Vo chong co quyen co tai san rieng

Thứ năm, 20 Tháng năm 2010, 09:43 GMT+7

"Tai san rieng cua vo, chong gom tai san ma moi nguoi co truoc khi ket hon; duoc thua ke rieng, duoc tang cho rieng trong thoi ky hon nhan... Vo, chong co quyen nhap hoac khong nhap tai san rieng vao khoi tai san chung", luat su Nguyen The Khanh tu van.
> Tai san duoc tang khi ly than co phai chia cho chong? (Lam Tuyet)

Ve cau hoi cua Lam Tuyet, toi tra loi nhu sau:

Tai Dieu 32 Luat Hon nhan Gia dinh nam 2000 quy dinh:

“1. Vo, chong co quyen co tai san rieng.

Tai san rieng cua vo, chong gom tai san ma moi nguoi co truoc khi ket hon; tai san duoc thua ke rieng, duoc tang cho rieng trong thoi ky hon nhan; tai san duoc chia rieng cho vo, chong theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 29 va Dieu 30 cua Luat nay; do dung, tu trang ca nhan.

2. Vo, chong co quyen nhap hoac khong nhap tai san rieng vao khoi tai san chung”.

Nhu vay neu dat dai ma chi cho rieng em gai chi se duoc coi la tai san rieng. Tuy nhien de viec tang cho co can cu va hop phap chi phai lam thu tuc tang cho theo dung quy dinh cua phap luat, hop dong tang cho phai lap thanh van ban va co cong chung chung thuc. Chi co the den mot van phong cong chung de lam hop dong tang cho nay.

* Ve viec yeu cau chia tai san: Tai san chung vo chong co the duoc chia ngay trong thoi ky hon nhan, khi ly hon hoac sau khi ly hon ma khi giai quyet ly hon ma cac ben chua phan chia ve tai san.

Theo quy dinh tai dieu 95 Luat hon nhan Gia dinh ve phan chia tai san khi ly hon thi “Viec chia tai san khi ly hon do cac ben thoa thuan; neu khong thoa thuan duoc thi yeu cau toa an giai quyet. Tai san rieng cua ben nao thi thuoc quyen so huu cua ben do”.

Vi vay tai san ma chi tang cho rieng em gai chi thuoc so huu rieng cua em gai chi va khong bi phan chia (neu chua nhap vao khoi tai san chung) .

* Ve cac tai san khac: Theo quy dinh tai khoan 1 dieu 27 thi “Tai san chung cua vo chong gom tai san do vo, chong tao ra, thu nhap do lao dong, hoat dong san xuat, kinh doanh va nhung thu nhap hop phap khac cua vo chong trong thoi ky hon nhan; tai san ma vo chong duoc thua ke chung hoac duoc tang cho chung va nhung tai san khac ma vo chong thoa thuan la tai san chung”.

Nhu vay tru nhung tai san hinh thanh truoc thoi ky hon nhan, tai san duoc tang cho, thua ke rieng thi moi tai san khac hinh thanh trong thoi ky hon nhan deu duoc coi la tai san chung vo chong. Vi vay, du vo chong em gai chi da ly than nhung khong ly hon thi tai san cua ca hai nguoi lam ra trong thoi ky nay van duoc coi la tai san chung vo chong.

Ve nguyen tac chung chia tai san khi ly hon thi tai san chung se duoc chia doi nhung khi giai quyet trong nhung truong hop cu the toa se xem xet hoan canh cua moi ben, tinh trang tai san, cong suc dong gop cua moi ben vao viec tao lap, duy tri, phat trien tai san nay...

Luat su Nguyen The Khanh
Cong ty Luat TNHH Dai Viet
So 335 Kim Ma, quan Ba Dinh, Ha NoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.