Hai Phong Mot xa 7 quan an dat lanh an 30 nam tu

Thứ ba, 11 Tháng chín 2012, 08:00 GMT+7

Ngay 10/9, TAND TP Hai Phong mo phien toa so tham, xet xu vu an loi dung chuc vu, quyen han khi thi hanh cong vu xay ra tai xa Tu Son, huyen Kien Thuy, TP Hai Phong.

» Cach chuc quan xa “em” tien Tet cua dan ngheo
» Bat giam quan xa "bieu" 6.000m2 dat cho nguoi than
» Xu phat can bo van hoa xa danh dai bieu HDND
» "Quan" xa khai man trinh do, "an" dat, xay duong khong

Hang tram nguoi dan trong xa, nguoi than cua cac "quan" phai hau toa va nhung nguoi co lien quan da den du phien toa.Hai Phong: Mot xa 7 'quan an dat', lanh an 30 nam tu
7 bi cao dung truoc vanh mong ngua tai phien toa


Theo Cao trang cua Vien KSND, mac du chua duoc phep cua co quan co tham quyen, nhung de co tien chi phi cho cac hoat dong thuong xuyen va xay dung cac cong trinh theo cong ich cua dia phuong, ngay 6/9/2005, lanh dao xa Tu Son do Bui Van Tong, Bi thu Dang uy kiem Chu tich UBND xa chu tri, to chuc cuoc hop mo rong, thanh phan cuoc hop gom: Bui Van Tong, Bi thu xa, Nguyen Duc Huu, Chu tich UBND xa; Pham Van Thanh, Pho Chu tich UBND xa; Tran Van Nhan, Pho Bi thu thuong truc; Bui Van Thiet, Pho Chu tich HDND; Nguyen Duc Cuong, Can bo dia chinh va xay dung; Pham Van Nghi, Can bo tai chinh UBND cung mot so can bo xa khac va di den “thong nhat” se tao nguon von cho xa bang cach cap dat lam nha o va thu sinh loi tu viec giao dat.


Tiep do, vao ngay 7/9/2005, Bui Van Tong tiep tuc trieu tap cuoc hop voi cac thanh phan nhu tren de giao cho UBND xa thanh lap hoi dong cap dat va dinh gia ban dat tai mot so tuyen duong voi gia ban tu 70 - 130 trieu dong/1lo.


Tu nam nam 2005 - 5/2008, Nguyen Duc Huu da chi dao Pham Van Thanh, Nguyen Duc Cuong, Pham Van Nghi tien hanh khao sat khu vuc dat thu hoi cua 190 ho dan dang canh tac, khao sat gia thi truong, lap danh sach giao dat, dinh gia dat.


Nguyen Duc Huu da ky cac quyet dinh ve phe duyet phuong an ho tro boi hoan thu hoi dat nong nghiep va cac quyet dinh phe duyet phuong an tam thu tien su dung dat;


Pham Van Thanh da ky to trinh de nghi phe duyet phuong an boi thuong tien dat, thu hoi thuc hien ke hoach giao dat cho cong dan lam nha;


Pham Van Thanh, Nguyen Duc Cuong lap phuong an thu tien cap quyen su dung dat o.


Ngoai ra, Thanh, Cuong con cung Pham Van Nghi thuc hien viec lap phuong an tinh toan den bu trung dung dat nong nghiep lam quy hoach dat o.


Hoi dong xet duyet cap dat lam nha o cua UBND xa da duoc thanh lap gom Bui Van Tong, Nguyen Duc Huu, Bui Van Thiet cung mot so can bo khac. Sau do, Thanh, Duc, Cuong, Thiet da thay mat hoi dong ky bien ban niem yet ket qua xet duyet don xin giao dat lam nha o cho mot so ho dan, lap bien ban thu tien su dung dat va dong gop xay dung dia phuong. Thanh, Cuong, Nghi thuc hien viec lap bien ban giao dat cho cong dan lam nha o, trich do cac thua dat.


Tu nam 2006 - 5/2008, UBND xa Tu Son da giao 183 lo dat o cho cac ho dan voi dien tich la 19.927m2, thu ve so tien la 13.597.546.000d.


Cuoi nam 2008, nhung "quan xa" nay cung cac ban nganh doan the cua xa hop ban, thong nhat tiep tuc giao dat cho cac ho dan lam nha o va thu tien voi gia 1 trieu dong/m2 tai khu vuc duong 401 cua lang Hoi Xuan, giap de Bang La va 1,6 trieu dong/m2 tai khu vuc duong sau san van dong xa.


