Hoan tu bien tuong nguy hai khon luong

Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 09:22 GMT+7

Che dinh ve hoan thi hanh an phat tu, tam dinh chi chap hanh hinh phat tu duoc quy dinh kha chi tiet, cu the trong Bo luat Hinh su 1999, Luat Thi hanh an hinh su 2010 va cac van ban huong dan thi hanh, the hien tinh nhan dao, nhan van sau sac trong chinh sach hinh su cua nha nuoc ta. Tuy nhien, trong thuc tien quy dinh nhan dao nay dang co nguy co bi lam dung. 

  » Nhung chieu tro “kho nhuc ke“ de “hoan tu“

Khoan 1 dieu 61 BLHS 1999 quy dinh duoc xet cho hoan THA phat tu doi voi mot trong nhung truong hop sau: bi benh nang duoc hoan cho den khi suc khoe duoc hoi phuc; phu nu co thai hoac dang nuoi con duoi 36 thang tuoi, thi duoc hoan cho den khi con du 36 thang tuoi; la nguoi lao dong duy nhat trong gia dinh, neu phai chap hanh hinh phat tu thi gia dinh se gap kho khan dac biet, duoc hoan den mot nam,  tru truong hop nguoi do bi ket an ve cac toi xam pham an ninh quoc gia hoac cac toi khac la toi rat nghiem trong, dac biet nghiem trong; bi ket an ve toi it nghiem trong, do nhu cau cong vu, thi duoc hoan den mot nam….

Nghi quyet so 01/2007/NQ-HDTP ngay 02/10/2007 cua Hoi dong Tham phan TANDTC da huong dan cu the, chi tiet hon ve nhung truong hop duoc hoan THA phat tu. Theo do, chi nhung nguoi bi xu phat tu co noi lam viec on dinh hoac noi thuong tru cu the, ro rang, dong thoi sau khi bi xu phat tu khong co hanh vi vi pham phap luat nghiem trong, khong co can cu cho rang ho bo tron va thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai khoan 1 dieu 61 BLHS thi moi duoc xet hoan THA.

images/vn888/hot/v2012/20120620-092238-1-images658156-2.gif

Can co bien phap theo doi, giam sat chat che cac truong hop duoc hoan THA

Hoan - Tu tuy tien den … vo thoi han

Theo quan diem cua TS Duong Thanh Bieu - nguyen Pho Vien truong VKSNDTC- thi hien nay mac du cac quy dinh phap luat ve nhung truong hop duoc hoan THA tu rat chat che, nghiem khac nhung thuc tien ap dung lai kha linh hoat, moi noi moi kieu dan den tinh trang “muon hoa dua no”.

Theo tim hieu cua chung toi, tinh trang bi an nu de lien tuc de duoc hoan THA dai dai kha pho bien o nhieu dia phuong khien quy dinh nhan dao nay dang bi lam dung nghiem trong.

Tuong tu, nhieu truong hop bi an chi mac chung benh thong thuong, khong anh huong nghiem trong den suc khoe nhung van duoc cho hoan THA. Lai co nhung bi an khong phai la lao dong duy nhat trong gia dinh nhung van tu khoac cho minh trach nhiem do va van duoc xet cho hoan “vao kho”. 
Tham chi, o mot so dia phuong con xet cho hoan THA ca nhung truong hop phap luat khong quy dinh duoc hoan. Phap luat chi quy dinh cho hoan THA doi voi truong hop bi benh nang, benh hiem ngheo chu khong co quy dinh nao ve viec bi cao tuoi cao, suc yeu nhung co quan to tung dia phuong rat “ngai” bat tam giam nhung “dai lao bi cao” chi vi thay ho gia ca, om yeu qua, lo ngai ho se chet tren duong ap giai hoac chet trong trai giam! 

• Ba Nguyen Thi Xuan Phuong - Pho Chanh an TAND TP Ha Noi:

Nang cao trach nhiem cua nguoi co tham quyen xet hoan, tam dinh chi THA tu!

Luat Thi hanh an hinh su hien hanh quy dinh Chanh an TAND cap tinh noi pham nhan dang chap hanh an co tham quyen xet tam dinh chi THA cho pham nhan. Theo do, co quan co tham quyen noi pham nhan dang chap hanh an co trach nhiem lap ho so de nghi tam dinh chi chap hanh an phat tu va chuyen cho Toa an co tham quyen xem xet, quyet dinh. Trong thoi han 07 ngay, ke tu ngay nhan duoc ho so de nghi tam dinh chi chap hanh an phat tu, Chanh an Toa an cap tinh, Toa an quan su cap quan khu noi pham nhan dang chap hanh an phai xem xet, quyet dinh.

