Toan canh vu Duong Chi Dung va nhung dau hoi

Thứ ba, 22 Tháng mười 2013, 08:35 GMT+7

Toan canh vu viec tham nhung cua Duong Chi Dung tai Tong cong ty Vinalines lo ro nhieu nghi van nhu: viec truoc khi co quan dieu tra vao cuoc bao chi da co nhieu bai phan anh nhung lai bi go xuong, Duong Chi Dung duoc bo nhiem chuc vu moi khi Vinalines dang bi dieu tra, Duong Chi Dung bo tron ngay trong ngay co quan cong an co quyet dinh bat tam giam....

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>>  \'Kich ban\' chia tien cua cuu Chu tich Vinalines

>>  Nhan 10 ti dong chia chac tham o, Duong Chi Dung noi: Cam on!

>>  Loi khai nguoi dua tien ty \'lot tay\' Duong Chi Dung

>>  Ket luan dieu tra vu an Duong Chi Dung

Sau khi bao chi phan anh, co quan dieu tra vao cuoc, ngay 14/10 vua qua, co quan Canh sat dieu tra (C48) – Bo Cong an da hoan tat Ket luan dieu tra vu an xay ra tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam.

Thang 7/2011, Cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines) bao cao doanh thu 6 thang dau nam lo hon 600 ty dong - con so bao lo dau tien sau sau 15 nam hoat dong. Nguyen nhan ly giai viec thu lo duoc lanh dao tong cong ty dua ra la do viec sut giam gia cuoc van tai bien, thoi tiet khong thuan loi, nan cuop bien gia tang…va phai ganh phan trach nhiem duoc chuyen giao tu doi tau Vinashinlines sang. De giam bot ganh nang thua lo, Vinalines da chinh thuc co van ban gui Thu tuong Chinh phu de nghi ban tau de cat lo.

Den cuoi thang 8/2011, nhung dau hieu tham nhung o tap doan Vinalines da duoc bao chi neu ban de nhung lai bi go xuong sau do. Cac bai viet phan anh truong hop hai chiec tau cho hang tri gia hang chuc trieu do la “dap chieu”.

Dau thang 9/2011, Thanh tra Chinh phu cong bo quyet dinh chinh thuc ve viec thanh tra viec chap hanh phap luat trong cong tac quan ly va su dung von, tai san tai Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines).Viec thanh tra se dien ra trong vong 75 ngay lam viec thuc te ke tu ngay cong bo quyet dinh thanh tra tai don vi (7/9), thoi ky thanh tra bat dau tu ngay 1/1/2007 den ngay 31/12/2010 doi voi hoat dong dau tu dai han cua Vinalines.

Ngay 14/11/2011, Cuc Canh sat phong chong tham nhung gui van ban de nghi Cuc Dang kiem VN cung cap ho so lien quan den chung nhan dang kiem u noi. Cu the, nam 2008 Vinalines da mua u noi va chuyen ve VN, dua len da cua Cong ty TNHH Nha may tau bien Hyundai Vinashin (Khanh Hoa) duoi su giam sat cua RMRS. Sau do, u noi da duoc Co quan Dang ky tau bien va thuyen vien khu vuc Sai Gon cap giay chung nhan tam thoi ngay 25/3/2011 voi thong tin ve To chuc RMRS do Vinalines cung cap.

Toan canh vu Duong Chi Dung va nhung dau hoi

Ong Duong Chi Dung

Thang 1/2012, co quan CSDT (C48) da xac minh lam ro dau hieu sai pham trong qua trinh sua chua u noi. Xac dinh 4 doi tuong Tran Hai Son - Tong giam doc Cong ty TNHH sua chua tau bien Vinalines, Tran Van Quang - Truong phong Ke hoach Cong ty TNHH sua chua tau bien Vinalines, Tran Ba Hung - can bo Hyundai Vinashin, Pham Ba Giap - Giam doc Cong ty Nguyen An lap 2 bo hop dong, chung tu quyet toan khong chiem doat 2,9 ti dong chia nhau (theo ket luan cua giam dinh vien Bo Cong thuong).

