Thu tuc chuyen tien ra nuoc ngoai doi voi du hoc sinh

Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2010, 08:49 GMT+7

“Muc hoc phi duoc chuyen, mang ra nuoc ngoai can cu vao muc chi phi theo giay thong bao chi phi cua co so dao tao nuoc ngoai. Neu khong co, cong dan Viet Nam duoc chuyen, mang them cho moi nam hoc toi da khong qua 5.000 USD/nguoi", luat su Nong Thi Hong Ha tu van.
> Du hoc sinh muon mang ngoai te khi xuat canh? (Le Viet)

Theo quy dinh tai Dieu 8 Phap lenh ngoai hoi thi “Nguoi cu tru duoc mua, chuyen, mang ngoai te ra nuoc ngoai phuc vu cho cac nhu cau hop phap”. Dieu 8 Nghi dinh so 160/2006/ND-CP ngay 28/12/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh ngoai hoi thi cong dan Viet Nam duoc phep mua, chuyen, mang ngoai te ra nuoc ngoai thong qua to chuc tin dung duoc phep hoat dong ngoai hoi de phuc vu cho muc dich hoc tap.

To chuc tin dung duoc phep co trach nhiem xem xet cac chung tu, giay to do nguoi cu tru, nguoi khong cu tru xuat trinh de ban, chuyen, xac nhan nguon ngoai te tu co hoac mua tu to chuc tin dung duoc phep de mang ra nuoc ngoai can cu vao yeu cau thuc te, hop ly cua tung giao dich chuyen tien.

Hien nay, ca nhan khi xuat nhap canh qua cua khau Viet Nam van chi duoc phep mang theo nguoi luong ngoai te tien mat (bao gom tien giay, tien kim loai, sec du lich) o muc 7.000 USD; truong hop vuot qua muc quy dinh tren thi phai khai bao hai quan cua khau va xin giay phep cua Ngan hang duoc phep hoat dong ngoai hoi (goi tat la Ngan hang).

Giay phep cua Ngan hang la giay xac nhan viec mang ngoai te vuot qua so luong quy dinh ra nuoc ngoai cua ca nhan. Theo quy dinh truoc day, chi Giam doc Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong co tham quyen cap phep doi voi truong hop nay. Tuy nhien, hien nay tham quyen cap giay phep mang ngoai te da duoc mo rong den cac Ngan hang thuong mai duoc phep hoat dong ngoai hoi, cu the theo huong dan tai Muc 5 Cong van so 497/NHNN-QLNH ngay 25/01/2006 cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam thi: “Doi voi truong hop cong dan Viet Nam co nhu cau mang ngoai te cho cac muc dich ... voi so luong vuot muc phai khai bao Hai quan cua khau, Ngan hang duoc phep xac nhan viec mang ngoai te ra nuoc ngoai tren co so giay de nghi cua nguoi co nhu cau ghi ro so tien, muc dich su dung de lam can cu xuat trinh cho Hai quan cua khau khi xuat canh”.

Thu tuc xin cap phep tai cac Ngan hang hien van duoc thuc hien tren co so cac quy dinh tai Dieu 5 Quyet dinh so 1437/2001/QD-NHNN ngay 19/11/2001. Theo do, nguoi co nhu cau mang ngoai te xuat canh qua so luong khong phai khai bao (7.000 USD) can den Ngan hang lam thu tuc xin cap giay phep xac nhan viec mang tien mat qua so luong quy dinh ra nuoc ngoai chi tra cho viec hoc tap. Thu tuc xin cap Giay phep mang ngoai te duoc chia ra may truong hop sau day:

1. Nguoi di hoc tap tu minh mang ngoai te:

Trong truong hop nay can cung cap cac giay to sau de lam thu tuc xin giay phep:

- Don xin chuyen, mang ngoai te;

- Giay thong bao chi phi cua nha truong hoac co so dao tao (sau day goi la co so dao tao) nuoc ngoai gui cho nguoi di hoc. Truong hop thong bao khong gui dich danh cho nguoi di hoc, cong dan Viet Nam phai gui kem Thu chap nhan hoc cua co so dao tao nuoc ngoai do hoac giay to chung minh dang hoc tap o nuoc ngoai;

- Ban sao ho chieu.

Muc hoc phi duoc chuyen, mang ra nuoc ngoai can cu vao muc chi phi theo giay thong bao chi phi cua co so dao tao nuoc ngoai. Truong hop co so dao tao khong thong bao ve tien an o, tien sinh hoat va cac chi phi khac thi ngoai so tien hoc phi da duoc thong bao, cong dan Viet Nam duoc chuyen, mang them cho moi nam hoc toi da khong qua 5.000 USD/nguoi.

2. Cong dan Viet Nam co nhu cau chuyen, mang ngoai te cho than nhan dang hoc tap o nuoc ngoai:

Trong truong hop nay, ngoai cac giay to quy dinh noi tren, phai nop them cac giay to sau:

a. Giay to chung minh quan he than nhan;

b. Ban sao giay chung minh nhan da (doi voi truong hop xin chuyen ngoai te) hoac ban sao ho chieu (doi voi truong hop xin mang ngoai te).

3. Nguoi duoc cong dan Viet Nam uy quyen mang ngoai te cho than nhan dang hoc tap o nuoc ngoai:

Trong truong hop nay, ngoai Don xin chuyen, mang ngoai te va Giay thong bao chi phi cua co so dao tao nuoc ngoai gui cho nguoi di hoc, nguoi nhan uy quyen con phai nop them cac giay to sau:

a. Giay to chung minh quan he than nhan cua nguoi uy quyen;

b. Giay uy quyen;

c. Ban sao ho chieu cua nguoi duoc uy quyen.

4. Cong dan Viet Nam uy quyen cho doanh nghiep co chuc nang tu van, dich vu du hoc lien he voi Ngan hang de xin chuyen ngoai te.

Ho so xin chuyen ngoai te trong truong hop nay gom co:

a. Van ban cua doanh nghiep xin chuyen ngoai te. Van ban phai bao gom nhung noi dung sau: Danh sach nguoi di hoc; So luong ngoai te xin chuyen cho tung nguoi di hoc; Noi chuyen ngoai te den cua tung nguoi di hoc.

b. Giay thong bao cua co so dao tao nuoc ngoai ve chi phi cua tung nguoi di hoc. Truong hop thong bao khong ghi ro chi phi cua tung nguoi di hoc, doanh nghiep phai gui kem Thu chap nhan hoc cua co so dao tao nuoc ngoai do hoac giay to chung minh dang hoc tap o nuoc ngoai;

c. Ban sao ho chieu (doi voi truong hop chua di hoc);

d. Hop dong uy quyen giua Cong dan Viet Nam va doanh nghiep ve viec Cong dan Viet Nam uy quyen cho doanh nghiep lam cac thu tuc chuyen ngoai te.

d. Ban sao cong chung Giay chung nhan dang ky kinh doanh (doi voi cac truong hop xin phep lan dau).

Sau khi nhan duoc day du cac giay to hop le, Ngan hang se xem xet, cap Giay phep mang ngoai te ra nuoc ngoai theo de nghi cua nguoi co nhu cau mang ngoai te.

Luat su Nong Thi Hong Ha
Cong ty Luat Hong Ha (Ha Noi)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.