Nhieu quan chuc Dong Nai bi de nghi xu ly hinh su

Thứ ba, 02 Tháng tám 2005, 19:57 GMT+7

Trong danh sach lien quan vu that thoat 5 ty dong ngan sach lam xon xao du luan Dong Nai co chu tich, pho chu tich huyen duong chuc, Pho GD kho bac, hang loat truong pho phong, can bo cua huyen Tan Phu.

Day la vu tham o, thieu trach nhiem..co tinh tap the, gay xon xao du luan tinh Dong Nai. Dieu dau xot nhat la 5 ty dong noi tren la kinh phi ma ngan sach Nha nuoc dau tu vao cac chuong trinh xa hoi, muc tieu: chuong trinh xoa doi giam ngheo 135; chuong trinh giao thong nong thon va phong chong bao lut.

UBND huyen thanh... “Chua chom”!

“Mat xich” vu viec he lo khi moi day, co quan dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu (Cong an Dong Nai) tien hanh khoi to, bat giam ba Nguyen Ngoc Thinh - ke toan Ban Quan ly du an cong trinh giao thong nong thon (BQL -CTGTNT) va ong Vu Van Nhu - Truong phong Kinh te huyen Tan Phu, kiem Pho BQLCTGTNT ve cac toi danh “tham o tai san” va “thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”.


Nhieu quan chuc Dong Nai bi de nghi xu ly hinh su?

Duong giao thong nong thon o huyen Tan Phu duoc lam moi, nhung nhieu nha thau van chua duoc thanh toan tien dau tu?


Ba Thinh, ong Nhu bi xu ly hinh su sau khi co quan thanh tra (sau nay la co quan dieu tra) tien hanh lam ro cac dau hieu UBND huyen Tan Phu tro thanh “chua chom”..cua hang chuc doanh nghiep (DN) voi so tien hang ty dong. Cac DN khieu nai rang ho thi cong va ban giao (tham chi co cong trinh da het thoi han bao hanh) cac cong trinh giao thong nong thon tren dia ban huyen... nhung khong duoc tra tien (?)

Dien hinh la cong ty TNHH Hong Ha thi cong 6 cong trinh giao thong nong thon voi kinh phi gan 5,5 ty dong, nhung con bi “giam” so tien 1 ty dong. Cong ty TNHH tu van dau tu xay dung Ben Thanh (TPHCM) thi cong duong Ta Lai - Tra Co; duong lien xa Phu Xuan - Thanh Son tri gia 430 trieu dong, chi duoc thanh toan 100 trieu dong…Neu tinh tu nam 1999 den nam 2002 co 53 cong trinh xay dung co ban duoc BQL - CTGTNT ky hop dong voi 15 don vi thiet ke, thi cong thi co toi 7 DN chua duoc tra du tien, so tien tren 1,9 ty dong..

Tren thuc te, so tien 1,9 ty dong da duoc BQL - CTGTNT huyen Tan Phu thanh toan xong tai kho bac, nhung ke toan Nguyen Ngoc Thinh lai bao gan “om” ve nha su dung trai phep va…chia nhau(?). Tuy nhien, su viec khong dung lai day!

101 kieu “thieu trach nhiem” cua “quan” huyen !

Theo co quan dieu tra, day la mot vu tham nhung lon, so tien thiet hai khong chi dung lai o con so 1,9 ty ma da len toi 5 ty dong. Co quan dieu tra vua co van ban gui Huyen uy Tan Phu cho biet se tien hanh truy cuu trach nhiem hinh su 9 nguoi khac, trong do co ong Nguyen Quang Que - Chu tich huyen Tan Phu, kiem truong ban chi dao 135; ong Pham Van Bang - Pho chu tich huyen, Hoang Dinh Huy - Truong phong tai chinh; Tran Ngoc Vinh - Pho phong kinh te huyen, Pho Giam doc kho bac huyen va mot so can bo duong chuc la Ke toan truong phong tai chinh huyen; thu quy BQL du an..

Trong cac nhan vat “com can”, cac ong Nguyen Quang Que - Chu tich va ong Pham Van Bang - Pho chu tich huyen bi de nghi truy cuu ve hanh vi “thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”. Truoc do, hai ong nay da bi Hoi dong ky luat huyen uy Tan Phu canh cao ve mat Dang vi buong long quan ly de cap duoi tieu cuc, lam that thoat tai san Nha nuoc.

Truong hop ong Tran Ngoc Vinh - Pho Phong Kinh te huyen cung bi truy cuu hanh vi “thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”; ong nay da ky khong vao cac chung tu do ba Nguyen Ngoc Thinh lam “dao dien” de thanh toan so tien 120 trieu dong mua xe phong chay chua chay, phuc vu cong tac phong chong bao lut cua huyen nhung khong mua xe tren thuc te(?)

Co quan dieu tra cung dang tien hanh lam ro trach nhiem cua cac ca nhan gay lang phi so tien tren 420 trieu dong trong du an cung cap phan mem quan ly hanh chinh o 86 don vi tren dia ban huyen Tan Phu nhung bi loi khong dung duoc.

Ngoai ra, theo mot nguon tin rieng cua TS, viec dieu tra lam ro danh sach 60 can bo cap huyen duoc “nhan qua” cua duong day tham nhung lon nay cung dang duoc co quan chuc nang tien hanh lam ro.

TS se tiep tuc cap nhat thong tin ve vu viec.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.