Bao cao cua BCH TU ve cac van kien Dai hoi XI

Thứ tư, 12 Tháng một 2011, 10:00 GMT+7

Sang 12/1, tai phien khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da trinh bay Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X ve cac van kien Dai hoi XI cua Dang. TS tran trong gioi thieu toan van:

TIEP TUC NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, TAO NEN TANG DE DEN NAM 2020 NUOC TA CO BAN TRO THANH NUOC CONG NGHIEP THEO HUONG HIEN DAI

Thua Doan Chu tich,
Thua cac vi khach quy,
Thua cac dong chi dai bieu Dai hoi,
Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang duoc to chuc vao luc toan Dang, toan dan ta ket thuc thang loi 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2001 - 2010, 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (1991 - 2011) va 25 nam doi moi. Dai hoi co nhiem vu bo sung, phat trien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (Cuong linh nam 1991), quyet dinh Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020, kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi X va quyet dinh phuong huong, nhiem vu cua Dang, cua dat nuoc trong 5 nam toi. Chu de cua Dai hoi la: Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Ban Chap hanh Trung uong xin trinh Dai hoi cac van kien: Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011); Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020; Bao cao chinh tri; Bao cao mot so van de ve bo sung, sua doi Dieu le Dang va Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X.
Trong qua trinh chuan bi Dai hoi, cac du thao van kien Dai hoi da duoc thao luan, gop y tai dai hoi dang bo cac cap, duoc cong bo rong rai de lay y kien cac dai bieu Quoc hoi, cac thanh vien, hoi vien cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan, cac dong chi lao thanh cach mang, cac nhan si, tri thuc, dong dao cac tang lop nhan dan trong nuoc, dong bao ta dinh cu o nuoc ngoai va da nhan duoc rat nhieu y kien dong gop quy bau, day tam huyet, the hien tinh than trach nhiem cao voi Dang, voi dat nuoc, mong muon Dang ta ngay cang vung manh, dat nuoc ta ngay cang phat trien. Ban Chap hanh Trung uong da tiep thu toi da nhung y kien hop ly, xac dang de bo sung, hoan chinh lam cho cac van kien trinh Dai hoi that su la ket tinh tri tue cua toan Dang, toan dan, dong thoi de chi dao trong hoat dong thuc tien.
Tu dien dan trong the nay, Dai hoi chung ta nhiet liet hoan nghenh va chan thanh cam on su dong gop quy bau cua dong chi, dong bao!

Thua cac dong chi,
Sau day, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X, toi xin trinh bay nhung noi dung chu yeu trong cac van kien trinh Dai hoi.
I- DANH GIA 5 NAM THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI X CUA DANG; NHIN LAI 10 NAM THUC HIEN CHIEN LUOC PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI 2001 - 2010;
20 NAM THUC HIEN CUONG LINH NAM 1991
Nam nam qua, thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, ben canh nhung thuan loi do tien trinh doi moi va hoi nhap quoc te dem lai, dat nuoc ta cung gap nhieu kho khan, thach thuc do nhung yeu kem von co cua nen kinh te; thien tai, dich benh, dien bien phuc tap cua tinh hinh the gioi va khu vuc, tac dong cua cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau; cac hoat dong chong pha, kich dong bao loan, "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich. Trong boi canh do, toan Dang, toan dan ta da no luc phan dau vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhung thanh tuu quan trong trong viec thuc hien cac muc tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra. Noi bat la:
Nen kinh te vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, co ban giu vung on dinh kinh te vi mo, duy tri duoc toc do tang truong kha, cac nganh deu co buoc phat trien, tiem luc va quy mo nen kinh te tang len; giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, van hoa va cac linh vuc xa hoi co tien bo; bao ve tai nguyen, moi truong duoc chu trong hon; doi song cac tang lop nhan dan duoc cai thien; chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc tang cuong; doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho duoc giu vung; hoat dong doi ngoai, hoi nhap quoc te duoc mo rong, vi the, uy tin quoc te cua nuoc ta duoc nang cao; phat huy dan chu co tien bo, khoi dai doan ket dan toc tiep tuc duoc cung co; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoc day manh, hieu luc, hieu qua hoat dong duoc nang len; cong tac xay dung, chinh don Dang duoc tang cuong, dat mot so ket qua tich cuc. Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" dat duoc mot so ket qua buoc dau. Da so can bo, dang vien va nhan dan phan khoi, tin tuong vao Dang, Nha nuoc, vao cong cuoc doi moi va trien vong phat trien cua dat nuoc.
Tuy nhien, mot so chi tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra chua dat duoc. Kinh te phat trien chua ben vung, chat luong, hieu qua, suc canh tranh thap; chuyen dich co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa con cham; cac can doi vi mo chua that vung chac; che do phan phoi con nhieu bat hop ly. Nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc giao duc, dao tao, khoa hoc cong nghe, van hoa, xa hoi, bao ve moi truong cham duoc khac phuc; te quan lieu, tham nhung, lang phi, toi pham, te nan xa hoi, suy thoai dao duc, loi song... chua duoc ngan chan, day lui. The che kinh te, chat luong nguon nhan luc, ket cau ha tang van la nhung diem yeu can tro su phat trien. Nen dan chu xa hoi chu nghia va suc manh dai doan ket dan toc chua duoc phat huy day du. Mot so mat cong tac xay dung Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan chuyen bien cham. Con tiem an nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi.
Nhung han che, yeu kem noi tren co nguyen nhan khach quan, nhung chu yeu la do nguyen nhan chu quan: Co ng tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien nhin chung van chua dap ung duoc yeu cau. Nhan thuc tren mot so van de cu the cua cong cuoc doi moi con han che, thieu thong nhat. Nang luc, pham chat cua mot bo phan can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc con han che. Cong tac du bao trong nhieu linh vuc con yeu. Su lanh dao, chi dao cua Dang, quan ly, dieu hanh cua Nha nuoc tren mot so linh vuc va mot so van de lon chua tap trung, kien quyet, dut diem; ky luat, ky cuong khong nghiem. To chuc thuc hien van la khau yeu.
Thua cac dong chi,
Tuy con nhieu han che, yeu kem, nhung ket qua dat duoc trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X da gop phan quan trong vao viec thuc hien thang loi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001 - 2010 va Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi trong 20 nam qua.
Muoi nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010 la giai doan dat nuoc ta da tranh thu thoi co, thuan loi, vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, nhat la tac dong tieu cuc cua hai cuoc khung hoang tai chinh - kinh te khu vuc va toan cau, day manh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te, dat duoc nhung thanh tuu to lon, rat quan trong, nhieu muc tieu chu yeu cua Chien luoc 2001 - 2010 da duoc thuc hien. Kinh te tang truong nhanh, dat toc do binh quan 7,2%/nam. Co cau kinh te chuyen dich tich cuc. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia tiep tuc duoc hoan thien. Tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2010 theo gia thuc te gap 3,4 lan so voi nam 2000; thu ngan sach, kim ngach xuat khau tang gap 5 lan so voi nam 2000; GDP binh quan dau nguoi nam 2010 dat 1.168 USD. Cac linh vuc van hoa, xa hoi dat thanh tuu quan trong tren nhieu mat, chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc tang cuong. Cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te duoc day manh.
