Vu bi thu xe het phieu bau Bo Tu phap chi dao lam ro

Thứ ba, 24 Tháng bảy 2012, 06:00 GMT+7

Sau khi TS dang tai bai viet "Bi thu xe het phieu bau van duoc bo nhiem chuc vu moi", Tong Cuc Thi hanh an dan su (Bo Tu phap) da co cong van tra loi ve su viec nay.

» Bi thu xe het phieu bau van duoc bo nhiem chuc vu moi
» Ket qua thap hon nguoi khac, bi thu xe het phieu bau


Ngay 4/7/2012, Quyen Tong cuc truong Tong Cuc Thi hanh an dan su Hoang Sy Thanh da ky cong van so 1244/TCTHA-TCCB gui TS de tra loi ve cong tac to chuc can bo cua Cuc Thi hanh an dan su tinh Gia Lai.

Trong cong van neu ro, sau khi nhan duoc bao cao, Tong Cuc da vao lam viec voi dai dien Thuong vu Tinh uy Gia Lai va cac co quan co lien quan de trao doi va thong nhat huong xu ly. Qua xac minh, co hai luong y kien khac nhau.

Y kien thu nhat cho rang, Chi uy da tien hanh bo phieu quy hoach chuc danh cuc truong, pho cuc truong.

Y kien thu hai cho rang chi uy chua bo phieu va dua ra nhung co so de chung minh. Hien Tong cuc dang phoi hop voi cac co quan chuc nang de xem xet, som ket luan dut diem vu viec.


Vu bi thu xe het phieu bau: Bo Tu phap chi dao lam ro
Cong van cua Tong Cuc Thi hanh an dan su tra loi Bao dien tu TS.


Cong van cung neu ro, sau khi trao doi thong nhat voi thuong truc tinh Gia Lai, Bo Tu phap da chi dao Tong cuc phoi hop chat che voi cac co quan co lien quan o dia phuong som ket luan, xu ly dut diem nhung ton tai tai don vi nay, sau do moi thuc hien cac quy trinh lua chon nhan su bo nhiem Cuc truong moi.

Trong khi cho thuc hien quy trinh, lua chon nhan su Cuc truong moi, de dam bao hoat dong binh thuong cua don vi, sau khi can nhac, Bo Tu phap tam thoi giao ong Cao Minh Hoang Tung phu trach don vi.

Trong khi do, trao doi voi chung toi Chanh Van phong Ban to chuc Tinh Uy Gia Lai cho biet: Ngoai viec nguoi cua Bo Tu phap va Tong cuc Thi hanh an dan su thong bao quyet dinh bo nhiem ong Cao Minh Hoang Tung phu trach co quan tu ngay 1/6/2012, Ban van chua nhan duoc bat cu thong bao nao khac. Ban van dang cho thong bao tu Tong Cuc THADS ve huong xu ly vu viec nen chua the phat ngon gi them.

Chung quan diem, ba Nguyen Thi Thanh Thuy- Pho Chu nhiem Uy ban kiem tra tinh uy Gia Lai cho rang: Tu luc su viec xay ra den nay, Uy ban kiem tra chi duoc thong bao rang ong Cao Minh Hoang Tung duoc giao phu trach Cuc, ngoai ra khong co phoi hop giai quyet hay bat cu dong thai nao khac.

Ba Thuy cung cho biet, thong thuong, nhung sai pham co lien quan den dang vien, to chuc Dang truc thuoc Dang bo cac co quan Dang va tinh uy Gia Lai se do nha chuc trach dia phuong chu dong giai quyet.

Theo quan diem cua ba Thuy, su viec xay ra o Cuc THADS Gia Lai da vi pham tap trung dan chu, doc doan, dong co chinh tri ca nhan... gay mat doan ket noi bo.

"De xay ra vu viec lum xum tren, trach nhiem truoc tien la cua tap the Chi uy Cuc THADS Gia Lai va ca nguoi dung dau Chi uy. Can phai ky luat ca tap the va nguoi dung dau Chi uy nay. Tham quyen xu ly la do co quan Dang uy cac co quan dang da chuan y, cong nhan va quyet dinh thanh lap chi bo nay" - Ba Thuy noi.

Anh Ngan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.