Oto ban nhung chua sang ten gay tai nan ai chiu trach nhiem

Thứ ba, 14 Tháng bảy 2009, 10:13 GMT+7

“Toi ban oto cach day 3 thang nhung nguoi mua chua di dang ky chuyen quyen so huu xe (khi mua ban chi co giay viet tay). Toi giuc song ho khong thuc hien. Neu nguoi mua gay tai nan hay su dung xe vao muc dich khong hop phap toi co phai chiu trach nhiem khong? (Ngoc Trung, TP HCM)

Tra loi:

Oto la tai san phai dang ky quyen so huu, do vay, theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 439 Bo luat Dan su thi “Doi voi tai san mua ban ma phap luat quy dinh phai dang ky quyen so huu thi quyen so huu duoc chuyen cho ben mua ke tu thoi diem hoan thanh thu tuc dang ky quyen so huu doi voi tai san do”. Voi quy dinh nay, khi nguoi mua chua hoan thanh thu tuc dang ky quyen so huu thi ve nguyen tac, chiec o to do van thuoc quyen so huu cua nguoi ban.

Ve thoi diem chiu rui ro: Khoan 2 Dieu 440 Bo luat Dan su cung co quy dinh rang: “doi voi hop dong mua ban tai san ma phap luat quy dinh tai san do phai dang ky quyen so huu thi ben ban chiu rui ro cho den khi hoan thanh thu tuc dang ky, ben mua chiu rui ro ke tu thoi diem hoan thanh thu tuc dang ky, ke ca khi ben mua chua nhan tai san, neu khong co thoa thuan khac”.

Nhu vay, trong nguoi mua chua hoan thanh thu tuc dang ky quyen so huu thi nguoi ban (chu so huu cua chiec xe) van phai chiu moi rui ro do chiec xe do gay ra, tru truong hop cac ben co thoa thuan nguoi mua phai chiu rui ro tu thoi diem nhan xe.

Ve nghia vu lam thu tuc dang ky quyen so huu: Thong tu cua Bo Cong an so 01/2007/TT-BCA-C11 ngay 02/01/2007 thi: “Trong thoi han 30 ngay ke tu ngay lam giay to mua ban, cho tang xe, nguoi mua xe phai den co quan dang ky xe dang quan ly xe do lam thu tuc sang ten, di chuyen, thay doi dang ky xe”. Theo quy dinh nay, nguoi mua xe co nghia vu lam thu tuc dang ky chuyen quyen so huu.

Theo quy dinh tai Thong tu so 12/2008/TT-BCA-C11 ngay 20/8/2008 cua Bo Cong an sua doi, bo sung mot so quy dinh cua Thong tu so 01/2007/TT-BCA-C11 co huong dan: “Giay mua ban, cho, tang cua ca nhan phai co xac nhan cua don vi cong tac hoac co chung thuc chu ky cua nguoi ban, cho, tang theo quy dinh cua Nghi dinh so 79/2007/ND-CP ngay 18/5/2007 cua Chinh phu ve cap ban sao tu so goc, chung thuc ban sao tu ban chinh, chung thuc chu ky…”.

Nhu vay, viec mua ban xe oto giua ca nhan voi ca nhan phai duoc lap thanh van ban va phai co xac nhan cua don vi cong tac hoac co chung thuc chu ky cua UBND xa, phuong noi cu tru cua nguoi ban. Van ban mua ban giua hai ben cung can ghi ro trach nhiem cua nguoi mua la phai chiu moi rui ro tu thoi diem nhan xe va khi do, nguoi ban se khong phai chiu trach nhiem ve nhung rui ro phat sinh sau khi ban giao xe cho nguoi mua.

Trong truong hop nguoi mua xe cua anh khong di lam thu tuc sang ten theo quy dinh cua phap luat; van ban mua ban giua hai ben cung khong co chung thuc cua UBND phuong, xa noi anh cu tru vao thoi diem thuc hien giao dich thi anh khong the de nghi UBND xac nhan lai cho anh viec anh da ban chiec xe oto do.

Thac si Pham Thanh Binh
Cong ty Luat Hong Ha
So 8 Dinh Ngang, Hoan Kiem, Ha Noi

www.hongha.vnCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.