Luat su phan tich ve quy dinh cam phat tan thong tin tieu cuc cua Bo Giao duc

Thứ sáu, 01 Tháng ba 2013, 21:25 GMT+7

- Chieu 1/3, Bo Giao duc va Dao tao da ban hanh Thong tu sua doi quy dinh cam phat tan thong tin tieu cuc tai Thong tu 04/2013/TT-BGDDT ngay 21/2/2013. Nhung tai sao phai sua doi dieu nay?

Thong tu 04 co hieu luc thi hanh tu 15/4/2013.

Trong do, dang chu y la tai Dieu 42a Thong tu 04 sua doi, bo sung mot so dieu cua Quy che thi tot nghiep THPT, tai diem b, khoan 1, quy dinh: Nguoi co bang chung ve vi pham quy che thi phai co trach nhiem gui cho noi tiep nhan theo quy dinh tai khoan 2 dieu nay trong vong 7 ngay, ke tu khi ket thuc ngay thi cuoi cung de xu ly; khong duoc phat tan thong tin cho nguoi khac, duoi bat ky hinh thuc nao.

(Theo khoan 2 cua Dieu 42a, noi tiep nhan thong tin, bang chung ve vi pham Quy che thi: a) Ban Chi dao thi tot nghiep Trung hoc pho thong Trung uong hoac Ban Chi dao thi cap tinh (thanh pho); b) Thanh tra giao duc cac cap).


Anh minh hoa

Anh: Minh hoaDe tim hieu ro ve dieu nay, chung toi da co cuoc trao doi voi luat su Vu Thai Ha, Chu tich Cong ty Luat TNHH YouMe. Theo phan tich cua vi luat su nay, viec gui cac bang chung vi pham Quy che thi cho nguoi co tham quyen la viec to cao hanh vi vi pham phap luat va do do phai tuan theo quy dinh cua Luat to cao. Thong tu so 04/2013/TT-BGDDT cua Bo Giao duc va Dao tao ngay ngay 21 thang 02 nam 2013 ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Quy che thi tot nghiep Trung hoc pho thong ban hanh kem theo Thong tu so 10/2012/TT-BGDDT ngay 6 thang 3 nam 2012 cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao quy dinh: nguoi co bang chung ve vi pham Quy che thi co trach nhiem gui bang chung cho noi tiep nhan bao gom: Ban chi dao thi tot nghiep THPTTW hoac Ban chi dao thi cap tinh/thanh pho.

Vi luat su nay cho biet, voi tinh than cua Luat To cao, viec gui don hay truc tiep to cao hanh vi vi pham phap luat voi co quan, to chuc, ca nhan co tham quyen la mot trong nhung quyen cua nguoi to cao chu khong phai nghia vu cua ho (Dieu 9 Luat to cao). Do do, khong the cho rang ho co trach nhiem gui bang chung cho noi tiep nhan trong vong 7 ngay, ke tu khi ket thuc ngay thi cuoi cung. Viec gioi han thoi gian 7 ngay la han che quyen to cao cua nguoi to cao va khong phu hop voi cac quy dinh cua Luat to cao hien hanh khi luat nay khong gioi han ve thoi hieu to cao.

Thu hai, cac bang chung ve hanh vi vi pham phap luat khong phai la cac tai lieu bi cam cong bo hay phat tan vi muc dich to cao, do do khong the cam nguoi co cac bang chung nay phat tan thong tin cho nguoi khac duoi bat cu hinh thuc nao. Nguoi to cao, can cu vao cac quy dinh cua phap luat nhu Luat to cao, Luat bao chi… co quyen gui cac bang chung nay toi bat cu co quan, to chuc, ca nhan nao co tham quyen ma khong ai duoc phep ngan can.

"Viec quy dinh nhu tren, vo hinh chung da tao ra cac rao can, han che viec to cao cac hanh vi tieu cuc trong linh vuc thi cu, han che di cac quyen cua nguoi to cao tao ra “co hoi” cho viec che giau cac sai pham cung nhu su cong khai cac sai pham nay truoc du luan".

Truoc nhung y kien tren, chieu 1/3/2013, Bo GD va DT da sua doi, bo sung diem b, khoan 1, Dieu 42a nhu sau: “Nguoi co bang chung ve vi pham Quy che thi bao cao ngay cho noi tiep nhan duoc quy dinh tai khoan 2 dieu nay de kip thoi xu ly theo quy dinh cua phap luat. Viec tiep nhan va xu ly cac to cao vi pham Quy che thi duoc thuc hien theo phap luat ve to cao”.

Truc Dan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.