Ngay 1/2/2012, C48 quyet dinh khoi to vu an tham o tai san, khoi to bi can, bat tam giam 4 doi tuong tren.

Dieu dang noi, trong boi canh Vinalines dang bi thanh tra thong tin tham nhung, ong Duong Chi Dung da duoc bo nhiem lam Cuc truong Cuc hang hai Viet Nam. Theo do, ngay 6/2/2012, Thu tuong Chinh phu co Quyet dinh so 142, cho ong Duong Chi Dung thoi giu chuc Chu tich Hoi dong Thanh vien (HDTV) Tong Cty Hang hai Viet Nam (Vinalines), de Bo truong GTVT bo nhiem giu chuc Cuc truong Cuc Hang hai Viet Nam.

Toan canh vu Duong Chi Dung va nhung dau hoiU noi 83M do Duong Chi Dung mua ve chi la dong sat vun. Anh: Tien Phong

Mo rong dieu tra sai pham o Vinalines, ngay 17/5/2012, Co quan CSDT, Bo Cong an (C48) da ra quyet dinh bo sung quyet dinh khoi to vu an. Dong thoi ra quyet dinh khoi to bi can ve toi “co y lam trai...”, bat tam giam doi voi ong Duong Chi Dung - nguyen Chu tich HDQT Vinalines, hien la Cuc truong Cuc Hang hai; ong Mai Van Phuc - nguyen Tong giam doc Vinalines, hien la Vu pho Vu Van tai; ong Tran Huu Chieu - Pho tong giam doc kiem Truong ban QLDA Nha may sua chua tau bien Vinalines phia nam. Tuy nhien, khi co quan cong an den noi lam viec, noi cu tru cua Duong Chi Dung de tong dat quyet dinh thi khong thay bi can. Chieu cung ngay, co quan dieu tra xac dinh bi can da bo tron.

Ngay 18/5/2012, C48 ra quyet dinh truy na dac biet tren toan quoc doi voi bi can Duong Chi Dung.

Ngay 22/5/2012, co quan dieu tra Bo Cong an da hop bao thong bao ket qua dieu tra ban dau vu an tham o tai san, mo rong dieu tra sai pham trong viec lua chon nha thau mua u noi 83M va lap, phe duyet du an xay dung nha may tau bien phia nam xay ra tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines).

Theo ket luan dieu tra ban dau, trong viec mua u noi 83M va phe duyet du an nha may sua chua tau bien phia Nam, lanh dao Vinalines co cac sai pham sau: Tu y quyet dinh dau tu khi chua duoc Bo Giao thong van tai cap nhat du an vao quy hoach va chua trinh Thu tuong CP xem xet quyet dinh.

Sau khi co ket luan ban dau cua co quan dieu tra, du luan dat dau hoi ve quy trinh bo nhiem Duong Chi Dung tu Chu tich HDTV Vinalines len Cuc truong Cuc Hang hai trong khi co quan chuc nang dang thanh tra mot so sai pham o Tong cong ty nay. Bao chi tu ngay 25/5/2012 tap trung khai thac de tai nay. Bao Thanh nien ngay 29/5/2012 co bai “Lam sang to viec bo nhiem ong Duong Chi Dung”…Day cung la tam diem tai phien chat van ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XIII.

Tra loi bao dien tu Vnxpress ngay 31/5, Bo truong Bo GTVT Dinh La Thang cho rang: viec thanh tra Vinalines la theo ke hoach chu khong phai thanh tra dot xuat do co dau hieu sai pham. Viec bo nhiem ong Duong Chi Dung lam Cuc truong Hang Hai nham cuu Vinalines, giai quyet mau thuan, day manh chien luoc bien va qua trinh tai co cau tap doan. Neu khong giai quyet van de noi bo thi se can tro su phat trien, nhat la trong boi canh nganh van tai dung truoc khung hoang.

Tai phien chat van ngay 14/6/2012, ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XIII, Bo truong Bo GTVT Dinh La Thang cung khang dinh, bo nhiem theo dung tham quyen, khong trai voi cac quy dinh cua Luat thanh tra. Ong Dung bi khoi to vi vi pham khuyet diem tu nam 2007. Tuy nhien, ong Thang cung xin nhan trach nhiem ve viec nay vi da chua sau sat viec danh gia, quan ly can bo, con nong voi, chua can nhac thoi diem bo nhiem.

