai, Thuong Tin (Ha Tay), huyen Me Linh, thi xa Phuc Yen (Vinh Phuc), huyen Tu Son, Thuan Thanh (Bac Ninh), huyen Van Giang, Van Lam (Hung Yen) voi dien tich 1964 km2.

+ Nhin chung, cac phuong an nay co dien tich tuong doi nho va co ranh gioi hanh chinh lien ke voi Ha Noi. Khu vuc du kien sap nhap nay da co nhieu du an xay dung cac khu cong nghiep, khu do thi moi, san golf, diem du lich va cac khu dau moi giao thong lon da gan lap day co the tao ra dien mao do thi nhanh chong trong vai nam sap toi.

+ Mo rong theo phuong an nay thi khong co dien tich dat du tru cho phat trien. Nhung dien tich danh cho vanh dai xanh, cac cong vien mo danh cho nguoi dan, khu vuc trong rau - hoa von la net dep cua Thu do chac chan se bi suc ep cua cac khu do thi dang lan toa nhanh chong ra vung giap ranh Ha Noi va cac tinh. Hon nua, viec lay deu ve cac huong thi hau het cac tinh xung quanh deu co bien dong ve dia gioi, gay nen xao tron lon ve mat xa hoi va viec sap xep to chuc bo may hanh chinh.

Co 1 phuong an duoc nghien cuu chu yeu dua vao dien tich dat Ha Tay truoc day da thuoc ve Ha Noi la Phuong an 2 gom thanh pho Son Tay, huyen Ba Vi, Phuc Tho, Thach That, Dan Phuong, Hoai Duc, co bo sung them thanh pho Ha Dong, huyen Quoc Oai va 4 xa cua huyen Luong Son (Hoa Binh) voi dien tich 2.247,32 km2.

+ Phuong an mo rong nay chu yeu van phat trien ve phia Tay, la noi co nhieu quy dat thuan tien cho phat trien, khong anh huong lon den quy dat nong nghiep dang bi thu hep nhieu o vua lua dong bang Bac Bo do qua trinh do thi hoa va phat trien cong nghiep. Phan lon dien tich mo rong chu yeu la dien tich cua Ha Noi truoc day (giai doan 1978 - 1991) cho nen kha thuan loi ve phong tuc tap quan, loi song va nhan thuc cua nguoi dan Vung nay. Dien tich danh de mo rong tuong doi du de tao duoc mot khong gian cua Thu do moi.

+ Tuy nhien theo phuong an nay, phan dien tich va dan so tinh Ha Tay con lai tuong doi nho va hau het deu la cac huyen thuan nong, se gap nhieu kho khan trong qua trinh phat trien. Ngoai ra con co kho khan khi phai lua chon mot dia diem moi lam tinh ly, doi hoi khoi luong dau tu lon do nhieu co so ha tang Ha Tay da xay dung chu yeu tap trung vao khu vuc Hoa Lac va mot so huyen du kien sap nhap vao Ha Noi. Vi tri tinh ly moi cung hoi kho dap ung duoc tieu chi mot trung tam tinh ly do lech ve dia hinh, ha tang qua yeu kem.

+ Hon nua, cac huyen con lai cua tinh Ha Tay khong phai la vung tru phu cho nen tinh Ha Tay sau khi chia tach se gap nhieu kho khan trong xay dung va phat trien kinh te - xa hoi.

Phuong an de xuat chon (Phuong an 1) duoc nghien cuu tren co so dien tich Ha Noi hien nay, mo rong them tinh Ha Tay, huyen Me Linh (Vinh Phuc) va 4 xa thuoc huyen Luong Son (Hoa Binh). Dien tich tu nhien 3 .334,47 km2, dan so 6.232.940 nguoi co 29 don vi hanh chinh quan, huyen.

+ Phuong an nay co nhieu uu diem noi troi vi Ha Noi moi se co mot khong gian du lon de phat trien lau dai, khong chi 20 - 30 nam ma con ca trong tuong lai xa. Ha Noi co the tro thanh mot thu do lon manh day du cac uu the tiem nang phat trien, dap ung moi yeu cau ve dat dai, dan so va cac co so ha tang chu yeu. Dac biet la tao duoc, kiem soat duoc mot khong gian phia Tay co moi truong trong lanh, canh quan dep, dat dai rong rai khong anh huong den dat nong nghiep theo dung Quy hoach Vung Thu do Ha Noi da xac dinh la huong can bao ve moi truong cho Thu do ve lau dai. Huong nay khong danh phat trien cac khu cong nghiep san xuat ma chi danh cho phat trien cac du an co quy mo quoc gia - quoc te nhu Khu cong nghe cao Hoa Lac (tren co so hop nhat 2 Khu cong nghe cao Hoa Lac cu va Khu cong nghiep Bac Phu Cat), Khu dai hoc quoc gia, Lang van hoa du lich cac dan toc Viet Nam, Khu do thi moi phia Tay, cac khu du lich nghi mat quanh nui Ba Vi, ho Suoi Hai... cung nhu cac khu vuc Quan Son - Chua Huong va la noi co the duoc lua chon lam Trung tam hanh chinh Quoc gia moi. Nhanh chong hinh thanh duoc cac do thi da co lich su phat trien lau doi nhu Son Tay, Ha Dong cu nhu do thi Xuan Mai truoc day da du kien phat trien thanh thanh pho.