Viec xet tam dinh chi chap hanh hinh phat tu cho cac pham nhan co ho so de nghi dang cai tao trong 7 Trai giam nay thuoc tham quyen va thuoc trach nhiem cua Chanh an TAND TP Ha Noi. Luong viec nhieu ma luat quy dinh ve thoi gian kha ngan (7 ngay) se la ap luc rat nang ne- nhat la khi toan bo ho so, quy trinh xet duyet hoan THA cho pham nhan lai do Ban giam thi Trai giam truc tiep lap, de xuat.

Cung voi tinh trang bi an nu de lien tuc khien co quan to tung khong biet den khi nao moi thuc hien lenh bat THA duoc thi cung con nhieu truong hop bi an tuoi cao, suc yeu cung duoc cho hoan THA vo thoi han. Dang noi, trong thoi gian hoan tu, cac bi an do van ngua quen duong cu anh huong xau den tinh hinh trat tu tri an, gay buc xuc du luan.   

Nguy hai khon luong

Viec xet hoan THA tuy tien, de dai dan den tinh trang quy dinh nhan dao cua phap luat hinh su dang bi lam dung, phan tac dung. Chua ke, viec bi an trong thoi gian duoc hoan tu nhon nho ngoai vong phap luat rat de “ngua quen duong cu” tai pham toi hoac tai pham nguy hiem.

Nhieu truong hop, khi co quan tham quyen tien hanh bat THA thi doi tuong da bo tron, buoc phai truy na, gay hau qua khon luong cho xa hoi, giam sut niem tin cua nhan dan vao tinh than thuong ton phap luat.

Theo con so thong ke cua Bo Cong an, tinh den thang 7/2011, ca nuoc con hon 17.000 doi tuong truy na dang lan tron ngoai xa hoi va tiep tuc pham toi, con so nay chua tinh den hon 4.000 doi tuong da bi bat na trong 6 thang dau nam 2011 (tang 21% so voi nam 2010). Trong so nhung doi tuong dang tron na do, co khong it doi tuong da loi dung “ke ho” duoc cho hoan chap hanh hinh phat tu de tranh thu thoi gian tu do tau thoat khien co quan to tung roi vao tinh canh “tha ga ra duoi”.

Theo TS Nguyen Tien Hung- Chanh an TAND TP Nam Dinh, de thuc hien nghiem minh, sat sao quy dinh phap luat ve hoan THA phat tu, can phai thuc hien thuong xuyen, lien tuc viec kiem tra, ra soat nhung truong hop sap het thoi han hoan THA de Chanh an ra quyet dinh THA, buoc bi an phai chap hanh ban an tu da co hieu luc phap luat. Trong cong tac nay, can su chung tay phoi hop cua lien nganh to tung trong viec kiem sat, don doc, thi hanh quyet dinh THA.

Vai tro cua chinh quyen dia phuong noi bi an dang cu tru cung rat quan trong nham giao duc van dong doi tuong bi an tu giac di chap hanh an phat tu. Vi theo quy dinh cua phap luat, neu qua thoi han 7 ngay ke tu ngay het thoi han hoan chap hanh hinh phat tu, nguoi bi ket an khong co mat tai co quan Cong an de di chap hanh an ma khong co ly do chinh dang, thi co quan Cong an phai tien hanh ap ho di THA.

Viec ra quyet dinh THA phat tu khi an da co hieu luc phap luat la khau cuoi cung va cung la khau quan trong nhat cua vu an. Boi vay hon bat cu khau nao, quy trinh THA phai duoc thuc hien nghiem tuc, sat sao moi dam bao cho ban an duoc thuc thi nghiem minh va cong bang- neu khong thi coi nhu ca mot quy trinh to tung tu dieu tra, truy to, xet xu du nghiem minh cong bang chat che den dau cung khong phat huy duoc tac dung.

Ong Ngo Hong Phuc - Pho Chanh Toa phuc tham TANDTC tai Ha Noi:

Trach nhiem va luong tam cua can bo to tung phai dat len hang dau!
Khac phuc nhung “lo hong” trong cong tac hoan THA phat tu, theo toi truoc het can phai nang cao hon nua luong tam va trach nhiem cua cac can bo to tung- nhung nguoi co tham quyen trong viec quan ly, giam sat, xet hoan, tam dinh chi THA tu. 

Cong tac xet hoan THA tu la ca mot quy trinh voi nhieu cong doan tu ho so de nghi, giam sat, xet duyet nen su phoi hop lien nganh to tung co vai tro rat quan trong. Quy dinh phap luat va van ban huong dan da ro va day du, neu nhung nguoi co tham quyen lam het luong tam trach nhiem cua minh thi chac chan su sai sot, tuy tien kho “lot luoi”. Can nhan manh, cong doan THA la giai doan cuoi cung, quan trong nhat cua vu an nen quy trinh xet hoan THA tu phai duoc thuc hien nghiem tuc, sat sao de tinh than phap luat duoc thuong ton. 


Viet Bao (Theo PLVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.