Tai phien chat van cua hop UB Thuong vu Quoc hoi sang 22/8/2012, truoc chat van ve  trach nhiem co quan quan ly nha nuoc cua Thanh tra Chinh phu, Tong thanh tra Huynh Phong Tranh cho hay, ong Duong Chi Dung la Chu tich Hoi dong thanh vien va vi tri nay do Thu tuong bo nhiem, dieu dong. Trong qua trinh thuyen chuyen cong tac van chua phat hien vi pham nao, hon nua co quan thuyen chuyen cung khong tham khao y kien thanh tra. Do do chung toi khong co quyen can thiep hay can tro.

Ngay sau do, Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo GTVT va Bo Noi vu giai trinh van de lien quan den viec bo nhiem ong Duong Chi Dung.

Ngay 27/5, Chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam khang dinh: viec bo nhiem ong Duong Chi Dung la dung tham quyen. Ngay sau khi du luan len tieng, Chinh phu da tien hanh ra soat lai tat ca quy trinh va thay viec nay dung quy trinh.

Ngay 5/9, co quan cong an da bat duoc Duong Chi Dung (55 tuoi, tru tai phuong Thanh Cong, Ha Noi - nguyen cuc truong Cuc Hang hai VN) sau 4 thang lan tron.

Ngay 14/10/2013, Co quan Canh sat dieu tra (C48) – Bo Cong an da hoan tat Ket luan dieu tra vu an xay ra tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam.

Toan bo ho so vu an Duong Chi Dung cung 9 bi can khac tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam pham toi Co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong (Dieu 165-BLHS) va toi Tham o tai san (Dieu 278 – BLHS) da duoc chuyen den Vien Kiem sat nhan dan toi cao de nghi truy to theo quy dinh cua phap luat.

Theo bao cao cua Vien KSND, vu an tai cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines) la mot trong thap dai an tham nhung lon trong 10 nam qua va duoc dua ra xet xu cuoi nam nay.

Viet Bao.vn ( Theo Nguoi dua tin)

TIN NOI BAT CHUYEN MUC PHAP LUAT

Bi duoi ra duong cu ong 70 tuoi tat axit vao vo roi tu thieu Nhan 10 ti dong chia chac tham o Duong Chi Dung noi Cam on Gai pass va nhung chieu ne thoi cong nghe cao
»Bi duoi ra duong cu ong 70 tuoi tat axit vao vo roi tu thieu
»Thuong vu "u noi sat vun 83M": Pha hoai tram ty, khac phuc tram trieu »\'Gai pass\' va nhung chieu ne thoi cong nghe cao

TIN NHIP SONG TRE NOI BAT:                                                                       

Vlog Con gai thich trai deu khien gioi tre suy ngam Nu sinh gay soc voi tro lot ao lot cua nhau Xon xao vi co dau chu re loi bun trong ngay cuoi
»Vlog “Con gai thich trai deu?” khien gioi tre suy ngam

»Nu sinh gay soc voi tro lot ao lot cua nhau
»Xon xao vi co dau chu re loi bun trong ngay cuoi



>>  Nguoi dan hoang mang vi trom vao nha doi quan he

>>  Uan khuc vu thieu nu 20 tuoi bi cha “cam tu”

>>  Tu choi yeu, nu chu quan ca phe xinh dep bi thieu nhu duoc

>>  Nu thu linh 13 tuoi cam dau vu hiep dam tap the

>>  Tin An ninh – Phap luat tuan qua (13/10 – 19/010)

>>  Nhung vu \'trom tinh\' ky cuc nhat Viet Nam

>>  Dan dung hien truong che dau toi ac giet vo

>>  Doi tuong giet nu sinh lop 9 duoc thue voi gia 300 nghin dong?

>>  Danh ghen giua nghia dia: Quy ong nude toan tap

>>  Bo tam than dung dui duc sat hai 2 con de

>>  Nghi vo ngoai tinh, dam chet tinh dich

>>  20 nam tra tan vo, bat con an com vai cua cho

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.