+ Khu vuc phia Tay dong vai tro cua ngo an ninh quan trong gan Thu do voi khong gian rung nui trung du Tay Bac kha thuan loi cho viec trien khai cac phuong an bao ve Thu do.

+ Mat khac, phuong an nay co su thay doi ve hanh chinh tuong doi gon do dieu chinh hoan toan theo ranh gioi huyen - tinh. Ve co so ha tang do thi thuan loi, gan nguon nuoc, nguon dien, dac biet he thong giao thong vanh dai va truc Lang - Hoa Lac dang tro thanh truc do thi lon nhat nuoc lien ket tot nhat giua Ha Noi va he thong tang bac cac do thi phat trien xung quanh.

+ Ve qua trinh lich su voi phong tuc tap quan, dan tri, muc song cua nguoi dan vung duoc mo rong cung phu hop theo nep song cua mot do thi vi mot phan khu vuc nay cung da thuoc Ha Noi.

+ Khu vuc thuoc huyen Me Linh truoc day da thuoc Ha Noi (giai doan 1978 - 1991) da co thoi gian phat trien nho loi the vi tri sat duong cao toc Noi Bai va co dien tich dan xen voi cac xa thuoc Dong Anh (Ha Noi). Thu tuong Chinh phu cung da phe duyet do thi Me Linh voi y tuong la khu do thi moi gan voi cac khu cong nghiep phia Bac Ha Noi - Dong Vinh Phuc. Trong thuc te vung dat nong nghiep thuoc huyen nay da chuyen mo hinh canh tac sang trong rau, trong hoa cung cap chu yeu cho Ha Noi khi dien tich o khu vuc Nhat Tan - Phu Thuong da chuyen doi thanh dat do thi.

+ Khu vuc 4 xa thuoc huyen Luong Son (Hoa Binh) la mot vung thung lung kha dep nam sat chan nui Ba Vi, co dia hinh doc nghieng ve huong Hoa Lac la khu vuc kem phat trien chu yeu canh tac lua 1 vu va dang co mot so ke hoach phat trien cong nghiep va do thi - du lich. Cac xa Dong Xuan, Tien Xuan, Yen Binh, Yen Trung sau nay se duoc sap nhap vao cac huyen lien ke va se duoc quy hoach trong chuoi do thi Son Tay - Hoa Lac - Xuan Mai va trong tuong lai se nam trong khong gian cua Khu hanh chinh quoc gia moi trong khu Hoa Lac va truc do thi Lang - Hoa Lac va lam diem noi ket quan trong cua ngo voi thanh pho Hoa Binh.

+ Qua viec ra soat cac du an, quy hoach tren dia ban du kien mo rong Ha Noi cho thay tinh kha thi la ro rang khi thuc hien phat trien mo rong Thu do.

Nhieu nha dau tu da san sang phoi hop cung voi Chinh phu de cung xay dung he thong ha tang ky thuat. Can nhan manh them, nguon von xay dung do thi khong chi dua vao nguon von ngan sach nha nuoc nhu quan diem nen kinh te tap trung truoc day, cac chuyen gia nghien cuu do thi chi ra nguon luc xay dung khong o dau xa ma dua vao chinh nguon luc tu tai nguyen dat dai va co su ho tro, khuyen khich cua Nha nuoc thong qua cac co che, chinh sach danh rieng cho viec xay dung Thu do de co the thu hut nguon luc trong va ngoai nuoc, cung nhu dau tu truc tiep vao cac du an trong diem quoc gia, dau tu vao khu vuc dich vu cong.

+ Hon het la viec mo rong ranh gioi doi hoi di doi voi cong tac to chuc can bo tu viec sap xep lai bo may quan ly he thong do thi cua ca mot vung rong lon gap 3 lan ranh gioi Ha Noi truoc day cang dat ra cac yeu cau moi, doi hoi trinh do, nang luc cua doi ngu can bo quan ly do thi phai du tam quan ly Thu do moi.