Sau 20 nam thuc hien Cuong linh, chung ta da gianh duoc nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su. Dat nuoc thuc hien thanh cong buoc dau cong cuoc doi moi, ra khoi tinh trang kem phat trien; doi song nhan dan duoc cai thien ro ret. He thong chinh tri va khoi dai doan ket dan toc duoc cung co, tang cuong. Doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho va che do xa hoi chu nghia duoc giu vung, vi the va uy tin cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang cao. Suc manh tong hop cua dat nuoc da tang len rat nhieu, tao tien de de nuoc ta tiep tuc phat trien manh me hon theo con duong xa hoi chu nghia.
Tu thuc tien lanh dao, chi dao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, co the rut ra mot so kinh nghiem:
Mot la: Trong bat ky dieu kien va tinh huong nao, phai kien tri thuc hien duong loi va muc tieu doi moi, kien dinh va van dung sang tao, phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Doi moi toan dien, dong bo voi buoc di thich hop. Tich cuc, chu dong hoi nhap kinh te quoc te phai gan voi xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, giu vung truyen thong va ban sac van hoa dan toc. Mo rong, phat huy dan chu phai gan voi tang cuong ky luat, ky cuong.
Hai la: Phai that su coi trong chat luong, hieu qua tang truong va phat trien ben vung. Tang cuong huy dong phai gan voi su dung co hieu qua cac nguon luc trong va ngoai nuoc. Phat trien luc luong san xuat phai dong thoi voi xay dung, hoan thien quan he san xuat, cung co va tang cuong dinh huong xa hoi chu nghia.
Ba la: Phai coi trong ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; gan phat trien kinh te voi phat trien van hoa, cung co quoc phong, an ninh, tang cuong quan he doi ngoai, thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc.
Bon la: Dac biet cham lo cung co, xay dung Dang ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc. Xay dung Dang trong sach, vung manh, co nang luc lanh dao va suc chien dau cao. Nang cao nang luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.
Nam la: Trong cong tac lanh dao, chi dao phai rat nhay ben, kien quyet, sang tao, bam sat thuc tien dat nuoc, kip thoi de ra cac giai phap phu hop voi tinh hinh moi; tang cuong cong tac tuyen truyen tao su dong thuan cao, phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri, cua toan xa hoi.
II- VE THOI KY QUA DO LEN CHU NGHIA XA HOI O NUOC TA
Thua cac dong chi,
Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi duoc Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VII cua Dang thong qua (nam 1991), co gia tri dinh huong va chi dao to lon doi voi su nghiep cach mang cua nhan dan ta trong suot hai thap ky qua. Nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su cua dat nuoc ta 20 nam qua da chung to su dung dan va y nghia quan trong cua Cuong linh nam 1991. Tuy nhien, tu khi Cuong linh nam 1991 ra doi den nay, tinh hinh the gioi va trong nuoc da co nhung bien doi to lon va sau sac. Nhieu van de moi nay sinh tung buoc duoc Dang ta nhan thuc va giai quyet co hieu qua; nhieu van de lien quan den Cuong linh da co nhan thuc moi, sau sac hon; quan niem ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta ngay cang ro hon; dong thoi cung thay ro them nhung van de moi dat ra can duoc giai dap.
Trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X ve viec "Tiep tuc nghien cuu, bo sung, phat trien Cuong linh, lam nen tang chinh tri, tu tuong cho moi hoat dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong qua trinh dua nuoc ta len chu nghia xa hoi", Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da xac dinh: v iec bo sung, phat trien Cuong linh phai duoc thuc hien tren co so ke thua nhung quan diem, tu tuong cua Cuong linh nam 1991 van con nguyen gia tri, bam sat thuc tien cua dat nuoc va thoi dai; bo sung nhung van de da duoc cac dai hoi, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri (tu khoa VII den khoa X) ket luan, nhung noi dung da ro, duoc thuc tien chung minh la dung; chi dieu chinh nhung noi dung den nay khong con phu hop.
Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) da tong ket nhung thang loi vi dai va nhung bai hoc kinh nghiem lon cua cach mang nuoc ta 80 nam qua duoi su lanh dao cua Dang, phan tich sau sac boi canh quoc te, nhung dac diem trong giai doan hien nay cua thoi dai; khang dinh cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu, phat trien va tien bo xa hoi du gap nhieu kho khan, thu thach, nhung se co buoc tien moi; theo tien hoa cua lich su, loai nguoi nhat dinh se tien toi chu nghia xa hoi. Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien) chi ro: di len chu nghia xa hoi la khat vong cua nhan dan ta, la su lua chon dung dan cua Dang Cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh, phu hop voi xu the phat trien cua lich su. Xa hoi xa hoi chu nghia ma nhan dan ta xay dung la mot xa hoi: Dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh; do nhan dan lam chu; co nen kinh te phat trien cao dua tren luc luong san xuat hien dai va che do cong huu ve cac tu lieu san xuat chu yeu; co nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; con nguoi co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co dieu kien phat trien toan dien; cac dan toc trong cong dong Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong va giup nhau cung phat trien; co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan do Dang Cong san lanh dao; co quan he huu nghi va hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi. Du thao Cuong linh da xac dinh xay dung chu nghia xa hoi la qua trinh cach mang sau sac, triet de, dau tranh phuc tap giua cai cu va cai moi nham tao ra su bien doi ve chat tren tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi, nhat thiet phai trai qua mot thoi ky qua do lau dai voi nhieu buoc phat trien, nhieu hinh thuc to chuc kinh te, xa hoi dan xen.
Muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do o nuoc ta la xay dung duoc ve co ban nen tang kinh te cua chu nghia xa hoi voi kien truc thuong tang ve chinh tri, tu tuong, van hoa phu hop, tao co so de nuoc ta tro thanh mot nuoc xa hoi chu nghia ngay cang phon vinh, hanh phuc. Tu nay den giua the ky XXI, toan Dang, toan dan ta phai ra suc phan dau xay dung nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia. De thuc hien thanh cong cac muc tieu tren, Du thao Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) chi ro: Toan Dang, toan dan ta can quan triet va thuc hien tot 8 phuong huong co ban: Mot la, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc, bao ve tai nguyen, moi truong. Hai la, phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Ba la, xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; xay dung con nguoi, nang cao doi song nhan dan, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi. Bon la, bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi. Nam la, thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, huu nghi, hop tac va phat trien; chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te. Sau la, xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc, tang cuong va mo rong mat tran dan toc thong nhat. Bay la, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan. Tam la, xay dung Dang trong sach, vung manh.
Trong qua trinh thuc hien cac phuong huong co ban do, phai dac biet chu trong nam vung va giai quyet tot cac moi quan he lon: Quan he giua doi moi, on dinh va phat trien; giua doi moi kinh te va doi moi chinh tri; giua kinh te thi truong va dinh huong xa hoi chu nghia; giua phat trien luc luong san xuat va xay dung, hoan thien tung buoc quan he san xuat xa hoi chu nghia; giua tang truong kinh te va phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; giua xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia; giua doc lap tu chu va hoi nhap quoc te; giua Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu;... Khong phien dien, cuc doan, duy y chi.
So voi Cuong linh nam 1991, Du thao Cuong linh lan nay da bo sung, phat trien nhieu noi dung quan trong ve nhung dinh huong lon phat trien kinh te, van hoa xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai, ve he thong chinh tri va vai tro lanh dao cua Dang.

