No cua cha con nhan thua ke phai tra

Thứ sáu, 18 Tháng sáu 2010, 15:24 GMT+7

Luat su Ngo Thi Luu tu van, neu nguoi cha vay tien vi muc dich rieng thi khi ong chet nguoi nhan di san thua ke cua ong co nghia vu thanh toan khoan vay. Neu nguoi mat khong de lai gi thi gia dinh ban khong phai tra so tien nay.
> Co phai tra no thay nguoi da chet? (Thu Trang)

Tra loi ban Thu Trang,

Theo quy dinh tai dieu 471, 474 Bo luat dan su nam 2005 thi: Hop dong vay tai san la su thoa thuan giua cac ben, theo do ben cho vay giao tai san cho ben vay; khi den han tra, ben vay phai hoan tra cho ben cho vay tai san cung loai theo dung so luong, chat luong va chi phai tra lai neu co thoa thuan hoac phap luat co quy dinh; Ben vay tai san la tien thi phai tra du tien khi den han.

Tai dieu 467 Bo quy dinh: “Lai suat vay do cac ben thoa thuan nhung khong duoc vuot qua 150% cua lai suat co ban do ngan hang nha nuoc cong bo doi voi loai cho vay tuong ung”.

Nhu vay khi vay tien hai ben co the thoa thuan ve muc lai suat phai tra, tuy nhien cung khong duoc vuot qua 150% cua lai suat co ban. Do do neu cac ben co phat sinh tranh chap co quan co tham quyen se can cu vao muc lai suat ma Ngan hang nha nuoc quy dinh de giai quyet.

Vi vay ban can xem xet ro trong giay vay tien quy dinh nhu the nao ve lai suat. Neu ban chung minh duoc nguoi nay cho ba ban vay qua 10 lan muc lai suat cao nhat va co tinh chat boc lot thi ban co the to cao ra co quan cong an an de xu ly hinh su theo quy dinh tai dieu 163 Bo luat hinh su “1. Nguoi nao cho vay voi muc lai suat cao hon muc lai suat cao nhat ma phap luat quy dinh tu muoi lan tro len co tinh chat chuyen boc lot, thi bi phat tien tu mot lan den muoi lan so tien lai hoac phat cai tao khong giam giu den mot nam.

2. Pham toi thu loi bat chinh lon thi bi phat tu tu sau thang den ba nam.

3. Nguoi pham toi con co the bi phat tien tu mot lan den nam lan so loi bat chinh, cam dam nhiem chuc vu, cam hanh nghe hoac lam cong viec nhat dinh tu mot nam den nam nam”.

Neu viec ba ban vay tien la co that thi ba ban se phai chiu trach nhiem thanh toan cho nguoi cho vay khi den han, muc lai suat can cu theo quy dinh tren.

Nay ba ban da mat thi theo quy dinh tai dieu 637 Bo luat dan su 2005 quy dinh thuc hien nghia vu tai san do nguoi chet de lai nhu sau: “nhung nguoi huong thua ke se co trach nhiem thuc hien nghia vu tai san trong pham vi di san do nguoi chet de lai, tru truong hop co thoa thuan khac”.

Do vay, sau khi ba ban mat thi nhung nguoi huong thua ke se co trach nhiem thuc hien nghia vu tai san trong pham vi di san do nguoi chet (ba ban) de lai.

Ngoai ra tai Dieu 25- Luat hon nhan gia dinh nam 2000 quy dinh trach nhiem lien doi cua vo chong doi voi giao dich do mot ben thuc hien: “ Vo chong co trach nhiem lien doi doi voi giao dich dan su hop phap do mot trong hai nguoi thuc hien nham dap ung nhu cau sinh hoat thiet yeu cua gia dinh”.

Do vay, neu viec vay tien cua ba ban la nham phuc vu cho loi ich chung cua gia dinh, de dap ung cho nhu cau sinh hoat thiet yeu cua gia dinh khi con song thi me ban se la nguoi phai chiu trach nhiem cung ba ban voi khoan no do.

Neu ba ban vay rieng va vi muc dich rieng, khong phuc vu loi ich chung, khong phai nham dap ung nhu cau sinh hoat cua gia dinh thi me ban khong phai chiu trach nhiem, day la trach nhiem cua ca nhan ba ban. Khi do nghia vu cua ba ban de lai se do nhung nguoi duoc huong di san thua ke cua ba ban de lai (neu co), con neu ba ban khong co tai san gi de lai thi nghia vu tren se cham dut, gia dinh ban khong co nghia vu phai thuc hien nghia vu cho ba ban nua.

Luat su Ngo Thi Luu
Cong ty Luat Dai Viet
So 335 Kim Ma, Ba Dinh, Ha NoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.