+ Trong qua trinh nghien cuu, cung co y kien cho rang viec sap nhap Ha Tay vao Thanh pho Ha Noi se lam mat di mot don vi hanh chinh cap tinh va se lam mat di net van hoa xu Doai cua Ha Tay. Tuy nhien, cac chuyen gia quy hoach cho rang viec chia, tach hay dieu chinh dia gioi hanh chinh cua mot quoc gia trong qua trinh phat trien la viec lam binh thuong. O nuoc ta cung da thuc hien nhieu lan viec dieu chinh dia gioi o cap tinh. Rieng doi voi Thu do Ha Noi cung da co 2 lan dieu chinh dia gioi hanh chinh. Thuc te cho thay, qua nhung lan dieu chinh dia gioi hanh chinh do, net van hoa cua cac dan toc, cac dia phuong van duy tri duoc ban sac cua minh ma khong bi pha loang, mai mot di.

Sau khi phan tich, so sanh 5 phuong an mo rong va dua vao he thong tieu chi - dinh luong, cho diem, Ban can su Dang Chinh phu da xem xet va dong y lay 03 phuong an co so diem cao nhat bao cao Bo Chinh tri de lua chon va chuan bi bao cao Ban Chap hanh Trung uong. Tai Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong lan thu 6 khoa X (thang 01 nam 2008) da ban ve chu truong mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi va khang dinh: Ha Noi la trai tim cua ca nuoc, trung tam dau nao ve chinh tri - hanh chinh quoc gia, trung tam lon ve van hoa, khoa hoc - ky thuat, giao duc, kinh te va giao dich quoc te, can thiet phai co quy mo phu hop, bao dam cho su phat trien ben vung, lau dai.

Viec mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi phai dap ung day du cac chuc nang va vi the cua mot thu do hien dai; phu hop voi dinh huong quy hoach phat trien vung Ha Noi, phu hop voi cac dieu kien dia ly - lich su - van hoa truyen thong. Ban Chap hanh Trung uong da cho y kien ve van de nay, giao Bo Chinh tri chi dao thuc hien theo dung trinh tu va quy dinh cua phap luat, trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh. Hoi nghi cung da thao luan ky 2 phuong an hop ly nhat va Phuong an 1 da duoc thong nhat chap thuan trinh ra Quoc hoi de xem xet, quyet dinh.

Qua trinh nghien cuu, can nhac viec mo rong het suc can than, ky luong; co gang tranh nhung bien dong khong co loi cho nguoi dan dia phuong, bao dam tinh gan bo lich su, van hoa va su thuan loi trong tim kiem viec lam va sinh hoat cua dan. Qua bao cao cung nhu nam bat tam tu, nguyen vong nhan dan rat dong tinh ung ho chu truong mo rong dia gioi hanh chinh.

4. Ve dinh huong Quy hoach xay dung Thu do Ha Noi mo rong trong tuong lai

a) Mot so yeu cau chu yeu dat ra khi nghien cuu dinh huong Quy hoach xay dung Thu do Ha Noi mo rong:

De thuc day su phat trien ben vung cua Thu do Ha Noi mo rong, mot so yeu cau chu yeu dat ra cho Thu do Ha Noi la:

Yeu cau xay dung Thu do Ha Noi trong xu the toan cau hoa, hoi nhap va nen kinh te thi truong, tro thanh mot do thi hoat dong co hieu qua, ben vung, co tinh canh tranh cao, phat trien nhung trung tam do thi du lon cho Vung Thu do va Quoc gia.

Yeu cau huong phat trien tren toan lanh tho Ha Noi mo rong, phat trien va dau tu co trong tam theo cac du an chuc nang hoan chinh va bao toan su phat trien cua tung dia ban trong pham vi mo rong.

Yeu cau xay dung hinh anh cua Ha Noi, mot do thi co lich su, van hoa truyen thong, canh quan, kien truc dac trung, phat trien va bao ton duoc su rieng biet.

Yeu cau kiem soat su gia tang dan so tap trung vao trung tam, mo rong khong gian de xay dung cac do thi xung quanh nham giu duoc quy mo dan so trong khu vuc trung tam cu va phat trien dong deu tai cac do thi ve tinh xung quanh.

Yeu cau quan ly do thi theo mo hinh chinh quyen do thi, tu chu va phan quyen hop ly cho cac do thi truc thuoc nham tao nang dong trong cong tac quan ly do thi va thu hut dau tu.