III - QUAN DIEM, MUC TIEU CHIEN LUOC PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI 2011 - 2020 VA PHUONG HUONG, NHIEM VU PHAT TRIEN DAT NUOC 5 NAM 2011 - 2015

Thua cac dong chi,
Nuoc ta buoc vao thoi ky chien luoc moi trong boi canh the gioi dang thay doi rat nhanh, phuc tap, kho luong. Hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon, nhung xung dot sac toc, ton giao, chien tranh cuc bo, can thiep, lat do, khung bo van dien ra gay gat; cac yeu to de doa an ninh phi truyen thong, toi pham cong nghe cao tiep tuc gia tang. Nhung van de toan cau nhu an ninh tai chinh, an ninh nang luong, an ninh luong thuc, bien doi khi hau, thien tai, dich benh... se tiep tuc dien bien phuc tap. Toan cau hoa va cach mang khoa hoc - cong nghe phat trien manh me, thuc day qua trinh hinh thanh xa hoi thong tin va kinh te tri thuc. Kinh te the gioi mac du co dau hieu phuc hoi sau khung hoang nhung van con nhieu kho khan, bat on; qua trinh cau truc lai nen kinh te va dieu chinh cac the che tai chinh dien ra manh me o cac nuoc. Canh tranh kinh te thuong mai, gianh giat cac nguon tai nguyen, nang luong, thi truong, cong nghe, nguon von, nguon nhan luc chat luong cao... giua cac nuoc ngay cang gay gat. Cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc tren the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan sinh, dan chu va tien bo xa hoi tiep tuc phat trien. Cuoc dau tranh giai cap va dan toc van dien bien phuc tap. Khu vuc chau A - Thai Binh Duong, trong do co khu vuc Dong Nam A, la khu vuc phat trien nang dong nhung van ton tai nhieu nhan to gay mat on dinh; tranh chap lanh tho, bien dao ngay cang gay gat. ASEAN tuy con nhieu kho khan, thach thuc nhung tiep tuc giu vai tro quan trong trong khu vuc.
O trong nuoc, nhung thanh tuu, kinh nghiem cua 25 nam doi moi da tao cho dat nuoc the va luc, suc manh tong hop lon hon nhieu so voi truoc. Nhung nam toi la giai doan kinh te nuoc ta phuc hoi, lay lai da tang truong sau thoi ky suy giam, cau truc lai nen kinh te de phat trien nhanh va ben vung; khac phuc nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc kinh te - xa hoi, xay dung Dang va he thong chinh tri. Tuy nhien, nuoc ta van dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau, tac dong tong hop va dien bien phuc tap. Nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, te quan lieu, tham nhung, lang phi con nghiem trong. Nhung bieu hien xa roi muc tieu cua chu nghia xa hoi, "tu dien bien", "tu chuyen hoa" co dien bien phuc tap. Cac the luc thu dich tiep tuc thuc hien am muu "dien bien hoa binh", gay bao loan lat do, su dung cac chieu bai "dan chu", "nhan quyen" hong lam thay doi che do chinh tri o nuoc ta.
Tinh hinh va boi canh neu tren se tao ra ca nhung thoi co va thach thuc dan xen doi voi qua trinh phat trien dat nuoc.
Tren co so nhung quan diem co ban va dinh huong lon cua Cuong linh, xuat phat tu yeu cau va du bao tinh hinh thuc te cua dat nuoc trong thoi gian toi, C hien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 duoc xac dinh la Chien luoc tiep tuc day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va phat trien nhanh, ben vung; phat huy suc manh toan dan toc, xay dung nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo dinh huong xa hoi chu nghia.
De thuc hien duoc tu tuong chi dao do, Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 da de ra 5 quan diem phat trien:
(1) Phat trien nhanh gan lien voi phat trien ben vung, phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot trong Chien luoc. (2) Doi moi dong bo, phu hop ve kinh te va chinh tri vi muc tieu xay dung nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh. (3) Mo rong dan chu, phat huy toi da nhan to con nguoi, coi con nguoi la chu the, nguon luc chu yeu va la muc tieu cua su phat trien. (4) Phat trien manh me luc luong san xuat voi trinh do khoa hoc, cong nghe ngay cang cao dong thoi hoan thien quan he san xuat va the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. (5) Kien tri xay dung nen kinh te doc lap tu chu ngay cang cao trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong.
Muc tieu tong quat cua Chien luoc la: Phan dau den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; chinh tri - xa hoi on dinh, dan chu, ky cuong, dong thuan; doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc nang len ro ret; doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho duoc giu vung; vi the cua Viet Nam tren truong quoc te tiep tuc duoc nang len; tao tien de vung chac de phat trien cao hon trong giai doan sau.
Phan dau dat toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) binh quan 7 - 8%/nam. GDP nam 2020 theo gia so sanh bang khoang 2,2 lan so voi nam 2010. GDP binh quan dau nguoi theo gia thuc te dat khoang 3.000 USD. Gia tri san pham cong nghe cao va san pham ung dung cong nghe cao dat khoang 45% trong tong GDP. Gia tri san pham cong nghiep che tao chiem khoang 40% trong tong gia tri san xuat cong nghiep. Yeu to nang suat tong hop dong gop vao tang truong it nhat dat 35%; chi so phat trien con nguoi (HDI) dat nhom trung binh cao cua the gioi; tuoi tho binh quan dat 75 tuoi; lao dong qua dao tao dat tren 70%; ti le ho ngheo giam binh quan 2%/nam. Den nam 2020, co mot so linh vuc khoa hoc, cong nghe, giao duc, y te dat trinh do tien tien, hien dai; cai thien chat luong moi truong; chu dong ung pho co hieu qua voi thien tai, bien doi khi hau, dac biet la nuoc bien dang...
Chien luoc xac dinh 3 khau dot pha: (1) Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh. (2) Phat trien nhanh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao, tap trung vao viec doi moi can ban va toan dien nen giao duc quoc dan; gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe. (3) Xay dung he thong ket cau ha tang dong bo voi mot so cong trinh hien dai, tap trung vao he thong giao thong va ha tang do thi lon.
Nam nam 2011 - 2015 la buoc rat quan trong trong viec thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020. Muc tieu tong quat trong 5 nam toi la: Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; day manh toan dien cong cuoc doi moi; xay dung he thong chinh tri trong sach, vung manh; phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; phat trien kinh te nhanh, ben vung; nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; tang cuong hoat dong doi ngoai; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.
De dat duoc muc tieu tren, trong 5 nam toi, chung ta phai phan dau thuc hien duoc cac chi tieu chu yeu: Toc do tang truong kinh te binh quan 5 nam: 7 - 7,5%. Nam 2015, GDP binh quan dau nguoi khoang 2.000 USD; co cau GDP: nong nghiep 17 - 18%, cong nghiep - xay dung 41 - 42%, dich vu 41 - 42%; ti le lao dong qua dao tao dat 55%. Kim ngach xuat khau tang binh quan 12%/nam, giam nhap sieu, phan dau den nam 2020 can bang duoc xuat nhap khau; giam muc boi chi ngan sach xuong 4,5% GDP vao nam 2015. Giai quyet viec lam cho 8 trieu lao dong. Toc do tang dan so den nam 2015 khoang 1%. Tuoi tho trung binh nam 2015 dat 74 tuoi. Ti le ho ngheo theo chuan moi giam binh quan 2%/nam. Ti le che phu rung nam 2015 dat 42 - 43%...
