Ha Noi pha duong day lon mua ban hoa don VAT

Thứ ba, 11 Tháng một 2005, 16:29 GMT+7

Phong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu Cong an Ha Noi vua khoi to dieu tra mot to chuc chuyen thanh lap cac cong ty "ma". Nhung doanh nghiep nay khong to chuc san xuat kinh doanh ma chi mua ban hoa don gia tri gia tang, thu loi bat chinh.

Mat xich quan trong cua duong day la Tran Thi Thanh, 43 tuoi, tru tai duong To Hoang. Thanh chuyen to chuc cho nhieu nguoi thanh lap cong ty de co hoa don cua co quan thue, sau do dua hoa don cho Thanh tieu thu.

Theo xac minh ban dau cua co quan cong an, Cong ty Co phan dau tu xay lap ky thuat va buon ban vong bi (phuong Pho Hue, Hai Ba Trung) do Nguyen Cam Chau lam chu thuc chat chi la hinh thuc de che day viec doanh nghiep ban hoa don VAT cho nhieu don vi khac, thu tien bat hop phap. Trong so khach hang cua Chau co nhieu doanh nghiep nha nuoc da mua mot luong hoa don voi gia tri rat lon. Cung thu doan voi Chau la Nguyen Thi Thu Ha. Cac hoa don do cong ty cua Ha quan ly deu duoc giao ve cho Thanh tieu thu.

Ket qua dieu tra ban dau cho thay, Chau - Thanh co quan he mua ban hoa don VAT voi 52 cong ty "ma", chu yeu duoc thanh lap trong nam 2004. Trong do, mot so cong ty co ten trong thong bao doanh nghiep bo tron cua co quan thue.

Ngay 4/1, kham nha rieng va dia diem kinh doanh cua Nguyen Cam Chau cung nha Tran Thi Thanh, luc luong chuc nang thu 40 quyen hoa don VAT gom cac loai hoa don VAT khong va luu (lien 1) cua nhieu cong ty; khoang 50 giay dang ky kinh doanh va giay chung nhan ma so thue cua gan 50 cong ty; nhieu phieu thu tien va giay trang dong dau khong cua 16 doanh nghiep; 9 dau chu ky ten giam doc cac cong ty...

Cung ngay, Phong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu Cong an Ha Noi cung ra lenh bat, khoi to voi Nguyen Cam Chau ve toi tang tru, luu hanh giay to gia co gia va mua ban tai lieu co quan nha nuoc. Nguyen Thi Thu Ha bi khoi to (tai ngoai) ve hanh vi mua ban tai lieu co quan nha nuoc.

Day la chuyen an dau tien thuc hien theo thong tu lien tich 01 ra ngay 23/11/2004 cua lien Bo Cong an - TAND Toi cao - VKSND Toi cao - Bo Tu phap huong dan viec truy cuu trach nhiem hinh su voi cac hanh vi mua ban, su dung trai phep hoa don gia tri gia tang. Theo ong Nguyen Duc Long, truong phong canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu, day la hanh lang phap ly quan trong de truy cuu trach nhiem hinh su doi voi cac truong hop buon ban hoa don VAT nhat la voi cac cong ty "ma". Hien, Ha Noi co khoang 1.000 doanh nghiep dang bo tron ma cac co quan chuc nang chua the "so gay".


Thong tu lien tich 01 quy dinh:

- Nguoi nao co hanh vi mua an hoa don gia tri gia tang va su dung trai phep hoa don do de lap ho so khong, chiem doat tien thoan thue gia tri gia tang tu 500.000 dong tro len (hoac duoi 500.000 dong nhung gay hau qua nghiem trong) thi bi truy cuu trach nhiem hinh su ve toi lua dao chiem doat tai san.

- Nguoi co chuc vu, quyen han... khi thuc hien nhiem vu co hanh vi mua ban hoa don VAT va su dung trai phep hoa don do de lap chung tu khong ve viec mua nguyen, nhien lieu, vat tu, hang hoa... chiem doat tai san cua co quan, to chuc hoac nguoi khac thi bi truy cuu trach nhiem hinh su ve toi tham o tai san.

- Nguoi co hanh vi mua ban hoa don gia tri gia tang va su dung trai phep hoa don de hop thuc hoa chung tu ve viec buon ban trai phep hang hoa thi bi truy cuu ve toi buon lau (dieu 153), trong truong hop hang hoa co gia tri tu 100 trieu dong tro len hoac duoi muc do nhung da bi xu ly hanh chinh ve hanh vi nay.

Trong truong hop khong chung minh duoc hanh vi buon ban trai phep hang hoa qua bien gioi (tuc chi trong noi dia) ma tien tron thue tu 50 trieu dong tro len (hoac duoi 50 trieu dong nhung da bi xu ly hanh chinh) thi bi xu ly ve toi tron thue.

- Nguoi co hanh vi mua hoa don VAT nhung khong thuoc cac truong hop tren thi bi truy cuu ve toi tang tru, van chuyen, luu hanh giay tu co gia gia.

- Truong hop khong chung minh duoc hoa don gia tri gia tang da duoc ghi day du (hoa don con nguyen nhu khi phat hanh), nguoi mua bi truy cuu trach nhiem hinh su ve toi mua ban, tai lieu cua co quan nha nuoc. Dieu 262 Bo luat Hinh su.

Anh ThuCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.