Quy dinh ve giam ho tre em

Thứ năm, 08 Tháng mười một 2012, 17:00 GMT+7

Theo Dieu 58 Bo luat dan su, giam ho la viec ca nhan, to chuc duoc phap luat quy dinh hoac duoc cu de thuc hien viec cham soc va bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi chua thanh nien, nguoi mat nang luc hanh vi dan su.
> Ben noi hay ben ngoai co quyen nuoi tre mo coi?

Chau trai cua ban moi 5 tuoi, khong co bo me nen thuoc dien bat buoc phai co nguoi giam ho theo quy dinh tai khoan 2, 3 Dieu 58.

Khoan 2 Dieu 61 quy dinh: “Trong truong hop khong co anh ruot, chi ruot… thi ong noi, ba noi, ong ngoai, ba ngoai la nguoi giam ho…”. Theo do, chau ban la nguoi chua thanh nien, khong con bo me, khong co anh chi ruot nen nguoi giam ho duong nhien cua be se la ong noi, ba noi, ong ngoai, ba ngoai.

Tuy nhien, khoan 4 Dieu 58 cung quy dinh mot nguoi co the giam ho cho nhieu nguoi, nhung mot nguoi chi co the duoc mot nguoi giam ho, tru truong hop nguoi giam ho la cha, me hoac ong, ba theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 61 hoac khoan 3 Dieu 62 cua bo luat nay. Trong truong hop nay, nguoi giam ho chau be co the la ong ba noi hoac ong ba ngoai voi dieu kien phai du dieu kien lam nguoi giam ho.

Theo quy dinh tai Dieu 60, ca nhan co du dieu kien la nguoi giam ho phai “1. Co nang luc hanh vi dan su day du; 2. Co tu cach dao duc tot, khong phai la nguoi dang bi truy cuu trach nhiem hinh su hoac nguoi bi ket an nhung chua duoc xoa an tich ve mot trong cac toi co y xam pham tinh mang, suc khoe, danh du, nhan pham, tai san cua nguoi khac; 3. Co dieu kien can thiet bao dam thuc hien viec giam ho”.

Neu ong ba noi, ong ba ngoai co du dieu kien lam nguoi giam ho, nhung nguoi nay co the thoa thuan cu mot ben lam nguoi giam ho theo quy dinh tai Dieu 84 Luat Hon nhan va gia dinh. Phap luat dan su luon de cao su thoa thuan tu nguyen cua cac duong su nen trong truong hop nay, can bo Tu phap - ho tich can to chuc hoa giai de cac ben tu nguyen thoa thuan, xem xet ben nao la nguoi thuc hien tot nhat nghia vu giam ho cho chau de quyet dinh.

Tuy nhien, ca Bo luat Dan su va Luat Hon nhan va Gia dinh khong co quy dinh cu the ve viec giai quyet tranh chap (neu co) giua nhung giam ho duong nhien. UBND xa, phuong noi nguoi duoc giam ho cu tru chi co tham quyen cu nguoi giam ho trong truong hop khong co nguoi giam ho duong nhien chu khong duoc giao nhiem vu giai quyet tranh chap nay.

Theo quy dinh tai khoan 6 Dieu 27 Bo luat to tung Dan su, tranh chap giua nhung nguoi giam ho duong nhien la mot dang tranh chap khac ve hon nhan va gia dinh ma phap luat co quy dinh nen Toa an quan, huyen se la co quan co tham quyen giai quyet tranh chap nay.

Trong truong hop hai ben khong thoa thuan duoc ve nguoi giam ho cho chau, ong ba ngoai chau be co quyen khoi kien ong ba noi chau be ra truoc TAND cap huyen noi ong ba noi chau be cu tru.

Toa an se can cu thuc te vu viec, dieu kien lam giam ho cua cac ben, quan he tinh cam giua nguoi giam ho va nguoi duoc giam ho, kha nang bao dam viec phat trien tot nhat ve the chat va tinh than cua chau be de quyet dinh giao chau cho ai lam nguoi giam ho.

Thac si, Luat su Pham Thanh Binh
Cong ty Luat Bao Ngoc

TweetCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.