Luat Bien Viet Nam co hieu luc tu 112013

Thứ tư, 26 Tháng mười hai 2012, 20:42 GMT+7


Luat Bien Viet Nam co hieu luc tu 1/1/2013
Tu 1/1/2013 Luat Bien Viet Nam co hieu luc thi hanh. Anh: VTV4

- Tu ngay 1/1/2013 toi day, se co hang loat Luat co hieu luc thi hanh, trong do dang chu y la Luat Bien Viet Nam, Luat Phong Chong rua tien, Luat Giao duc Dai hoc...

Luat Bien Viet Nam: Co so phap ly quan trong trong quan ly, bao ve va phat trien kinh te bien, dao

Tu ngay 1/1/2003, Luat Bien Viet Nam se co hieu luc thi hanh. Luat nay quy dinh ve duong co so, noi thuy, lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te, them luc dia, cac dao, quan dao Hoang Sa, quan dao Truong Sa va quan dao khac thuoc chu quyen, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia cua Viet Nam; hoat dong trong vung bien Viet Nam; phat trien kinh te bien; quan ly va bao ve bien, dao.

Viec thong qua Luat Bien Viet Nam gom 7 Chuong va 55 Dieu la mot hoat dong lap phap quan trong nham hoan thien khuon kho phap ly lien quan den bien, dao nuoc ta. Lan dau tien nuoc ta co mot van ban luat quy dinh day du che do phap ly cac vung bien, dao thuoc chu quyen va quyen chu quyen cua Viet Nam theo dung Cong uoc Luat Bien nam 1982. Day la co so phap ly quan trong trong viec quan ly, bao ve va phat trien kinh te bien, dao nuoc ta.

Luat bien Viet Nam neu ro trach nhiem cua moi to chuc, ca nhan khi hoat dong trong vung bien Viet Nam la phai ton trong chu quyen, toan ven lanh tho, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia va loi ich quoc gia cua Viet Nam, tuan thu quy dinh cua phap luat Viet Nam va phap luat quoc te co lien quan.

Tien den minh bach hoa nen tai chinh quoc gia

Tu ngay 1/1/2013, Luat Phong, chong rua tien, co hieu luc thi hanh. Viec thong qua Luat Phong, chong rua tien la buoc tien quan trong trong viec hoan thien khuon kho phap ly cho hoat dong phong chong rua tien o Viet Nam, gop phan minh bach hoa nen tai chinh quoc gia.

Ve tong the, co che phong, chong rua tien theo Luat phong chong rua tien 2012 duoc thuc hien chu yeu thong qua viec thiet lap mot co che thu thap, xu ly cac thong tin ve nhan dang khach hang, thong tin ve giao dich bat thuong, giao dich co gia tri lon de xay dung co so du lieu thong nhat, sang loc, xac dinh cac giao dich co nguy co lien quan den hanh vi rua tien duoc thuc hien thong qua cac giao dich tai cac to chuc tai chinh, cac to chuc, ca nhan kinh doanh nganh nghe phi tai chinh co lien quan.

Siet chat luong dao tao Dai hoc

Viec Luat Giao duc dai hoc co hieu luc tu ngay 1/1/2013 la mong muon quan ly va giam sat tot hon voi viec dao tao Dai hoc. Luat nay quy dinh ve to chuc, nhiem vu, quyen han cua co so giao duc dai hoc, hoat dong dao tao, hoat dong khoa hoc va cong nghe, hoat dong hop tac quoc te, bao dam chat luong va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc, giang vien, nguoi hoc, tai chinh, tai san cua co so giao duc dai hoc va quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc.

Luat Giao duc dai hoc gom 12 Chuong, 73 Dieu, trong do quy dinh 4 van de moi co ban gom: Phan tang dai hoc; xa hoi hoa giao duc dai hoc; quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc va kiem soat chat luong dao tao. Trong do, quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc la van de duoc the hien nhat quan va xuyen suot trong cac quy dinh cua Luat.

Luat Giao duc dai hoc co cac dieu khoan giam sat chat che chat luong dao tao trong suot qua trinh sinh vien hoc tap tai truong. Thay vi quy dinh chuong trinh khung nhu truoc day, Luat Giao duc dai hoc quy dinh ve chuan toi thieu kien thuc, ky nang.

Theo Luat, kiem dinh chat luong la bat buoc doi voi cac co so giao duc dai hoc de thuc hien quyen tu chu. Tren co so ket qua kiem dinh chat luong, cac co so giao duc dai hoc se duoc xep hang theo nhung tieu chi duoc cac cap co tham quyen quy dinh.

Nguoi lao dong co Luat rieng bao ve

Voi 6 Chuong, 33 Dieu, Luat Cong doan da thiet lap mot so dieu khoan moi, chu yeu lien quan den viec quy dinh ro them trach nhiem co quan nha nuoc, don vi, doanh nghiep, nhung bao dam cho Cong doan hoat dong va co che giai quyet tranh chap, xu ly vi pham phap luat ve cong doan.

Mot trong nhung diem noi bat cua Luat Cong doan la quy dinh cac co quan, to chuc, doanh nghiep phai dong kinh phi cong doan bang 2% quy tien luong lam can cu dong BHXH cho nguoi lao dong.

Nguoi gui tien ca nhan duoc bao hiem

Luat Bao hiem tien gui da dat mot buoc tien trong viec xac dinh ro Ngan hang Nha nuoc la co quan chiu trach nhiem truoc Chinh phu thuc hien quan ly nha nuoc ve bao hiem tien gui. De khac phuc nhung han che trong quy dinh ve chu the duoc bao hiem tien gui.