IV- TIEP TUC HOAN THIEN THE CHE KINH TE THI TRUONG DINH HUONG XA HOI CHU NGHIA; DOI MOI MO HINH
TANG TRUONG VA CO CAU KINH TE; DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA, PHAT TRIEN NHANH, BEN VUNG NEN KINH TE
Thua cac dong chi,
Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia la tien de quan trong thuc day qua trinh co cau lai nen kinh te, doi moi mo hinh tang truong, on dinh kinh te vi mo, la mot trong ba dot pha chien luoc trong 10 nam toi. Nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta la nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan, van hanh theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc, duoi su lanh dao cua Dang Cong san; vua van dong theo nhung quy luat cua kinh te thi truong, vua duoc dan dat, chi phoi boi cac nguyen tac va ban chat cua chu nghia xa hoi; trong do, co che thi truong duoc van dung day du, linh hoat de phat huy manh me, co hieu qua moi nguon luc nham phat trien nhanh va ben vung nen kinh te; khuyen khich lam giau hop phap di doi voi xoa doi, giam ngheo, thuc hien muc tieu "dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh". Cac thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la bo phan quan trong cua nen kinh te, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh; trong do, kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao. Chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, dong thoi giu vung, tang cuong tinh doc lap, tu chu cua nen kinh te; phat trien kinh te di doi voi phat trien van hoa, xa hoi, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; thuc hien che do phan phoi chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va phan phoi theo he thong an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi. Bao dam vai tro quan ly, dieu tiet nen kinh te cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia bang phap luat, co che, chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach va cac nguon luc kinh te.
De thuc hien cac dinh huong tren, can phai: (1) Phat trien manh cac hinh thuc so huu, cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep. Hoan thien luat phap, co che, chinh sach ve so huu toan dan ma Nha nuoc la dai dien doi voi dat dai, tai nguyen, von va cac tai san cong de cac nguon luc nay duoc quan ly, su dung co hieu qua. Day manh doi moi, co phan hoa, nang cao hieu qua cua doanh nghiep nha nuoc; xay dung mot so tap doan kinh te manh, da so huu, trong do so huu nha nuoc giu vai tro chi phoi. Co cau lai nganh nghe kinh doanh cua cac tap doan kinh te va tong cong ty nha nuoc de doanh nghiep nha nuoc thuc su tro thanh nong cot cua kinh te nha nuoc. Phat trien manh kinh te tap the ma nong cot la hop tac xa. Khuyen khich phat trien manh kinh te tu nhan, loai hinh doanh nghiep so huu hon hop theo quy hoach va quy dinh cua phap luat. Thu hut dau tu nuoc ngoai co cong nghe hien dai, than thien moi truong. (2) Phat trien dong bo cac yeu to thi truong va cac loai thi truong. Phat trien da dang, dong bo, ngay cang van minh, hien dai cac thi truong hang hoa, dich vu. Phat trien vung chac thi truong tai chinh voi co cau hoan chinh, van hanh an toan, duoc quan ly, giam sat hieu qua. Phat trien va kiem soat co hieu qua thi truong chung khoan. Phat trien lanh manh thi truong bat dong san, tap trung vao doi moi, hoan thien cac the che ve quyen su dung dat. Phat trien manh thi truong khoa hoc va cong nghe gan voi viec bao ho quyen so huu tri tue; thi truong lao dong gan voi tang cuong quan ly nha nuoc... (3) Nang cao vai tro lanh dao cua Dang, hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc doi voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Tiep tuc doi moi tu duy kinh te, nang cao nang luc lanh dao kinh te cua cac to chuc dang, chat luong tham muu trong viec xay dung, lanh dao va kiem tra viec thuc hien cac chu truong, duong loi ve phat trien kinh te - xa hoi; doi moi va nang cao vai tro va hieu luc quan ly kinh te cua Nha nuoc. Hoan thien he thong phap luat bao dam canh tranh binh dang, minh bach cua doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te. Doi moi cong tac quy hoach, ke hoach, quan ly kinh te phu hop voi co che thi truong. Tiep tuc hoan thien cac chinh sach thue, co che quan ly gia, chinh sach tien luong, tien cong; chinh sach dong vien, phan phoi va su dung ngan sach nha nuoc hop ly, hieu qua.
Doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien nhanh, ben vung. Doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te tu chu yeu phat trien theo chieu rong sang phat trien hop ly giua chieu rong va chieu sau; vua mo rong quy mo, vua chu trong nang cao chat luong, hieu qua, tinh ben vung; tu tang truong chu yeu dua vao tang von dau tu, khai thac tai nguyen va su dung lao dong gia re sang tang truong chu yeu do ap dung tien bo khoa hoc, cong nghe, nguon nhan luc chat luong cao, nang cao nang suat lao dong va chat luong san pham, phat trien cong nghiep, nong nghiep, dich vu cong nghe cao, co gia tri gia tang va suc canh tranh lon gan voi phat trien kinh te tri thuc; gan ket chat che phat trien kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao ve moi truong...
Theo dinh huong do can phai: Mot la, phat trien manh cong nghiep va xay dung theo huong hien dai, tiep tuc tao nen tang cho mot nuoc cong nghiep va nang cao kha nang doc lap, tu chu cua nen kinh te. Uu tien phat trien cac san pham co loi the canh tranh thuoc cac nganh cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep co khi, che bien, cong nghiep nang luong, luyen kim, hoa chat, cong nghiep cong nghe thong tin va truyen thong. Phat trien manh cong nghiep ho tro, cong nghiep phuc vu nong nghiep, nong thon. Hai la, phat trien nong nghiep toan dien, hieu qua, ben vung theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat huy uu the cua nen nong nghiep nhiet doi gan voi giai quyet tot cac van de nong dan, nong thon. Khuyen khich tap trung ruong dat, ap dung tien bo khoa hoc, cong nghe, phat trien san xuat nong nghiep hang hoa lon, co nang suat, chat luong, hieu qua cao. Gan san xuat voi che bien va tieu thu, mo rong xuat khau. Xay dung nong thon moi theo huong van minh, giau dep, nang cao doi song vat chat va tinh than cua nong dan. Ba la, phat trien manh cac nganh dich vu, nhat la cac dich vu co gia tri gia tang cao, tiem nang lon va co suc canh tranh nhu cac dich vu tai chinh, ngan hang, thuong mai, du lich, vien thong, van tai, y te, giao duc, khoa hoc, cong nghe. Hinh thanh mot so trung tam dich vu lon o cac vung, trong do co trung tam co tam co khu vuc va quoc te. Bon la, tap trung xay dung, tao buoc dot pha ve ket cau ha tang. Hoan thien quy hoach he thong ket cau ha tang ca nuoc. Tap trung cac nguon luc xay dung, hoan thien he thong giao thong thiet yeu. Hien dai hoa mot so san bay, cang bien quan trong. Phat trien dong bo, tung buoc hien dai he thong thuy loi; xay dung, cung co he thong de bien, cac cong trinh ngan, xa lu, he thong cung cap nuoc sach, cac cong trinh xu ly nuoc thai, bao ve moi truong. Nam la, phat trien hai hoa giua cac vung do thi va nong thon. Day manh phat trien cac vung kinh te trong diem tao dong luc cho nen kinh te, dong thoi ho tro phat trien cac vung con nhieu kho khan. Hinh thanh he thong do thi phan bo hop ly o cac vung; phat trien hai hoa giua thanh thi va nong thon.
