Quy dinh ve dong bao hiem that nghiep

Thứ năm, 13 Tháng một 2011, 14:20 GMT+7

Nguoi lao dong co hop dong lao dong it nhat 12 thang deu duoc tham gia Bao hiem that nghiep, tru nguoi dang huong luong huu, tro cap mat suc lao dong hay lam viec trong doanh nghiep su dung duoi 10 lao dong...
> Co bat buoc dong bao hiem that nghiep? (Hai Anh)

1. Theo Dieu 2 Nghi dinh 127/2008/ND-CP ngay 12/12/2008 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem that nghiep thi Nguoi lao dong tham gia bao hiem that nghiep theo khoan 3 dieu 2 Luat bao hiem xa hoi la cong dan Viet Nam giao ket cac loai hop dong lao dong, hop dong lam viec sau day:

- Hop dong lao dong xac dinh thoi han tu du 12 thang den 36 thang;

- Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han;

- Hop dong lam viec xac dinh thoi han tu du 12 thang den 36 thang;

- Hop dong lam viec khong xac dinh thoi han, ke ca nhung nguoi duoc tuyen dung vao lam viec tai cac don vi su nghiep cua nha nuoc truoc ngay Nghi dinh so 116/2003/ND-CP cua Chinh phu quy dinh ve tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc trong cac don vi su nghiep nha nuoc.

Nhu vay co the hieu rang tat ca nguoi lao dong la cong dan Viet Nam co hop dong lao dong tu 12 den 36 thang hoac khong xac dinh thoi han deu duoc tham gia Bao hiem that nghiep. Tru nhung nguoi la cong chuc theo quy dinh tai Nghi dinh so 06/2010/ND-CP; nhung nguoi dang huong luong huu hang thang, tro cap mat suc lao dong hang thang va nhung nguoi lam viec trong doanh nghiep su dung duoi 10 lao dong.

2. Nhung nguoi cong tac sap ve huu van phai dong Bao hiem that nghiep vi doi tuong nay khong thuoc nhung doi tuong duoc loai tru tham gia bao hiem that nghiep.

3. Theo Thong tu 32/2010/TT-BLDTBXH thi muc dong bao hiem that nghiep noi rieng va bao hiem xa hoi noi chung duoc tinh nhu sau:

Hang thang, nguoi su dung lao dong dong muc bang 1% quy tien luong, tien cong dong bao hiem that nghiep cua nhung nguoi tham gia bao hiem that nghiep va trich 1% tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep cua tung lao dong de dong cung mot luc vao quy bao hiem that nghiep.

Tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep duoc huong dan nhu sau: Nguoi lao dong co muc tien luong, tien cong thang cao hon hai muoi thang luong toi thieu chung thi muc tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep bang hai muoi thang luong toi thieu chung (hien nay la 730.000 dong/thang; tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep toi da bang 14.600.000 dong/thang). Khi muc luong toi thieu chung duoc dieu chinh thi muc tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep cung se thay doi theo quy dinh tren.

Truong hop nguoi lao dong nghi viec huong che do thai san hoac om dau tu muoi bon ngay lam viec tro len trong thang, khong huong tien luong, tien cong thang tai don vi ma huong tro cap bao hiem xa hoi thi ca nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong khong phai dong bao hiem that nghiep trong thang do. Thoi gian nay khong duoc tinh de huong bao hiem that nghiep khi bi mat viec lam hoac cham dut hop dong lao dong.

Luat su Le Bich Hanh
Cong ty Tu Van Quoc Gia Viet Nam
So 47 Hoang Van Thai, Ha NoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.