Yeu cau cai thien chat luong do thi, bao dam dieu kien song cao hon truoc voi nhung chi tieu ve dien tich o va dien tich cay xanh, cac chi tieu ky thuat ve dien tich giao thong, cap dien, cap nuoc, cung nhu kha nang tiep can tien ich do thi, cay xanh, giao thong, moi truong phai tuong ung voi cac thu do/thanh pho o cac nuoc phat trien co mo hinh do thi hien dai va ben vung. Tren co so cac chi tieu nay can tap trung xay dung he thong giao thong do thi va cac he thong ha tang ky thuat khac hien dai, hoan chinh va dong bo.

b) Muc tieu va dinh huong phat trien khong gian:

Cac muc tieu phat trien khong gian chu yeu:

Nhiem vu chinh cua Quy hoach xay dung Thu do Ha Noi mo rong la de xuat nhung y tuong quy hoach lon, nhung dinh huong phat trien cho khong gian Thu do Ha Noi, cac mo hinh, dinh huong su dung va phat trien dat dai do thi cho Ha Noi va cac khu vuc mo rong, cac vung ngoai vi va nong thon. Cu the nhu sau:

1) Xay dung Thu do Ha Noi mo rong tro thanh mot tong the da trung tam, co cau truc hoan chinh hien dai, gom do thi trung tam chinh va cac thanh pho ve tinh trong vung ngoai vi mo rong, tao cac cuc phat trien moi dam duong cac chuc nang lon cua yeu cau phat trien cua Quoc gia va Thu do.

2) Quy hoach phat trien Thu do Ha Noi mo rong nhu mot tong the khong gian phat trien nang dong, cac khu vuc phat trien tap trung, hoa nhap va nang cao gia tri cac vung dia ly canh quan tu nhien song ho - doi nui va lich su van hoa dac trung.

3) Hinh thanh Thu do Ha Noi mo rong theo huong la mot tong the ben vung, phat trien hieu qua trong su dung dat dai theo huong bao ve tai nguyen moi truong va bao ton cac vanh dai nong nghiep, rau qua phuc vu do thi. Xay dung va phat trien he thong ha tang ky thuat cho Ha Noi ket hop voi Vung Ha Noi theo huong hien dai, dong bo dap ung khong chi cho giai doan 2030 - 2050 ma con cac the he tiep noi.

De thuc hien 3 muc tieu phat trien chinh tren, can co nhung dinh huong phat trien khong gian nham dat duoc y tuong de xuat trong cac muc tieu, the hien tren khong gian do thi va dua vao cac du an thuc hien nham bao dam tinh kha thi

Cac dinh huong phat trien khong gian chu yeu nhu sau:

Hinh thai khong gian do thi cua Ha Noi mo rong se theo huong Ha Noi hien nay la do thi hat nhan va gan ket voi cac do thi ve tinh lon bang he thong duong do thi hien dai ket hop voi giao thong cong cong chay nhanh (he thong UMRT, vi du nhu xe bus chay nhanh, duong sat noi vung ket hop voi he thong metro trong noi thi) nhu Do thi Son Tay - Do thi Hoa Lac - Do thi Xuan Mai theo tung chuc nang rieng biet tao thanh chum do thi lon cua Vung nham dap ung mo hinh Ha Noi moi se du vi the cua mot do thi lon du suc canh tranh trong he thong do thi khu vuc chau A va Thai Binh Duong. Nhung dinh huong phat trien khong gian cua chum do thi nay nhu sau:

1) Do thi trung tam/thanh pho Ha Noi, chu yeu phia Nam song Hong, trung tam chinh tri - ngoai giao cua quoc gia; tap trung cac hoat dong thuong mai - giao dich quoc gia - quoc te va trung tam du lich - bao ton do thi lich su cua Ha Noi co du kien va mot phan phat trien moi.

2) Lua chon cac khung giao thong de phat trien cac vung moi, cac trung tam do thi moi tao moi lien he hop ly giua do thi trung tam voi vung mo rong va lien ket voi cac hanh lang giao thong lon/dai lo cua quoc gia va Vung Ha Noi.

3) Phat trien cac cuc do thi moi co du quy mo va cau truc do thi hoan chinh (300 ngan dan - 500 ngan dan vao nam 2030), xay dung hien dai, du dieu kien thu hut dau tu tap trung va da dang, tao co hoi viec lam va quy nha o de thu hut phat trien dan cu.

4) Lua chon phan bo cac vung khong gian cac vanh dai chuc nang dua tren cac yeu to tu nhien dac trung nhat.