Luat cung quy dinh chi bao hiem tien gui cua nguoi gui tien la ca nhan ma khong bao hiem tien gui cua ho gia dinh to hop tac, doanh nghiep tu nhan va cong ty hop danh.

Gia ca da co luat quy chieu

Tu ngay 1/1/2013 Luat Gia cung co hieu luc thi hanh. Luat tap trung vao cac quy dinh ve danh muc hang binh on gia va danh muc hang hoa, dich vu do Nha nuoc dinh gia gan voi cac hinh thuc dinh gia. Cu the, danh muc hang hoa, dich vu Nha nuoc thuc hien binh on gia gom: Xang, dau thanh pham; dien; khi dau mo hoa long; phan dam; phan NPK; thuoc bao ve thuc vat theo quy dinh cua phap luat; vac-xin phong benh cho gia suc, gia cam; muoi an; sua danh cho tre em duoi 6 tuoi; duong an (duong trang va duong tinh luyen); thoc, gao te thuong; thuoc phong, chua benh cho nguoi thuoc danh muc thuoc chua benh thiet yeu su dung tai cac co so kham, chua benh theo quy dinh cua phap luat.

Viec binh on gia duoc thuc hien khi gia hang hoa, dich vu thuoc Danh muc quy dinh co bien dong bat thuong hoac mat bang gia bien dong anh huong den on dinh kinh te - xa hoi.

Chinh thuc co ngay Ngay Phap luat Viet Nam

Mot trong nhung noi dung cua Luat Pho bien giao duc phap luat la quy dinh ngay 9/11 hang nam la Ngay Phap luat Viet Nam, nham ton vinh Hien phap, phap luat, giao duc y thuc thuong ton phap luat cho can bo cong chuc, vien chuc, nhan dan va doanh nhan.

Day la ngay Quoc hoi nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa ban hanh Hien phap nam 1946, dao luat co ban dau tien cua nuoc ta.

Luat Giam dinh tu phap chinh thuc co hieu luc thi hanh

Mot diem moi co ban cua Luat Giam dinh tu phap la quy dinh co 2 loai to chuc giam dinh tu phap: cong lap va ngoai cong lap. Quy dinh nay la mot buoc day manh chu truong xa hoi hoa hoat dong giam dinh tu phap nham huy dong toi da nguon luc cua xa hoi cho hoat dong giam dinh tu phap, bao dam cho co quan tien hanh to tung co nhieu lua chon khi xem xet, quyet dinh trung cau giam dinh trong dieu kien con thieu giam dinh vien, thieu to chuc de trung cau giam dinh.

To chuc giam dinh tu phap ngoai cong lap hoat dong duoi hinh thuc Van phong giam dinh tu phap duoc thanh lap trong linh vuc tai chinh, ngan hang, xay dung, co vat, di vat, ban quyen tac gia.

Cam quang cao su dung phuong phap so sanh truc tiep

Tu ngay 1/1/2013 cung la thoi diem Luat Quang cao co hieu luc thi hanh. Luat nay quy dinh cac san pham, hang hoa, dich vu cam quang cao bao gom: thuoc la, ruou co nong do con tu 15 do, sua dung cho tre duoi 24 thang tuoi, san pham dinh duong dung cho tre duoi 6 thang tuoi, binh vu, vu ngam nhan tao; thuoc ke don, thuoc duoc co quan nha nuoc khuyen cao han che su dung hoac su dung co su giam sat cua thay thuoc; san pham hang hoa co tinh chat kich duc, kich dong bao luc; sung san, dan sung san, vu khi the thao.

Doi voi hanh vi cam quang cao, bo sung them mot so noi dung moi nhu: Quang cao thieu tham my, xam pham tu do tin nguong, ton giao, dinh kien gioi, ve nguoi khuyet tat, quang cao su dung phuong phap so sanh truc tiep, quang cao co su dung cac tu “ nhat”, duy nhat, tot nhat, so mot hoac cac tu co y nghia tuong tu ma khong co tai lieu hop phap chung minh, vi pham so huu tri tue, quang cao lam anh huong den tre em…

Dua phong, chong o nhiem, suy thoai, can kiet nguon nuoc thanh luat

Luat Tai nguyen nuoc da bo sung 39 Dieu moi ve noi dung va sua doi, bo sung 40 Dieu cua Luat Tai nguyen nuoc nam 1998. Mot trong nhung diem moi cua Luat la bo sung quy dinh cu the ve cac bien phap phong, chong o nhiem, suy thoai, can kiet nguon nuoc va ung pho va khac phuc su co o nhiem nguon nuoc; quy dinh giam sat tai nguyen nuoc, cac hoat dong khai thac, su dung nuoc va xa nuoc thai vao nguon nuoc, bao ve va phat trien nguon sinh thuy; quy dinh hanh lang bao ve nguon nuoc, cac bien phap bao ve long, bo, bai song, bao dam su luu thong cua dong chay... nham kiem soat chat che cac hoat dong co nguy co gay o nhiem, suy thoai, can kiet nguon nuoc de bao ve so luong, chat luong cua nguon nuoc va bao ve cac dong song.

Trong viec phong, chong o nhiem, suy thoai, can kiet nguon nuoc, Luat da co nhieu quy dinh moi va cu the hon nhu: hoat dong khai thac, su dung nuoc phai tuan thu quy hoach tai nguyen nuoc; khong xay dung moi cac benh vien, co so y te dieu tri benh truyen nhiem, nghia trang, bai chon lap chat thai, co so san xuat hoa chat doc hai, co so san xuat, che bien co nuoc thai nguy hai trong hanh lang bao ve nguon nuoc.


Lam Nguyen

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.