V- PHAT TRIEN VAN HOA, GIAO DUC VA DAO TAO, KHOA HOC VA CONG NGHE; BAO VE MOI TRUONG; THUC HIEN TIEN BO, CONG BANG XA HOI TRONG TUNG BUOC VA TUNG CHINH SACH PHAT TRIEN

Thua cac dong chi,
Phat trien van hoa, xa hoi hai hoa voi phat trien kinh te, bao dam tien bo va cong bang xa hoi trong tung buoc va tung chinh sach phat trien la the hien ro nhat tinh uu viet cua che do ta. Tang dau tu cua Nha nuoc, dong thoi tang cuong huy dong cac nguon luc xa hoi cho phat trien van hoa, xay dung nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, vua ke thua, phat huy nhung truyen thong van hoa tot dep cua cong dong cac dan toc Viet Nam, vua tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai de van hoa thuc su la nen tang tinh than cua xa hoi. Xay dung con nguoi Viet Nam giau long yeu nuoc, co y thuc lam chu, trach nhiem cong dan, co tri thuc, suc khoe, lao dong gioi, song co van hoa, nghia tinh, co tinh than quoc te chan chinh; xay dung gia dinh am no, tien bo, hanh phuc; thuc hien binh dang gioi, cham soc va bao ve tre em. Tiep tuc cung co va xay dung moi truong van hoa lanh manh, dua phong trao "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa" di vao chieu sau, thiet thuc, hieu qua. Phat trien manh su nghiep van hoc, nghe thuat, he thong thong tin dai chung; bao ton va phat huy gia tri cac di san van hoa truyen thong, cach mang; mo rong va nang cao hieu qua hop tac quoc te ve van hoa.
Phat trien, nang cao chat luong nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao la mot trong nhung yeu to quyet dinh su phat trien nhanh, ben vung dat nuoc. Doi moi can ban, toan dien nen giao duc theo huong chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa; doi moi chuong trinh, noi dung, phuong phap day va hoc; doi moi co che quan ly giao duc, phat trien doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc, dao tao. Tap trung nang cao chat luong giao duc, dao tao, coi trong giao duc dao duc, loi song, nang luc sang tao, ky nang thuc hanh. Day manh dao tao nghe dap ung nhu cau phat trien cua dat nuoc. Xay dung moi truong giao duc lanh manh, ket hop chat che giua nha truong voi gia dinh va xa hoi; xay dung xa hoi hoc tap, tao co hoi va dieu kien cho moi cong dan duoc hoc tap suot doi.
Phat trien manh khoa hoc va cong nghe lam dong luc nang cao nang suat, chat luong, hieu qua, phat trien nhanh, ben vung nen kinh te. Doi moi manh me, dong bo to chuc, co che quan ly, chinh sach phat trien khoa hoc va cong nghe; gan cac muc tieu, nhiem vu khoa hoc, cong nghe voi muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi. Huong hoat dong khoa hoc va cong nghe vao phuc vu doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien kinh te tri thuc. Phat trien, nang cao nang luc khoa hoc, cong nghe co trong tam, trong diem, dong bo ve co so vat chat va nguon nhan luc. Tang dau tu nha nuoc cho cac trong diem quoc gia, dong thoi day manh xa hoi hoa, huy dong cac nguon luc xa hoi cho phat trien khoa hoc, cong nghe. Day manh nghien cuu, ung dung tien bo khoa hoc, cong nghe trong nuoc va tiep thu, su dung co hieu qua cac thanh tuu khoa hoc va cong nghe hien dai tren the gioi.
Bao ve moi truong la trach nhiem cua ca he thong chinh tri, toan xa hoi va cua moi cong dan. Ket hop chat che giua kiem soat, ngan ngua, khac phuc o nhiem voi khoi phuc va bao ve moi truong sinh thai. Phat trien "nang luong sach", "san xuat sach", "tieu dung sach". Day manh cong tac nghien cuu, du bao va ung pho voi su bien doi khi hau, cac tham hoa thien nhien. Tang cuong quan ly, bao ve va su dung hop ly, co hieu qua tai nguyen quoc gia.
Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung buoc va tung chinh sach phat trien la mot chu truong lon, nhat quan cua Dang va Nha nuoc ta, the hien ban chat tot dep cua che do xa hoi chu nghia. Tap trung giai quyet tot chinh sach lao dong, viec lam va thu nhap ; khac phuc nhung bat hop ly ve tien luong, tien cong, tro cap xa hoi phu hop voi tinh hinh kinh te - xa hoi cua dat nuoc. Bao dam an sinh xa hoi ; tiep tuc sua doi, hoan thien he thong bao hiem xa hoi, bao hiem y te, bao hiem that nghiep, tro giup va cuu tro xa hoi da dang, linh hoat, co kha nang bao ve, giup do moi thanh vien trong xa hoi, nhat la nhung doi tuong yeu the, de bi ton thuong. Tap trung trien khai co hieu qua chuong trinh xoa doi, giam ngheo, nhat la o vung sau, vung xa, vung dac biet kho khan; huy dong moi nguon luc xa hoi cung Nha nuoc cham lo tot hon doi song vat chat va tinh than cho nhung nguoi va gia dinh co cong voi cach mang. Nang cao chat luong cham soc suc khoe nhan dan va cong tac dan so, ke hoach hoa gia dinh, bao ve va cham soc suc khoe ba me, tre em ; quan tam phat trien y te du phong, cung co mang luoi y te co so, nang cao nang luc cua benh vien tuyen huyen va tuyen tinh, hien dai hoa mot so benh vien dau nganh; thuc hien nghiem chinh sach va phap luat ve dan so, duy tri muc sinh hop ly, gia dinh it con va can bang gioi tinh; bao dam quyen co ban cua tre em, tao moi truong lanh manh de tre em duoc phat trien toan dien ve the chat, tri tue. Phat trien manh phong trao the duc, the thao dai chung, tap trung hon cho phat trien the thao thanh tich cao. Dau tranh phong, chong co hieu qua cac te nan xa hoi va tai nan giao thong.

VI- TANG CUONG QUOC PHONG - AN NINH; MO RONG HOAT DONG DOI NGOAI; CHU DONG VA TICH CUC HOI NHAP QUOC TE

Thua cac dong chi,
Thuc hien tot muc tieu, nhiem vu quoc phong - an ninh la bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua To quoc, bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia, giu vung hoa binh, on dinh chinh tri va an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi; chu dong dau tranh, lam that bai moi am muu va hanh dong chong pha cua cac the luc thu dich doi voi su nghiep cach mang cua nhan dan ta.
Tang cuong quoc phong, an ninh la nhiem vu trong yeu, thuong xuyen cua Dang, Nha nuoc va cua toan dan, trong do Quan doi nhan dan, Cong an nhan dan la luc luong nong cot. Xay dung the tran quoc phong toan dan, the tran an ninh nhan dan vung chac. Phat trien duong loi, nghe thuat quan su chien tranh nhan dan va ly luan khoa hoc an ninh nhan dan; ket hop chat che kinh te voi quoc phong - an ninh, quoc phong - an ninh voi kinh te. Xay dung Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang, Nha nuoc va nhan dan, co so luong hop ly, co suc chien dau cao, luc luong du bi dong vien hung hau, dan quan tu ve rong khap. Xay dung nen cong nghiep quoc phong, an ninh, bao dam cho cac luc luong vu trang duoc trang bi co so vat chat ky thuat tung buoc hien dai.
