Ha Noi Can bo khong du nang luc se dua ra khoi bo may

Thứ tư, 04 Tháng tư 2012, 12:30 GMT+7

Chieu 3/4, tai cuoc giao ban bao chi do Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi to chuc, ong Ngo Anh Tuan, Pho giam doc So Noi vu thanh pho Ha Noi cho biet, trong tien trinh thuc hien cai cach hanh chinh giai doan 2011-2015, thanh pho Ha Noi se tang cuong quan ly va kiem tra, giam sat can bo, cong chuc, vien chuc; xu ly nghiem cac truong hop sai pham, dua ra khoi bo may nhung nguoi khong du pham chat va nang luc, khong hoan thanh nhiem vu.

Cung voi do, thanh pho se doi moi phuong thuc tuyen dung can bo, cong chuc, vien chuc de chon dung nguoi du tieu chuan, chuyen mon, bo tri dung viec; nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc bao dam co du pham chat, dao duc, trinh do, nang luc chuyen mon, thuc hien tot nhiem vu duoc giao dong thoi, se tiep tuc doi moi cong tac danh gia can bo, cong chuc.

Thanh pho Ha Noi se ra soat, danh gia, phan loai chat luong, sap xep, bo tri doi ngu can bo, cong chuc cho phu hop, thuc hien tot ke hoach dao tao, boi duong dap ung yeu cau nhiem vu cua thanh pho, cua tung dia phuong, don vi truoc mat va lau dai. Viec bo tri, phan cong nhiem vu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc bao dam on dinh, chuyen mon hoa; thuc hien dieu dong, luan chuyen can bo de dao tao, boi duong can bo, cong chuc, vien chuc va phong ngua tieu cuc, tham nhung.

Tiep tuc doi moi chuong trinh, noi dung, phuong thuc dao tao, boi duong can bo cong chuc, vien chuc; tang cuong dao tao nang cao pham chat, trinh do chuyen mon, nghiep vu, ly luan chinh tri, quan ly nha nuoc v.v..., chu trong den dao tao, boi duong ky nang thuc thi nhiem vu, cong vu phu hop voi vi tri cong tac cua can bo, cong chuc, vien chuc; thuc hien dung quy dinh ve boi duong kien thuc, ky nang chuyen nganh hang nam doi voi can bo, cong chuc.

Ben canh do, thanh pho Ha Noi se xay dung kien toan toan doi ngu can bo, cong chuc cap xa bao dam dong bo, dap ung yeu cau; du so luong, co co cau hop ly va chat luong tot; co pham chat dao duc, loi song trong sach, lanh manh, tan tuy voi cong viec, co trinh do chuyen mon, nghiep vu dat tieu chuan quy dinh tro len. Dac biet, thuc hien tot che do, chinh sach doi voi can bo, cong chuc, vien chuc. Nghien cuu xay dung co che dac thu cua Thu do de co chinh sach ho tro, dai ngo ngoai luong hop ly, bao dam on dinh doi song doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc...

Du kien, nam 2013, de an nay se duoc trien khai tren thuc te. Cung voi de an nay, So Noi vu cung da thanh lap to cong tac trien khai thuc hien de an dao tao 1.000 can bo nguon. Day la mot trong nhung muc tieu trong chuong trinh "Day manh cai cach hanh chinh, nang cao trach nhiem va chat luong phuc vu cua doi ngu can bo cong chuc" cua thanh pho. De an nham giup thanh pho chu dong ve nguon can bo ke can, dong thoi khac phuc duoc nhung bat cap trong cong tac tuyen chon, quy hoach, boi duong, dao tao can bo hien nay. De an duoc ky vong se la phuong thuc giup thanh pho huy dong duoc luc luong can bo tre, tai nang phuc vu su nghiep phat trien trong tuong lai.


(tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.