Hop nhat Luat Thue su dung dat nong nghiep va Thue nha dat

Thứ ba, 21 Tháng tám 2001, 14:37 GMT+7

Luat nay se cu the hoa chinh sach dat dai cua Nha nuoc: han che mat trai cua chinh sach kinh te trang trai, thu hep khoang cach giau ngheo, cong bang trong dong vien thue giua thanh thi, nong thon, su dung dat tiet kiem, hieu qua...

Luat thue su dung dat duoc nghien cuu xay dung trong boi canh su tich tu dat dai va phan hoa giau ngheo trong nong nghiep dang ngay cang ro net. Boi vay, tinh cong bang xa hoi giua nguoi su dung nhieu dat, nguoi su dung it dat vao san xuat nong nghiep va voi nhung nguoi su dung dat vao cac muc dich khac dang co chieu huong giam. Dieu nay dat ra yeu cau hop nhat Luat Thue su dung dat nong nghiep va Phap lenh Thue nha, dat. Trong do thay doi can ban cac can cu tinh thue la dien tich, gia dat va thue suat, dam bao thue su dung dat chi dieu tiet thu vao dat, khong thu vao hoa loi tren dat, nham tang nang suat va thay doi co cau cay trong, thuc day nong nghiep phat trien. Luat moi con bao dam cong bang trong nghia vu thue giua cac loai dat va giua cac tang lop cu dan nong thon voi do thi.

Theo cac chuyen gia, noi dung luat thue su dung dat tang cuong quan ly nha nuoc ve dat dai de su dung tiet kiem, co hieu qua, han che su tich tu dat dai va phan hoa giau ngheo trong nong nghiep, tuc la han che mat trai cua chinh sach phat trien kinh te trang trai. Ngoai ra, luat moi cung phai don gian hoa, phu hop voi nong dan, voi trinh do cua can bo thue va nang cao hieu qua trong cong tac quan ly thue. Day duoc coi la buoc dot pha trong tien trinh cai cach thue buoc II (buoc I la giai doan 1990-1995).

Dinh huong xay dung luat

Diem moi co ban se la thong nhat muc thue suat, khong phan biet loai dat. Can cu tinh thue gom thue suat, dien tich dat su dung va gia dat. Gia dat se theo quy dinh cua Luat Dat dai (do UBND tinh quy dinh cho tung loai dat).

Ve mat pham vi, doi tuong chiu thue du kien gom tat ca cac loai dat. Nguyen tac quy dinh mien, giam thue se ke thua cac quy dinh ve mien, giam thue tai hai sac lenh thue hien hanh. Cu the, mien lau dai thue su dung dat voi: dat doi, nui troc dung vao san xuat nong nghiep, dat rung phong ho, dac dung; dat su dung de xay dung tru so lam viec, dat quoc phong, an ninh; dat su dung vao muc dich cong cong, phuc loi xa hoi hoac tu thien khong vi muc dich kinh doanh; dat dung vao viec tho cung cua cac ton giao, dat o. Mien thue co thoi han voi dat khai hoang, phuc hoa, lan bien de su dung vao san xuat nong nghiep; dat trong cay lau nam trong thoi ky xay dung co ban. Chinh sach mien, giam thue se thuc hien trong cac truong hop thien tai, dich hoa; voi to chuc, ca nhan tai cac xa ngheo hoac vung kinh te moi; voi cac doi tuong chinh sach.

(Theo TCVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.