Quy dinh ve ho khau voi nguoi song o nuoc ngoai

Thứ ba, 11 Tháng một 2011, 10:35 GMT+7

"Neu ban ra nuoc ngoai de dinh cu thi viec co quan cong an co tham quyen xoa dang ky thuong tru cua ban", luat su Vu Tien Vinh tu van.
> Vang nha lau ngay co bi xoa ho khau?

Theo quy dinh tai Dieu 22 Luat Cu tru ve viec xoa dang ky thuong tru thi nguoi thuoc mot trong cac truong hop sau day thi bi xoa dang ky thuong tru:

a) Chet, bi toa an tuyen bo la mat tich hoac da chet;

b) Duoc tuyen dung vao quan doi nhan dan, cong an nhan dan o tap trung trong doanh trai;

c) Da co quyet dinh huy dang ky thuong tru quy dinh tai Dieu 37 cua Luat nay;

d) Ra nuoc ngoai de dinh cu;

d) Da dang ky thuong tru o noi cu tru moi; trong truong hop nay, co quan da lam thu tuc dang ky thuong tru cho cong dan o noi cu tru moi co trach nhiem thong bao ngay cho co quan da cap giay chuyen ho khau de xoa dang ky thuong tru o noi cu tru cu.

Nhu vay, voi quy dinh tren, neu ban ra nuoc ngoai de dinh cu thi viec co quan cong an co tham quyen xoa dang ky thuong tru cua ban la phu hop voi quy dinh cua phap luat ve cu tru.

Sau nay neu ban ve Viet Nam sinh song va co nhu cau dang ky thuong tru thi tuy tung truong hop duoi day ma thu tuc nhu sau:

1. Truong hop ban dinh cu o nuoc ngoai nhung van con quoc tich Viet Nam.

Theo quy dinh tai diem 1 Muc II Thong tu so 06/2007/TT-BCA-C11 ngay 01/07/2007 cua Bo Cong an huong dan thi hanh Luat Cu tru va diem 3 muc I Thong tu lien tich so 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngay 12/05/2009 cua Bo Cong an va Bo Ngoai giao huong dan thu tuc giai quyet cho cong dan Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai dang ky thuong tru tai Viet Nam thi ho so dang ky thuong tru bao gom:

- Phieu bao thay doi ho khau, nhan khau;

- Ban khai nhan khau;

- Giay to, tai lieu chung minh cho o hop phap theo quy dinh tai Dieu 5 Nghi dinh so l07/2007/ND-CP (tru truong hop duoc nguoi co so ho khau dong y cho nhap vao so ho khau cua minh) cua Chinh phu huong dan thi hanh Luat Cu tru;

Doi voi truong hop cho o hop phap la nha o do thue, muon, o nho cua cua ca nhan hoac duoc nguoi co so ho khau dong y cho nhap vao so ho khau cua minh thi nguoi cho thue, cho muon, cho o nho nha o cua minh hoac nguoi co so ho khau phai ghi ro y kien dong y cho dang ky thuong tru vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau, ky, ghi ro ho, ten va ngay, thang, nam.

Doi voi truong hop co quan he gia dinh la ong, ba, cha, me, vo, chong, con va anh, chi, em ruot, chau ruot chuyen den o voi nhau thi khong phai xuat trinh giay to, tai lieu chung minh cho o hop phap, nhung phai xuat trinh giay to chung minh moi quan he neu tren de lam can cu ghi vao so ho khau.

Va mot trong cac giay to sau:

+ Ho chieu Viet Nam hoac giay to thay ho chieu Viet Nam co dong dau kiem chung nhap canh cua luc luong kiem soat xuat nhap canh tai cua khau;

+ Giay to chung minh con quoc tich Viet Nam do co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai cap, kem theo giay to chung minh duoc ve Viet Nam thuong tru cua co quan nha nuoc co tham quyen;

+ Giay chung nhan co quoc tich Viet Nam do Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, kem theo giay to chung minh duoc ve nuoc thuong tru cua co quan nha nuoc co tham quyen.

2. Truong hop ban dinh cu o nuoc ngoai va da xin thoi quoc tich Viet Nam.

Theo quy dinh tai diem 4 Muc 1 Thong tu lien tich so 05/2009/TTLT-BCA-BNG noi tren thi truoc khi xin dang ky thuong tru tai Viet Nam ban phai lam thu tuc xin tro lai quoc tich Viet Nam theo quy dinh cua phap luat Viet Nam. Sau khi ban da duoc tro lai quoc tich Viet Nam, ban thuc hien cac thu tuc dang ky thuong tru nhu quy dinh o truong hop 1 neu tren.

Luat su Vu Tien Vinh
Cong ty Luat Bao An
41 Tran Huu Tuoc, Nam Dong, Dong Da, Ha Noi

Tu van da dang:

* Quyen so huu tai san khong phu thuoc vao ho khau

* Dieu kien nhap ho khau Ha Noi

* Mua dien, nuoc khong nhat thiet phai co ho khau

* Quy dinh ve su dung ho khauCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.