De xuat giao phuong xa chung thuc mua ban xe

Thứ tư, 13 Tháng ba 2013, 10:20 GMT+7

"Nen phan cap tham quyen chung thuc loai viec nay cho UBND xa vi day la cap chinh quyen co so gan dan nhat, nam ro cong dan nhat, thuc hien se phu hop va thuan loi hon", Vu truong Hanh chinh tu phap Nguyen Cong Khanh bay to.

Ngay 12/3, Hoi nghi tong ket 5 nam thi hanh Luat Cong chung va cong tac chung thuc, Bo truong Tu phap Ha Hung Cuong cung lanh dao So Tu phap 63 tinh, thanh pho tu nam dau cau truc tuyen (Ha Noi, Yen Bai, Da Nang, TP HCM va Can Tho) da tap trung phan tich, thao luan ve nhung vuong mac, bat cap, canh bao rui ro trong linh vuc cong chung, chung thuc...

Ong Nguyen Cong Khanh (Vu truong Hanh chinh tu phap, Bo Tu phap) cho biet: Nham bao dam an toan phap ly cho nguoi dan trong giao dich va chuyen nghiep hoa hoat dong cong chung va chung thuc, Luat Cong chung da quy dinh chuyen giao tham quyen chung thuc cac hop dong, giao dich tu UBND huyen, xa sang cac to chuc hanh nghe cong chung thuc hien. Viec chuyen giao nay cung tao dieu kien cho can bo cua UBND cap huyen, cap xa tap trung thuc hien cong tac chung thuc va cac nghiep vu chuyen mon khac.

Tuy nhien, tai mot so dia phuong vung xa, dieu kien kem phat trien, so luong to chuc hanh nghe cong chung it, chua du dam duong trach nhiem nay; viec chuyen giao chua hop ly, chua dung chu truong dan den viec nguoi dan di qua xa, den vai chuc cay so de thuc hien cong chung gay nen mot so phan ung trong nhan dan. Mot so dia phuong phai tam dung thuc hien chuyen giao hoac thu hep dia ban chuyen giao nhu: Tay Ninh, Lam Dong, Dak Nong, Khanh Hoa...


Bo truong phat bieu tai hoi nghi.
Bo truong Tu phap Ha Hung Cuong phat bieu tai hoi nghi.

Ong Pham Van Chinh, Pho Giam doc So Tu phap tinh Tien Giang noi: "Dan keu nhieu qua! Voi nhung tai san tri gia lon nhu nha dat, nguoi dan con rang lan loi di cong chung de an toan phap ly, nhung mua ban chiec xe may cu co 2-3 trieu dong ma phai di hang chuc kilomet de cong chung thi khong on". So Tu phap tinh Tien Giang da linh dong de nguoi dan tuy y lua chon hai hinh thuc: hoac chung thuc mua ban xe tai UBND xa hoac den van phong cong chung, phong cong chung cong chung hop dong. Quy dinh phap luat hop ly nhung cung phai hop tinh.

Dan chung kinh nghiem cua dia phuong trong giai quyet van de nay, ong Le Tien Hieu (Pho Giam doc So Tu phap tinh Binh Phuoc) cho rang chuyen giao chung thuc giao dich sang cong chung phai co lo trinh phu hop. “O cac thi xa Dong Xoai, Dong Phu, Chon Thanh kha sam uat co to chuc hanh nghe cong chung nen da thuc hien viec chuyen giao. Con cac huyen Bu Dang, Bu Dop chua phat trien to chuc hanh nghe cong chung nen chua the chuyen giao, khi nao du dieu kien thi So Tu phap moi de chuyen giao, khong the de dan gap kho”, ong Hieu noi.

Theo ong Nguyen Cong Khanh, tren thuc te, nhung dong san nhu xe may, tivi, dien thoai... la doi tuong giao dich thuong xuyen cua nguoi dan. Day la loai giao dich khong phuc tap, tan suat giao dich cao, nhan than nguoi tham gia giao dich ro rang. Viec yeu cau nguoi dan den to chuc cong chung (dong san tri gia tren 50 trieu dong), UBND cap huyen chung thuc (dong san tri gia duoi 50 trieu dong) thuc hien hop dong, giao dich vua gay phien ha, ton kem cho nguoi dan (tang chi phi, thoi gian di lai, phi cong chung cao hon le phi chung thuc), vua khong phu hop tinh chat cua giao dich. “Nen chang phan cap tham quyen chung thuc loai viec nay cho UBND cap xa - cap chinh quyen co so gan dan nhat, nam ro cong dan nhat - thuc hien se phu hop va thuan loi hon cho nguoi dan”, ong Khanh de xuat.

Cung theo ong Khanh, hien nay mot so loai viec uy quyen don gian, khong co thu lao, khong lam chuyen dich quyen so huu tai san nhu uy quyen linh luong huu, uy quyen giai quyet cac thu tuc hanh chinh, uy quyen nhan buu pham, buu kien... van do to chuc cong chung thuc hien theo hinh thuc hop dong uy quyen. “Xet thay loai viec nay tinh chat don gian, can gan nhu tuc thoi va gan voi chinh quyen co so, theo chu truong cai cach, don gian hoa thu tuc hanh chinh nen giao cho UBND cap xa thuc hien theo hinh thuc chung thuc giay uy quyen”, ong Khanh noi.

Ong Nguyen Khai Hung (Pho Vu truong Vu Bo tro tu phap) da cong bo Quyet dinh Thu tuong phe duyet quy hoach tong the phat trien to chuc hanh nghe cong chung den nam 2020. Theo do, ca nuoc se co khoang 1.700 to chuc hanh nghe cong chung (Ha Noi 121 to chuc, TP HCM la 110). Trong do chu yeu phat trien them so luong cac van phong cong chung, cung co cac phong cong chung hien huu va tinh toan lo trinh co phan hoa cac phong cong chung du dieu kien, chuyen doi cac phong cong chung thanh van phong cong chung. Chi thanh lap phong cong chung o nhung dia ban vung sau, vung xa, vung cao, con kho khan, chua co dieu kien xa hoi hoa cong chung. Viec phu rong van phong cong chung khap dia ban dam bao tang chat luong phuc vu cho nguoi dan va giam ganh nang bien che, chi ngan sach cua Nha nuoc.

UBND cac tinh, thanh pho se ra soat, danh gia tinh hinh to chuc va hoat dong cua cac phong cong chung tren dia ban va de xuat co phan hoa cac phong cong chung du dieu kien theo lo trinh phu hop.

Theo Phap luat TP HCMCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.