Tu cuoi nam 2008 - 10/2010, Bui Van Tong da chi dao Thanh, Cuong, Nghi tien hanh khao sat, thu hoi dat canh tac cua 28 ho dan sau do lap ho so phan lo, khao sat gia thi truong de dinh gia dat. Bui Van Tong da ky cac quyet dinh ve phe duyet phuong an tam thu tien su dung dat, con Thanh, Cuong, Nghi truc tiep ky cac quyet dinh, bien ban, trich do nhu thoi ky truoc.


Tu thang 6/2008 - 10/2010, UBND xa Tu Son da giao 66 lo dat cho cac ho dan voi tong dien tich la 6.804m2 va thu duoc so tien la 5.678.600.000d.


Phat hien thay nhung viec lam “bat thuong” tren cua lanh dao xa Tu Son co nhieu dau hieu sai pham, nhieu cong dan xa Tu Son da lam don to cao gui den co quan chuc nang. Qua trinh dieu tra, Co quan Canh sat dieu tra – CATP Hai Phong da lam ro cac sai pham cua lanh dao xa Tu Son.


Cu the, tu nam 2006 - 10/2009, UBND xa Tu Son da thuc hien viec giao dat lam nha trai phep 249 lo dat voi dien tich 26.731m2 la dat nong nghiep thu hoi cua 218 ho dan dang canh tac. Nhung nguoi duoc UBND xa Tu Son giao dat trai phep la cac can bo UBND xa Tu Son va nguoi nha cua ho nhu: gia dinh va nguoi nha cua Nguyen Duc Huu duoc giao 8 lo dat; gia dinh va nguoi nha Bui Van Tong duoc giao 4 lo…


Cho den nay, mac du UBND huyen Kien Thuy da ra Quyet dinh so 236 ngay 10/3/2011 thu hoi dat giao trai tham quyen nhung khong the thu duoc vi cac ho dan da san lap 232 lo; lam nha o 72 lo va da co 81 ho sang ten doi chu cho cac ho khac.


Cung tu nam 2006 - 4/2011, UBND xa Tu Son da thu tong so tien do giao dat trai phep la 19.258.546.000d, da tu chi khong qua kho bac la 15.640.313.200d, trong do co cac khoan: giai phong mat bang thu hoi dat; chi phi khac cho UBND xa Tu Son; chi tham quan; chi tam ung hoat dong cho cac ban nganh, doan the…


Co quan dieu tra con lam ro, toan bo phieu thu tien giao dat trai phap luat, cac chung tu chi, tam ung deu duoc Nguyen Huu Duc, Bui Van Tong, Pham Van Thanh, Pham Van Nghi ky duyet, nhung trong cac bao cao quyet toan ngan sach xa hang nam khong bao cao thu chi. Den nay, so tien da su dung vao viec xay dung cong trinh va chi hoat dong khac cua UBND xa Tu Son da khong the thu hoi lai duoc.


Theo do, cac can bo UBND xa Tu Son gom: Bui Van Tong, Nguyen Duc Huu, Tran Van Nhan, Bui Van Thiet, Pham Van Thanh, Nguyen Duc Cuong, Pham Van Nghi vi loi ich cuc bo dia phuong va tu loi ca nhan da loi dung chuc vu quyen han duoc giao lam trai quy dinh cua Luat dat dai nam 2003 va Luat Ngan sach Nha nuoc nam 2002, gay ra nhung hau qua nghiem trong ve dat dai, tai chinh va cac hau qua nghiem trong ve mat xa hoi tai dia phuong.


Hanh vi cua 07 can bo UBND xa Tu Son bi VKSND TP Hai Phong truy to ve toi “loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu” theo khoan 2 Dieu 281 Bo Luat Hinh su.


Phien toa dien ra trong hai ngay 10 va 11/9, du kien chieu 11/9 Toa se tuyen an.


Tuy nhien, ket thuc phien toa som hon du kien 1 ngay, cuoi gio chieu ngay 10/9, HDXX da tuyen phat cac bi cao: Bui Van Tong va Nguyen Duc Huu, moi bi cao 5 nam tu giam; Pham Van Thanh 4 nam tu giam, Nguyen Duc Cuong 3 nam 6 thang tu giam; cac bi cao: Pham Van Nghi, Tran Van Nhan, Bui Van Thiet, moi bi cao 3 nam tu giam.


Ngoai hinh phat tu, Toa cam cac bi cao dam nhiem cac chuc vu, quyen han tu 2 nam sau khi man han tu. Phat tien cac bi cao tu 3 trieu den 5 trieu dong sung cong quy Nha nuoc.


HDXX kien nghi Co quan CSDT CATP Hai Phong tiep tuc xac minh lam ro hanh vi cua mot so can bo lanh dao Huyen uy, UBND huyen, Phong Tai nguyen – Moi truong huyen Kien Thuy neu co can cu thi phai xu ly nghiem theo quy dinh cua phap luat tranh bo lot toi pham.

Minh Khang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.