Noi dung chu yeu cua Du luat sua doi Luat Dat dai

Thứ hai, 16 Tháng tư 2001, 15:29 GMT+7

Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son cho biet, Du thao Luat Sua doi mot so dieu cua Luat Dat dai dieu chinh 7 van de lon: gia dat; quy hoach, ke hoach su dung dat; giao dat, cho thue dat va tham quyen quyet dinh; chuyen doi muc dich su dung dat; thu tuc chuyen quyen su dung dat; the chap gia tri quyen su dung dat; quyen su dung dat cua nguoi Viet kieu.

Quan diem cua lan sua doi nay the hien o 4 diem:

1. Bao dam dat dai thuoc so huu toan dan, do Nha nuoc thong nhat quan ly.

2. Tang cuong phan cap cho UBND dia phuong trong viec giao dat, cho thue dat, tao quyen chu dong cho dia phuong khi trien khai cac du an dau tu; cai cach hanh chinh trong quan ly dat dai.

3. Sua doi nhung van de thuc te doi hoi, nhu gia dat, den bu, giai phong mat bang, chuyen doi muc dich su dung dat (SDD)...

4. Luat hoa cac quy dinh cua Chinh phu da duoc cuoc song chap nhan.

Voi dinh huong nay, ong Bui Xuan Son cho biet, noi dung chinh cua lan sua doi nay gom:

- Ve gia dat: Chinh phu quy dinh gia cho tung vung, tung thoi gian; UBND cap tinh quy dinh gia cu the, phu hop voi tinh hinh dia phuong de tinh thue su dung dat, thu tien khi giao dat, den bu, gop von kinh doanh bang quyen SDD...

- Quan ly quy hoach su dung dat dai: Quoc hoi quyet dinh quy hoach, ke hoach SDD trong pham vi ca nuoc (5 nam mot lan); can cu vao do, Chinh phu xet duyet quy hoach SDD cua UBND cap tinh, UBND cap tren xet duyet cho cap duoi... Co quan nao co tham quyen xet duyet quy hoach thi co quyen dieu chinh quy hoach.

- Tham quyen giao dat, cho thue dat duoc phan cap ro rang hon, phan ro cac truong hop giao, cho thue dat de su dung vao muc dich phi nong nghiep, nong nghiep, chuyen muc dich su dung dat.

- Den bu thiet hai ve dat duoc Nha nuoc thu hoi de su dung vao muc dich an ninh, quoc phong, loi ich quoc gia thi gia den bu duoc quy dinh tai Dieu 12 Luat Dat dai. Nguyen tac den bu la tao dieu kien on dinh doi song, di chuyen cho o... cho nguoi bi thu hoi dat.

- Cap giay chung nhan quyen SDD: Cap nao giao dat thi co tham quyen cap giay chung nhan quyen SDD. Neu Thu tuong Chinh phu giao dat thi UBND cap tinh cap giay. Neu nhieu ca nhan khong chung ho hoac to chuc su dung cung thua dat thi tat ca moi nguoi deu duoc cap giay chung nhan quyen SDD.

- Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai ve dau tu lau dai, hoac ve song on dinh tai Viet Nam duoc mua nha o gan lien voi quyen SDD theo quy dinh cua Chinh phu.

Du luat lan nay, duoc Quoc hoi xem xet thong qua vao ky hop toi, se sua doi ca Luat Dat dai nam 1993 va Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai nam 1998.

(Theo TBKTVN, 16/4)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.