Tang cuong su lanh dao tuyet doi, truc tiep ve moi mat cua Dang, su quan ly cua Nha nuoc doi voi Quan doi nhan dan, Cong an nhan dan va su nghiep quoc phong, an ninh. Tiep tuc hoan thien cac chien luoc quoc phong, an ninh va he thong co che, chinh sach ve quoc phong, an ninh trong dieu kien moi. Chu dong, tang cuong hop tac quoc te ve quoc phong, an ninh.
Tiep tuc thuc hien tot chu truong: Mo rong hoat dong doi ngoai, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te. Thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, da phuong hoa, da dang hoa quan he, giu vung moi truong hoa binh, on dinh cho su phat trien, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho, nang cao vi the dat nuoc; gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi. Tiep tuc dua cac quan he quoc te cua dat nuoc di vao chieu sau tren co so giu vung doc lap, tu chu, phat huy toi da noi luc va ban sac dan toc; chu dong ngan ngua va giam thieu tac dong tieu cuc cua qua trinh hoi nhap quoc te. Tham gia cac co che hop tac chinh tri, an ninh, kinh te song phuong va da phuong vi loi ich quoc gia tren co so ton trong cac nguyen tac co ban cua luat phap quoc te, Hien chuong Lien hop quoc. Cung co, phat trien quan he hop tac, huu nghi truyen thong voi cac nuoc lang gieng. Chu dong, tich cuc va co trach nhiem cung cac nuoc xay dung cong dong ASEAN vung manh; tang cuong quan he voi cac doi tac trong khuon kho hop tac o khu vuc chau A - Thai Binh Duong. Phat trien quan he voi cac dang cong san, cong nhan, dang canh ta, dang cam quyen va cac chinh dang khac tren co so bao dam loi ich, doc lap, tu chu cua dat nuoc. Phoi hop chat che hoat dong doi ngoai cua Dang, ngoai giao cua Nha nuoc, doi ngoai nhan dan; doi ngoai, quoc phong va an ninh; chinh tri doi ngoai, kinh te va van hoa doi ngoai.
VII- PHAT HUY DAN CHU XA HOI CHU NGHIA VA SUC MANH DAI DOAN KET TOAN DAN TOC

Thua cac dong chi,
Dan chu xa hoi chu nghia la ban chat cua che do ta, vua la muc tieu, vua la dong luc cua su phat trien dat nuoc. Tiep tuc xay dung va hoan thien nen dan chu xa hoi chu nghia, bao dam tat ca quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan; moi duong loi, chu truong cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc deu vi loi ich cua nhan dan; can bo, cong chuc phai hoan thanh tot chuc trach, nhiem vu duoc giao, ton trong nhan dan, tan tuy phuc vu nhan dan. Co co che cu the de nhan dan thuc hien tren thuc te quyen lam chu truc tiep va quyen lam chu thong qua cac co quan dai dien cua minh. Phat huy dan chu phai di lien voi tang cuong phap che, de cao trach nhiem cong dan, giu vung ky luat, ky cuong xa hoi; phe phan va nghiem tri nhung hanh vi vi pham quyen lam chu cua nhan dan, nhung hanh vi loi dung dan chu lam ton hai den loi ich quoc gia, dan toc, gay mat an ninh, trat tu an toan xa hoi.
Dai doan ket toan dan toc la duong loi chien luoc cua cach mang Viet Nam; la nguon suc manh, dong luc chu yeu va la nhan to co y nghia quyet dinh bao dam thang loi cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Lay muc tieu xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, doc lap, thong nhat, toan ven lanh tho, dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh lam diem tuong dong; xoa bo mac cam, dinh kien ve qua khu, thanh phan giai cap, chap nhan nhung diem khac nhau khong trai voi loi ich chung cua dan toc; de cao tinh than dan toc, truyen thong nhan nghia, khoan dung... de tap hop, doan ket moi nguoi vao mat tran chung, tang cuong dong thuan xa hoi.
Quan tam giao duc, dao tao, boi duong, phat trien giai cap cong nhan ca ve so luong va chat luong; nang cao ban linh chinh tri, trinh do hoc van, chuyen mon, ky nang nghe nghiep, tac phong cong nghiep, ky luat lao dong; dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te; bao ve quyen loi, nang cao doi song vat chat, tinh than cua cong nhan. Xay dung, phat huy vai tro cua giai cap nong dan ; nang cao trinh do giac ngo giai cap, tao dieu kien ho tro, khuyen khich nong dan hoc nghe, chuyen dich co cau lao dong, tiep nhan va ap dung tien bo khoa hoc, cong nghe; nang cao chat luong cuoc song de giai cap nong dan thuc su la chu the cua qua trinh phat trien nong nghiep, nong thon va xay dung nong thon moi. Xay dung doi ngu tri thuc lon manh, co chat luong cao; ton trong, phat huy tu do tu tuong trong hoat dong nghien cuu, sang tao; coi trong vai tro tu van, phan bien cua cac co quan khoa hoc trong viec hoach dinh duong loi, chinh sach cua Dang, Nha nuoc; gan bo mat thiet giua Dang, Nha nuoc voi tri thuc, giua tri thuc voi Dang, Nha nuoc. Co chinh sach trong dung tri thuc, dac biet doi voi nhan tai cua dat nuoc. Tao dieu kien xay dung, phat trien doi ngu doanh nhan lon manh, co dao duc va trach nhiem xa hoi cao; phat huy tiem nang va vai tro tich cuc cua doi ngu doanh nhan trong phat trien san xuat kinh doanh, tao viec lam, thu nhap cho nguoi lao dong, nang cao chat luong san pham, tao dung va giu gin thuong hieu hang hoa Viet Nam. Lam tot cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, truyen thong, ly tuong, dao duc va loi song, tao dieu kien hoc tap, lao dong, giai tri, phat trien the luc, tri tue cho the he tre ; khuyen khich, co vu thanh nien nuoi duong uoc mo, hoai bao lon, xung kich, sang tao, lam chu khoa hoc, cong nghe hien dai; hinh thanh mot lop thanh nien uu tu tren moi linh vuc, ke tuc trung thanh va xuat sac su nghiep cach mang cua Dang, cua dan toc. Nang cao trinh do moi mat va doi song vat chat, tinh than cua phu nu, tao dieu kien de phu nu thuc hien tot vai tro cua minh trong gia dinh va xa hoi; kien quyet dau tranh chong cac te nan xa hoi va cac hanh vi bao luc, xam hai va xuc pham nhan pham phu nu. Phat huy truyen thong Bo doi Cu Ho, tich cuc tham gia xay dung va bao ve Dang, Nha nuoc, bao ve nhan dan, giao duc long yeu nuoc, yeu chu nghia xa hoi va chu nghia anh hung cach mang cho the he tre cua cuu chien binh . Quan tam cham soc suc khoe, tao dieu kien de nguoi cao tuoi song vui, song khoe, song hanh phuc; phat huy tri tue, kinh nghiem song trong xa hoi va gia dinh.
