Phap lenh Hop dong kinh te se bi bai bo

Thứ năm, 28 Tháng tám 2003, 17:13 GMT+7

Pho chanh an TAND Toi cao Dang Quang Phuong chieu nay de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi tuyen bo het hieu luc voi Phap lenh Hop dong kinh te - van ban luat duoc ban hanh tu nam 1989. Dong thoi, Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an kinh te se duoc sua doi bo sung de dam bao khong co khoang trong phap luat.

TAND Toi cao nhan dinh viec bai bo van ban nay khong anh huong den giao dich kinh te - thuong mai, cung nhu viec giai quyet nhung tranh chap phat sinh tu cac giao dich do. Boi Bo luat Dan su, Bo luat Hang hai, Luat Kinh doanh bao hiem, Luat Thuong mai , Phap lenh Trong tai thuong mai ... ban hanh sau nay da quy dinh nhung nguyen tac co ban cua hop dong, phu hop hon voi su phat trien cua nen kinh te thi truong, cham dut su can thiep cua nha nuoc vao viec ky ket hop dong kinh te.

Theo to trinh cua TAND Toi cao, tham quyen giai quyet cua toa voi an kinh te se duoc mo rong theo 3 nhom tranh chap: Tranh chap phat sinh trong hoat dong thuong mai giua moi loai chu the hoac giua cac loai chu the la ca nhan, phap nhan, ho gia dinh, to hop tac voi nhau va deu co muc dich thuong mai; tranh chap giua cong ty voi cac thanh vien cua cong ty, giua cac thanh vien cua cong ty voi nhau lien quan den viec thanh lap, hoat dong, giai the cong ty; va tranh chap kinh te khac theo quy dinh cua phap luat. Khac voi Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an kinh te hien hanh, tranh chap hop dong kinh te la mang cong viec chinh cua toa.

Chieu nay, TAND Toi cao con trinh xin y kien Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve sua doi Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an dan su, theo huong duong su phai tu chung minh, toa chi thu thap chung cu khi co yeu cau. Phap lenh Thu tuc giai quyet cac tranh chap lao dong cung duoc de nghi dieu chinh de phu hop hon voi Bo luat Lao dong moi duoc sua doi, bo sung.

Nghia NhanCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.