5) Cai tao, bao ton ton tao do thi cu, nang cao cac gia tri van hoa, lich su va ban sac do thi; lua chon va bao ton mot so khu vuc lang nghe dac trung trong vung nong nghiep.

6) Tao cac vanh dai nong nghiep - nong thon vung ngoai thi giua cac khu vuc phat trien tap trung, nhu cac vanh dai xanh do thi, cai thien moi truong do thi.

7) Xac dinh nguon quy dat xay dung de de xuat gioi han do thi va cac giai phap su dung dat hieu qua.

8) Khai thac va su dung tiet kiem, hieu qua nguon nuoc sach trong vung phuc vu phat trien dan cu/do thi va cac vung vanh dai xanh/nong nghiep.

9) To chuc he thong cay xanh do thi (cac dai cong vien - lam vien), cac vung tu nhien rau xanh, song ngoi, de dieu va vung thoat lu, phong chong thien tai cua he thong song Hong - song Nhue - Day - Tich theo huong su dung la vung bao ve thien nhien, tao moi truong xanh cho do thi.

Dinh huong phat trien khung he thong ha tang ky thuat hien dai - dong bo, ket hop voi he thong ha tang quoc gia va Vung:

Thu do Ha Noi mo rong can duoc xay dung tren co so bo khung ha tang ky thuat hien dai - theo dien rong ket noi hop ly va hieu qua voi he thong ha tang trong Vung Thu do Ha Noi va cac Vung khac o phia Bac, ca nuoc va Khu vuc, dap ung cho viec phat trien lau dai, ben vung cho cac the he lich su tiep noi.

Viec nghien cuu mo rong dia gioi Thu do gan voi qua trinh gan 6 nam nghien cuu Quy hoach Vung Thu do Ha Noi ke tu khi Chinh phu giao nhiem vu va trien khai nghien cuu, phe duyet. Day la mot qua trinh nghien cuu ky luong, co su ket hop cua cac Bo, nganh va dia phuong cung nhu co su tham gia cua cac chuyen gia tu van quoc te va cac nha khoa hoc trong nuoc thong qua viec trao doi, cung nghien cuu, hoi thao trong va ngoai nuoc cung nhu co su tham dinh khach quan cua cac Hoi nghe nghiep, chuyen gia doc lap quoc te. Viec nghien cuu mo rong dia gioi gan voi Quy hoach Vung Ha Noi cung nham toi muc tieu la xay dung Thu do theo dung tinh than Nghi quyet 15 cua Bo Chinh tri va Phap lenh Thu do da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi phe chuan.

Sau khi duoc Quoc hoi thong qua viec mo rong ranh gioi hanh chinh Thu do Ha Noi, Chinh phu chu truong se moi cac chuyen gia quy hoach quoc te hang dau the gioi ket hop voi tu van chuyen gia quy hoach do thi trong nuoc thuc hien mot de an Quy hoach chung xay dung Thu do Ha Noi dung tam co, dap ung cho viec xay dung Thu do Ha Noi mo rong theo dung mong muon cua Dang, Nha nuoc, cua nguoi dan Ha Noi noi rieng va ca nuoc noi chung.

Du kien thoi gian lap Quy hoach chung xay dung Ha Noi mo rong se duoc hoan thanh vao khoang cuoi nam 2009 va duoc phe duyet vao dung dip Le ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi. Quy hoach chung nay se dap ung muc tieu lon cua Chinh phu va nhan dan ca nuoc mong muon xay dung Ha Noi mo rong xung dang la Thu do cua mot dan toc hon 100 trieu dan trong tuong lai - Thu do cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam trong thoi ky moi.

Cong viec sap xep, to chuc bo may hanh chinh cac cap va doi ngu can bo cong chuc se duoc Chinh phu chi dao thuc hien mot cach tiet kiem, theo dung cac quy dinh cua phap luat.

Thoi gian vua qua, Chinh phu da chi dao cac co quan chuc nang tich cuc chuan bi De an mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi de trinh Quoc hoi theo dung quy dinh cua phap luat. Tuy nhien, kho tranh khoi nhung khiem khuyet, ton tai. Rat mong cac vi dai bieu Quoc hoi gop y kien. Chinh phu xin tiep thu de chi dao khac phuc trong qua trinh trien khai thuc hien.

Tren day la mot so noi dung ve qua trinh nghien cuu mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi gan voi qua trinh nghien cuu Quy hoach xay dung Vung Thu do Ha Noi voi su dong gop cua nhieu ben lien quan, cac nha khoa hoc trong nuoc va quoc te. Chinh phu xin duoc bao cao Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

(Theo website Chinh phu)
Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.