Cac dan toc trong dai gia dinh Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong, giup do nhau cung tien bo, thuc hien thang loi su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Tiep tuc hoan thien chinh sach, phap luat ve tin nguong, ton giao phu hop voi quan diem cua Dang trong giai doan moi cua dat nuoc; ton trong nhung gia tri dao duc, van hoa tot dep cua cac ton giao; dong vien chuc sac, tin do, cac to chuc ton giao song tot doi, dep dao, tham gia dong gop tich cuc cho cong cuoc xay dung va bao ve To quoc. Dong bao dinh cu o nuoc ngoai la mot bo phan khong the tach roi cua cong dong dan toc Viet Nam; Nha nuoc ban hanh cac co che, chinh sach de ho tro, giup do dong bao on dinh cuoc song, phat trien kinh te, giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc, huong ve To quoc. Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan tiep tuc tang cuong to chuc, doi moi noi dung, phuong thuc hoat dong, tap hop, doan ket nhan dan, thuc hien dan chu, to chuc cac phong trao thi dua yeu nuoc, phat trien kinh te, van hoa, xa hoi, tang cuong quoc phong, an ninh, giam sat va phan bien xa hoi, tham gia xay dung Dang, xay dung Nha nuoc.
VIII- DAY MANH XAY DUNG NHA NUOC PHAP QUYEN XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Thua cac dong chi,
Nha nuoc ta la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, do Dang lanh dao. Nha nuoc cham lo, phuc vu nhan dan, bao ve cac quyen va loi ich chinh dang cua nhan dan. To chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc theo nguyen tac tap trung dan chu. Quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong phoi hop va kiem soat giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap va tu phap. Day manh xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, tap trung vao ba noi dung lon:
(1) Tiep tuc doi moi to chuc, hoat dong cua bo may nha nuoc. Doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, bao dam cho Quoc hoi thuc su la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, co quan quyen luc nha nuoc cao nhat. Nang cao chat luong dai bieu Quoc hoi, tang hop ly so luong dai bieu Quoc hoi chuyen trach; co co che de dai bieu Quoc hoi gan bo chat che va co trach nhiem voi cu tri. Cai tien, nang cao hoat dong cua Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Doi moi, nang cao chat luong cac ky hop cua Quoc hoi, chat luong cong tac xay dung phap luat; thuc hien tot hon nhiem vu quyet dinh va giam sat cac van de quan trong cua dat nuoc.
Tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua Chinh phu theo huong xay dung nen hanh chinh thong nhat, thong suot, trong sach, vung manh, to chuc tinh gon, hop ly; xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, quyen han, trach nhiem, to chuc cua cac bo, co quan ngang bo. Thuc hien phan cap hop ly cho chinh quyen dia phuong di doi voi tang cuong thanh tra, kiem tra, giam sat cua Trung uong. Nang cao nang luc du bao, chat luong xay dung va to chuc thuc hien the che, cac chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, quan ly va su dung co hieu qua tai san quoc gia, he thong ket cau ha tang, bao dam quoc phong, an ninh, trat tu an toan xa hoi cua chinh quyen cac cap. Tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, bai bo cac thu tuc hanh chinh gay phien ha cho to chuc va cong dan...
Day manh viec thuc hien Chien luoc cai cach tu phap den nam 2020, xay dung he thong tu phap trong sach, vung manh, bao ve cong ly, ton trong va bao ve quyen con nguoi. Hoan thien chinh sach, phap luat ve hinh su, dan su, thu tuc to tung tu phap. Doi moi he thong to chuc toa an theo tham quyen xet xu, mo rong tham quyen xet xu doi voi cac khieu kien hanh chinh; vien kiem sat duoc to chuc phu hop voi he thong to chuc toa an, bao dam cac dieu kien de thuc hien co hieu qua chuc nang thuc hanh quyen cong to va kiem sat cac hoat dong tu phap. Kien toan to chuc va nang cao chat luong hoat dong cua co quan dieu tra, cac to chuc bo tro tu phap. Tang cuong co che giam sat, bao dam su tham gia giam sat cua nhan dan doi voi hoat dong tu phap.
Tiep tuc doi moi to chuc, hoat dong cua chinh quyen dia phuong, nang cao chat luong hoat dong cua hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan cac cap; tiep tuc thuc hien thi diem chu truong khong to chuc hoi dong nhan dan huyen, quan, phuong; nghien cuu ve to chuc chinh quyen do thi, hai dao.
(2) Xay dung doi ngu can bo, cong chuc trong sach, co nang luc dap ung yeu cau cua tinh hinh moi. Phan dinh ro chuc nang, nhiem vu, trach nhiem va quyen han cua moi can bo, cong chuc; tang cuong tinh cong khai, minh bach, trach nhiem cua hoat dong cong vu. Nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc ca ve ban linh chinh tri, pham chat dao duc, nang luc cong tac; co chinh sach dai ngo, dong vien, khuyen khich can bo, cong chuc hoan thanh nhiem vu va co co che loai bo, bai mien nhung nguoi khong hoan thanh nhiem vu, vi pham ky luat, mat uy tin voi nhan dan.
(3) Tich cuc phong ngua va kien quyet dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, thuc hanh tiet kiem. Tiep tuc hoan thien the che va day manh cai cach hanh chinh phuc vu phong, chong tham nhung, lang phi, tap trung vao cac linh vuc de xay ra tham nhung, lang phi; thuc hien che do cong khai, minh bach ve kinh te, tai chinh trong cac co quan hanh chinh, don vi cung ung dich vu cong, doanh nghiep nha nuoc, cac du an dau tu, xay dung co ban, mua sam tu ngan sach nha nuoc, quan ly, su dung dat dai, tai san cong; thuc hien co hieu qua viec ke khai va cong khai tai san, thu nhap cua can bo, cong chuc theo quy dinh; xac dinh ro trach nhiem nguoi dung dau khi de co quan, don vi xay ra tham nhung, lang phi; xu ly dung phap luat, kip thoi, cong khai can bo tham nhung, tich thu sung cong tai san tham nhung va co nguon goc tu tham nhung; co co che khuyen khich va bao ve nguoi dau tranh chong tham nhung, lang phi, tieu cuc; tong ket, danh gia co che, mo hinh to chuc co quan phong, chong tham nhung de co chu truong, giai phap phu hop.
IX- XAY DUNG DANG TRONG SACH, VUNG MANH, NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG; BO SUNG, SUA DOI DIEU LE DANG

Thua cac dong chi,
Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc. Dang lay chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong, lay tap trung dan chu lam nguyen tac to chuc co ban. Dang Cong san Viet Nam la dang cam quyen, lanh dao Nha nuoc va xa hoi; Dang lanh dao he thong chinh tri, dong thoi la bo phan cua he thong ay; Dang gan bo mat thiet voi nhan dan, chiu su giam sat cua nhan dan, hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat. Giu vung ban chat va tang cuong vai tro lanh dao cua Dang, xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang la nhiem vu then chot, co y nghia song con doi voi Dang va su nghiep cach mang cua nhan dan ta hien nay.
Truoc het, phai tang cuong xay dung Dang ve chinh tri, tu tuong; nang cao ban linh chinh tri va trinh do tri tue cua Dang. Dang phai kien dinh chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Nang cao chat luong, hieu qua cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien, lam sang to mot so van de ve dang cam quyen, ve chu nghia xa hoi, con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta; nang cao tinh chien dau, tinh thuyet phuc, hieu qua cong tac tu tuong, doi moi cong tac giao duc ly luan chinh tri trong Dang, nhat la cho doi ngu can bo lanh dao chu chot cac cap. Dua viec "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" tro thanh nhiem vu thuong xuyen cua can bo, dang vien, to chuc dang. Moi can bo, dang vien phai khong ngung tu duong, ren luyen ve ban linh chinh tri, pham chat dao duc, loi song; kien quyet dau tranh lam that bai am muu, hoat dong "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich; phe phan, day lui nhung bieu hien "tu dien bien". Giu gin su doan ket, thong nhat trong Dang.
Hai la, tiep tuc doi moi, kien toan to chuc, bo may cua Dang va he thong chinh tri; nang cao chat luong dang vien. Xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may cua Dang va he thong chinh tri; tong ket viec sap nhap mot so ban, bo, nganh de co chu truong phu hop. Kien toan, nang cao chat luong cac co quan tham muu cua Dang, nhat la o cap chien luoc; doi moi mo hinh to chuc va phuong thuc hoat dong cua cac dang doan, ban can su dang; tap trung cung co, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua cac to chuc co so dang, truoc het o cac to chuc co so dang con yeu kem. Phat huy dan chu, nang cao chat luong tu phe binh va phe binh trong sinh hoat cua cac cap uy, to chuc dang. Doi moi, tang cuong cong tac quan ly, phat trien dang vien, bao dam chat luong dang vien theo yeu cau cua Dieu le Dang; phat huy tinh tien phong, guong mau, chu dong, sang tao cua doi ngu dang vien trong thuc hien nhiem vu duoc giao. Tiep tuc thuc hien chu truong dang vien lam kinh te tu nhan; thuc hien thi diem viec ket nap nhung nguoi la chu doanh nghiep tu nhan du tieu chuan vao Dang.
Ba la, tiep tuc doi moi manh me, dong bo cong tac can bo; thuc hien tot Chien luoc can bo thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; coi trong cong tac bao ve chinh tri noi bo. Tap trung vao doi moi tu duy, cach lam, khac phuc nhung yeu kem trong tung khau cua cong tac can bo. Lam tot cong tac quy hoach va tao nguon can bo, chu y can bo tre, nu, dan toc thieu so, chuyen gia tren cac linh vuc; xay dung quy hoach can bo cap chien luoc. Trong dung nguoi co duc, co tai. Nang cao chat luong cong tac dao tao, boi duong can bo. Danh gia va su dung dung can bo tren co so nhung tieu chuan, quy trinh da duoc quy dinh, lay hieu qua cong tac va su tin nhiem cua nhan dan lam thuoc do chu yeu. Co che tai xu ly nghiem nhung truong hop chay chuc, chay quyen, chay cho, chay tuoi, chay bang cap, chay huan chuong. Kip thoi thay the can bo yeu kem ve pham chat, nang luc, khong hoan thanh nhiem vu, giam sut uy tin, vi pham phap luat, chinh sach cua Nha nuoc, ky luat cua Dang. Thuc hien tot chinh sach doi voi can bo. Coi trong cong tac bao ve chinh tri noi bo, chu trong nhung van de chinh tri hien nay.
Bon la, doi moi, nang cao hieu qua cong tac kiem tra, giam sat, cong tac dan van cua Dang. Nang cao trach nhiem cua cac cap uy, to chuc dang trong viec thuc hien nhiem vu kiem tra, giam sat theo Dieu le Dang. Tap trung kiem tra, giam sat viec chap hanh chu truong, duong loi, nghi quyet, chi thi, quy dinh cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc, viec chap hanh nguyen tac tap trung dan chu, quy che lam viec, che do cong tac, thuc hien dan chu trong Dang, giu gin doan ket noi bo; thuc hanh tiet kiem, phong, chong tham nhung, lang phi, ren luyen pham chat, dao duc, loi song cua can bo, dang vien; viec dieu tra, truy to, xet xu, thi hanh an; viec quy hoach, luan chuyen, de bat, su dung can bo va thuc hien chinh sach can bo. Chu trong kiem tra, giam sat nguoi dung dau to chuc dang, nha nuoc, mat tran va cac doan the trong thuc hien chuc trach, nhiem vu duoc giao; phat hien, xu ly kip thoi, nghiem minh cac sai pham; tang cuong ky luat, ky cuong trong Dang.
Doi moi, nang cao chat luong cong tac dan van cua Dang, tang cuong cong tac tuyen truyen, van dong, phat huy quyen lam chu cua nhan dan, gan bo chat che voi nhan dan, giai quyet kip thoi nhung vuong mac, bao ve quyen, loi ich cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang.
Nam la, tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang. Tap trung ra soat, bo sung, dieu chinh, ban hanh moi, dong bo cac quy che, quy dinh, quy trinh cong tac cua cac cap uy, to chuc dang; quy che ve quan he lanh dao cua cap uy, to chuc dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri. Khac phuc tinh trang bao bien, lam thay hoac buong long lanh dao cua Dang voi cac co quan nha nuoc. Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi. Doi moi cach ra nghi quyet, tap trung vao lanh dao, chi dao to chuc thuc hien, kiem tra, so ket, tong ket viec thuc hien nghi quyet cua Dang; day manh cai cach thu tuc hanh chinh trong Dang.
Ve bo sung, sua doi Dieu le Dang, Ban Chap hanh Trung uong de nghi kien dinh cac nguyen tac co ban ve Dang, xay dung Dang tren co so chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh; dong thoi xem xet nhung van de da chin muoi, da ro, can cu ket qua tong ket 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, mot so nghi quyet Trung uong ve xay dung Dang, quy dinh ve thi hanh Dieu le Dang de bo sung, sua doi Dieu le Dang.
Nhung diem chu yeu de nghi bo sung, sua doi trong Dieu le Dang lan nay la: Mot so van de ve tieu chuan dang vien; gioi thieu nguoi vao Dang; quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam va quy dinh viec thi diem mot so chu truong moi ghi trong Dieu le; ve tinh tuoi dang; ve thanh lap to chuc co so dang; ve chuc nang, nhiem vu cua dang doan, ban can su dang; ve nhiem ky cua dai hoi dang o nhung noi thanh lap moi, chia tach, hop nhat; ve tham quyen ky luat dang vien va cac hinh thuc ky luat trong Dang; ve giai quyet khieu nai ky luat doi voi dang vien, to chuc dang va mot so van de lien quan den to chuc dang, cong tac dang trong Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan.

Thua cac vi khach quy, thua cac dong chi dai bieu Dai hoi,
Dat nuoc ta da vuot qua nhung kho khan, thu thach to lon, ngay cang lon manh va dang vung buoc di len. Tinh hinh the gioi thay doi nhanh chong, tao cho nuoc ta nhieu thoi co nhung cung dat ra nhieu thach thuc moi. Dai hoi XI cua Dang khang dinh y chi cua toan Dang, toan dan, toan quan ta, trieu nguoi nhu mot, nang dong, sang tao, tan dung thoi co, vuot qua thach thuc, tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, phat trien dat nuoc nhanh, ben vung, quyet tam thuc hien thang loi muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh, vung buoc di len chu nghia xa hoi.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.